Lijvige nota gemaakt voor provinciaal bestuur Gertjan en Sandrina van der Loo pakken uit koffiebar Twee voorstellingen in sporthal ’De Sniep Waddinxveen in echt Winkelcentrum vandaag officieel geopend Gigantisch transport bij Prins Ovenbouw Woord en muziek in BMENSEN5 Delfts blauw nn 99 Bouwmeester kantoormachines voor Brother computers Nieuwsblad Onafhankelijk UIDPLAS f i HAR WA'' IBM compatible en programmatuur Kalmoes 13 - Boskoop - Tel. 01727-15617 Hobby HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN I SffAUM V: ïfiremmer SCHOENEN Lege plekken Inspraak Randweg Cafetaria Woensdag 28 juni 1989 Uw televisiedokter S. ATTEMA inc^1 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER 45e Jaargang-No. 2138 4 I «I 4 I 8 I tapijt gordijnen vinyl zonwering SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinx veen heeft duidelijke lijnen uitgezet naar de toekomst. Aan het Raadhuisplein hebben B. en W. nauwgezet aangegeven waar het met dit Gouwedorp tot aan de eeuwwisseling en daarna naar toe moet. - Waddinxveen trekt lijnen naar 2000 Gertjan en Sandrina van der Loo voor hun bedrijfspand aan de Staringlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Torna danste in Waddinxveen Zuidplas” nu in gebruik gestane centrumontwikkeling. i -in het nieuws De Waddinxvener H. LUITEN heeft bij het D-tennistournooi op het tennis park Tien Viertel in Gouderak de he rensingle op zijn naam geschreven. In de finale bleef hij de baas over de Ou derkerker De Klerk (6-1 6-2). Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Het thema van deze avond ”Jij en die ander”, is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel van de Barmhartige Samari taan. Het programma wordt door en kele teamleden ’’omlijst” in de vorm van een sextet. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht voor iedereen vanaf 15 jaar en de toegang is gratis. Het programma begint om ongeveer half ne gen. WADDINXVEEN - Henk van Dam spreekt vrijdagavond 30 juni in de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse. gastvrouwen. Het personeelsbeleid is de verantwoordelijkheid van Sandrina van der Loo. Groensvoonie 12 Waddinxveen Tal. 01828-16119 RUUD VAN KERSBERGEN is ge slaagd voorde opleiding HTS-Informa- tica in Den Haag. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 ECHT JE PROEFT HETII r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Gertjan van der Loo heeft van zijn hobby een vak gemaakt en weet daarin zijn vrouw Sandrina hecht aan zijn zij de. Bovendien beschikt hij over goede en creatieve mensen in de vorm van Bep Baelde, die verantwoordelijk is voorde decorafdeling, en Pim Berendsen, die de keuken beheert. Twee hele creatieve mensen, die in feite de stille krachten vormen achter het door Gertjan van der Loo en zijn vrouw geleide bedrijf. Het Waddinxveense- partyservicebe- drijf, waarvoor geen feest te klein of te groot is en dat vrijwel alles mogelijk maakt, beschikt inmiddels over een groot wagenpark, zoals een mobiele keukenoplegger, een grote vrachtwa gen, een koelwagen, een personeels- busje en auto’s voor het vervoer van eekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Prins Oven bouw BV aan de Zuidkade laat vanaf vanmiddag - woensdag 28 juni - twee gigantische ovendelen vervoeren. De ovendelen zijn elk 10 ton zwaar en zullen gezien de af metingen per speciale vrachtauto’s naar het zuiden van Zwitserland worden vervoerd. Het gehele transport heeft een ge wicht van 83 ton, waarvoor door de Waddinxveense expediteur Hol- land-Shipping 5 speciale trailers zuilen worden ingezet, waaronder diepladers en uitschuifbare trailers voor onderdelen met lengtes van 18 meter. Hierdoor kan het geheel tot uitzon derlijk transport worden gerekend. Gezien de breedte van de te voeren oven-delen zal er gedurende het hele transport speciale politie bege leiding vereist zijn. Holland Ship ping is in Waddinxveen gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 27 en wordt geleid door C. Straver. Groot feest begeleidt opening partyservice Ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinens zitten in zijn porte feuille. Maar het is duidelijk dat de drie wethouders in het college van B. en W. zijn zienswijze delen. Voor het landelijke SEPVO-diploma slaagden als voetverzorger de Waddinx- veners W. v.d. ARK-HORSSELEN- BERG en M. KRAAYEVELD- SCHEURWATER. Uit Zevenhuizen slaagde hiervoor A. STOLK-de JONG. De drie geslaagden werden gedurende twee jaar opgeleid door het Opleidings instituut Voor Voetverzorging (OVV) aan de Groensvoorde in Waddinxveen. Waddinxveen samengesteld verder nog zal worden uitgebreid met een sportzaal en een sociaal-culturele accommodatie, die zal worden voorzien van een kleine horecaruimte. Op het moment van de opening van het woon- en winkelcentrum Zuidplas blijkt één ruimte later te worden inge vuld. Dat betreft het Chinees-Indisch afhaalrestaurant China Garden. Het realiseren van de keukenvoorziening neemt meer tijd in beslag dan gedacht, Het woon- en winkelcentrum Zuidplas zodat pas in de tweede helft van juli dit vormt het hart van de woonwijk, dat pand ook bezet zalI zijn. N. Dat gebeurt in de Nota ’’Hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Waddinxveen voor de periode 1990- 2000”, die in de afgelopen maanden is opgesteld, nu is afgerond en is gezonden aan het provinciaal bestuur van Zuid- Holland. Het lijvige werkstuk is voor de provin cie gemaakt om te laten zien welke ac tuele ontwikkelingen momenteel in Waddinxveen gaande zijn en wat de ruimtelijke doelstellingen zijn voor de korte termijn (tot het jaar 2000) en voor de langere termijn. Logoin de Toma was een unieke gele genheid om kennis te maken met een re latief onbekend aspect van Afrika. De groep vertolkte de levende tradities uit de regio Torna. Hun repertoire gaf een goed beeld van veel handelingen uit het dagelijks leven op het platteland, van de bestaande rituelen en van de my then uit dit gedeelte van Afrika. Logoin is een meisjesnaam in Torna. In een legende speelt zij een belangrijke rol. Zij is het meisje dat de dans, de fluit en het masker naar Torna bracht. Lo goin de Torna werd in 1972 opgericht. De voornaamste reden was om activitei ten voor jongeren in Torna op te zetten. >4 Groensvoonie 12 De jeugdige Swift-wielrenners RO BERT en FERRY KOOLE uit Moer kapelle hadden pech bij de Nederlandse kampioenschappen wielrennen voor jeugd in Assen. De 8-jarige Robert werd na een val tiende en zijn 12-jarige broer Ferry viel eveneens, maar reed de 20 rondjes van 1 kilometer wel uit. f 1 Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels 1 Tuinhout - Sierbestrating 1 Ter 01S2S-12S96 I Hoorton* 76a 7 S b. I Waddinxveen I Vandaag - woensdag 28 juni - is het bij het Waddinxveense partyservicebe- drijf, dat beschikt over een vaste kern van 50 mensen, één en al feest, dat tot in de kleine uurtjes zal doorgaan. na de officiële opening heeft iedereen een rondleiding door het bedrijf kunnen maken en aansluitend een aperitief en een diner-buffet kunnen gebruiken. De presentatie van de dag is in handen van NCRV-omroepster Lisette Hordijk. Het openingsfeest en het open huis duurt tot vanavond laat voort. De hon derden genodigden, vrienden, familie leden, relaties en leveranciers kunnen zich volop vermaken in de feesttent, het bruine café of in het restaurant dat in en om het bedrijf zijn opgebouwd. Ook diverse artiesten zullen er hun op wachting maken, zoals Lee Towers, Imca marina, Oscar Harris, Lobo, Ted Lion, Donna Lynton en Nico Haak. WADDINXVEEN - Waddinxveense panden in Delfts blauw. Daar heeft de Rabobank Waddinxveen voor gezorgd door het laten vervaardigen van een al leraardigst zeshoekig potje van aarde werk. Natuurlijk is op de deksel het hoofdkan- topor van de Rabobank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost prominent aan wezig. Op de zijkanten staan afbeeldingen van de hervormde Brugkerk aan de Kerk weg-Oost, het rijkspolitiebureau aan de Mozartlaan, de hefbrug over de Gou we, de cirkelflat aan het Herbarenerf, de zuilenkunstwerken van de Amster dammer Herman Makkink aan de Dreef en het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De cliënten van het deze week te sluiten bijkantoor van de Rabobank aan het Koningin Wilhelminaplein kregen dit geschenk dinsdagavond als eersten uit gereikt. Zij kwamen op het hoofdkan toor van de bank nader kennismaken. Dit open huis tussen half acht en half tien ’s avonds werd bezocht door zo’n 400 mensen. Doorgegaan wordt met het bebouwen van lege plekken in het centrum van Waddinxveen (Dorpstraat, Brugcen- trum. Prins Bernhardlaan, Mozartlaan, Apollolaan, de Passage) en de uitbrei ding van het bedrijfsterrrein. Hierbij gaat het vooral om Coenecoop 2 en het veilingterrein aan de Bredeweg. Regionaal onderzoek moet uitwijzen waar er verder bedrijven neergezet kun nen woren. De Waddinxveense Poort in de Polder Bloemendaal behoort nog tot de mogelijkheden. Kantoorlokaties be vinden zich aan het Stationsplein en aan de Limaweg en de Tomalaan in de wijk Zuidplas. In de partyservice heeft Gertjan van der Loo, die in de verzekeringswereld niet echt kan aarden, zijn sporen al ruim schoots verdiend. ’’Misschien is het ge heim van het bedrijf dat we niet volgens een bepaalde standaard werken”, aldus de Waddinxvener, vader van drie kin deren: Henry (10), Jennifer (7) en Lau rens (2). ”We hebben ook geen standaard-prijs- lijst. Alle feesten worden opgezet zoals de klant die wil en daarom zijn ze ook allemaal anders. In feite ga ik op de stoel van degene die mij vraagt zitten om als vervangend gastheer een perfect feest te organiseren, in de stijl van de initiatiefnemer”. WADDINXVEEN - De internationaal bekende muziek- en dansgroep Logoin de Torna uit het Afrikaanse Burkina Faso heeft dinsdagmiddag in de sport hal ”de Sniep” twee voorstellingen ver zorgd. Beide optredens, op initiatief van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen, die al vanaf 1975 een band onderhoudt met een land- bouwontwikkelingsproject in Torna, werden gadegeslagen door talrijke schoolkinderen. Rond de komst van de traditionele dansgroep had de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking achtergrondinformatie over Burkina Faso, de regio lorna en in het bijzonder het stadje Torna, waar mee de Waddinxveners zo’n 15 jaar ge leden kennis maakte. Het land heette toen nog Boven-Volta, welke naam was bedacht door de Franse overheersers. Burkina Faso ligt 5.000 kilometer van Waddinxveen, is als Sahelland één van de armste ter wereld, is 6,5 keer groter dan Nederland en heeft acht miljoen in woners. Men verbouwt landbouwpro- dukten voor eigen gebruik en voert ka toen en pinda’s uit. De 18 dansers en 6 muzikanten hebben in de sporthal ”de Sniep” de band tus sen Torna en Waddinxveen verstrekt. Nog niet zeker is op ook de Waddinx veense bevolking over de toekomst plannen van de gemeente en oordeel zal kunnen vellen. Wat dit betreft houden B. en W. zich op de vlakte door te stel len dat met het oog op de ruimtelijke ontwikkelingsrichting op lange(re) ter mijn nog een inspraakronde zal worden overwogen. Vooralsnog is iedereen binnen het col lege van B. en W. en de gemeenteraad ervan overtuigd dat er aan de woonwijk "Zuidplas” een ’’schil” moet worden toegevoegd. Deze ’’schil” met zo’n 500 huizen moet komen op van Van Leeu wen BV aangekochte landbouwgrond. Bouwen daar wordt verkozen boven het neerzetten van woningen in de moeilijk bereikbare driehoek Onderweg-Plas- weg. Vandaar ook dat na het volbou wen van Zuidplas-extra in de negentiger jaren overwogen wordt een nieuwe woonwijk te realiseren in de ’’punt”, die wordt omsloten door de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de Tweede Bloksweg. Daar - bij de Tuin- bouwweg - komt ook het nieuwe woon wagencentrum. Tot de nieuwe plannen van het gemeen tebestuur behoort ook de aanleg van een zuidelijke randweg. Deze moet gaan lopen van de Beijerincklaan naar de Zuidelijke Dwarsweg. Gebruik zal dan worden gemaakt van de daar al aan wezige spoorwegovergang. Verder zal de gemeente zich sterk ma ken voor het realiseren van een derde spoorweghalte ter hoogte van het be drijvenpark Coenecoop en het aanleg gen van een rechtstreekse treinverbin ding naar Den Haag. Voor beide zaken zullen de Nederlandse Spoorwegen zich moeten gaan inzetten. Voor het ruimtelijke beleid zoals dat nu in een lijvige nota is verwoord, en waarin veel bekende zaken uit de jaren tachtig op een rijtje zijn gezet en geëva lueerd, is verantwoordelijk burgemees ter C.M. van der Linden. De komende tijd zal uit moeten maken in hoeverre voor het Waddinxveense beleid steun vanuit ”Den Haag” valt te verwachten. Niet uitgesloten is dat de provinciebestuurders de vooruitstre vendheid van dit Gouwedorp zullen vertragen of op andere wijze roet in het eten zullen gooien. WADDINXVEEN - Het nieuwe bedrijfspand van partyservice Gertjan van der Loo Co aan de Staringlaan is vanmiddag officieel geopend door de eerste klant van het Waddinxveense echtpaar, carrosseriebouwer Joost Lamboo sr. uit Zoetermeer. Hij deed dat door het op spectaculaire wijze ontkurken van een enorm grote champagnefles. Dat gebeurde in de feesttent die bij het bedrijf in Waddinxveen-Noord is neergezet. Eén van de sprekers was vanmiddag schrijver Michel van der Plas. Aan de avond-MTS in Rotterdam heeft PETER VAN DER NEUT het diploma werktuigbouw behaald. De 37-jarige Gertjan van der Loo en zijn 36-jarige vrouw Sandrina hebben hun bedrijf in twaalf en een halfjaar op gebouwd. Begonnen werd met cafetaria Bonapart in de Dorpstraat, waarna in 1983 volledig werd overgestapt naar de partyservice. Gestart werd toen aan de Nesse waar ook het partycentrum De Blauwe Druif werd geëxporteerd. Vorig jaar werd de ruimte aan de Staringlaan, die verlaten werd door het autobedrijf Noordegraaf Waddinxveen BV, betrokken na een tip van zwager Nico de Rooy. Na de ledenvergadering van de afdeling Waddinxveen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) is het be stuur als volgt samengesteld: GERDA WOLDRINGH, voorzitter, DIRK LONT, secretaris, BERT SIMONIS, penningmeester, JOOP KEUS, SOP HIE MINNÉE, FRANCINE GROE- NEVELD en GERD NOSSING, le den. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam slaagde W.F.C.J. MELSE. Na zijn halfjaarlijkse stage in Zwitserland voltooide hij zijn opleiding aan de Economisch-Linguïstische afde ling van de HES. Zijn afstudeerscriptie was getiteld ’’Sales Promotion van de biermarkt in Nederland en België”. WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft er sinds vandaag een winkelcen trum bij. De winkelgalerij Zuidplas is officieel door burgemeester C.M. van der Linden geopend. Het woon- en win kelcentrum aan de Zuidplaslaan omvat 7 winkels en 64 huurwoningen. De winkelstrip in de wijk Zuidplas in het achtste koopcentrum van Waddinx veen. De omvang ervan is beperkter ge bleven dan aanvankelijk voorzien, gelet op de door het gemeentebestuur voor- De muziek- en dansgroep ’’Logoin de Torna” actief in de sporthal ”de Sniep”, waar twee voorstellingen werden verzorgd. (Foto: Sjaak Noteboom). Wi fisö»'I fIts$iss«S FM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1