ANWB: Voor Waddinxveen geen toeristische schoonheidsprijs Afkondiging van huwelijk afgeschaft N3I Gouwe KA Op dinsdag 1 september ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 s. route Poldergemaal Henegouwerweg op tijd klaar Nieuwsblad Onafhankelijk D Autoroute Nieuwe procedure Stabilisatie Kritiek KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 8 I Groene Hartroute Roer omgegooid (Dj Nieuwe aangifte f hr 4 1 h I Uw televisiedokter S. ATTEMA ECHTE BAKKER AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 X B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 4 Boskoop O 7 W ■w \'X q, 4 ..^«^.LXMLPHÉN A/D RIJN 1g> P 4 XX U Sm F yx. Öodegt X Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 29 JULI 1987 43e JAARGANG - No. 2038 POLDER De Rof*n*è» i 8146 1550 24 uur service - 3 maanden garantie 4 TELEFOON 01828-13500 ZUIDPLAS A SU IEND*At POLDER Zuidplas heeft nu ook ’n ’’goudkust i i f EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Waddinxveen is de Hollandse Midden- route van de ANWB. Wie deze 97 kilo meter lange route achter het stuur wil uitrijden kan in Alphen aan den Rijn of in Bodegraven beginnen. Men komt dan onder meer in Woerden, Mont- wat ruimer gebouwd. De 32 Van der Heijden-woningen staan op een plek waar eerst 46 woningen waren gepland. KPOHMê t (xxm marktsituaties en anderzijds komt dat door leegstaand in andere delen van het land. Er zou daarom meer doorstroming bin nen de huursector moet plaatsvinden. Ook de overheid en woningbouwcorpo raties zouden meer bestaande huurwo ningen naar de koopsector moeten af stoten. Hiermee zou een deel van de scheefgroei in de woningvoorraad kun nen verbeteren, aldus de makelaars. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Een ander nieuw voorschrift, dat een grondige beoordeling van de huwelijks bevoegdheid van de aanstaande echtge noten bevordert, houdt in dat naast een afschrift van de geboorte-akte van de betrokkenen, ook van elk van hen een uittreksel uit het persoonsregister moet worden overlegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarnaast is gebleken dat als gevolg van de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen tijd (grotere bevolking scentra en grotere anonimiteit van be trokkenen) de huwelijksafkondiging niet meer aan haar doel, het signaleren van feiten die beletselen vormen ten aanzien van een voorgenomen huwe lijk, beantwoordt. De Groene Hartroute voor fietsers is ongeveer 34 kilometer lang en voert de fietsers eveneens door het Gouwebos in Waddinxveen. Ze rijden over het Wil genlaantje, de Alberdingk Thijmlaan, de Bosboom Toussaintsingel, de Starin- glaan, de Groensvoorde, de Wadde, de Dorpstraat en de Piasweg. Deze route is niet voorzien van bordjes, zodat in de brochure precies staat aan gegeven hoe moet worden gereden om Waddinxveen, Zevenhuizen, Bleiswijk, Zoetermeer, Benthuizen, Hazerswou- de en Boskoop aan te kunnen doen. De Groene Hartroute maakt duidelijk hoe GERT HUIZER FCHr JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 -Tel.01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 t Gouwe H ooge 8 uren Lid NVM ANWB HOOFDREDACTEUR: foort, Utrecht, Haarzuilens, Breukelen en Nieuwkoop. Het gebied dus van Aarkanaal, Vecht, Hollandsche IJssel en Oude Rijn. In de akte van huwelijksaangifte wordt van deze gegevens melding gemaakt. Deze akte vermeldt de ongehuwde staat van de aanstaande echtgenoten en, in dien men eerder gfchuwd is geweest, de geslachtsnaam en de voornaam van de vroegere echtgenoot. - WADDINXVEEN - Op dinsdag 1 september zal de huwelijksafkondi ging door de gemeente in de bekende ruimte aan de zijkant van het ge meentehuis aan het Raadhuisplein worden afgeschaft. Daarentegen wor den aan de huwelijksaangifte zwaardere eisen gesteld, zo blijkt uit lande lijk van kracht wordende wettelijke bepalingen. Een dergelijk uittreksel behoeft alleen te worden overgelegd door aanstaande echtgenoten die in een Nederlands per soonsregister zijn of behoren te worden opgenomen. De ambtenaar van de bur gerlijke stand mag niet tot de huwelijks voltrekking overgaan zolang niet aan dit vereiste wordt voldaan. Het uittreksel uit het persoonsregister bevat de vol- WADDINXVEEN - ’’Waddinxveen zal nooit een schoonheidsprijs ver dienen wat toeristische waarde betreft. Veel houtzagerijen en meubelfa- briekjes verdringen zich langs de Gouwe, door de goede ligging aan het water voor de aan- en afvoer. Let ook op de voor de Gouwe zo karakteris tieke hefbrug en het aquaduct over de snelweg vlak na Waddinxveen. Vlak voor Gouda is het goed toeven in recreatieterrein ’t Weegje. Het is nu voor het eerst dat gesproken wordt over de ’’goudkust” in de woon wijk Zuidplas, die - sinds daar in 1983 de eerste spade de grond in ging - herhaal delijk onderwerp is geweest van kritiek. Want tot voor kort was er alleen maar kritiek op het ’’gezicht” van Waddinx- veens grootste wijk in aanbouw. WADDINXVEEN - Laatst, bij de sleuteluitreiking aan de eerste zes van de 32 bewoners van de twee-onder-één-kap-woningen aan het Machtel- derf en het Herbarenerf in de woonwijk Zuidplas, sprak burgemeester C.M. van der Linden een beetje overmoedig over dit woongebiedje als de ’’goudkust” van Waddinxveen. srff/cr f «tb z swjdéJ WK 4 Z' Dat staat over ons 754 jaar oude Gou- wedorp in het door de Koninklijke Ne derlandse Toeristenbond ANWB en de Amsterdamse ’’Stichting: Fiets!” uitge geven boekje ’’Fietsen in Zuid-Holland/ Noord”. In dit boekje staan 20 fietsroutes, waar van de dwars door Waddinxveen voe rende Gouweroute er één is. Een ande re route die onze gemeente aandoet is de Groene Hartroute. De van routebordjes voorziene Gouwe route is ongeveer 38 kilometer lang in voert in Waddinxveen over het Wilgen laantje in het Gouwebos, de Alber dingk Thijmlaan, de Bosboom Tous saintsingel, de Staringlaan, de Brede- rolaan, de Koningin Wilhelminasingel, het KW-plein, de Willem de Zwijger- laan, de Noordkade, de Nesse, de Zuid kade en de Wilhelminakade. De Gouweroute brengt de fietser in Al phen aan den Rijn, Hazerswoude, Bos koop, Waddinxveen, Gouda, Reeu- wijk, Bodegraven en Zwammerdam. In het boekje van de ANWB en de ’’Stich ting Fiets!” worden de bezienswaardig heden van Gouda (bekend van kaas, pijpen, kaarsen, aardewerk en stroop wafels) en van Boskoop (modern kwe kerij centrum) beschreven. 'uwijh-Dorp r Oud - 8<rdecjf ven A wijd, ruim en rechtlijnig dit hart van Zuid-Holland is. ’’Opvallend is het verschil tussen de pol ders met een kleiige bodem (veel akker bouw, onder andere kool en bieten, bo nen en soms graan) en de venige polder (weilanden). Naarmate u dichter bij Boskoop komt ziet u dat dit veen niet al leen voor veeteelt geschikt is: heide, co niferen en azalea’s kunnen het groene hart met veel bonte kleuren versieren”, aldus de brochuretekst. In het vervolg dienen de aanstaande echtgenoten bij hun huwelijksaangifte een opgave te doen van hun burgerlijke staat en moeten zij, indien zij eerder ge huwd zijn geweest, de namen van hun vroegere partners vermelden. Dat was natuurlijk overmoedig, want de bewoners van de door het Woerden- se aannemingsbedrijf Van der Heijden/ Arwon BV neergezette huizen moesten wel even slikken toen ze te tweede cir- kelflat in hun achtertuin zagen verrij zen. maar ze hadden er toch graag een kwart miljoen gulden per woning voor over om naar deze nieuwe koophuizen te gaan verhuizen. R Dwars door Waddinxveen loopt de Gouweroute voor fietsers. Hier het bordje langs de Willem De Zwij- gerlaan, die erop wijst dat de fietsers rechtsaf de Noordkade op moeten rijden. (Foto: Archief). T empel En gezegd moet worden dat naarmate Zuidplas op schrift in de richting van de Piasweg het duidelijk zichtbaar is ge worden dat voor de architectonische aanblik van Zuidplas het roer inderdaad is omgegooid. De behoefte aan iets an ders wordt nu ook in de praktijk ge bracht. Er is gebroken met de eentonig heid en er wordt gevarieerder gebouwd ter voorkoming van een voortzetting van het monotone beeld. Overigens was de eentonigheid uit de eerste jaren moeilijk te voorkomen, want in een korte tijd moest een fors aantal woningen uit de grond worden gestampt, moesten de bouwkosten laag blijvenkonden er weinig woningen met rijkssteun worden gebouwd en werd van de aannemers verlangd dat zij (als opdrachtgeven van een complex wonin gen) risico’s namen. Feit is in ieder geval dat Zuidplas door veel minder hoogbouw wordt geken merkt dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Er staat al een cirkeIflat en er is een tweede in aanbouw. Boven het te bou wen winkelcentrum komen 62 flatwo ningen. Ook wordt er waar mogelijk In Waddinxveen, waar de fantasieloos heid in de woningbouw doorbroken lijkt te gaan worden als zal het niveau van de Groenswaarden natuurlijk nooit meer gehaald kunnen worden, is ook de groeiende belangstelling voor koopwo ningen merkbaar. De bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM) aangesloten Waddinxveense makelaars verwachten overigens dat de prijzen van koophuizen in de komende tijd niet veel verder meer zullen stijgen. Hiermee komt een einde aan de relatief sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren. De gemiddelde prijs van een koopwo ning bedroeg in het eerste halfjaar van 1987 ƒ153.350,-. In het eerste halfjaar van 1986 was dit nog ƒ145.900,-, een stijging van zo’n 5%. De NVM ver wacht echter dat het gemiddelde prijsni veau in de toekomst niet meer zal stij gen dan met een trendmatige verho ging, tenzij meer mensen van een goed kope naar een duurdere koopwoning verhuizen. Ook het aantal gekochte huizen blijft op het huidige niveau en zal dus naar ver wachting niet verder toenemen. Hier mee komt er een evenwicht tussen vraag en aanbod na de turbulente ontwikke lingen op de woningmarkt van de afge lopen tien jaar. Voor zowel kopers als verkopers is dat een gunstige situatie: een koper kan nog uit gemiddeld zes huizen kiezen en een verkoper kan zijn huis nog redelijk snel verkopen. Toch zeggen de makelaars dat niet ie dereen gemakkelijk een huis kan vin den, omdat er in de woningverdeling nog heel wat scheef zit. Dat blijkt ener zijds uit de zeer overspannen regionale Daarnaast moet afkondiging ook ge beuren in de gemeente van de laatste woonplaats, indien een aanstaande echtgenoot nog geen zes maanden in een bepaalde plaats woont. Wil men trouwen in een gemeente waar geen van beide partners zijn woonplaats heeft, dan moet ook daar de afkondiging plaatsvinden. Het besluit nu om de huwelijksafkondi ging af te schaffen is gebaseerd op het feit dat de uitvoering van de voorschrif ten over de afkondiging voor de ambte naren van de burgerlijke stand veel werk oplevert en met de nodige kosten gepaard gaat. Momenteel geschiedt de huwelijksaf kondiging door aanplakking aan het ge meentehuis van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgesteld geschrift, binnen één week na de aangif te. Wanneer de aanstaande echtgeno ten in dezelfde gemeente wonen, vindt de afkondiging daar plaats, indien niet, in beide gemeenten. Voorop daarbij ging PvdA-gemeente- raadslid Charles Wijnen, die bij herha ling goede woorden over had voor het stedebouwkundige karakter van het ge bied tussen Piasweg en Beijerincklaan. Die kritiek lijkt verstomd nu de woning bouw in Zuidplas op de helft is, er dit najaar begonnen wordt met de bouw van een buurtwinkelcentrum, er een na dere invulling wordt gegeven aan het centrumgebied van de wijk en er teke ningen worden gemaakt van de verdere invulling van de nieuwe woonwijk. Na het uit de grond stampen van de eer ste reeks en rijen van honderden huizen is er de tijd - mede door een sterk ver laagd bouwtempo - om te werken aan een beter ’’gezicht”. 17 f <7.,.. De Gouweroute voor fietsers is 38 kilometer lang en doet ook Waddinx veen aan. De route voert door het drukbevolkte centrum van het overigens zo rustige Groene Hart van Holland”, aldus de ANWB en de Stichting: Fiets!. 7 W-fIC Een beeld van de werkzaamheden aan de Henegouwerweg, waar een nieuwe uitstroomkoker is gelegd en de oever is verstevigd. (Foto: Cees Bakker). Als je bovenop de in aanbouw zijnde tweede cirkelflat gaat staan heb je een goed overzicht van een deel van de "goudkust” van de woonwijk Zuid plas, het gebied tussen de Zuidplaslaan en de Piasweg waar mooie huizen zijn of nog zullen worden neergezet. (Foto: Sjaak Noteboom). gende gegevens: geslachtsnaam, voor namen en geboortedatum van de be trokkene, zijn geboorteplaats, woon plaats en nationaliteit alsmede diens burgerlijke staat en de geslachtsnaam en voornamen van eventuele vroegere echtgenoten. Het huwelijk moet worden voltrokken binnen een jaar, te rekenen van de da tum van huwelijksaangifte. Na deze ter mijn moet opnieuw aangifte worden gedaan. Het huwelijk kan niet worden voltrokken voor de veertiende dag na de datum van de akte van huwelijksaan gifte. Vóór de afschaffing van de huwe lijksafkondiging was deze termijn gek oppeld aan deze afkondiging. De hier boven beschreven regeling is van toe passing op alle huwelijken die na de da tum van inwerkingtreding (1 september 1987) worden gesloten, ongeacht of de huwelijksaangifte vóór die datum heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat aan staande echtgenoten, die voor 1 sep tember 1987 huwelijksaangifte hebben gedaan en voor dat tijdstip niet ver plicht waren een uittreksel uit het per- soonsregster over te leggen, alsnog aan deze vanaf 1 september 1987 bestaande verplichting zullen moeten voldoen, in dien zij na die datum in het huwelijk wensen te treden. De akte van huwe lijksaangifte, die voor 1 september 1987 is opgemaakt, behoeft evenwel niet ge wijzigd te worden. Een toeristische autoroute dichtbij Voorkei} WADDINXVEEN - Er is een einde gekomen aan de ai geruime tijd geduurd hebbende verkeers stremming op de Henegouwerweg, tussen Boskoop en Waddinxveen. In de polder Gouwelanden staat een nieuw poldergemaal, is onder de Henegouwerweg een nieuwe uitstroomkoker aangelegd en ter plaatse de oeverbescherming ver stevigd. Van deze werkzaamheden heeft het verkeer de afgelopen maanden veel hinder ondervonden daar met verkeerslichten het gebruik van één rijstrook werd geregeld. Het karwei heeft waterschap De Gouwelanden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland uit gevoerd. Er moest een nieuw ge maal komen omdat het nu gesloop te in slechte staat verkeerde. Sa men met een ander gemaal aan de Middelburgseweg wordt het water van de polders Middelburg en Tempel op peil gehouden. v Gouwsluts, ?-• :sV 1 ■*-’ V «57S te: Blue mends al w GOUOS^PClORt Zy/amrner Z 3803 wijlt: *4 V, Reeüwljk^* REEUWHK ,A PUVSSEh j Ho„l 7) •x-c x '-,5M - A GOUDA MUI •Slolv-Ijke'sluh r V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1