HRiTiH Tineke Lodders (CDA) prijst Waddinxveen Kerst- kado's van Correct Bremmer Inhaalverbod Henegouwerweg REHORST ih Carillonmuziek op de Kerkweg-Oost EKEHDHO iRTINGEI Bouwvoorlkhtingscentrum aan Staringlaan wordt opgeheven Si Fondue-, gourmet- of steengrill- schotel Kalkhoven Accountant ra GROENSVOORDEf Waddinxveen Voor lederwaren en reisartikelen bij Bremmer in de Passage VOUS \'-inBarlingen (0172) 21 51 40 Weekblad op donderdag HAR WA Vandaag het kort geding zeefdruk koningin Beatrix I POUR |onm=vi:|.h ifSi Tweede Kerstdag open huis in asielzoekers centrum (AZC) >1 il» pm2. met de oplage. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN IN ONZE TRENDSHOP: VAN DE SUPER SLAGER VIDEO AUDIO FOK Zie pag. 1 Bij aankoop van luxe pen boven 25,- ontvangt u „Waddinxveense" Wokkel Van ‘t Hof heeft een huis voor u! Kijk elders in x deze krant! Diverse delicatessen om •uw kerstdiner tot een feest te maken haalt u bij: Zie onze advertentie elders in deze krant. Maak het kerstmenu nóg completer met als tussen gerecht een overheerlijk kaasplateau! PARFUMERIE MIERE BEL 0182 617689 WADDINXVEEN TEVENS KURK EN LAMINAAT HOUT, OIE BASIS. Winfcicffltrum KERSTTIP! Parker 45 balpen chroom-messing WADDINXVEEN - Het be stuur van de Stichting Bouw- voorlichting Midden-Holland I- ORGELSPIANO’S KEYBOARDS FOT> em Lederwaren en Reisartikelen aan de Staringlaan in Wad dinxveen heeft besloten de expositieruimte, waar parti- INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Met onze cadeau^ peur vous service ■kunt u uw vrienden enl relaties met Kerst Lthuis verrassen PASSAGE 19^611244 Bent u ergens in Waddinxveen door ons op de foto gezet? Kom snel naar Het besluit wordt nog dit j aar genomen. Na de beroepster mijn worden de borden waar schijnlijk in februari volgend jaar geplaatst langs de Hene- gouwerweg. worden er snelheden geme ten. Daarna overlegt de provincie met de verkeersadviseur van de politie om te bekijken of een beperking van de wette lijke toegestane maximum snelheid van 80 km per uur nodig is. MEER DAN 90 SOORTEN PARKET CQ50 V.A. O-J. DEN HAAG/WADDINXVEEN - De provincie Zuid-Hol- land gaat een inhaalverbod instellen op de Henegou werweg (N207), eerst tussen Waddinxveen en Bos koop en daarna ook tussen Waddinxveen en Gouda. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van omwo nenden, die een brief met 100 handtekeningen heb ben geschreven. Ook komen er op dit wegge deelte langs de Gouwe waar schuwingsborden die het ver keer erop moeten attenderen dat voertuigen plotseling kunnen afslaan. Regelmatig gebeuren er op de Henegouwerweg verkeerson gevallen of bijna-ongevallen doordat automobilisten plot seling een inrit inrijden. Door de hoge verkeersinten siteit in combinatie met het rijgedrag en het karakter van de weg (veel in- en uitritten) levert dit gevaarlijke situ aties op. Aan wonenden hebben de pro vincie verzocht een inhaal verbod in te stellen, waar schuwingsborden te plaatsen en de maximum-snelheid van 80 km per uur te verlagen. Aan de eerste twee verzoeken gaat de provincie meewer ken. Een snelheidsbeperking zit er voorlopig nog niet in. De pro vincie Zuid-Holland stelt eerst een onderzoek in naar het rijgedrag op de weg. Ook ‘.v r WADDINXVEEN - Vanmiddag (woensdag 20 decem ber) heeft voorzitter G. van Ringelenstein van de Co öperatieve Rabobank Waddinxveen BA het carillon aan de Kerkweg-Oost officieel overgedragen aan het gemeentebestuur van Waddinxveen. kend al een klokkenspel aan de gevel van het vroegere ju- weliersbedrijf van Ez. Ver- meij (Kerkweg-Oost), in welk pand nu het assurantiekan toor van De Rooy-Van der Loo is gevestigd. Dit kleine carillon is gaande weg in onbruik geraakt. Uit een onderzoek van de ge meente is gebleken dat de restauratiekosten zo hoog waren dat uitgaven daarvoor onverantwoord waren. Met het nieuwe carillon gaat een langgekoesterde wens van het Waddinxveense ge meentebestuur in vervulling. De Rabobank Waddinxveen is ingenomen met het geschenk aan de bevolking. WADDINXVEEN - Volgende weekverschijnt het Week blad voor Waddinxveen in verband met de kerstdagen op donderdag 28 december 1995. WADDINXVEEN - Dinsdag 26 december (Tweede Kerst dag) houdt het Centraal Or gaan Opvang Asielzoekers (COA) in het tijdelijk asiel zoekerscentrum (AZC) aan de Zuidelijke Rondweg in Wad dinxveen een open huis. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. Om 13.00 uur vindt er een of ficiële opening plaats, waar na de bezoekers kennis kun nen nemen van de diverse ac tiviteiten binnen het cen trum, zoals Nederlandse les, de vrouwenkamer, de kinder crèche en de medische op vang. Tevens kan men via schriftelijk en video-materi- aal informatie verkrijgen over de achtergronden van de asielzoeker in Nederland. Ui teraard is er volop gelegen heid om kennis te maken met de 550 bewoners, die afkom stig zijn uit meer dan 30 lan den. culieren zich konden laten voorlichten over bouw- en verbouwzaken, zaterdag 30 december definitief te slui ten. In een verklaring zegt het be stuur dat door het gebrek aan bouwkavels in het Groene Hart van de Randstad de mo gelijkheid voor het publiek om zelfstandig een woning te laten bouwen drastisch is af genomen. Daardoor is ook het bezoekersaantal- verminderd en is het voor de fabrikanten van bouwmaterialen minder interessant geworden om aan de expositie deel te nemen. Een deel van de exposanten is inmiddels begonnen hun stand af te voeren, maar an deren hebben het personeel van het Bouwvoorlichtings- centrum gemachtigd de geëx poseerde materialen namens hen tegen sterk gereduceerde prijzen te verkopen. Donderdag 28 december zal er van 10.00 tot 17.00 uur een speicale verkoopdag gehou den worden. Er zijn dan koop jes te huilen, bijvoorbeeld op het gebied van baden, bad meubelen, keukeninbouwap- partuur, cv-ketels, dakra men, schoorstenen en schuif- deurkasten. Na de opheffing van de expo sitie verhuist de Stichting Bouwvoorlichting naar Ba- rendrecht, van waaruit de overige activiteiten, die voor al bestaan uit het organise ren en geven van cursussen, zullen worden voortgezet. Om extra luister te geven aan deze officiële overdracht te geven stelde Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden het klokkenspel in werking. Het carillon heeft, in afwach ting van de definitieve plaat sing in het nieuwe hoofdwin kelcentrum ’De Nieuwe Pas sage’, een voorlopige plaats gekregen naast de vestiging van de Rabobank. Bij de ingebruikname van het vernieuwde en uitgebreide bankkantoor heeft de Rabo bank op 15 november vorig jaar het carillon op symboli sche wijze geschonken aan de gemeenschap van Waddinx veen. Deze schenking is door de gemeenteraad in zijn ver gadering van december aan vaard. Vorige maand brach ten bestuursleden van de Rabobank een bezoek aan de Koninklijke Klokkengieterij Petit Fritsen BV (anno 1660) in Aarle-Rixtel, waar het gieten van de eerste klok van het Waddinxveense caril lon werd bijgewoond. De driebenige profielstalen klokkenzuil is volledig com putergestuurd en bestaat uit - in totaal -14 bronzen speel klokken, in gewicht vari ërend van 11 tot 36 kilogram. Het totaalgewicht aan klok ken bedraagt 256 kg. Het klokkenspel kan in feite alles spelen, van Bach tot de Beatles. Het ligt in de bedoe ling er in de Sint Nicolaastijd, tijdens nationale feestdagen en met Kerstmis in ieder ge val de bijbehorende liederen op te spelen. Waddinxveen had zoals be- CDA een algemene ledenver- andere politieke gadering. Met als speciale gast CDA-lid burgemeeester Kees van der Linden werd nog eens inhoudelijk op het onderzoek en andere vragen met betrekking tot de open bare orde in Waddinxveen in gegaan. CDA-gemeente- raadslid drs. Marien Verhuist gaf een overzicht van de actu ele gemeentepolitiek. De avond werd afgesloten met een informeel gedeelte waar in werd teruggeblikt op het afgelopen politieke jaar. WADDINXVEEN - Waddinx- vener drs. Gertjan Kraaijen- brink, wonend aan de Roosje Voshoeve, is aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam ge slaagd voor het accountants- examen. w A v WADDINXVEEN - CDA-fractievoorzitster Dorenda Gerts heeft vorige week woensdagmiddag in de raad zaal van het gemeentehuis -burgemeester C.M. van der Linden het eindrapport van de CDA-enquete ’Vei ligheid in de Waddinxveense samenleving’ aangehou den. Bij deze overhandiging was landelijk CDA-vice- voorzitster mr. Tineke Lodders-Elfferich aanwezig. Temidden van vertegenwoor digers van partijen, het gemeentebe stuur, de politie en verschil lende maatschappelijke orga nisaties werden de resultaten van het CDA-onderzoek toe gelicht. In zijn inleiding stond de Waddinxveense CDA-voor- zitter, Frans Potuyt, stil bij het vele werk dat verzet was bij de uitvoering van de enquête en bij het verwerken van de resultaten. Hij legde er de nadruk op dat weliswaar het CDA het ini tiatief tot het omvangrijke onderzoek had genomen, doch dat de gehele Waddinx veense bevolking, ongeacht politieke kleur, had meege werkt. Uiteraard, zo stelde hij, ko men de resultaten heel Wad dinxveen ten goede. Tot het onderzoek was besloten om dat het CDA had geconsta teerd dat veiligheid en veilig- heidsbeleving begrippen zijn waarvoor ook in Waddinx veen burgers in toenemende mate aandacht vragen. Dorenda Gerts, die ook voor zitter was van de werkgroep die de enquête uitvoerde, pre senteerde in grote lijnen de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van de werkgroep. In het rapport, dat met de bij lagen 60 pagina’s telt, komt een grote hoeveelheid, vaak zeer concrete, punten aan de orde. Qua verkeersveiligheid zijn er veel zorgen over de noord-zuid as Koningin Wil- helminasingel - Juliana van Stolberglaan - Kanaalstraat. Bij overlast springt het ge brek aan hangplekken voor de oudere jeugd eruit. Voorts blijkt dat veel slachtoffers van (kleine) criminaliteit geen afgifte doen bij de poli tie. Burgemeester Kees van der Linden bleek bijzonder ingenomen met het CDA-in- tiatief de gevoelens van on veiligheid in kaart te bren gen. Hij legde er de nadruk op dat uit het rapport sprak dat Waddinxveen in het alge meen als veilig wordt ervaren en vond dit een pluim waard aan alleen die daarbij een verantwoordelijkheid heb ben. De eerste burger consta teerde verder dat de bekend heid van de burger met het rampenplan bijzonder gering is, en gaf aan het als prioriteit te zien hierin verandering te brengen. Tineke Lodders-Elfferich, die landelijk bekendheid ver wierf als waarnemend CDA- voorzitter in het voor die par tij moeilijke verkiezingsjaar 1994, prees het CDA-Wad- dinxveen voor het initiatief dit onderzoek uit te voeren. M.et de burgemeester was zij verheugd over de betrekkelij ke veiligheid van Waddinx veen, doch zij waarschuwde gemeentebestuurders voor al te grote zelfingenomenheid. In haar visie dient een extra inspanning geleverd te wor den om de veiligheid op peil te houden. Concrete aanbeve lingen hiertoe waren voor een deel rechtstreeks uit het rap port te halen, aldus Tineke Lodders. Dezelfde avond hield het Misschien hangt uw foto deze week in een van onze etalages en ontvangt u een leuk kado t.w.v. 25 gulden. Natuurlijk is de foto ook voor u! DEN HAAGAVADDINX- VEEN - Het kort geding dat de Haagse beeldend kunste naar Frans de Leef tegen de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft aangespannen, dient vandaag (woensdag 20 december) in Den Haag. Frans de Leef wil voorkomen dat een zeefdruk van konin gin Beatrix, gemaakt naar aanleiding van het oorspron kelijke olieverfschilderij van de gemeente Waddinxveen, wordt herdrukt. De kunstenaar vindt de door de Goudse Carla Rodenberg gemaakte zeefdruk niet meer exclusief, nu de RVD heeft be sloten een tweede oplage van 450 exemplaren te laten drukken. De eerste druk van 210 exemplaren was snel uit verkocht. De geringe oplage suggereer- de exclusiviteit, vindt Frans de Leef. De Haagse kunste naar had zelf de in rood-wit- blauw uitgevoerde zeefdruk voor 850 gulden aangeschaft. L kW Weekblad voor Waddinxveen F 35 Q tievoorzitster Dorenda Gerts en burgemeester Kees van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). VOORVERKOOP Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 OP ■R Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop i:u JCTI Volop keus - Volop voordeel!! A Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 DE KERSTMAN KOMT OP BEZOEK A.S. ZATERDAG VANAF 8.00 UUR EN HIJ DEELT LEUKE CADEAUTJES UIT. Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 34 77 bestaande uit: biefstuk, varkensfricandeau, kipfilet, rundergehaktballe tjes, mini vinkjes en mini spiesjes. op de Henegouwerweg tussen Waddinxveen en Gouda. (Foto: Archief). Rijnlandstraat 4, tel. (0182) 61 61 19 WADDINXVEEN Op de Henegouwerweg tussen Waddinxveen en Boskoop wordt een inhaalverbod van kracht. Dat zal ook gaan gebeuren op de Henegouwerweg tussen Waddinxveen en Gouda. (Foto: Archief). Spoorstraat T7-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2472 WOENSDAG 20 DECEMBER 1995 Het aan de Kerkweg-Oost neergezette geschenk van de Rabo bank Waddinxveen aan de lokale bevolking, een driebenige proef- ielstalen zuil met 14 bronzen speelkloklcen. (Foto: Sjaak Note- boom). Hij vindt dat de RVD sjoemelt In het midden landelijk CDA-vi<e-voorzitster Tineke Lodders-Elfferith met links naast haar CDA-fra<- 'W 4. A 19. kilo vanaf M M 9 «ri r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1