College vindt een noodkanaal Dubbel goud voor H.W, de Bas SMENSENB Prijzen besluiten Engelse Passage-week. „Reeuwijk Omstreken” Voor RTL-Veronique Voor Nier stichting 10,6 mille Uit handen van Mireille Bekooy Buitenlanders opgepakt in Moerkapelle Politie krijgt 120 wapens Volksdansen in De Boog Avond van Mbuma- zending Pas op met kopen aan de deur Filmploeg in Zuidplas bestolen Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid NIEUW SEIZOEN NIVON Voor registratie 130.000,- Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Sponsorzwemmen: tien mille fy, SCHOENEN MEDEDELING AAN DE ABONNEES GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF - WADDINXVEEN KORS KROES BLIJFT BEREIKBAAR VOOR AARDAPPELEN EN DERGELIJKE NOORDEINDE 122A TEL. 01727-16566 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN STBremmer g-CCSft i HAR WA" Aanrijdingen Ton Wedstrijd OLYMPIA^JUITZENDBURO’S wij Wegen nog voor u. TL inc^1 -in het nieuws Tenzij de minister danwel de rechter de uitzendingen van R.T. Veronique verbiedt, heeft het college van Burgemeester en Wet houders besloten om tot doorgifte van Veronique via het kabelnet over te gaan. De installatiewerkzaamheden zullen a.s. maandag 9 oktober 1989 starten en plusminus veertien dagen in beslag nemen. De exacte datum van doorgifte zal worden bekendgemaakt via de kabelkrant en het Weekblad voor Waddinxveen.' De doorgifte zal tijdelijk plaatsvinden op kanaal 3 (V.H.F.) De directie van het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf Waddinxveen. W k tapijt gordijnen vinyl zonwering - Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 45e Jaargang - No. 2152 SCHOENMAKERIJ WADDENBROOD I DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Exploitatie: J ZIE PAG. 4 SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 I. I 'd- eekblad voor Waddinxveen W oensdag 4 oktober 1989 TROS-tv-presentatrice kreeg de Waddinxveense slager Rik de Bas van de Auidkade twee 'l ’English Style" in de Passage met doedelzakspeler. (Foto: Sjaak Noteboom). De in Waddinxveen wonende zanger GEORGE BAKER (Hans Bouwens) is met zijn Selection naar Sri Lanka ge reisd voor het maken van een tv-mu- ziekspecial rond zijn nieuwe langspeel plaat ’’From Russia with Love”. Oor spronkelijk zou een tournee door de USSR worden gehouden, maar deze werd plotseling door de Russische auto riteiten afgelast. De 27-jarige Waddinxvener ED DEN BOON is aan de Rijkuniversiteit van Leiden afgestudeerd in het vak geschie denis. De afgelopen week heeft in Waddinx veen een scharenslijper zijn diensten aangeboden. Opvallende hoge bedra gen werden gevraagd en geïnd zonder dat vooraf goede afspraken tussen de scharenslijper en de klant waren ge maakt. WADDINXVEEN - De maandlange straffeloze inlevering van verboden wapens, als gevolg van de op 1 september van kracht geworden nieuwe wapenwetgeving, is in Waddinxveen een groot succes geworden. Er wer den door de inwoners 120 wapens ingeleverd en vele honderden stuks scherpe en oefenmunitie. Wat ingeleverd werd is dit: Steekwapens: 7 valmessen, 18 vlinder- messen, 18 stiletto’s, 11 werpmessen, 3 opvouwbare messen, 12 dolken en 10 werpsterren. Slagwapens: 2 katapults, 1 boksbeugel, 3 wapenstokken en 4 ploertendoders. Diversen: 1 spuitbus mét weerloosma- kend gas en 3 handgranaten. G. SIEMONS voorzitter afd. Waddinxveen van de Nierstichting Nederland. WADDINXVEEN - De Mbuma-zen- ding in Waddinxveen houdt donderdag avond 12 oktober weer een bijeen komst. Deze begint om half acht en wordt ge houden in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Mer- curiusiyeg. Gesproken zal er die avond worden door ds. W.J. Op ’t Hof uit Ouddorp. r WADDINXVEEN - De jaarlijkse collecte in Waddinxveen voor de Nierstichting Nederland heeft dit jaar een bedrag opgebracht van 10.650,45. Hoewel dit minder is dan vorig jaar, zijn we er toch blij mee. Na mens de nierpatienten wil ik alle ge vers bedanken voor hun bijdrage. Misschien heeft u de collectant ge mist: u kunt uw bijdrage nog kwijt op bankrekeningnr. 54.40.36.859 of giro 388000. Ook alle collectanten wil ik harte lijk bedanken voor hun inzet en be reidheid. Wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat toch proberen de Waddinxveense en Moerkapelse televisiekijkers op korte termijn te laten kijken naar de commerciële zender RTL-Veronique, die afgelopen maan dagavond vanuit Luxemburg is begonnen met het uitzenden van Neder landstalige programma’s. I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating L\ Tel. 01828 12596 -- Noortetade 76a aa wv h’ Waddinxveen Ze hebben het afgelopen jaar diverse malen eigen produkten ter keuring aan het Instituut Ambachtelijke Slagerspro- dukten aangeboden om ze te beoorde len op criteria waaraan de consument de meeste waarde hecht. Het betreft een objectieve keuring. Schietwapens: 7 vuistvuurwapens, 5 luchtbuksen, 1 grendelgeweer (vuurwa pen), 1 authentiek vuurwapen, 6 alarm- WADDINXVEEN - De Britse dagen in het Waddinxveense winkelcen trum zijn succesvol afgesloten. Het reisje naar Londen werd gewonnen door de heer R.P.Th. Verleun uit het Gouwedorp, terwijl poelier Cock Smit de etalagewedstrijd won. Britse schorten liet aantreden. De door autobedrijf Boonstoppel geor ganiseerde Franse wedstrijd leverde een goed gevulde boodschappenmand op voor de fam. De Goeij uit Waddinx veen. Zij benaderden het dichtst de aankoopprijs van dë boodschappen mand. Op de Bredeweg vond een aanrijding plaats tussen een uit Rotterdam afkom stige bestuurder van een personenauto en een uit Waddinxveen afkomstige be stuurder van een personenauto. Er was alleen materiële schade. Wel was het noodzakelijk dat de brandweer na de aanrijding het wegdek moest schoon spuiten in verband achtergebleven olie resten. pistolen en 7 onderdelen van vuurwa pens. De installatiewerkzaamheden, zo deelt het Gemeentelijk Antenne Systeembe drijf Waddinxveen vandaag in een ad vertentie mee, zullen pas komende maandag 9 oktober kunnen beginnen. Het gereedmaken van het noodkanaal (nabuurkanaal) kost 10.000,-. Door gifte op het nabuurkanaal is overigens in strijd met de PTT-voorschriften. Maar de noodlokaal-manipulatie is ook toegepast bij het hals over kop doorge ven van Nederland 3 destijds. Zolang Waddinxveen RTL-Veronique niet uit zendt wordt 4.000,- minder van dit. commerciële station ontvangen. Uit handen van gouden IAS-erkenningen voor zijn eigengemaakte worstprodukten. (Foto: 1AS). In Moerkapelle heeft DS. RIETDIJK een beroep ontvangen van de gerefor meerde gemeente te ’s-Gravenzande. Deze gemeente is vacant sinds 1984, toen ds. M. Golverdingen, thans predi kant te Slikkerveer, naar Utrecht is ver trokken. De gemeente telt ruim 400 le den. Ds. Rietdijk, die op 11 februari 1929 werd geborenis sinds 28 j uni 1984 verbonden aan de gemeente van Moer kapelle. WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie vestigt de aandacht op het aanbieden van diensten aan de deur. Zaterdag was de laatste dag van de week dat ”de Passage” volop in het te ken van Groot Brittannië stond. Velen reageerden verrast bij het zien een En gelse politie-agent (bobby) of de bewa ker van de Tower (beefeater), terwijl anderen zich vermaakten bij de muziek die een folk-duo ten gehore bracht. Ook de dansjes die op diverse tijden werden uitgevoerd onder begeleiding van een doedelzakspeler werden met applaus begroet. Tijdens de Britse week is er ook een groot aantal mensen voor het eerst in een echte London-taxi vervoerd naar de Engelse stijlmeubelenshow van Jeanti- que in de Kerkstraat. Eerder stelde de gemeenteraad één ton beschikbaar om voor de commerciële zenders RTL Veronique en - als het daar nog van komt later deze maand - TV 10 het aantal beschikbare kanalen met twee uit te breiden. Dat gebeurde naar aanleiding van een raadsvergaderingwaaruit bleek dat met name het CDA zeer kritisch was over de doorgifte van de commerciële zenders, als die zou leiden tot extra kosten voor de kabelabonnees. VVD en PvdA waren er direct een voor stander van het aantal kanalen uit te breiden als daartoe wettelijk niets tegen kan worden aangevoerd. Vorige week stelde de CDA-raadsfrac- tie onder aanvoering van Gerrit van den Berg 14 schriftelijke vragen over het Waddinxveense kabelbeleid. De ant- woorden op deze vragen zijn dinsdag avond door B. en W. gegeven. ’’Vaak worden aan de deur diensten aangeboden”, aldus de politie. Geadvi seerd wordt aan de deur niets te kopen of diensten te laten verrichten, wanneer de colporteur of de deur-verkoper niet in het bezit is van een inschrijvingsbe- wijs van de Kamer van Koophandel en/ of een legitimatiebewijs. WADDINXVEEN - Brugslager H.W. de Bas van de Zuidkade heeft uit han den van TROS-tv-presentatrice Mi reille Bekooy twee gouden erkenningen voor zijn gekookte worst en leverworst gekregen. De bijzondere erkenningen weren hem toegekend door het Instituut Ambach telijke Slagersprodukten (IAS). Van hetzelfde instituut kreeg voordeelslager W.N.J. van der Pijl van de leplaan een gouden erkenning voor zijn gekookte ham (achterham). De twee Waddinxveense slagers maak ten deel uit van een groep van 600 sla- ger-worstmakers, die hun excellent vak manschap bekroond hebben gezien met IAS-erkenningen. De slagers De Bas en Van der Pijl kre gen van Mireille Bekooy (TROS-Kies- keurig) een gouden erkenning voor hun produkten uit eigen worstkeuken. De erkenningen hebben een geldigheid van een jaar. WADDINXVEEN - Een filmploeg die opnamen zou maken in de Plus Markt van G. van Ringeienstein in het winkel centrum Zuidplas is maandagmorgen tussen tien en elf uur bestolen. Er werd uit de door de cameraploeg ge parkeerde auto voor 15 mille aan ge- luids- en filmapparatuur gestolen. Ze waren juist bezig met het uitladen van hun spullen. De 20 kilogram zware apparatuur, ver pakt in twee koffers, verdween in een onbewaakt ogenblik. De rijkspolitie, die eventuele getuigen verzoekt zich te melden, stelt een onderzoek in ECHT JE PROEFT HETII f'' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft de komende twee jaar 130.000,- nodig voor de invoering van de Wet Per soonsregistratie. De registratie waarborgt een gebruik van persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze worden opgeslagen. Wad dinxveen maakt nog een verordening waarin geregeld wordt hoe de uitvoe ring van de nieuwe wet moet gebeuren. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer handhaaft de gemeente ook de mogelijkheid om de inkomstenbriefjes van uitkeringsge rechtigden per post op te sturen. De betrokkenen hoeven hierdoor niet langer in de rij te staan in het gemeente huis en ’’elkaar daarbij niet ongelukkig aan te kijken”. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Omdat het omzetten van een speciaal kanaal vier tot vijf maanden in beslag neemt hebben B. en W. bepaald dat doorgifte - als ef geen wettelijke belem meringen komen - toch tijdelijk kan ge beuren op kanaal 3 (VHF). Maar ook met het gereed maken van dit kanaal is zo’n veertien dagen gemoeid, zodat Waddinxveen op zijn vroegst rond maandag 23 oktober de program ma’s van de nieuwe ’’buitenlandse” commerciële zender zullen kunnen zien. WADDINXVEEN - Vrijdagavond is in het gebouw van de Stichting De Gouwe- bloem aan de Tollenslaan de opbrengst bekend gemaakt van de door de zwem en poloclub gehouden sponsorzwemac- tie. Het op vrijdag 7 juli gehouden jaarlijks evenement met 166 deelnemers heeft 10.244,37 opgebracht. De Gouwe- bloem en De Gouwe krijgen elk de helft van dit bedrag. De uitreiking gebeurde door De Gouwe-bestuurder Henk van Erk. Hij beloonde ook de drie deelnemertjes die het meeste geld bij elkaar hadden ge zwommen, de jongste deelnemer (5) en de oudste (50). Alle deelnemers hadden al een spaarpotje gekregen. WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Boog zijn de volksdansgroe pen weer van start gegaan. Er is een groep op woensdagavond van 20.30-22.30 uur en een op vrijdagoch tend van 9.30-11.30 uur. Op beide groé- pen kunnen nog dansliefhebbers ge plaatst worden. De dansen die gedaan worden komen zoal uit Roemenië, Israël, Joegoslavië en nog veel meer landen. De kosten van deze cursus is voor 37 avonden of ochtenden 148,-, dus per keer 4,-. De dansleiding op woensdag wordt ge geven door Anneke Koorengevel. De dansleiding op vrijdag wordt gegeven door Adri Crama. MOERKAPELLE - Tijdens een vreemdelingencontrole in Moerkapelle werden op de Julianastraat 4 buiten landse werknemers aangetroffen die il legaal in ons land verbleven. Daar zij woonachtig waren in Den Haag werden zij overgedragen aan de politie van die stad. Zij zorgen er voor dat de mannen het land worden uitgezet. jaw uwmite shoiv89< m— De wedstrijd waarbij een reisje naar Londen te winnen viel leverde een re- cord-aantal inzendingen op. De geluk kige winnaar wed R.P.Th. Verleun uit Waddinxveen. Hij zal zijn prijs (een overtocht voor twee personen met de Olau-Line en een hotel-overnachting met reisverzekering welke werd aangeboden door reisbu reau Van Ginkel) deze week in ont vangst komen nemen. De etalagewedstrijd, die onder de win keliers werd georganiseerd, is gewon nen door poelier Cock Smit, die zijn winkel geheel in Britse stijl aankleedde en ook het personeel op zaterdag in Ook op de Bre'deweg nabij de van Has- seltweg vond een aanrijding plaats tus sen een uit Moerkapelle afkomstige au tomobilist en een uit Gouda afkomstige bestuurder van een bestelauto. De per sonenauto moest worden weggetakeld. Er waren geen gewonden. Op de Kerkstraat vond een aanrijding plaats tussen een uit Moerkapelle af komstige bromfietser en een uit Garde- ren afkomstige automobiliste. Er ont stond slechts lichte schade. Op de Rottedijk vond een aanrijding plaats tussen een uit Moerkapelle af komstige bestuurder van een personen auto en een uit Gouda afkomstige be stuurder van een motor. Ook hier alleen materiële schade. WADDINXVEEN - Het NIVON- Waddinxveen houdt donderdagavond 12 oktober in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan een fa milieavond. Deze jaarlijkse bijeen komst voor het gehele gezin begint om acht uur. Er zullen diverse spelletjes worden gedaan. Het NIVON, dat ook deelneemt aan de nog deze week voortdurende expositie ’’Afval, stink er niet in” in het gemeen tehuis en ook deelneemt aan de actie week ’’Honger hoeft niet”, is ook van start gegaan met de maandelijkse kof fieochtenden bij één van de leden thuis. Op het programma staan nog een handvaardigheidsavond, bloemschik ken, een wandeling door Leiden, een rummicup-competitie en de cursussen Engels, Duits en klusjes in huis.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1