Voetbaltournooi Ronaat Shoes Meevaller voor zondagtennissers van Waddinxveen VOETJE VOOR VOETJE IN DE DORPSTRAAT 1RTW-RADI0I Renovatie Noordeinde begonnen I F I J 44e Sportweek Waddinxveen halverwege Wisselbeker Ton Ververs Aeoius-jeugd wint eigen invitatie- tournooi Volgende week Sport- ontmoetingen GASPRIJS omhoogJ Matige vangst Opvoering De Wadde ssa 'Zé a - I Schoolvoetbal Vuurwerk Visconcours Bingo-avond Klaverjassen Bedrijfsvoetbal 5atlr„d.a„Lz‘jP„deo ™a!e: Wandelmars Heren - /'Tl 't 1 At Igl Ji fc.s gv <1^. ■MM Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 31 mei 1989 Eén vlieger in Coenecoop berm drastisch is gekortwiekt is daarna ZATERDAG 3 JUNI 1989 motie naar de 2e klasse verspeeld. BOSKOOP - Nadat vorige week is be gonnen met de inleidende werkzaam heden voor de renovatie van het Noord- einde, moet de komende tijd rekening worden gehouden met gestremd ver keer. Nadat de beplanting op de weg- de Boskoopse teams Floreant en Ro- zenburcht-van Rootzelaar. Inzet van het toernooi is de Ronaat Shoes wisselbokaal, in 1987 gewonnen door Multihouse en vorig jaar door het organiserende Ronaat Shoes zelf. De beker zal na afloop worden uitgereikt door sponsor, mevrouw Smit. Belang- Werkzaamheden aan het riool van het Noordeinde. Na afloop bleef er in de Dorpstraat een chaos van papier en afval achter. Een schoonmaakploeg van winkeliers en an deren zorgden er met bezems, stoffer en blik voor dat de straat en aangrenzende tuinen er weer piekfijn bij kwamen te liggen. stellend publiek mag het toernooi gratis bijwonen. WADDINXVEEN - Bij een wedstrijd kleiduivenschieten in Biddinghuizen is de Waddinxveense horecaman Ton Ververs eerste geworden. De wedstrijd was georganiseerd door wijnimporteur Jacobus Boelen uit Amsterdam. Er de den 120 restaurateurs uit Nederland hier aan mee. autootjes, kermisattracties, een clown en nog veel meer. De bezoekers kwa men steeds voor leuke en aangename verrassingen te staan. Zaalvoetbalteam Ronaat Shoes met van links naar rechts John Garst- man, Rob Verkerk, Martin Ver meulen, Jon Gerritse, Piet Jonge- jan, Dirk v.d. Zweten dhr. Gerritse. straten van Waddinxveen en dank zij het mooie weer, werd er tijdens de wan deling volop gezongen. Er werd gelopen over afstanden vam 8 en 12 km. De uitslagen van de groepen zijn: 8 km -1Rehobothschool 346 pun ten band no. 20; 2. Sint Jozefschool 345 punten band no. 3; 3. Sint Paulusschool 341 punten band no. 10; 4. Sint Jozef school 339 punten band no. 4; 5. Mgr. Beckersschool 338 punten, band no. 14. 12 km -1. Savornin Lohmanschool 343 punten band no. 14; 2. Koningin Bea- trixschool band no. 13 en 3. Koningin Beatrixschool band no. 12. Een deskundige jury beoordeelde het wandelen en kwam tot bovenstaande uitslag. en 5. A. v. Leeuwen (1740 gr.). De eerstvolgende wedstrijd in deze compe titie is komende zaterdag. Vertrek hier voor om 5.30 uur vanaf het N.S.-station Waddinxveen. Aanstaande zaterdagavond is er het door het Sportweekcomite. Dit wordt gevist in de Gouwe. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. bisch-sprekenden. Presentatie: Hamid Meskine. Vandaag (woensdag) is het schoolvoet- baltournooi begonnen. Aan dit tour- nooi wordt door alle scholen deelgeno men, zowel door jongens als door meis jes. De verwachting is dat er fel zal wor den gestreden om de begeerde wisselbe ker en bekers. Ter afsluiting van het deze week te hou den lunapark van de 44ste Sportweek In het kader van de Sportweek wordt komende zaterdag in samenwerking met de I dinxveen het grote vistournooi gehou- 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie: Peter Teunisse. 13.00-14.00 uur - Landrock. Country, De wedstrijden zijn vandaag om 13.30 uur begonnen. 7 wedstrijden, die ’s morgens om 8.00 uur al beginnen. Alle wedstrijden worden gespeeld op de velden van de voetbal vereniging Waddinxveen in het sport park ”de Sniep”. Maandagavond werd in het Anne Frank-centrum voor de mensen van 60 jaar en ouder een bingo-avond gehou den in het kader van de Sportweek. Bingo is kennelijk erg in in deze leef tijdsgroep, want de belangstelling was bijzonder groot. Er was ook een schat van prijzen te verdelen en het woord ’’bingo” klonk dan ook vele malen. Het gaat vaak niet om de prijs maar om het plezier, maar een prijsje winnen is toch ook wel leuk, was het commentaar van één van de deelnemers. Duinwijck 2 met 3-2 te verslaan. De eerste plaats van dit tournooi bete kent een bekroning op hun succesvolle seizoen. Niet alleen zijn deze junioren plastic shuttles. Dat dit geen vruchten bij de senioren kampioen geworden, begonnen met het opknappen van nuts voorzieningen, zoals het riool. Daarna wordt aangevangen fhet de daadwerke lijke renovatie. weer gezellig toeven was. De aanbiedin gen en demonstraties wisselden elkaar af. Er waren een luchtkussen, een mini Pa- rijs-Dakar met radiografisch bestuurde Met dubbel zoveel kramen als waarmee ooit werd begonnen slaagden de Dorp- straat-winkeliers erin driekwart kilome ter ’’braderie” aan de bevolking te pre senteren waar het mede door het mooie Dit nieuwe onderdeel moet nog groeien in de belangstelling en het bestuur is er van overtuigd dat volgend jaar het aan tal deelnemers beslist groter zal zijn. Het is niet uitgesloten dat in de winter maanden al acties worden gevoerd bij de scholen en bedrijven om deel te ne men. Ook zullen verenigingen worden geattendeerd op de vliegerwedstrijd. In het verleden, toen het vliegeren nog in was, namen ook de bedrijven deel en het zou natuurlijk erg prettig zijn als de bedrijven ook gaan deelnemen en el kaar gaan beconcureren in het oplaten van de grootste en mooiste vlieger. ’’Het moet lukken”, aldus het sport- weekbestuur. ”We gaan niet bij de pak-- ken neerzitten en we blijven dit onder deel positief benaderen”. Gemengd 2 speelde uit tegen CC uit Dordrecht, dat op een gedeelde le plaats stond met Waddinxveen 2. Na met een 3-1 voorsprong uit de singles te zijn gekomen gingen alle dubbels ver loren. Door de uiteindelijke 5-3 nederlaag heeft dit 2e team waarschijnlijk haar kans op een kampioenschap en een pro- i Van de winkeliers en bedrijven die aan de braderie in de Dorpstraat hebben meegedaan laat het nieuwgevestigde Reproset Waddinxveen weten dat Eelco Hoogendoorn van de Kievitdreef 22 met 17.000 gram het dichtste was bij het juiste gewicht van twee stapels pa pier (17.200 gram). Hij ontvangt een stereo-radio. De tweede prijs ging naar A.J.M. v.d. Nieuwendijk, St. Janshof 106, Boskoop. Ton Ververs (oud-schutter van de schuttersvereniging Waddinxveen) kre gen een magnum champagne en een Jac. Boelen-trofee. De inschrijvingskosten bedragen 25,- per team en 5,- per individuele deelne mer. Inschrijving is mogelijk door het deponeren van een enveloppe met de naam of namen van de teamleden en daarbij ingesloten het inschrijfgeld in de brievenbus van de heer C. van Kooten, Alpherwetering 74 in Waddinxveen. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk vrij dagavond 2 juni. Voor de laatkomer is inschrijving ook mogelijk tot uiterlijk een kwartier voor de aanvang van de wedstrijden. Er zijn wisselbekers, be kers en medailles als prijzen beschik baar. -pro gramma- In het kader van de Sportweek wordt vrijdagavond 2 juni in de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen een groot klaverjastournooi gehouden. Het tournooi begint om 8.00 uur. Ieder een kan aan dit tournooi deelnemen en de inschrijfkosten zijn 5,- per deelne- mer(ster). WADDINXVEEN - Zaterdag viste de hengelspof tvereniging W addinxveen haar vierde wedstrijd voor de zomer competitie. Er werd gevist in de Haar- lemmerringvaart, waar dé vangst tegen viel. In het begin werd er even goed ge vangen maar dit stopte al voor de pauze Vermoedelijk door een lozing die op het water plaats gevonden had, want de folk, blues en rock and roll. Presentatie: reeds gevangen vis kwam happend bo- Ton van Bemmel. ven drijven. Er werd dan ook door nie- 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta- mand meer vis gevangen. Als eerste vijf tie: Ron Menke. eindigden: 1. J. Rupke (3760 gr.), 2. en 3. M. v. Leeuwen en H. de Haan (bei- Zaterdag 3 juni zal bekend worden wie de winnaar wordt van het Sportweekbe- drijfsvoetbal. Aan het voetbaltournooi wordt zowel door heren als door dames deelgenomen. De wedstrijden beginnen ’s middags al om 17.00 uur en worden gespeeld op de terreinen van de voetbalvereniging Waddinxveen in het sportpark ”de Sniep”. Er wordt een behoorlijke publieke be langstelling verwacht, omdat de inmid dels gespeelde wedstrijden ook al be hoorlijk in de belangstelling hebben ge staan. Maandagavond 5 juni is er weer een Sportweekavond voor de ouderen. In het Anne Frank-centrum wordt dan voor alle mensen van.60 jaar en ouder een groot klaverjastournooi gehouden, dat al om 19.00 uur begint. Vorig jaar was de belangstelling voor dit tournooi erg groot en dat wordt ook nu verwacht. Het tournooi is voor alle Waddinxveners. Men verkeert wel eens in de mening dat het tournooi alleen is voor de bewoners van het Anne Frank-centrum, maar dat is niet juist. Het is voor 60-jarigen en ouder in heel Waddinxveen. maar ook behaalden ze de eerste plaats in de jeugdcompetitie. Daar tussendoor behaalde dit team van Aeolus ook nog alle titels bij zowel de jeugd, als bij de seniorenclubkampioen- schappenAls klap op de vuurpij 1 zullen ze volgende seizoen ook nog om het dis- tricts-teamkampioenschap moeten spe len tegen Aigis 1 en alsof het nog niet bprg 1 (de winnaar van de wedstrijd genoeg is mogen ze, mits winst wordt Voorburg-Duinwijck 1) met 5-0 te ver- geboekt, nog om het nationale team- slaan, maar ook Aigis 1 winnaar tegen kampioenschap spelen. zal op zaterdagavond 3 juni vanaf de groenstrook bij de Petteplas om 22.30 uur een groots vuurwerk worden ont stoken. Dit vuurwerk zal ongeveer een uur duren. De bevolking zal een en ander kunnen aanschouwen vanaf de Esdoornlaan, de Kerkweg-West en de Puttelaan. Van wege het schrikeffect die de knallen van het vuurwerk kunnen veroorzaken, wordt omwonenden aangeraden hon den en katten binnen te houden en kin deren over de oorzaak van de knallen te informeren. WADDINXVEEN/GOUDA - Over eenkomstig de aanbeveling van de VE- GIN, de Vereniging van Gasbedrijven in Nederland, verhoogt het Energiebe drijf Midden-Holland met ingang van 1 juli 1989 de prijs voor aardgas voor kleinverbruikers met 3,2 cent per m3 (inclusief BTW en milieuheffing). Eigenlijk zou op basis van de ontwikke ling van de gasolieprijzen deze verho ging 4,7 cent per m3 (inclusief) zijn ge weest, maar omdat vorig jaar een te goed is gevormd door de kleinverbrui ker, behoefde de prijs 1,5 cent minder te stijgen dan op basis van de olieprijs ontwikkeling noodzakelijk was volgens de aanbevelingen van de VEGIN. WADDINXVEEN - Zaalvoetbal- vereniging Ronaat Shoes houdt zater dagavond 3 juni andermaal het gelijk namige zaalvoetbaltoernooi in sporthal ’De Sniep’. Het toernooi begint om 19.00 uur. Deelnemende teams zijn Ro naat Shoes uit Waddinxveen, Water- gras en Multihouse uit Gouda alsmede WADDINXVEEN - De 44e Sportweek Waddinxveen, die vorige week is begonnen en voortduurt tot en met volgende week, is halverwege. De wandeltnars trok vrijdagavond 750 deelnemers en er was een geslaagde bingo-avond voorouderen. De vliegerwedstrijd in Coenecoop trok zater dagmiddag maar één deelnemer en die werd gelijk ook tot winnaar uitge roepen door het Sportweekcomité. De Stichting Goed Werk, de carnavals vereniging Gouweslobbers en WSE- voetbal brachten hun activiteiten met evenveel verve naar voren als de meis jes van Veronica en de honderden marktkooplieden. Op de braderie in de Dorpstraat bleken ook zanger George Baker en het rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman - net terug uit de Sov jetrepubliek Estland - zich best te ver maken. Het vliegeren is dus uitgelopen op een grote teleurstelling. Slechts één deelne mer meldde zich en die kwam ook nog uit Schoonhoven, namelijk Tiemen Schreuder. Hij kreeg dan ook de eerste prijs. Uit Waddinxveen was er geen enkele deelnemer. Ondanks de teleurstelling blijft het Sportweekbestuur optimis tisch. ’’Volgend jaar beter”, was'het commentaar. WADDINXVEEN - Donderdagavond 8 en vrijdagavond 9 juni wordt in de aula van de christelijke scholengemeen schap voor MAVO/LTO/LHNO De Wadde aan de Sniepweg door de leer lingen van deze school het theaterstuk Onderweg opgevoerd. Beide voorstellingen beginnen om acht uur. De toegangsprijs is twee gulden. De kaartverkoop start volgende week maandag bij de conciërges. De wandelmars, die vrijdagavond werd gehouden in het kader van de Sport week, is een groot succes geworden. Ondanks de jeugdavondvierdaagse in Gouda namen ongeveer 750 personen deel aan de mars. Opvallend groot was het aantal groepen van de scholen, maar ook tal van individuele personen namen deel. hengelsportvereniging Wad- Het parcours voerde door de rustige i. _x.__ictrafpn van ^A/^4ddinYVPPn p.n dank ■zii den. Het concours wordt gehouden in de Gouwe tussen de Burgemeester Trooststraat en de St. Victorstraat. De wedstrijden beginnen zaterdag om 19.00 uur. Deelname is mogelijk als team en individueel. Een team moet be staan uit maximaal vijf leden van ver enigingen, collega’s of vrienden. De wedstrijdleiding wijst de plaatsen aan waar gevist mag worden. De na het startsignaal gevangen vis moet, na waarschuwing van een controleur, wor den bewaard in een leefnet. Na het eindsignaal wordt per deelnemer de totale lengte van de gevangen vis ge meten. Het team, dat door optellen van de resultaten van de teamleden tot de grootste lengte komt, heeft gewonnen. Degene die, al dan niet behorend tot een team, de grootste vis heeft gevan gen is winnaar van de individuele deel nemers. heeft afgeworpen blijkt wel uit de uit slag. Duinwijck 1 behaalde de 11e plaats en Duinwijck 2 viel, met een vierde plaats, ook buiten de prijzen. De grote winnaar van het tournooi was Aeolus 1 (Marco Overes, Tjeerd Hil- lerts, Saskia de Heer en Natasja van Es, allen 17 jaar), door niet alleen Voor- Bij de strijd om de wisselbeker liep de spanning hóóg op. Drie verenigingen kwamen voor deze beker, voor wat be treft de puntenstand, in aanmerking, te weten Aigis uit Zoetermeer, Voórburg en Rotterdam. Uiteindelijk na telling van het puntensaldo ging de Have en Goed-wisselbokaal naar de badminton vereniging Voorburg. De prijzen werden overhandigd door Dennis .Tjin Asjoe, speler van lands kampioen Velo. Deze had kort voor de prijsuitreiking, samen met zijn broer Arless Tjin Asjoe, Rick Versteeg en Rene van Dijk een indrukwekkende badmintondemonstratie gegeven ten overstaan van zeker 200 belangstellen den, waarbij alle moeilijke slagen en fa cetten van de badmintonsport getoond werden. Ook het publiek werd goed betrokken bij deze demonstratie. Tjeerd en Mar co, spelers van Aeolus 1, mochten in een dubbel uitkomen tegen de broers Tjin Asjoe. Ook mochten een jeugdlid, Henk-John Korver zijn kunnen laten zien. En dat deed hij, tot verbijstering van het pu bliek. Gelijk de eerste slag was een ver diend punt voor Henk-John waarna hij een ovationeel applaus kreeg voor zijn prestatie, die hij in dank aanvaardde. WADDINXVEEN - Nu verschil lende evenementen van de Sport week Waddinxveen deze week haar beslag krijgen, worden in de week van maandag 5 juni tot en met vrij dag 9 juni de Sportontmoetingen gehouden. Deze Sportontmoetin gen worden georganiseerd door de verenigingen zelf en zijn altijd grote trekpleisters in de Sportwe ken. De start is maandag 5 juni. Om 20.00 uur beginnen dan basketbal- wedstrijden in de sporthal de Sniep. Dinsdag 6 juni worden in de sporthal de Sniep gymnastiekwed- strijden gehouden en wordt er vol leybal gespeeld, dat om 20.00 uur begint. Ook wordt dinsdag de laatste wed strijd gespeeld - voor de finale - van de biljartwedstrijden. In het Anne Frank-Centrum speelt dan de bil jartvereniging Onder Ons tegen Sportvrienden. De grote finale van het biljarten is op dinsdag 13 juni om 20.00 uur in het Anne Frank- centrum. Dinsdag 6 juni is bekend welke biljartverenigingen aan deze finaJe zullen deelnemen. Woensdag 7 juni wordt er badmin ton gespeeld in de sporthal en dat begint om 20.00 uur. In Het Tref punt wordt op dezelfde tijd een grote bridge-drive gehouden, geor ganiseerd door de bridgeclub Wad dinxveen. Dezelfde woensdagavond wordt er om 20.00 uur in het clubgebouw van de schietvereniging Waddinx veen aan de Alberdingk Thijmlaan de mogelijkheid voor het schieten gegeven. Donderdag 8 juni om 20.00 uur zijn er in het zwembad polo-wedstrij den georganiseerd door De Gouwe en wordt er gevoetbald op de vel den van de voetbalvereniging WSE in de Oranjewijk. Aanvang 19.30 uur. Vrijdag 9 juni is er om 19.00 uur ta feltennis in het clubgebouw van de tafeltennisvereniging Kwiek aan de Jan Willem Frisoweg en wordt er gesjoeld - ook om 19.00 uur - in het clubgebouw aan de Alberdingk Thijmlaan. Gelijktijdig wordt dan de 44e Sportweek Waddinxveen die avond afgesloten. WADDINXVEEN - Zaterdag en zon dag is in de sporthal ”de Sniep” het derde invitatie jeugdtournooi van de Waddinxveense badmintonvereniging Aeolus verspeeld dat bij de 14-18 jari gen is gewonnen door het eerste team van Aeolus. Bij de categorie tot en met 13 jaar won Rotterdam 2. De 88 deelnemers aan dit tournooi, wa ren onderverdeeld in 22 teams in 2 leef tijdsgroepen. De deelnemende vereni gingen moesten bij elke wedstrijd tot op de bodem gaan. Dit kwam door het ge ringe niveauverschil en door de warmte in de zaal. De grote verliezer van dit tournooi was toch wel Duinwijck 1 en 2, met jeugdle den van de nationale selectie, welke zich 4 weken hadden voorbereid met WADDINXVEEN - Het eerste ge mengde team van de tennisvereniging Waddinxveen heeft gespeeld tegen Uni cum uit Leiden. Na zondag uit tegen Unicum uit Leiden pas om 11.30 uur be gonnen te zijn kwam er al snel een mee valler doordat een dame van Unicum 3 partijen gewonnen gaf vanwege een blessure. Dit resulteerde uiteindelijk in een 5-3 overwinning. WADDINXVEEN - De hele dag was het zaterdag een komen en gaan van Waddinxveners en streekgenoten, die een bezoek brachten aan de braderie in de Dorpstraat. Tot aan het eind van de middag ging het schui felen tussen de mensen in de Dorpstraat tussen Veenkade en Beethoven laan en op een deel van de Kerkweg-West door. Op alle toegangswegen stond het vol met auto’s. Onder schitterende omstandigheden werd door de heren van Waddinxveen in en tegen Made een 5-1 overwinning behaald. Het enige verliespunt kwam op rekening van Ad Koppenaal die een echte ”hard-hitter” tegenoverzich vond met een typisch alles of niets-spelletje. De overige partijen werden simpel ge wonnen: Eric Naafs 6-3, 6-4, Mare Ui- terbroek 6-2, 6-3, Cees Okkerse 6-2, 6- 3, Eric/Cees 6-1,6-3. Alleen de tweede dubbel van Ad en Mare vergde 3 sets. Na 4 speeldagen staat dit team op een gedeelde 3e/4e plaats, een tamelijk goede positie in deze vrij sterke 2e klasse-poule. 15.00-16.00 uur - Klassiek onder de hef- brug. Klassieke muziek. Presentatie: den 1840 gr.) 4. W. Houtman (1820 gr.) Ben Evertse. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Hans van Meurs. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: Michiel Bosgra en André de Knoop. jaarlijkse bedrijfsvissen, georganiseerd 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- Nadat eerst een fikse discussie losbarstte over de toekomstige breedte van de weg, uiteindelijk vastgesteld op 6.60 meter, laaiden in Boskoop de gemoede ren hoog op over de voorgestelde uit- buigingen van de fietspaden op kruis punten, waarbij (afslaande) auto’s voorrang krijgen op het doorgaande fietsverkeer. Nadat hierover in de Bos koopse gemeenteraad enkele harde no ten zijn gekraakt smoorde het verzet, toen bleek dat het groepje tegenstanders tegen een overmacht stond. Na de renovatie van het Noordeinde moei ook het kruispunt met de Zijde worden herzien, terwijl ook de kruising Hoogeveenseweg-Roemer wordt gewij zigd. De Roemer zelf - hel gedeelte tus sen de te wijzigen kruising en het Laag Boskoop, zal worden verbreed waarbij het rijwielpad vanuit de richting Ha- zerswoude wordt doorgetrokken. Met name de werkzaamheden op het Noordeinde zal het verkeer de komende tijd voor problemen stellen, temeer daar verkeer tussen Boskoop en Waddinx veen ook op de Boskoopse Zuidkade belemmering ondervindt van werk zaamheden aan nutsvoorzieningen, waarna het wegdek moet worden opge knapt. 'S'' 'fi. ^'9 1 ws

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 13