AMRO-bank heeft nieuwe directeur Gemeente tekent verklaring Boerderij voor 640.000 gulden PREMIE Ziektekosten verzekering VAN DER LOD verzekert voor de SUZUKI ALTO 1986 RACS Crediteur van 4 miljoen deed bedrijf pas goed de das om Over vluchtelingen SPOTPRIJZEN Restanten voor 20% KORTING Op alle winterkleding Op alle overige goederen 10% KORTING Waddinxveens bedrijfsnieuws Mensen in het nieuws Bezig zijn met muziek bij de RTW VAN DER L00 VERZEKERINGEN KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk arwa apijtservice ZIE ONZE ETALAGE ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË* VLAAMS 2 t? Moeilijk Overleg Schuldenlast i x Boskoop, Dorpsstraat 20, Tel. (01727) 25 20 INCLUSIEF: huisarts,specialist, genees middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc.etc. f58,- f 70,- f 35,- AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK Informatie? Bel: 01727-3715. VogellaanZZ Boskoop EET U SLANK MET MALSOV1T AANGEBODEN: Halve maandpremie ZONDER EIGEN RISICO per persoon 18 tot 40 jaar Vanaf 40 jaar Tot 18 jaar f 29,-of ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 jongens- en mannenmode eekblad voor addinxveen WOENSDAG 6 JANUARI 1988 43e JAARGANG - No. 2061 3M Reddingsplan voor Rehorst door BERT J. WOUDENBERG Kabelkrant -**<<*• r 1/2 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS De start van de plaatselijke actie wordt op zaterdag 9 januari om 15.00 uur inge luid in het raadhuis van Waddinxveen PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN ‘VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING CAFETARIA VORK, met in Wad dinxveen een vestiging aan de Kerkweg- Oost, heeft het aantal zaken uitgebreid met een vestiging in het winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn. In deze plaats is ook een cafetaria in het centrum. Vork is verder gevestigd in Woerden. Lopik en Culemborg. HOOIDRED ACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PËULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TEL. 01828-18625 ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Km-stand 36.000 km Kleur: staalblauw met radio Plankier 26, Tel. 01727-3450 WADDINXVEEN - Deze maand start de actie van Amnesty International on der de naam "Een vluchteling heeft geen keus, u wei”. Amnesty Internati onal wil met deze actie een beter beleid van de Nederlandse regering ten op zichte van vluchtelingen en asielzoekers bereiken en een betere voorlichting over hun situatie. aannemingsbedrijf P. Rehorst en Re horst Materieel BV. Daarbuiten zijn ge bleven Beheer-maatschappij Rehorst BV, Rewa Holland BV en Rehorst Re novatie en Restauratie BV. Rehorst heeft een heel moeilijk jaar 1987 dramatisch afgesloten. Per 1 de cember had de Reeuwijker G.A J. van Duimen (45) het bedrijf al als directeur verlaten, terwijl in de zomerperiode tientallen seizoenwerkers geen baan meer hadden. Eerder in het jaar kwam de Weide- zoom-bewoner A.H.G. van der Wiel als gedelegeerd commissaris bij het bedrijf dat als oudste commissaris de Rotter dammer mr. J. Dulith (70) kent. De aandelen van het bedrijf waren allemaal in handen van Nesse-bewoner G. Re horst (60). Rehorst had weliswaar in 1985 een aan deel van 46 procent gekocht in het ruim een eeuw oude aannemingsbedrijf Pel- tenburg BV uit Schoonhoven, maar twee maanden geleden kocht directeur door de Amnestygroep Waddinxveen en de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen e.o. Alle genodigden ontvangen bij bin nenkomst een kop warme chocolade melk als symbool voor het warme ont haal dat iedere asielzoeker volgens Am nesty International in Nederland zou moeten krijgen. Daarna wordt namens Amnesty Inter national een uiteenzetting gegeven over de doelstellingen van de actie. Een in Waddinxveen woonachtige vluchteling zal de aanwezigen vervolgens over zijn ervaringen vertellen. Daarna zal namens Burgemeester en Wethouders een verklaring over het vluchtelingenbeleid worden onderte kend. In deze verklaring - die bij de pre sentatie al ondertekend werd door 25 organisaties - worden regering en parle ment opgeroepen om de asielprocedure in Nederland te versnellen en om in Europees en Internationaal verband af spraken te maken om vluchtelingen die bescherming tegen vervolging zoeken op te nemen. De bijeenkomst in het raadhuis zal wor den omlijst met muziek en dans. WADDINXVEEN - De directie en de commissarissen van het dinsdag op eigen verzoek failliet verklaarde gerenommeerde bouw- en aannemings bedrijf Rehorst van de Dorpstraat zijn druk in de weer om de werkgele genheid bij de Rehorst-bedrijven te behouden en om de lopende bouw projecten af te kunnen maken. Over de moeilijkheden waarmee de Re horst Groep werd geconfronteerd is door de directie en commissarissen steeds nauw overjeg geweest met het college van Burgemeester en Wethou ders. B.en W. werden in een aantal ge sprekken op de hoogte gehouden, ter wijl ook burgemeester C.M. van der Linden tijdig van het reilen en zeilen op de hoogte werd gesteld. De negen man tellende ondernemings raad van Rehorst, voorgezeten door CNV’er MP. Oosterom van de Oost- polderweg, blijkt in grote lijnen geïn formeerd te zijn over het wel en wee van het bedrijf dat in 1982 van de Noordka- de naar de Dorpstraat verhuisde en dat in 1913 werd gesticht door de in 1972 overleden P. Rehorst. Dinsdag is het faillissement uitgespro ken over drie besloten vennootschap pen van Rehorst: Houtindustrie De Gouwe Waddinxveen BV, Bouw- en |- HARWA TAPIJTSERVICE De Waddinxvener PETER VAN DUIJN (47) is als accountants-admini- stratie-consulent ingeschreven door de daartoe door de rijksoverheid ingestel de cpjnmissie. ALPHENSE AVONDSCHOOL In januari starten we met nieuwe cursussen: MBA 2 vakken voor a.s. examen Middenstand l’/z jaar Boekhouden basis kennis in 4 maanden inl. 01720 - 22450 De schuldenlast van Rehorst bleek in de laatste maanden te zijn opgelopen tot rond de 15 miljoen gulden. De situatie in de bouwnijverheid, te lage aan- neemsommen bij bouwwerken en de or- De Waddinxvener L.N. SLAMAN is uitgetreden als directeur van Buitendijk en Slaman BV, Waddinxveen, mef als vestigingsplaats Bleiswijk. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregsiter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. De door de arrondissementsrechtbank in Rotterdam aangewezen curators mr. F. Meeter en mr. R. Stokman zijn al geïnformeerd over de concrete toe komstplannen om de bijna 75 jaar erva ring, kennis en orderportefeuille van Rehorst niet verloren te laten gaan. De vakbonden FNV en CNV blijken tenvolle bereid mee te werken aan een oplossing, mits deze in een paar dagen tijd tqt stand kan komen, de werkgele genheid zoveel mogelijk behouden blijft en de bestaande goede arbeids voorwaarden niet al te zeer behoeven te ganisatiestructuur hebben aan het deba- worden aangetast. Bij Rehorst kwamen tussen Kerst en Oud en Nieuw 230 medewerkers op straat te staan. Ze kregen in een brief te horen dat ze vanaf maandag 4 januari niet meer op hun werk behoefden te verschijnen. Dit nieuws sloeg in als een bom, hoewel het al een poosje duidelijk was dat de positie van het bouw- en aan nemingsbedrijf aan het wankelen was. cle hun bijdragen geleverd. Rehorst werd voorts de das omgedaan door het uitblijven van een betaling van 4 miljoen gulden van de Goudse credi teur projectontwikkelaar Atho-Duwest BV, die Rehorst tevergeefs failliet had willen verklaren, maar welk bedrijf door de rechtbank surseance van beta ling werd verleend. Rehorst heeft sinds maandag woning- bouwwerken stilgelegd in Gouda. Rot terdam, Alphen aan den Rijn, Leiden, Amsterdam en Den Haag. In deze plaatsen had het bedrijf 8(X) woningen in aanbouw. Het bedrijf leed weliswaar verliezen in 1985 en 1986, maar juist de eerste helft -van dit jaar waren er weer verbeteringen zichtbaar, want er was een uitstekende orderportefeuille met goede perspectieven. Rehorst was binnen de bouwcombinatie Goverwelle v.o.f. ook actief in de nieu we woningbouwwijk in Gouda-Oost. De plaats van dit bouwbedrijf in die vennootschap onder firma is dinsdag reeds ingenomen door bouwbedrijf Adr. van Erk uit Gouda, zodat de reali satie van 365 woningen in die wijk is ver zekerd. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 OPRUIMING BIJ ww, d&t-Cm. De nieuwe directeur van de Waddinxveense AMRO-bank, A. Krijgsman. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De heer A. Krijgsman is de nieuwe directeur van het kantoor van de Amsterdam-Rotter dam Bank NV aan de Juliana van Stol- berglaan bij het winkelcentrum "de Passage”. Hij volgt in die functie de heer P. de Koster op, die is vertrokken naar het kantoor van dezelfde bank in Terneu- zen, waar hij eveneens directeur is. Met de gaande en de komende bank man kan gesproken worden op de ont vangst van de Amsterdam-Rotterdam Bank NV volgende week vrijdagavond 15 januari tussen zeven en negen uur in Partyhome aan de Passage. H.G. Peltenburg, gealarmeerd door de verhalen over de dreigende ondergang van Rehorst, dit belang weer terug. Inmiddels is uit toelichtingen van diver se vakbondbestuurders gebleken dat thans aan de orde is de oprichting van een nieuwe besloten vennootschap, waarvoor het bouw- en aannemingsbe drijf Adr. van Erk uit Bergambacht als financier zou willen optreden. Met de curators wordt overlegd in hoeverre, mede gelet op de belangen van de credi teuren, het behoud van de werkgele genheid bij de Rehorst-bedrijven en lo pende woningbouwprojecten, in de ko mende dagen vastere vorm gegeven kan worden aan de ontwikkelde reddings plannen. In die plannen speelt directeur Gerard Rehorst geen rol meer. Weekblad voor Waddinxveen 1 WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben overeenstem ming bereikt over de aankoop van de boerderij Zuidelijke Dwarsweg 10. Dit eigendom van een Woubrugse veehou der kan verworven worden tegen beta ling van 640.000,-. Het onroerend goed is bestemd voor de uitbreiding van het bedrijvenpark Coenecoop. Aanvankelijk had makelaar Oudijk van het Noordeinde het uit 1977 stammende complex in de verkoop voor 675.000,- Makelaardij De Pater BV taxeerde op verzoek van de gemeente de boerderij op 600.000,-. De aankoop wordt dus op 640.(XX),- afgemaakt, indien de ge meenteraad hiermee instemt. WADDINXVEEN - Bezig zijn met muziek is het thema van het programma Rondom de hefbrug dat komende zaterdag door de lo- ifale radio RTW (101.1 Mhz FM- band in stereo) wordt uitgezonden. Het volledige programma van die dag zier er zo uit: 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teu- nisse. 12.00-13.00 uur - RTW’s Country Mix. Presentatie: Ted Valk. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Gert Voogd. Ook dit keer wordt in de uitzending het code woord genoemd. Wordt gebeld en kent men het woord dan ontvangt men een platenbon. Verder kan er weer worden gebeld voor een plaat uit de archief-LP. 14.00-15.00 uur - Van toennaar nu. Ouderenprogramma. Presen tatie: Marijke Jongerden en Henk Van Willigenburg. Naast muziek in dit programma aandacht voor de geschiedenis van Waddinxveen, diëtiste, recept van de week door Nel Witte, Horo scoop en weerkundige Menno. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef brug. Presentatie: Gré Karsten en Hans Soeterik. Thema: Bezig zijn met muziek. Diverse studiogasten praten over dit onderwerp. Voorts is er een interview met Cliff Ri chard te beluisteren. 17.00-17.30 uur - Sport-info. Pre sentatie: Gré Karsten en Hans Soe terik. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1