t LAMELLEN VRIJDAG 11 FEBRUARI Familie berichten Hls 1 Dennis en Mariëlle CCOLPA VAN DEN BER(f) VALENTIJNSDAG Etage gezocht in Boskoop door jonge onderwijzeres. Prijs n.o.t.k. Lange rode rozen Bramüe Kooter Zuidkade 103, 2771 DT Boskoop (0172) 21 22 96 v In verband met het huwelijk van MEDEDELING: it Woningruil aangeboden 3-kamerf lat met C.V. Juliana v. Stolberglaan jl - Ju DECORATIEF ZONWEREND Bloemisterij GKW/WvW - WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 PAGINA 4 C.V.U. de Vries 4 Uitvaartverzorging ’’Haar leven was dienen" op de leeftijd van 69 jaar. - tante Berta - op de gezegende leeftijd van 94 jaar. op de leeftijd van 75 jaar. op de leeftijd van 81 jaar. Geen bloemen x I AARTJE VAN DORP-STOLK 'S Boskoop, februari 1997 Dankbetuiging op de leeftijd van 79 jaar. Chris de Vries op de leeftijd van 67 jaar. zal Colpa Optiek a.s. vrijdag De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. yu. rolluik- en zonweringspecialist Tevens het adres voor al uw bruidswerk rouw-arrangementen Overige artsen nemen waar. Donderdag 13 februari zal de H. Mis van Uitvaart gehouden worden in de Ontmoe- tingskerk, Groensvoorde 1 om 10.00 uur, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats, Alber- dingk Thijmlaan te Waddinxveen. De crematieplechtigheid zal aansluitend om 14.00 uur aanvangen in de grote aula van Crematorium ’Hofwijk’, Delftweg 230 te Rotterdam. 4 februari 1997 Zorgcentrum Boskoop Correspondentieadres: M. Houtman-Kuijf St. Janshof 13 2771 BM Boskoop. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon den. Dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge weest en dat hem nu verder lijden bespaard is gebleven, geven wij met droefheid kennis van het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame pa en lieve opa 9 februari 1997 Elzenhorst 83 2742 CN Waddinxveen Geen bezoek aan huis. Pa-is opgebaard in de rouwkamer van het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, waar gelegenheid is voor uw condoleance bezoek op woensdag 12 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Na afloop van de plechtigheid wordt in de ontvangkamer van het crematorium even eens gelegenheid geboden tot condoleren. Donderdag 13 februari is van 12.00 tot 12.45 uur in het Rouwcentrum van Kramer Begrafenissen, Gouwestraat 18 te Boskoop gelegenheid tot condoleren en het nemen van afscheid. Boskoop, 9 februari 1997 Correspondentieadres: Noordeinde 257 2771 WN Boskoop Vandaag is geheel onverwacht overleden onze schoonzuster, nicht en tante Waddinxveen: An Dessing-Smits Nijmegen: Anja en Hans Bart, Willem, Marieke Oudewater: Trude en Theo Adrianne, Martine, Trea Rotterdam: Pim Oegstgeest: Kees en Sophie Olaf, Eva Je was een man van weinig woorden Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden Een man, vader en opa waarop je kon bouwen met een woord waarop je kon vertrouwen Herinner mij zoals ik was maar niet in sombere dagen Herinner mij zoals ik was in de stralende zon hoe ik was, toen ik alles nog kon. Uit aller naam: J.L. van den Broek P. van den Broek Donderdag 13 februari is er eveneens gele genheid tot condoleren en afscheid nemen van 11.00 tot 11.20 uur in de Immanuël- kerk, Prinses Beatrixlaan 2. Om ongeveer 11.30 uur zal er in bovenge noemd kerkgebouw een dienst van Woord en Gebed worden gehouden door mevrouw A.G. van Herwijnen. Aansluitend zullen wij de overledene bege leiden naar haar rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 9 te Waddinxveen. De teraardebestelling zal om ongeveer 12.45 uurplaatsvinden. Zorgcentrum ’’Souburgh” Prins Bernhardlaan 2, Waddinxveen Correspondentieadres: A. Vis Tweede Bloksweg 48 A 2742 KK Waddinxveen Tante Bep is opgebaard in haar eigen ka mer. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van Zorgcentrum ’’Sou burgh”. 7 februari 1997 Julianaplein 7a 2771 ED Boskoop 4 februari 1997 Pastoor Daalmansplantsoen 2 2771 SJ Boskoop Na een moedig gedragen lijden is overle den mij lieve en zorgzame man, vader en schoonvader Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare herinnering aan de liefde en warmte die zij ons heeft gegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve schoonzuster, tante, oudtante en nicht Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons gezin en haar omgeving heeft betekend, geven wij kennis dat na een ziekbed rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw en onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Psalm 4 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. Nooit vragend Nooit klagend Altijd alles voor zich dragend Altijd liefde gegeven Zo was zijn leven J. Noorlander-Prins A. Hoogendoorn-Noorlander R.M. Hoogendoorn Rocky J.H. Nieuwerf Adri en Tiny Nieuwerf Jan-Hendrik Michel Wim Nieuwerf J.J.A. Harderwijk, 'huisarts. Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te danken voor de vele, ja zeer vele kaarten en andere reacties, ook toen ik zelf in het zieken huis was opgenomen en na mijn verjaardag, maar uw hulp, uw aandacht, uw gebed is voor ons kostbaar en wij danken u allen daarvoor hartelijk. Zij, die hem de laatste eer wensen te bewij zen, zijn vanaf 10.30 uur welkom in de kerk. Donderdagavond 13 februari zal er om 19.30 uur een gebedsdienst en condoléan ce gehouden worden ten huize van de overledene. De Eucharistieviering zal op vrijdag 14 fe bruari om 11.00 uur aanvangen in de pa rochiekerk St. Victor, Zuidkade 176 te Wad dinxveen, waarna de crematieplechtigheid om 13.00 uur zal plaatshebben in cremato rium ’’Schollevaar”, Burg. Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel. 9 februari 1997 Marga Klompéhoeve 56 2743 HX Waddinxveen In grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en het voorbeeld dat hij ons gegeven heeft, is voor ons geheel onverwacht overleden mijn dierbare en vro lijke man, onze zorgzame vader en lieve opa Een pracht vader en opa dat was je zonder meer Goed van hart en altijd in de weer IVe houden van je zoals je was en bent We hebben je echt gekend Je humor en babbel waren karakteristiek Papa en opa, we vergeten dat zeker niet Vanuit de hemel leef je nu met ons samen in volle rust, God zegene Je Amen F.C. Mulders-Kouwenberg Frans Mulders Coby en Martin Flohil-Mulders Elise Caroline Jan Mulders Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen D. van Dorp Na een moeitevol leven en een kortstondi ge ziekte, heeft de Heere tot onze diepe droefheid, van onze zijde weggenomen, mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma De begrafenis heeft plaatsgevonden dins dag 11 februari op de algemene Begraaf plaats te Woudenberg om 13.00 uur. z A.S. ZATERDAG komen wij in Boskoop uw oud papier en karton ophalen! Rouwcentrum 'Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen CORNELIS JOHANNES DESSING Kees GERARDUS JACOBUS KUIJF Gerrit Gevraagd woning Bomenbuurt briet onder nummer 120202 Papa, opa ligt thuis opgebaard, waar u ook persoonlijk afscheid van hem kunt nemen, na telefonische afspraak via (0182) 611297 of 616960. Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 BARBERA VAN DEN BROEK-HOOGENDOORN sinds 5 december 1971 weduwe van J.P. van den Broek ELIZABETH CORNELIA VIS Draagster van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Oud-handwerkonderwijzeres *07-12-1907 109-02-1997 Afwezig 15-2 t/m 22-2 PETRUS MULDERS JANNETJE VAN AALST-KAASHOEK echtgenote van Gerrit Sijbrand van Aalst JOHANNA NIEUWERF-GROENEVELD -Jo- A.Th.C. NOORLANDER - Arie - Tel.: (0172) 21 27 17 (na 18.00 uur) Na de Heere willen wij ook u hartelijk bedan ken voor de vele attenties gedurende de tijd dat zij in het ziekenhuis was opgenomen en ook na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma en het Uithoorn: Henk en Elles Boskoop: Cees en Marijke Velp: Rineke en Theo Stolwijk: Toos en Rokus Boskoop: Marianne en Theo Ton en Astrid Bodegraven: Jeannette en Sjef Klein- en achterkleinkinderen 3931 HM Woudenberg, 6 februari 1997 Burgwal 10 Woudenberg: G.S. van Aalst Nieuwkoop: Nely en Mike Hester Boskoop: Gerrie f en Dirk Simon, Dik, Pieter, Hannah, Lisa Zussen (België): Linda en John Woudenberg: Ditta Christi en René, Bastiaan, Thomas, Siebren, Frank, Inge Woudenberg: Kees Waddinxveen: Aad en Minea Waddinxveen: Siebren en Noortje Gerben, Leonard Waddinxveen: Peter en Ineke Maastricht: Tanja Dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge weest, geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame vader en lieve opa en overgrootvader Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgcentrum Boskoop, afdeling Irene 5, voor de liefdevolle verzorging en warmte waarmee zij werd omringd. De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgehad. Waddinxveen: M. Vis-Groenenboom St. Maurice d’lbie: A. Vis J.P. Vis-Maljers Bergen N.H.: G. Vis Blaaksedijk: A.C. Zevenbergen-Vis G. Zevenbergen Waddinxveen: W.P. van Dam-Vis W.van Dam A. Vis B. R. Vis-de Joode J. Vis J. Vis-Noordam Neven en nichten V Namens de familie wordt u uitgenodigd om na de plechtigheden deel te nemen aan een koffietafel in het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. pH Wilt u het vóór 09.00 uur netjes ver pakt of opgebonden aan de weg zet ten? Bij voorbaat hartelijk dank. X - DE ORANJE DASSEN- voor je allerliefste voor je broer of zus voor je vrienden f ft Ik wil allen die ons op enigerlei wijze geholpen hebben bij de kop-staartbotsing op de Swanla- weg, tegenover het benzinestation, op vrijdag 31 januari 1997, hartelijk bedanken. Ook de Politie, Ambulance, EHBO Groene Hart Ziekenhuis: Bedankt! OPTIEK Burgemeester Colijnstraat 27, 2771 GE Boskoop tel.: 0172-21 46 37 f: vanaf 16.00 uur GESLOTEN zijn. I I PLV-kw»lit»it«produkt#n Cx I) o g W- sinds 1 april 1938 gehuwd met Jan-Hendrik Nieuwerf 22 augustus 1914 f 7 februari 1997 weduwnaar van Adriana Johanna Bakker DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 V echtgenoot van Francisca Cornelia Kouwenberg O W Showroom/winkel: Julianastraat 24 Boskoop Tel: [0172] 213890 b.g.g: OB-53238941 Fax: 216553 maandagochtend en woensdagmiddag gesloten Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Wilt u een scherpe prijs, goede kwaliteit, garantie en service? ..^.s Vraag dan vrijblijvend een offerte bij dé specialist in Midden-Holland: .11:.., -WA./

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 4