J. Willemstein in het zilver glazen pand Zwemsucces De Gouwe □PELS 4.500,- 7.000,- Hooftman BV i bouwt modern ~Q- in o 1 Apollolaan Piasweg en bij Woningbouw Van Leeuwen” 17.500,-“ Grondtransactie voor Zuidplas- extra door provincie goedgekeurd TREIN TEGEN AUTO 9 Eerste paal in Coenecoop Kwarteeuw directeur ”De Wadde” I*-;# INRUIL - FINANCIERING - VERHUUR - LEASING ONDERWEG 8 - WADDINXVEEN - (018 28) 15155 "S Dorpsvernieuwing C-klasse Hutspottrofee Autobranche Bestemmingsplannen Inbraken Doorrijder OFFICIEEL OPEL DEALER Geopend van 9.00-1800 uur. beneden nieuwprijs GM Opel Kadett 1600 inj. sedan G.L. Kleur: bordeauxrood metallic Km. stand: 9.500 Kenteken: XJ-87-NY - juni 1989 Incl. centrale portiervergrendeling lichtmetalen velgen 4 hoofdsteunen in hoogte verstelbaar stuur c.q. bestuurdersstoel getint glas Opel Omega 2400 inj. sedan G.L. Kleur: kobalt blauw metallic Km. stand: 6.000 Kenteken: XG-09-NG - april 1989 Incl. centrale portiervergrendeling 15" lichtmetalen velgen 4 hoofd steunen in hoogte verstelbaar stuur c.q bestuurdersstoel getint glas mistlampen radio/cass. installatie met 6 speakers comfort middenconsole stuurbekrachtiging, enz. Opel Senator 3000 inj. automaat Kleur: staalgrijs metallic Km. stand: 24.500 Kenteken: TJ-31-RH - juni 1988 beneden normale nieuwprijs Donderdag koopavond. WADDINXVEEN - Tijdens de eerste Speedo-zwemwedstrijden van dit seizoen hebben de jongste zwemmertjes van De Gouwe flink hun best ge daan. Op zaterdag 30 september werd in het zwembad ”de Wel” in Nieuwkoop Koen Groenleer op de 100m vrije slag bij de jongens ’79 derde in de tijd van 1.18.5. In de jongste klasse werd Viktor Terlaky, voor wie het zijn eerste wedstrijd bij de Gouwe was, op de 100m rugslag bij de jongens ’80 e.l. tweede in een zeer goede tijd van 1.35.8. Tenslotte was er voor Bob de Bruyn bij de jongens ’78 nog een bronzen medaille op de 100m rugslag die hij in 1.25.5 aflegde. IH1 oj o 5 C x J OMEGA Pagina 23 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 ■I •I- ,,y*; KADETT Auto van Velde DEMONSTRATIE-MODELLEN mw.-'w ISUZU lingen. Hooftman Autobedrijf BV telt achttien medewerkers. Over enkele weken als alle landelijke tijden door de KNZB verwerkt zijn zul len de De Gouwe-zwemmertjes weten of zij zich met deze prestaties hebben weten te plaatsen bij de eerste zestien van ons land, waardoor zij volgend jaar deel mogen nemen aan de nationale fi nale wedstrijden in Amersfoort. Eigenlijk was het al op 1 september 25 jaar geleden dat de heer Willemstein in dienst trad bij de Stichting Chr. ULO te Waddinxveen. De heer Willemstein (gehuwd en vader van 2 zonen) begon zijn onderwijsloop baan in 1959 aan de Chr. ULO-school ”De Toorts” te Zwijndrecht als leraar Frans en Biologie. Hij werd voor het ge ven van dezelfde vakken in 1964 be noemd aan de Koningin Wilhelmina- school voor MAVO te Waddinxveen. Vanaf 1 november 1968 was de heer Willemstein adjunct-directeur en op 1 juli 1976 volgde de benoeming tot direc teur van de tot scholengemeenschap uit gegroeide ”K.W.-school”. Bij de meisjes onder de 14 jaar was de Gouwe zwemster Marion v. Hooft weer goed op dreef zij won onbedreigd in 2.33.8. Ilse v.d. Dussen zwom dit maal in de klasse onder de 16 jaar en wist hier in 2.40.5 beslag te leggen op de derde plaats. □PEL 2 uj iu x In het laatste programmanummer de 8x50m wisselslag estafette voor jongens en meisjes vielen de Gouwe zwemmers, na een spannende strijd, net buiten de prijzen en werden in 4.35.9 vierde. zij derde op dit nummer. Bij de jongens onder de 16 jaar zwom men René Jonckheere, Edgar t. Braake, Mark v.d. Zijden en Mark Tobé in 4.34.1 zich naar een tweede plaats. De ontwikkeling van de dorpsvernieu- wingsgebjeden Brugcentrum, Dorp straat, A-3 gebied Apollolaan alsmede het Passagegebied verloopt om uiteen lopende redenen, ondanks bijzondere aandacht, nog moeizaam. B. en W. blij ven trachten zo spoedig mogelijk tot in vulling van deze lokaties te geraken. Naar het zich laat aanzien, kunnen B. en W. de raad binnenkort voorstellen voorleggen voor de invulling van een deel van het Brugcentrumgebied. ,De bouwlokatie ten westen van de 1 straat is vervuild met bodemverontrei- nigende stoffen. Zodra duidelijkheid is verkregen over de wijze van bodemsanering kan ver dere besluitvorming plaatsvinden over bestemmingsplan en bouwplan en kun nen de onderhandelingen over de aan koop van een tweetal percelen binnen de bouwlokatie worden voorgezet. Voor wat betreft de ruimtelijke invul ling van het woningbouwgebied bij de Apollolaan delen B. en W. de raad mede dat met een drietal geïnteres seerde bedrijven besprekingen worden gevoerd. Getracht wordt het gebied in bouwexploitatie te geven. fase van vooroverleg. Met genoegen constateren B. en W. overigens, dat de door de raad extra beschikbaar gestelde gelden voor uitbreiding van menskracht bij de afdeling Ruimte en Bouw ten be hoeve van het vervaardigen van bestem mingsplannen reeds tot resultaten lei den. Op zondag 1 oktober werden er in het zwembad de Sniep de eerste C-klasse wedstrijden gehouden. Tijdens deze wedstrijden, waarin de Gouwe zwem mers in staat werden gesteld om startli- mieten voor de B- en C-klasse te beha len vielen er slechts twee De Gouwe- zwemmers in de prijzen. De eerste medaille plaats was voor de zwemster Erika Vlasman die op de 100m rugslag bij de dames tweede werd in 1.21.5. Bij de heren werd Wilco v.d. Broek eveneens op de 100m rugslag tweede in de tijd van 1.14.4. WADDINXVEEN/BOSKOOP Volvo-dealer Hooftman Autobedrijf BV uit Boskoop gaat beginnen met de bouw van een nieuw bedrijfscomplex op het bedrijvenpark Coenecoop in Wad dinxveen. Volgende week woensdag middag 11 oktober om vier uur slaan de grondleggers van het autobedrijf, de broers J.H. en J.P. Hooftman, de eerste paal voor het nieuwe complex. BOSKOOP ALPHEN DÈ ZEVENHUIZEN A12 In het eindklassement werden de Gouwe zwemmers uiteindelijk vierde met 27376.5 punten. Eerste werd de ploeg van LZ 1886, tweede AZ PC en derde de ploeg van Torpedo/Heba. op die plek van een voormalig^ boerde rij een plan te ontwikkelen dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan de bezwa ren van omwonenden. Met betrekking tot de afronding van het centrumgebied van de wijk Zuidplas en de verdere invulling van het laatste bouwterrein zullen het ko.mende begro tingsjaar nog enkele uitwerkingsplan- nen moeten worden vastgesteld. De bestemmingsplannen voor bedrij venpark Coenecoop en voor de zuide- In de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 september is er geprobeerd een bouwkeet bij de nieuwbouw aan de Dorpsstraat open te breken, doch dit gelukte de dader(s) niet. In een woning gelegen aan het Hazeveld werd ingebroken in de vroege morgen van donderdag 28 september. Men kwam binnen via de achterdeur. Di verse spullen werden weggenomen. Daarbij werden twee lieden gesigna leerd door naburige bewoners. De poli- tiè heeft de zaak in onderzoek. Eveneens op zondag trok en tweede team van De Gouwe naar Leiden waar zij in het ’’Vijf Mei bad” meededen aan de jaarlijkse wedstrijden om de Hut- sporttrofee. Aan dit tournooi werd dit jaar deelgenomen door Torpedo/Heba uit Hilversum, AZ PC uit Amers foort, VZC uit Veenendaal, Oceanus uit Aalsmeer, LZ 1886 uit Leiden en de Gouwe. De wedstrijden begonnen met een aan tal estafette nummers. Als eerste werd de 4xl00m wisselslag estafette meisjes onder de 16 jaar gezwommen. Ilse v.d. Dussen, Marion v. Hooft, Sandra Berc- kenkamp en Barbara Pouw weerden zich uitstekend in een zeer sterk bezet veld en met een tijd van 5.05.1 werden In de autobranche is het van groot be lang om vakkundig en snel te werken. De huidige ontwikkelingen leren dan ook, dat er een snelle service m,oet wor den geleverd tegen een redelijke prijs. Het autobedrijf moet daarom niet ach terlopen met de invoering van nieuwe systemen. Gezien de centrale ligging en de veran deringen in de branche is gekozen voor nieuwbouw Coenecoop in Waddinxveen. Op dit 5250 vierkante meter groot ter rein zal het nieuw pand, dat een opper vlakte zal krijgen van circa 1600 vier kante meter, verrijzen. De bouwstijl is modern te noemen: ronde showroomput met veel glas, cen trale ligging van receptie, magazijn en werkplaats. Met name aan de werkplaats is veel aan dacht besteed, zoals indeling en kleu ren. X" Het actualiseren van (oude) bestem mingsplannen en het maken van nieuwe bestemmingsplannen verloopt thans voorspoedig. Het komende begrotings jaar zullen aan de raad vele van de opge voerde bestemmingsplannen ter vast stelling kunnen worden aangeboden. Hiertoe behoren onder andere nieuwe bestemmingplannen voor respectieve lijk de uitbreiding van het bedrijven park Coenecoop; voor de aanleg van de zuidelijke rondweg; voor het gebied ge legen tussen de Dreef en de Sniepweg waarin diverse functies (woningbouw, recreatie, openbare en bijzondere doel einden) nader zullen worden geregeld, en voor het Landelijk Gebied Oost. Ten behoeve van de realisering van de beoogde woningbouw in de dorpsver- nieuwingsgebieden is het tevens nood zakelijk de bestemmingsplannen ’’Brugcentrum 1982”, ’’Dorpstraat” en ’’Zuidkade/Wilhelminakade (A-3 ge bied)” te actualiseren. Het komende begrotingsjaar zullen de raad tevens enkele wijzigingen van het bestemmingsplan wijk Zuidplas worden voorgelegd. Eén van deze wijzigingen omvat de bouw van een acht-tal wonin gen op de zogenaamde lokatie ”Tel- kamp” aan de Piasweg. Getracht wordt WADDINXVEEN - Waddinxvener J. Willemstein, die al 30 jaar in het onderwijs zit, gaat komende vrijdagmiddag 6 oktober officieel vieren dat hij 25 jaar verbonden is aan de christelijke scholengemeenschap voor MAVO-LTO-LHNO De Wadde, de vroegere Koningin Wilhelmina- MAVO aan de Prinses Beatrixlaan, die hij nu dient als directeur. Die dag is er om 15.30 uur een bijeenkomst voor bestuur, docenten en onderwijs ondersteunend personeel en van 16.30-18.00 uur een receptie voor ieder een. In overleg met de projectontwikkelaar en de belegger wordt getracht uitvoe ring te geven aan het raadsbesluit tot uitbreiding van het Passagegebied in westelijke richting. Het verheugt B. en W dat inmiddels een start is gemaakt met de invulling van de vrijgekomen lokatie aan de Juliana van Stolberglaan/hoek Prins Bernhardlaan (31 senior/aanleunwo- ningen). Eveneens kan invulling worden gege ven aan de bouwlokatie aan de Mozart- In de avond van zondag 24 september werden uit twee schuren van woningen aan de Noordelijke Dwarsweg diverse spullen ontvreemd. De daders hoefden niets te verbreken aangezien de schuren niet waren afgesloten. Nog een bronzen plak was er voor de De Gouwe-zwemmer Mark v.d. Zijden in de categorie jongens onder de 16 jaar. Mark zwom zijn 200m wisselslag in 2.18.3. Tenslotte was er een gedeelde tweede en derde plaats voor de Gouwe zwemmertjes Koen Groenleer en Arno v.d. Dussen die in de klasse onder de 10 jaar in dezelfde tijd, 1.31.3, twee en drie werden op de 100m wisselslag. Op de individuele nummers, waarop in alle leeftijden 200m wisselslag werd ge zwommen, ging de eerste medaille plaats voor De Gouwe naar de zwem ster Wilma v. ’t Hullenaar. Wilma werd in de groep meisjes onder de 12 jaar tweede in 2.43.8. De volgende ere plaats was voor Gillian v.d. Berg die in de categorie dames een derde tijd ver wezenlijkte, 2.39.2. toorpraktijk en verkooppraktijk). Zo ontstond de Chr. Scholengemeenschap voor MAVO-LTO-LHNO ”De Wad de”. De heer Willemstein, die men kan ken schetsen als een rustige en bekwame schoolleider, heeft vele leerlingen on der zijn gehoor gehad. Al twee genera ties Waddinxveners hebben hem mee gemaakt als docent en directeur. Door de uitbreiding van de school moest in dertijd worden verhuisd van de Pr. Bea trixlaan naarde Sniepweg. Nieuwbouw en verbouw waren bij de heer Willem stein steeds in goede handen. Ook in diverse onderwijskundige orga nisaties is hij actief. Daarnaast bekleedt hij een aantal ambten in het openbare leven. Zo is hij voorzitter van het Be stuur van de School voor Verpleeg kunde ’’Tergouw” in Gouda, lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Waddinxveen en bespeelt hij - hij is se dert 1949 organist - de orgels van de beide Gereformeerde kerken. ZEVENHUIZEN - Vorige week zater dag 30 september raakte een trein en een personenauto met elkaar in aanra king op de spoorwegovergang in Zeven huizen. Dit was te wijten aan het feit, dat de bestuurster van de personenauto tot stilstand kwam op de spoorwegover gang en haar auto niet meer weg kon krijgen. De trein reed tegen de voorzijde van de auto aan die net op het spoortraject van de trein uitstak. Niemand raakte ge wond. Het afgelopen begrotingsjaar is een be sluitvormingsproces gestart dat moet voorzien in de aanwijzing van een nieuwe lokatie voor woningbouw. In de daartoe vervaardigde nota ’’Hoofdlijnen voor de ruimtelijke ont wikkeling van Waddinxveen voor de pe riode 1990-2000” is uitvoerig op de lo- katiekeuze, liggend ten zuidwesten van de wijk Zuidplas, ingegaan. ”Wij prijzen ons gelukkig, dat Gedepu teerde Staten de in dat verband gedane grondtransactie inmiddels hebben lijke rondweg verkeren inmiddels in de goedgekeurd”, aldus B. en W. ’’Om trent de ruimtelijke ordenings-aspecten van de transactie zal de Provinciale Pla nologische Commissie naar verwach ting eind oktober advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten”. Aanvankelijk werd de school met drie LTS-afdelingen (bouwtechniek, me chanische techniek en installatietech niek) uitgebreid; in 1986 volgde de fusie met de Chr. LHNO ”De Rank” en kreeg de scholengemeenschap er nog eens 3 afdelingen bij (verzorging, kan- De twee Boskopers legden bijna 45 jaar Dorp- gelden de basis voor het bedrijf. Op 14 -juni 1986 namen zij als directie af- dscheid. De huidige directeuren, de he ren H.J. en T.A. Hooftman, zijn dan ook zeer ingenomen met het feit dat de oprichters nu de eerste paal slaan voor het fundament van het nieuwe bedrijf. Hooftman Autobedrijf BV heeft on langs het Volvo-dealerschap voor het rayon Gouda (inclusief Boskoop en om geving) verworven. De Volvo-dealer, die zich bezighoudt met verkoop en onderhoud van Volvo personenauto’s heeft een gestadige groei doorgemaakt, voortkomend uit klantgericht denken en handelen en het eveneens inspelen op nieuwe ontwikke- In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 september werd een woning aan het Hogeland door onverlaten bezocht. Men kwam binnen via de achterdeur die vermoedelijk door de bewoners was vergeten af te sluiten. Diverse spullen op het bedrijventerrein werden weggenomen. Bij een bedrijf aan de Wollefoppenweg werd in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 september een overall en een ski-jack weggenomen, welke lagen onder een afdak. Op het Noordeinde in Zevenhuizen reed een vrachtauto tegen een hem te gemoetkomende personenauto en reed verder zonder zich c.q. diens voertuig bekend te maken. De bestuurder van de personenauto bleef met een flinke schade (en kater) achter. Een woning aan de Wollefoppenweg werd op vrijdag 29 september bezocht door het inbrekersgilde. Men kwam binnen door middel van inklimming. Men haalde een klein bedrag aan vreemde valuta weg. WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen zijn gelukkig dat de landbouwgrond rondom autobedrijf Van Leeuwen BV aan de Piasweg ook van de provincie Zuid-Holland mocht worden aangekocht. Het col lege schrijft dat in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1990. Daarin staat ook dat geprobeerd wordt naar ieders tevredenheid acht luxe woningen aan de Piasweg neer te zetten (lokatie ’’Telkamp”) en dat al drie bouwbedrijven belangstelling hebben voor het woongebied dat langs de noordkant van de Apollolaan (het ”A-3-gebied”) moet komen. x i 0 m De jubilerende schooldirecteur JWillemstein. (Foto: Sjaak Noteboom). laan (9 2 woningen) nu onlangs de verklaring van geen bezwaar van Gede puteerde Staten is ontvangen. De procesgang van dit project is nogal langdurig geweest als gevolg van de sterke betrokkenheid van de buurtbe woners en de afweging door de ge meente van de in aanmerking komende belangen. Pas onlangs konden in overleg met be zwaarden en na zoveel mogelijk tege- moet komen aan bezwaren de laatste beletselen worden weggenomen. Ui* M SENATOR ItrCiD

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 23