E =MENSENE 1BEDRIJVEN1 DANSAVOND D. SONNEVELD VAN RIJK Hoogste punt besteldependance l J. Neele wijkt nu voor H. C.J. de Bas Aan de Stationsstraat D. Heemskerk Wanneer kwaliteit in uw bedrijf belangrijk is.... KEURINGSSTATION Herdenkings dienst voor 75 jaar MULO Mbuma-zending met dominee KNAL-OPENINGS- AANBIEDINGEN PARTIJBELANG OORZAAK VAN VERTREK RAADSLEDEN R.A.C.S. ilarwa (apijtservice ’’Mieke” houdt kleur en bad- modepresentatie VAN LEEUWEN TANKSTATIONS j Piasweg 16 - Waddinxveen - Tel. 01828-16333 'fc '5’ Nieuwsblad Onafhankelijk wwuuiT OOK HI IS-AAN-HLIS IN MOERK APEI.LE EN ZEVENHUIZEN WIJ HEBBEN ONZE ZAAK VERNIEUWD! boekhandel veldwijk b.v. Afspraken Beraad 17 APRIL A.S. GPV ng cv «BS DANSSCHOLEN f 7.250 f 8.400 KANTOORBOEKHANDEL Tel. 01727-2110 Plankier 22 Boskoop Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn te J k NIEUWENHUUZEN VISSER Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-3715 -in het nieuws- Aangeboden: Fiat Panda 750, jaar 1986 Kleur rood PARKERSET: BALPEN VULPEN NU SLECHTS 19,95 (DIV. KLEUREN) SCHOOLSET NÜ SLECHTS 7,50 INHOUD O.A.: 24 VILTSTIFTEN, UHU-LIJM POSTER VAN WADDINXVEEN NÜ SLECHTS 1,00 BIJ BESTEDING VAN 10,- OF MEER KRIJGT U EEN LEUKE ATTENTIE! Suzuki Allo 1986 jaar 1986 kleur rood Veilig en vertrouwd 24 uur .per dag tanken met persoonlijke Credit card. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 -in het nieuws- Wagens worden onder garantie verkocht. Plankier 26, Boskoop Tel. 01727-3450 IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Koningin Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen - Tel. 01828-13061 PLUSPUNTEN EN VOORDELEN! 1. Dag en nacht 2. Betaal later 3. Voordeliger 4. Gemakkelijker verzekeringen $ZVAN DER LOO pensioenen hypotheken VERZEKERINGEN financieringen erkena ’asswranti agent 01828 1 1 31 3 WOENSDAG 13 APRIL 1988 PCW-raadslid stapt op 'T PASSAGE 53-TEL. 12620 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS VAM RIJK Met ingang van 1 juni 1988 is mevrouw M.J. van DIESSEN te Gendt in tijdelij ke dienst benoemd tot medewerkster ter gemeentesecretarie, afdeling Pers oneel en Organisatie. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 WADDINXVEEN - Er verdwijnt weer een lid van de Waddinxveense ge meenteraad. Ditmaal heeft de 42-jarige natuur- en scheikundeleraar J. Neele aangekondigd uit de fractie van de Protestantse Combinatie Wad- dinxveen (PCW) te zullen stappen. Hij zal worden opgevolgd door doe- het-zelf- en speelgoedwinkelier H.C.J. de Bas (29), wellicht Waddinx- veens jongste gemeenteraadslid. SGP-kring ir. T. Drost in het verkeerde keelgat, zodat zijn naam niet meer voorkwam op lijst 4 van de PCW. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPUT VINYL GORDIJNEN VITRAGE’S ROLGORDIJNEN ZONWERING Aan dit feit is aandacht geschonken door het hijsen van vlaggen, enkele kor te toespraken en de overhandiging van een enveloppe met inhoud aan het aan wezige bouwpersoneel. De besteldependance, die in de plaats komt van de huidige vestiging aan de Kerkstraat en waar ook de postbussen zullen komen, zal waarschijnlijk medio oktober in gebruik genomen kunnen worden. De bouw van de nieuwe accommodatie verloopt voorspoedig. De start van de bouwactiviteiten had nogal wat voeten in de aarde. In de eerste plaats omdat PTT Post er de nodige tijd voor nam om de bouwplannen uit te werken en in de tweede plaats omdat omwonenden be zwaren aantekenden tegen het forse ka rakter van het complex en de overlast die de werkzaamheden daar zouden veroorzaken. Een en ander leidde tot een aantal veranderingen. Bij de Molen BV, Bergambacht, heeft de handels- en vennootschapsnaam ge wijzigd in REHORST BOUW BV. Het zaakadres is ook Dorpstraat 130, Wad- dinxveen geworden. De directie wordt gevormd door J. van Gelderen te Deil en N.J.E. Koedijk uit Ridderkerk. Van donderdag 7 tot en met zaterdag 16 april toont Toyota-dealer VAN LEEU WEN BV aan de Piasweg de nieuwe Ca rina II, die ”in alle opzichten de grenzen van de middenklasse doorbreekt”. De wagen heeft aanzienlijk meer te bieden dan de vorige Carina. Het nieuwe Toyo ta-model is 4,44 meter lang en is lever baar als sedan en stationwagon met 1.6 liter 16 kleppenmotor of 2.0 liter diesel motor. De prijzen variëren van 27.245,- tot 31.662,50. Ondanks het feit dat PCW-lijstaanvoer- Over de wisselingen in de PCW-fractie is de laatste maanden uitvoerig overlegd door de leden van de betrokken partij besturen. Daarbij speelde ook het aan tal stemmen dat de reformatorische par- UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER .ECHT JE PROEFT HETH Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Weekblad voor Waddinxveen Bij BV Beheers- en Financieringsmaat schappij J. Boere, Waddinxveen, zijn de Waddinxveners J. BOERE en P.G. BOERE (procuratiehouder) uitgetre den als directeur. De directeur van de BV wordt nu gevoerd door beheer- smaatschappij P.G. Boere, Waddinx veen. Bij deze BV is J. Boere gevol machtigde. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Van Kleef, Kragten Partners BV, Boskoop, waarvan de Waddinxvener M.J.A. MULDER één van de drie di recteuren is. De andere twee zijn J.W.C. van Kleef (Boskoop) en F.J. Kragten (Beilen). 43e JAARGANG - No. 2075 Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 HUIS AAN HUIS VERSPREIDINGEN lokale en regionale verspreiding van reklarnednjkwerk, weekbladen l on monsters 01828- 15438 b.g.g. na 18.00 uun Koningin Wilhelminasingel 37 Z?41 VZ Waddinxveen a Met ingang van 1 maart 1988 is de heer M. TAKKEN, werkzaam bij de dienst van openbare werken en bedrijven, in vaste dienst aangesteld. 1986 na zes maanden al mee stopten me nen de vier reformatische partijen dat de gemaakte afspraken toch moeten worden uitgevoerd. En daarom wijkt nu de uit SGP-kring J. Neele (vierde op de lijst) na een raad slidmaatschap van twee jaar voor het lid van de Hervormde Kiesvereniging, H.C.J. de Bas (elfde op de lijst). Dat is inmiddels de tweede wijziging in de viermansfractie, die SGP’er J. Have naar als fractievoorzitter kent. WADDINXVEEN - Volgende week zaterdag 23 april vindt de officiële vie- 1 van 75 jaar MULO-onder- wijs in Waddinxveen. Dat gebeurt in de christelijke scholengemeenschap De Wadde aan de Sniepweg, waar de huidi ge MAVO-afdeling is ondergebravht. De viering wordt gehouden in de aula van de school. Om tien uur ’s morgens begint een herdenkingsdienst met ds. H.J. van der Steen uit Rotterdam. De bijeenkomst wordt vervolgd met enkele officiële toespraken. Na de viering begint omstreeks twaalf uur de reünie voor (oud)bestuursleden en (oud)docenten. Het nieuw te benoemen PCW- raadslid uit de kring van de Her vormde Kiesvereniging, Henk de Bas. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 19 april om half acht Als de besteldependance klaar is dan houdt de Mbuma-zending in het kerk staat het postkantoor aan de Kerkweg- Oost op de nominatie om verbouwd te Het gemeentebestuur van Boskoop heeft de Boskoopse mevrouw H.C.M. VAN DE WETERING benoemd tot plaatsvervangend lid van de recreatie- raad van het Recreatieschap Bospark, die verantwoordelijk is voor de inrich ting en exploitatie van het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen. Mevrouw C.E. MOERLAND te Sint 1 Maartensdijk is ingaande 1 juli 1988 be- ^rnSeleden toenmalige raadslid uit noemd tot medewerkster ter gemeente secretarie, afdeling Welzijn en Onder wijs. In de bouw van de besteldependance van het voorsorteercentrum van PTT Post aan de Stationsstraat werd het hoogste punt bereikt. (Foto: Sjaak Noteboom). Tot brandwacht le klas bij de vrijwillige brandweer in vaste dienst is ingaande 1 april 1988 de heer H. MEIN te Wad dinxveen benoemd. [- HARWA TAPIJTSERVICE Het vertrekkende PCW-raadslid J. Neele. Per 1 juni zal de aan de Potgieterstraat 10 wonende registeraccountant drs. H.C.M. COMPEER van start gaan met een eigen accountantskantoor. Zijn dienstverlening omvat onder meer op stellen van en rapporteren over jaarre keningen, verrichten van (wettelijke) accountantscontroles, adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies, ad viseren over de inrichting van de (geaut omatiseerde) administratie, opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen, voorzien in tijdelij ke assistentie en verzorgen van belas tingaangiften. tijen nu zouden hebben ook een rol. Zo is duidelijk dat de aanhang van het GPV groter is geworden dan die van de RPF. Toch is niet alles pais en vree rond de mutaties, die nu hun beslag zullen krij gen. Op een gegeven moment over woog zelfs fractievoorzitter JHavenaar op te stappen, maar - hoewel hij na deze raadsperiode waarschijnlijk toch uit de raad weggaat - hij kon hiervan worden weerhouden. De PCW-fractie ebstaat na het vertrek van J. Neele uit J. Havenaar (SGP), K. Senneker (RPF), J. van Wijk (HKV) en H.C.J. de Bas (HKV). Naar buiten toe maakt de fractie een gesloten indruk. Directe informatie over de wisselingen was bij hen nauwelijks voorhanden. Na een dienstverband van 40 jaar bij de gemeente Waddinxveen heeft de heer P. TAMERUS opzichter bij de sectie plantsoenen van de dienst Openbare Werken en Bedrijven te kennen gege ven van de regeling vrijwillige vervroeg de uittreding gebruik te maken. Vanwe ge dit feit is in besloten kring afscheid van de heer P. Tamerus en zijn echtge note genomen in de raadzaal van het ge meentehuis. De in Gouda werkzaam zijnde Wad dinxveense wijkagent J.A. WOLTERS (40) was de hoofdpersoon in de rubriek ”Een dag met...” in de Goudsche Cou rant. Hij noemt zichzelf daarin een ’’po litieman met een behoorlijk sociaal ran dje” voor de wijk Korte Akkeren, "waar ik best zou willen wonen als ik er niet werkte”. Hij is er al twee jaar ac tief. De Waddinxvener, die ook lid is van de buurtvereniging Korte Akkeren, is één van de zes wijkagenten van de Goudse gemeentepolitie. De heer A.W. VAN MEERVELD te Waddinxveen, werkzam ter gemeente secretarie, afdeling Financiën, is met in gang van 1 maart 1988 in vaste dienst be noemd. De wisseling is het gevolg van afspraken der G. van Ringelenstein (56) vanwege die de binnen de PCW samenwerkende persoonijke en zakelijke belangen er in Hervormde Kiesvereniging, SGP, RPF en GPV voorafgaande aan de gemeen teraadsverkiezingen van 1986 hebben gemaakt. Die afspraken schoten twee De volgende mutatie binnen de PCW- fractie is rond de komende jaarwisseling aan de orde. Dan maakt de uit RPF- kring afkomstige K. Senneker, die in de vorige raadsperiode A. van Doorn op volgde, plaats voor GPV-man J. Knol (zesde op de lijst). Dat zou kunnen be tekenen dat tenminste zeven PCW- raadsleden in de periode 1986-1990 heb ben gefunctioneerd terwille van partij belangen. In vergelijking met de verkiezingen voor de gemeenteraad in 1986 heeft zich ook binnen een andere fractie een wijzi ging voorgedaan. Zo verliet D. Wester- duin om medische redenen de CDA- fractie, waarin zijn plaats werd ingeno men door mevrouw W.S.J. Waterreus- de Vries. PvdA, VVD en D’66 zijn wat dit betreft nog wat honkvaster, al kwamen de libe ralen met een andere fractievoorzitter uit de bus: mevrouw M.C. Wientjens- van der Velden in plaats van ir. K.A. Warmenhoven. WADDINXVEEN - Dinsdagmiddag is het hoogste punt bereikt in de bouw van de nieuwe besteldependance van het voorsorteercentrum PTT Post aan de Stationsstraat. tankmogelijkheid 24 uur per dag, alle dagen van de week. LPG 's nachts gesloten), tank nu, foutloze automatische afrekening via computer, korting per liter, goedkoper per kilometer, geen wachttijden meer voor tanken of afrekenen. Automatisering van: Kantoor, Telex, Fax, Calculatie, Financiële administratie, Inlezen en opslag van dokumentan, Tekstverwerking, Bestandenbeheer, Netwerken. Technische service binnen vier uur, Opleiding, (Maaysoftware. WADDINXVEEN - ’’Mieke” in het winkelcentrum ”de Passage” houdt volgende week maandag avond 18 april om acht uur in Party home aan de Passage een kleur en badmodepresentatie 1988. Op deze avond zal kleurstyliste Uschi Lambregts de aanwezigen vertellen over kleuren en kleurty- pes en welke make-up dit voorjaar en deze zomer de mode is. Bovendien zal in een flitsende show* de collectie badmode en bijpassen de accessoires van ’’Mieke” wor den getoond. De toegangsprijs voor de kleur en badmodepresen tatie 1988 bedraagt 7,50. De Waddinxvener A.J. BOTH, secre taris van de afdeling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland, neemt tijde- r’n8 lijk de functie van penningmeester waar door het bedanken van J. OSKAM. gebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Mercuriusweg een worden. De publieksingang verhuist bijeenkomst. dan weer naar de voorzijde. Na de ver huizing van onder meer de postbussen Op deze gratis toegankelijke bijeen- naar de Stationsstraat is daar dan weer komst zal spreken ds. D. Heemskerk uit de ruimte voor. Maartensdijk. 'A A'11 Staringlaan 21-12 Gebouw de Staring 2741 GC Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1