""IHIIHI ZONNEBANKEN van der linde VmOOM makelaardij b.v. 1 Sint kado s van Correct to. FOTOKIEIN DOET ER NOG EEN 5®E BOVENOP. HARWA Waddinxveen verbiedt verkoop van softdrugs Burgemeester reikt prijzen uit Jan Hielema 'heel blij' met steun middenstand 'Het was verstandiger geweest als ik het college had ingelicht' Borden wijzen in Waddinxveen de weg NU TOT 1200 GUINN EXTRA KORTING klein UW NEK EIST STEUN! SUPER STUNTS kalkhoven If 12 opn. ƒ3.95 24 OPN. ƒ4.95 36 OPN. ƒ5.95 SCHOUDER- mom KONICA KLEURENFILMS nu extra VOORDELIG HAGEN INTERIEURVERZORGING r De 'aa9 ©QDGfl' I 1 1 Ttcecct^M^C aiada 945 sche CA. IN ONZE TRENDSHOP |fotoshop| zie verder pagina 3 VIDE# AUDI' FOT< Zie pag. SUPERVOORDEEL MEGA-COLOR F ^"^o.-ton CLEMENTINAS MAPARUNEN Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Hapro Philips FTJTTELAAN142 BOSKOOP ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Een andere vorm van zoek gedrag - vrachtwagens bin nen de bebouwde kom van Waddinxveen - zal drastisch kunnen worden beperkt in dien de bedrijven op het be drijventerrein Doelwijk aan de Bredeweg de naam Doel wijk als adres krijgen. Op het bedrijvenpark Coenecoop is dat ook het geval en dat maakt het zoeken een stuk gemakkelijker. 1 Met het voorstel van het col lege van Burgemeester en Wethouders werd ingestemd en er werd een krediet op ta fel gelegd. Inmiddels staan de nieuwe borden op een groot aantal plaatsen in Waddinxveen, vooral in de buurt van kruispunten waar bezoekers een besluit moe ten nemen welke richting ze zullen opgaan. Met de borden is er een eind gekomen aan het zoekgedrag van menige automobilist. Waddinxveen heeft er wehs- waar lang over gedaan om hiertoe te komen, maar dzal niemand er meer moeite mee hebben om op tijd in sporthal Groenswaard aan de Win gerd, in het gemeentehuis, bij het politiebureau of op an dere plaatsen in de gemeente te komen. Van het niet tijdig inlichten van burgemeester C.M van der Linden en de wethou ders K.W.Th. van Soest (VVD) en J. Neele (PCW) zou volgens de projectwethouder voor het nieuwe winkelhart ’De Nieuwe Passage’ niet zijn gekomen als gevolg van de ’maalstroom van de tijd’, zo verklaarde hij vrijdag avond desgevraagd voor de WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebe stuur heeft met de politie en de officier van justitie afgesproken dat in het Gouwedorp (zelfs) geen soft drugs getolereerd zullen worden. tiviteiten te kennen gegeven dat de sociaal-democraten geen tegenstander zouden zijn van een Waddinxveense kof fieshop. Bekend is dat de handel in WADDINXVEEN - Het wordt voor niet-Waddinxve- ners in het Gouwedorp steeds gemakkelijker de weg te vinden naar openbare gebouwen, sportaccommo daties, begraafplaatsen, het politiebureau en het ge meentehuis. Blauwe borden met witte opschriften wijzen de onbekende de weg. Deze zomer onthulde ver keerswethouder Joop Neele WADDINXVEEN - CDA-wethouder Jan Hielema vindt het ’achteraf gezien’ dat hij er verstandiger aan had gedaan als hij het college van Burgemeester en Wet houders tevoren had ingelicht over het verrassende gesprek dat hij - zo onthulde het Weekblad voor Wad dinxveen van een week geleden - heeft gevoerd met het Pellikaan Bouw BV, welk Tilburgs bouwbedrijf op eigen initiatief herhaaldelijk alternatieve plan nen heeft gepresenteerd voor een winkelhart op de omstreden ’Be Fair’-lokatie. 2 KILO (PCW) bij sporthal ’de Sniep’ aan de Dreef (vroeger Sniep- weg) het eerste verwijsbord. De plaatsing van verwijsbor den, waarover al jaren is ge sproken, kwam een stuk dichterbij toen de gemeente raad eind vorig jaar akkoord ging met de daadwerkelijke realisatie van een verwijs systeem binnen de bebouwde kom. lokale RTW-radio. ‘Overigens heb ik het ge sprek met Pellikaan BV ook niet bewust voor mijn colle ga’s achter gehouden. Ik heb het gewoon niet gemeld. Dat heeft misschien iets te ma ken met de tijd van de begro tingsbehandeling en het mo ment waarop je zo’n af spraak maakt. Maar voor de rest zou ik het gesprek altijd zijn aangegaan, want als ie mand mij daarom vraagt - en zeker als ik zelf het ge spreksonderwerp kan bepa len - dan ga ik dat niet uit de weg‘, betoogde de christen democraat. Voor de RTW-microfoon gaf Jan Hielema toe destijds in derdaad te hebben gezegd dat de niet ter zake doende plannen voor een nieuw win kelhart van Pellikaan Bouw BV telkens rechtstreeks de prullenbak zijn ingegaan. ‘Maar dat wil niet zeggen dat als dezelfde mensen mij bel len en vragen of ik met hen wil praten, dat ik dan nee NET 1 KILO HUIS-AAN-HUIS 51 e JAARGANG NUMMER 2467 - WOENSDAG 15 NOVEMBER 1995 voeren en de kosten hiervan bij de projectontwikkelaars in beeld brengen'. ‘Een ander punt is dat de ge meente straks zelf bepaalt welke infrastructurele maat regelen tegelijkertijd in dat gebied worden uitgevoerd, zo als de aanpak van het dwars door de Passage lopende le- kriool. Dat zijn geen kosten die direct met het winkelhart te maken hebben1. ‘Als de straat elders in de ge meente open gaat, doen we ook gelijk de riolering. Daar hebben we financiële voorzie ningen voor getroffen. Uiter aard zal met het realiseren van het nieuwe winkelcen trum ook gelijk de verkeers infrastructuur worden aan gepast. Ook daarvoor ligt geld in de kast'. Voor de omwonenden van de Passage is dinsdagavond 14 november in ’Het Nieuwe Trefpunt’ (Stationstraat) een informatieavond over het winkelhart belegd. Volgende week maandag avond 20 november is er in de Ontmoetingskerk (Groens- voorde) eenzelfde avond voor alle belangstellenden. Er is op beide avonden ruim schoots gelegenheid voor het stellen van vragen en het ma ken van opmerkingen. Aan ’De Nieuwe Passage’ zul len in het gemeentehuis nog drie vergaderingen van de be treffende raadscommissies worden gewijd, waar de be volking officieel kan inspre ken. De definitieve besluit vorming over het nieuwe win kelhart is voorzien in de vol gende maand te houden ge meenteraadsvergadering. ‘Als de gemeenteraad in de cember besluit ’De Nieuwe Passage’ te gaan bouwen kan worden gezegd dat de Wad dinxveense bevolking op die manier een kerstcadeau heeft gekregen. Ik ben er van over tuigd dat dat gaat gebeuren', besloot CDA-wethouder Jan Hielema zijn vraaggesprek voor de lokale RTW-radio. ‘Het belangrijkste aandachts punt van de ondernemersver eniging was en is het verkeer. Daarvan hebben we nu de door adviesbureau Oranje woud BV gemaakte eerste uitwerkingen gezien‘. ‘Hiervan is, zo heb ik begre pen, tijdens het besloten deel van de vergadering door de OVW-leden gezegd dat het bestuur heel goed op moet let ten dat de plannen, kijkend naar de routing in en rond het winkelcentrum en de bereik baarheid van de parkeer plaatsen, op de goede manier wordt uitgevoerd. En terecht. Dat zal de gemeenteraad ons ook vragen'. Volgens de Heidemij NV, die voor het winkelhart als advi seur van de gemeente Wad dinxveen optreedt, geeft de haalbaarheidsanalyse van de projectontwikkelaars Willi am Properties BV en MAB BV een redelijk beeld van kosten en opbrengsten met een acceptabel risico. Van de gemeente wordt vol gens de christen-democrati- sche wethouder slechts een geringe financiële bijdrage verwacht in combinatie met een inspanningsverplichting om de externe kosten zo laag mogelijk te houden. Wat de geringe financiële bij drage van de gemeente be treft denk ik aan enkele ton nen. Twee, twee en een halve ton‘, schatte Jan Hielema voor de RTW-microfoon. ‘Het hangt er een beetje van af wat met name de nutsbe drijven doen, altijd een heel moeilijke onderhandelings partner. Wij zullen desge vraagd de onderhandelingen met de nutsbedrijven gaan zeg. Alleen stel ik daaraan wel een paar voorwaarden. Ik heb van te voren gezegd best te willen praten, maar niet over plannen voor de ’Be Fair’-lokatie. Ik wilde name lijk met ze praten over de manier waarop het bedrijf ons iedere keer bestookt met bouwplannen. Dat was pri ma, zeiden ze. Ze wilden ei genlijk alleen langs komen om wat meer te vertellen over hun bedrijf. En zo is het gegaan'. Dat van het internationale bouwbedrijf Pellikaan Bouw BV zowel president-direc- teqr Gerard Pellikaan als bouwdirecteur ing. Ernst Versaevel voor het gesprek naar Waddinxveen waren gekomen, verbaasde de christen-democraat geens zins. ‘Dat gaat meestal zo. Als er bij mij een bedrijf komt dat zich graag een beetje wil pro moten komt de directie met grote prospectussen om zich voor te stellen. Vaak willen ze meestal niet de wethou der, maar de burgemeester spreken. Want hij wordt doorgaans een tikkeltje be- langrijker gevonden', aldus een direct reagerende wet houder Jan Hielema voor de lokale RTW-radio. tuurprijsvraag in het Week blad voor Waddinxveen aan de hand van 6 detailfoto’s. De prijswinnaars kregen een fototoestel of een boek over architectuur of beide. In de prijzen vielen de heer R.A.M. Groot (Heemraad- weg 40), de heer en me vrouw Joh. Garlich (Alpher- brink 19), de heer en me vrouw P. Grootendorst- Tromp (Alpherbrink 43), mevrouw C.P. Schild-Buijs (Souburghlaan 24), J.H. Garlich (Wingerd 150), fa milie K. de Wit (Graanak ker 105), A.T. Garlich (Win gerd 148) en de heer J. Mid- delhoek (Jan van Bijnenpad 251). De Dag, die landelijk voor de 10e maal werd gehouden en in Waddinxveen met me dewerking van de gemeente Waddinxveen en de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen gestalte kreeg, stond in het teken van de architectuur van de gebouwde omgeving. Het doel ervan de Waddinxve- ners meer bewust te maken van de culturele en maat schappelijke betekenis van architectuur. In Waddinxveen bestond de dag uit een fiets- en wandel route langs een 20-tal beeldbepalende gebouwen, een open huis in tenminste 11 gebouwen, kerken en winkels en een architec- Er zouden zelfs veel te veel verkooppunten zijn, terwijl maximaal plaats is voor tien koffieshops. In Gouda is ook gevestigd de Federatie Versla vingszorg Midden-Holland. GORDIJNEN 2 A p.m. (incL maken) v.a. J OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN soft en hard drugs in de buur gemeente Gouda de laatste tien jaar een behoorlijke vlucht heeft genomen. WADDINXVEEN - ‘Ik ben er heel blij mee dat de On dernemers Vereniging Waddinxveen op hoofdlijnen met onze plannen voor ’De Nieuwe Passage’ akkoord is gegaan'. Met die woorden reageerde een opgeluch te projectwethouder Jan Hielema (CDA) vrijdag avond via de lokale RTW-radio op het naar zijn me ning groene licht dat de georganiseerde midden- standsvereniging zou hebben gegeven voor het nieu we winkelhart. ‘Uiteraard zullen er nog wel wat randoprnerkingen door de Ondernemers Vereniging Waddinxveen worden ge maakt waar we bij ’De Nieu we Passage’ extra alert op moeten zijn. Maar we hebben een heel goede overlegstruc tuur met OVW-voorzitter Gerrit van Ringelenstein, dus daar komen we wel uit‘, ver onderstelde een optimisti- en opgeruimde CDA- wethouder. Volgens Jan Hielema zal de middenstandsvereniging de ze week haar positieve oor deel in een brief aan het colle ge van Burgemeester en Wet houders bevestigen. De OVW meent echter dat het licht voor ’De Nieuwe Passage’ niet op groen is ge zet, maar op geel omdat er nog een aantal concrete vra gen beantwoord moeten wor den. Tijdens de vorige week woensdagavond in restau rant ’Bibelot’ (Limaweg) ge houden extra OVW-ledenver- gadering kregen de midden standers door de gemeentelij ke stuurgroep aan de hand van een maquette aanvullen de informatie over de par keer- en verkeersaspecten van ’De Nieuwe Passage’. Met de huurders en eigena ren van de winkels in de hui dige ’de Passage’ was al eer der afzonderlijk overlegd over met name de voorziene ver goedingen voor de verplaat singskosten. Jan Hielema zei in het vraaggesprek voor de lokale RTW-radio ondanks al les van de besluitvorming door het midden- en kleinbe drijf een goed gevoel te heb ben over gehouden. Dat heeft burgemeester C.M. van der Linden gezegd in reac tie op een vraag van de WD- fractie tijdens de algemene be schouwingen over de gemeen tebegroting vopor volgend jaar. Volgens de eerste burger wor den er op dit moment in Wad dinxveen juridische stappen gezet ter voorkonjing van de vestiging van eventuele kof fieshops, naar voorbeeld van de gemeente Hulst. Het gaat hierbij om het dich ten van een ’gat’ in de lokale wetgeving, zoals die wat open bare orde en veiligheid betreft is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Recent heeft PvdA-gemeente- raadslid Charles Wijnen in een discussie over jongerenac- WADDINXVEEN - Bij het architectenbureau Stuurman en Partners BV zijn vrijdagmiddag door Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden de prijzen uitgereikt naar aanleiding van de Dag van de Architectuur die deze zomer in Waddinxveen op initiatief van de architectenbu reaus Roggeveen BV, Stuurman Partners BV, Top os BV en Visser Wijtman is gehouden. L - Zie onze advertentie ejders in deze krant. Weekblad voor Waddinxveen F F WNING Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: (0182) 61 2373. N Let op! 's Avonds geopend !(net irne' ■slappe0 Verkoop van: Alisun Cleosun maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur GRATIS huidtest en pigment analyse KERKSTRAAT 2-28. BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 HET HOOFDKUSSEN DAT NEK- BI HOOFDPIJN HELFT VOORKOMEN! Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Volop keus - Volop voordeel!! Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De Grote Van Dalen. 240.000 trefwoorden nu in de nieuwe, officiële spelling. November a.s. in uw boekhandel. Als u nu intckcot, betaalt u ƒ298,-. Na verschijnen bedraagt de winkelprijs: 325,-. van c~-J_)a£e b BURGERS Postbus 300. 2740 AH Waddinxveen Tel. (0182)61 22 98 Fax (0182)63 02 30 in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle F Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kteiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon 0182-529904 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 Rijnlandstraat 4. tel. (0182) 61 6119 WADDINXVEEN to: Sjoak Noteboom). JmffS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1