GEMEENTE WADDINXVEEN IRTW-RADIOI Tijdens bazar start uitbreiding van kerk commissie kan terugkijken op een ge slaagd evenement. I. I l Immanuëlkerkgemeente brengt f 20.000bij elkaar Lampion optochten «dB ifcft I ft w i KAMERMUZIEK CONCERTEN 1989/1990 SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN TENTOONSTELLING ’’AFVAL, STINK ER NIETIN” KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN ONDERZOEK NEDERLANDSE AARDOLIE MAA TSCHAPPIJ LEERPLICHTEN SCHOOL VERZUIM VERGADERINGEN SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW COLLECTE VERGUNNING VOORBEREIDINGS BESLUITEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN EM AN CI PA TIE-A CTIVITEITEN VERKEERSMAA TREGEL NOORDEINDE I f 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 4! Fr f - ii .ftft j Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 4 oktober 1989 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Zuidplaslaan 123 1 - 11 januari 1990 8 februari 1990 8 maart 1990 5 april 1990 Alle concerten worden gegeven in de raadzaal van het gemeente huis te Waddinxveen en beginnen om 20.30 uur. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: Zuidkade 232a leplaan 89 Bilderdijklaanó Coenecoop 59 ZATERDAG 7 OKTOBER 1989 De uitbreiding van de Immanuëlkerk. (Foto: Sjaak Noteboom). W f Waddinxveen, 4 oktober 1989 De burgemeester voornoemd, Van der Linden Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Wubrechterf nrs. 12 t/m 18, 22 t/m 28,32 t/m 36 (even) Prinses Beatrixlaan 2 De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: 1. Groenswaard I en II, Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. Waddinxveen, 4 oktober 1989 De burgemeester voornoemd, Van der Linden Waddinxveen, 4 oktober 1989 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman Van der Linden het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak het plaatsen van 11 dakramen in de achtergeveldakvlakken het vergroten van een kerkgebouw De concerten: - 12 oktober 1989 Rondom Kwartet, viool, cello, klarinet, piano-o.a. Milhaud, Hindemith, Messiaen; Parc Quartet, viool, altviool, cello, piano - o.a. pianokwartetten van Brahms en Schumann; Stanley Hoogland, pianoforte - o.a. Field, Hummel, Schubert. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 6 oktober van 10.00-12.00 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. Elk heel uur (inter)nationale en lokale nieu wsberich ten 14433 14433 Op 12 oktober a.s. gaat de 10e Kamermuziekserie van start. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 20 oktober 1989 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. -p rog ramma- Verzoeken om vrijstelling (zgn. kruimelgevallen) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: 1. Kerkweg-West 46: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis alsmede het plaatsen van een carport. het speeltuinseizoen. Dit jaar zal de optocht muzikaal bege leid worden door padvindersdrumband "De Schouw” uit Boskoop. De optocht begint om 19.30 uur en zal vertrekken vanaf het parkeerterrein voor de speel tuin aan de Nicolaas Beetslaan. De tocht voert door de Vondelwijk ten noorden van de Staringlaan en zal onge veer een half uur duren. De speeltuin vereniging nodigt iedereen uit om deze tocht bij te wonen. De lampionnen zul len door de deelnemers zelf verzorgd moeten worden. Een voordracht tot het verlenen van een Koninklijke onderschei ding wordt door de burgemeester ingediend bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, die over de voordracht van de burgemeester een advies uitbrengt aan de betrokken Minis ter. WADDINXVEEN - De Stichting Win gerd Comité houdt vrijdagavond 6 ok tober de jaarlijkse lampionoptocht, die naar deze maand is uitgesteld omdat an ders de zomertijd roet in het eten gooit. Aan de lampionoptocht wordt meege daan door de muziekvereniging Con cordia. Gestart wordt om half acht op het grasveld aan de Wingerd. Vrijdagavond 6 oktober wordt ook door de speeltuinvereniging ’t Vondelparkje een lampionoptocht georganiseerd. De ze, jaarlijks terugkerende, lampionop tocht vormt de feestelijke afsluiting van WADDINXVEEN - Tijdens de zaterdag gehouden bazar en rommel markt van de hervormde Immanuëlkerkgemeente is een begin gemaakt met de uitbreiding van het kerkgebouw met nevenruimten aan de Prinses Beatrixlaan. Dat gebeurde met enig kerkelijk vertoon. De datum van inwerkingtreding van deze besluiten is bepaald op 5 oktober 1989. De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende teke ningen liggen voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1. Tot en met vrijdag 6 oktober 1989 wordt in de raadzaal van het ge meentehuis de tentoonstelling ’’Afval, stink er niet in” gehouden. De tentoonstelling staat in het teken van afval en recycling en is vooral bedoeld voor de hoogste groepen van de basisscholen. De tentoonstelling is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging tegen Milieubederf, Afvalverwerking Rijnmond, de Vrouwenraad Waddinxveen, het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf, de Roteb, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en de ge meente Waddinxveen. De tentoonstelling is voor een ieder te be zichtigen tijdens kantooruren van maandag lot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur. Geoffrey Madge, piano-o.a. Bach, Beethoven, Busoni; 9 november 1989 Anner Bijlsma en Bob van Asperen, cello, clavecimbel-muziek van J.S. Bach; Dufy Kwartet m.m.v. Els Vreugdenhil, viool, altviool, cello, klarinet - o.a. Brahms Klarinetkwintet; 5. Activiteiten dienen in principe gericht te zijn op een zo’n groot mogelijk bereik van vrouwen. De opbrengst van deze tweejaarlijkse manifestatie - ditmaal 20.000,- - is dan ook bestemd voor deze nieuwbouw. De bazar en rommelmarkt werd gehouden in en om het kerkgebouw en Het Gouwe College. Het motto was "Alle hens aan dek voor onze nieuwe stek”. Er was van alles te doen. De grote hand- werkkraam, het restaurant (in de cre- chezaal van de kerk), de rommelmarkt, de bloemen- en plantenkraam, de kin derspelen, de poffertjeskraam, de nieuwmarkt, het rad van avontuur en de fotostudio, ze werden allemaal druk be zocht. Er was ook nog een spectaculaire verlo ting om een magnetron, keukenmachi nes en een koffie-duo-apparaat en een sponsorloop om de Petteplas. De bazar- 18.02-24.00 uur - Hitfront. Avondvul lend informatief en hitgevoelig jonge renprogramma. Behalve (regionale) popmuziek ook een vacaturebank, bio scoop- en concertagenda en uitgaan stips. Deze week een interview met de Nederlandse band Fatal Flowers. Rest nog te vermelden wat de winnende nummers van de grote verloting zijn: 675, 1940, 2168, 854, 1218, 1851, 825, 1975,832,1716,1924 en 1702. Abonnementen ƒ50, C.J.P. en Pas 65+ ƒ38, Losse plaatsen 11,25 C.J.P. en Pas65+ƒ8,25 Het subsidieverzoek dient voor eind oktober 1989 te worden gezon den aan het college van B. en W Waddinxveen. Het verzoek dient een begroting plus toelichting te bevatten. Voor het eind van dit jaar krijgt men bericht over de verdere afhandeling van het ver zoek. Nadere informatie wordt u graag verstrekt door mevrouw E. Wi- chard van de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 14433, toe stel 164. Voordracht algemene decoratieverlening Zoals te doen gebruikelijk zal ook in 1990 op 28 april de algemene decoratieverlening plaatsvinden. Op die dag zal aan verschillende personen een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt, om dat zij zich in het maatschappelijk leven op de een of andere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, bijv, in het werk, in de politiek, als verenigingsbestuurder, of als ambtsdrager in een kerk. Vaak is een combinatie van bijzondere verdiensten aanleiding tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding. Vanaf 4 oktober 1989 zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij in de gemeente onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van aardolie in de bodem. Bij het onderzoek is van te voren niet te zeg gen welke straten en wegen bij de werkzaamheden betrokken wor den. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de NAM, te lefoon 01892-19355 of met de afdeling Weg en Werken, telefoon 01828-14433, toestel 137. Naar aanleiding van enkele problemen rond de zomervakantie 1989 wordt er nogmaals op gewezen, dat toestemming voor school verzuim van leerplichtige kinderen slechts bij hoge uitzondering kan worden verleend, bijv, bij zeer bijzondere gebeurtenissen in het gezin. Toestemming voor verzuim in verband met (extra) vakantiedagen kan alleen worden gegeven indien het voor de ou ders niet mogelijk is tijdens de schoolvakanties een gezinsvakantie te plannen (bijv, door een werkrooster), of indien het betreft een familiebezoek in een ander werelddeel (als dit niet jaarlijks ge beurt). Nadrukkelijk wordt nog medegedeeld dat toestemming voor schoolverzuim (incl. eventueel vakantieverlof) uitsluitend kan worden verleend door de schoolleiding; alleen voor verlof voor meer dan 10 schooldagen heeft de schoolleiding de goedkeuring no dig van de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leer ling. Een uitgebreid overzicht van de wettelijke bepalingen en de afspra ken met de officier van justitie over dit verzuim is aanwezig op de scholen en is (in beperkte mate) verkrijgbaar op het gemeentehuis (afdeling Welzijn en Onderwijs). Commissie voor Volksgezondheid en Milieuzaken op donderdag 5 oktober 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1990. - Nota Ouderenbeleid. Commissie voor Kunst en Cultuur op maandag 9 oktober 1989, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1990. - Werkgroep Kamermuziekconcerten. - Werkgroep Exposities. - Werkgroep Karakteristieken. - Plan Culturele Raad viering 50 jaar Anjerfonds. Commissie voor Openbare Werken en Bedrijven en Sportzaken op dinsdag 10 oktober 1989, aanvang 15.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1990. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Bedrijfsterreinen op dinsdag 10 oktober 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1990. Commissie voor Welzijnszaken op woensdag 11 oktober 1989, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda: - Begroting 1990. - Nota Ouderenbeleid. - Adres betreffende ’’Faciliteiten opvang vluchtelingen”. Commissie voor Onderwijs- en Personeelszaken op woensdag 11 oktober 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1990. - Nota Ouderenbeleid. - Adres betreffende ’’Faciliteiten opvang vluchtelingen”. - Ontwerpprogramma basiseducatie 1990 en onderzoeksrapport basiseducatie te Waddinxveen. - Informatie betreffende 5-jaarlijkse herziening Medezeggen- schapsreglement Openbaar Bestuur. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober a.s. is de sociaal raadsvrouw, mevrouw C. de Bakker niet aanwezig. Er is donderdag 5 oktober ook geen avondspreekuur. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Stichting Nationale Collecte Geestelijk Gehandicapten vergunning verleend voor een collecte in de periode 9 t/m 15 okto ber 1989. Het collecteren dient te geschieden in verzegelde collectebussen, terwijl collectanten van een deugdeljk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 20 septem ber 1988 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het be stemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: 1een gebied, globaal gelegen tussen Dreef, Piasweg, Sniepweg en het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980, tweede herziening”; 2. een perceel, gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg 13c. het geheel vernieuwen en het vergroten van een bedrijfsruimte het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een winkelpand het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis het oprichten van een garage- bedrijfsruimte met showroom In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 5 oktober 1989 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wet houders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (pos tadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Gedecoreerden zijn in de regel personen van middelbare leeftijd, omdat de bijzondere verdiensten, de nauwgezette dienstvervulling e.d. gedurende vele jaren moeten zijn verricht. Een persoonlijke inzet gedurende korte tijd kan, hoe verdienstelijk ook, nimmer aanleiding zijn tot het verlenen van een Koninklijk^ onderschei ding. Omdat de burgemeester nu eenmaal niet van alle verdienstelijkhe den van de inwoners van Waddinxveen op de hoogte kan zijn, dient hij zijn voordracht meestal in naar aanleiding van een tip van ande ren over de verdienste van een persoon. Deze tipgevers doen er echter goed aan enige zekerheid te verkrijgen of de betrokkene een Koninklijke onderscheiding wel op prijs zou stellen. Er wordt na melijk verschillend gedacht over het verlenen van onderscheidin gen en het is een pijnlijke zaak voor alle betrokkenen als het op spelden van de versierselen op het laatste moment niet door kan gaan omdat de betrokkene dat niet wil. Wanneer u de burgemeester wilt attenderen op de verdiensten van een inwoner van Waddinxveen, wordt u dan ook verzocht dit uiter lijk 10 oktober 1989 te doen. Voor u iemand gaat aanmelden wordt u geadviseerd zich eerst te laten informeren of de betreffende ver diensten van iemand aanleiding kunnen geven tot verlening van een Koninklijke onderscheiding. Hierover kunt u inlichtingen verkrij gen bij de afdeling Algemene Zaken, sectie Bestuurszaken van de gemeentesecretarie, telefoon 14433, toestel 219. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Abonnementen en plaatsbewijzen kunnen telefonisch besteld wor den op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur onder nummer 01828- 14433. Betaling vindt plaats aan de zaal. Verkoop van losse plaats bewijzen uitsluitend vanaf een half uur voor de aanvang van elk concert aan de zaal. Abonnementhouders kunnen tegen geredu ceerd tarief de concerten van de Rijnlandse Orkest Vereniging be zoeken. 14.02-18.00 uur - RTW-Totaal. Ont spannend informatief programma waarin actualiteiten, een ruilbeurs, sport, reportages en muziek samen gaan. Direct na het nieuws een uurover- zicht en op de halve uren hoofdpunten uit het nieuws. Tijdens de uitzending kan men telefonisch reageren: 10379. Deze week de volgende onderwerpen (onder voorbehoud): politiek, agenda, interview met schrijver Appie Baantjer en sportuitslagen. doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’kruimelgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruim telijke Ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wet houders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan zonder voorafgaande planologische procedure. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw heeft op de donderdagavond een af sprakenspreekuur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Ook voor het jaar 1990 kan een beroep worden gedaan op een ge meentelijke subsidie ten behoeve van emancipatie-activiteiten. De emancipatie-activiteiten moeten voldoen aan de doelstellingen genoemd in de nota Gemeentelijk Emancipatiebeleid. Deze luiden als volgt: 1. Het verwezenlijken van gelijkwaardig maatschappelijke posi ties voor mannen en vrouwen. 2. Het bereiken van structurele veranderingen, waardoor belem meringen en achterstanden voor vrouwen worden opgeheven. 3. Het doorbreken van rolpatronen en van beeldvorming in termen van vrouwelijkheid en mannelijkheid. 4. Activiteiten dienen in het bijzonder gericht te worden op vor- mings- en bewustwordingsactiviteiten. De werkzaamheden bij de uitvoering van de reconstructie van het Noordeinde zijn zover gevorderd, dat met de ophoging en asfalte- ring van de rijbaan kan worden begonnen. In verband hiermee zal tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden van een totale af sluiting van het doorgaande verkeer sprake zijn. De planning van de asfalteringswerkzaamheden ziet er als volgt uit a. gedeelte gelegen tussen Beethovenlaan en Noordeinde 85 in de periode van 2 oktober tot 9 oktober 1989; b. gedeelte gelegen tussen Noordeinde 85 en Snijdelwijklaan in de periode van 16 oktober tot 24 oktober 1989; c. gedeelte gelegen tussen Snijdelwijklaan en Zijde in de periode van 31 oktober tot 6 november 1989. Genoemde werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersge steldheid, zodat wijziging van genoemde data nodig kan zijn. 5?. I g '.1 fir .s'™

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 3