Eerste fase Geldcheque voor Klassewerk renovatie Kohnstamm mavo afgerond Oostpolderwijk en Groenswaard onder de loep Sterrenborgh houdt Open dag op 6 april Flatdeuren gemeentelid’ Snelheids controle ’Zinloos’ Collecte Zoa Mannenontbijt ’de man als Collegevorming gemeente Z’huizen- Bingo in ’de boog’ geweld Vorming toerusting Inbraak in woningen opengetrapt Moerkapelle ZEVENHUIZEN/MOERKAPEL- 1 r LEZERS SCHRIJVEN ■MH WOENSDAG 3 APRIL 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 Werkzaamheden die nu zijn uit- (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis.) leidingge- o deze tweede (en laatste) fase van deze renovatie. Het gebouw Ben: „Dan zou ik de huisvuil- problematiek aanpakken. Het gebeurt maar al te vaak dat vuilniszakken veel te vroeg bui ten worden gezet met alle ge volgen van dien. Ook moet de groenvoorziening worden aan gepakt, net als de bestrating. Als het geld voor heel Waddinx- veen gebruikt moet worden, dan zeg ik: verplaats de indus trie en kantoorcomplexen uit de woonwijken.” thema ’water’. Het geld zal worden besteed aan ontwik kelingsmateriaal, waaronder muziekinstrumenten. Deze zullen worden gebruikt door de sfeergroep, deze biedt dagbesteding door middel van recreatieve activi teiten. Bijvoorbeeld ontspanningsac- tiviteiten en het onderhou den van vaardigheden op so ciaal en technisch gebied, zelfstandigheid en zelfred zaamheid waar mogelijk. Daarnaast zijn er binnen Klassewerk 35 deelnemers die in kleine groepjes Voort gezette Schoolse vaardighe den krijgen. In deze lessen worden de vaardigheiden die vroeger op school zijn geleerd in stad Cock Reehorst, Bedrijfsleider Gouwebad ’De Sniep’ gehouden of uitgebreid. Er wordt lesgegeven n lezen, schrijven, taal, rekenen, om gaan met de euro en klokkij- ken. Om het te oefenen maakt de groep gebruik van compu ters en ontwikkelingsmariaal wat de organisatie nu nog leent van andere instellingen. Ontwikkelingsmaterialen zijn erg duur omdat ze veel ge bruikt worden en dus van hoge kwaliteit moeten zijn. geïnformeerd en betrokken ge weest. Ook hiervoor hebben bewoners het initiatief geno men en heeft de gemeente dat opgepakt. Dat geeft aan dat sa menwerking goed mogelijk is." Wie ook wil meepraten over de beeldkwaliteit van Waddinx- veen, kan vanavond (woensdag 3 april) naar de informatie avond in het Anne Frank Cen trum (jan van Bijnenpad I-3). Aanvang: 19.45 uur. van de Wingerdflat. Daar is bij voorbeeld in februari een zand bak geplaatst. En de aanzet voor het Wingerdveld, daar wordt nu gedraineerd.” WADDINXVEEN - De eerste fase van de renovatie aan het bijna 40-jaar oude gebouw Mauritslaan 55 (de voor- toch, dan heb je zelf geen toe komst meer. Probeer je te realiseren wat er met jou gebeurt als je vader of moeder slachtoffer wordt van zo’n laffe daad. Ja probeer je zelfs eens in te denken dat je over twintig jaar vader bent en iemand ’s nachts komt vertellen dat je kind zon der aanleiding zwaar is mishan deld. Ik weet zeker dat je dit niet mee wilt maken. Wees een echte vent en help jezelf of laat je helpen. WADDINXVEEN - Op vrijdag 5 april is er weer bingo in buurt centrum prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur.de bingo be gint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het buurtcen trum aan de C. Huijgenslaan 2. Ben (Groenswaard): „Je kunt onze wijk in drie delen splitsen. Deel I is het stuk dichtbij de Petteplas, daar is te weinig groenonderhoud. In de rest van de wijk (het deel grenzend aan het Gouwebos en het tussen- Zinloos’ geweld. Ik blijf dit een om dat ik denk dat alle geweld zin loos is. Toch werden wij er in de nacht van zaterdag 30 maart weer mee geconfronteerd. Op deze avond vond één van de ju bileumactiviteiten plaats in het kader van het 75-jarig bestaan van Zwem- en Poloclub Gou- westaete. Het werd een gezelli ge avond. Rond I.30 uur vertrokken de laatste feestgangers uit het zwembad. Toen we na het op- Ben: „Erg positief dat de ge meente de mensen er bij be trekt om een keuze te maken. De bewoners hebben er mee te maken en kunnen dus veel beter over hun wijk vertellen. Veel mensen hebben het beeld dat de gemeente eerst wat moet laten zien voor ze mee willen werken. Het is een wis selwerking natuurlijk.” gedeelte) is het nog veel erger. Bovendien hebben we het ge voel dat doorgaand verkeer wijken meer aandacht krijgen dan achterliggende buurten die niet in het oog liggen. Zo heb ben we vier jaar geploeterd om het Wingerdveld watervrij te krijgen en dat duurt gewoon te lang. Er zou niet zo’n groot on derscheid moeten zijn tussen de verschillende woongebie den.” WADDINXVEEN - Dinsdag 9 april is de laatste thema-avond van:Waar kom je voor te staan! Deze avond gaat over het af scheid en wordt verzorgd door uitvaartbegeleider A. Hofland. Hoe nemen we afscheid van onze dierbaren? Kan dat thuis of moet dat elders? Welke mo gelijkheden zijn er Stel je krijgt een zak met geld, waar ga je die in je ei gen wijk aan besteden? Kitty: „Dan ga ik met de vier werkgroepen van Wijk- en Buurtbeheer Oostpolderwijk om de tafel en kijken we waar de prioriteiten liggen. Vervol gens verdelen we het geld hier over. Die prioriteiten liggen waarschijnlijk bij de speeltui nen, groenvoorziening, bestra ting. Stel dat ik moet kiezen naar welke wijk de zak geld in eerste instantie moet gaan, dan zeg ik Waddinxveen noord. Daar zie ik toch hier en daar verpaupering optreden, het is een vergeten stukje en dat is volstrekt niet nodig.” WADDINXVEEN - In de nacht van zondag 31 maart op maan dag I april werd er ingebroken in een woning aan de Roemer Visscherstraat en aan de Win- Wat is de uitkomst voor jullie wijk? Kitty (Oostpolderwijk): „Dat er nog een hoop werk te doen 'de Boog’. Er zijn mooie is. Onze wijk kreeg gemiddeld een 6,1 en dat moet minstens een 7 worden. Stapsgewijs zal de wijk dan verder moeten worden opgeplust. Dan hebben we het over de groenvoorzie ning, speelterreinen, bestrating en dergelijke. Zo kwam uit de wijkschouw dat gehandicapten en minder validen nogal wat hinder ondervinden bij de bes trating in onze wijk." VERMIST: Waddinxveen: bruin zwarte reu, kruising, bruine voeten, witte bef, krulhaar (Pa ter Jornaweg). Cyperse poes, lichtgrijs, witte voeten en buik, vl.band rood-vaal (Peuleyen). Zevenhuizen: Zwarte kater, witte buik, bef en sokken, zwart rond I oog, wit rond andere (Potgietersingel). Rode kater, wit aan voeten (Noordelijke Dwarsweg). GEVONDEN: Zwarte kater, witte bles, bef, borst en buik, voor witte voeten, achter kou sen (Nijverheidscentrum Ze venhuizen). Cyperse kater, wit te voeten, lichte bef en vlek in snuit (Waddepad, Waddinx- veen). Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 60II99. Kijk voor recente gegevens op www.dierencen- trale.nl Ben: „Communicatie moet veel beter. Ik noem een voorbeeld: laatst werd er in onze wijk grond verwijderd, er werd zand gestort. Mensen gaan gissen naar wat er gaat komen. Is dat een bushal te? Een kiosk? Het bleek een plateau met twee bankjes te zijn. De gemeente zou vooraf alle wijkbewoners op de hoogte moeten stellen als er iets gaat gebeuren, voordat er verhalen worden verzonnen. Kitty Van Barneveld-van der Welle en Ben Tinkhof zetten zich beide in voor de kwali teit van hun wijk. (Foto:ArtisticArtJLiesbeth van derVis.) WADDINXVEEN/REGIO - In de week van 7 tot en met 13 april gaan bijna twintigduizend vrijwilligers op pad om te col lecteren voor vluchtelingen wereldwijd. Het thema van de nationale collecteweek is op hieuw: ’Vluchtelingen reizen al tijd last minute’. Voor meer in formatie: 055-3663339. In de eerste plaats omdat het totaal onverwachts en zonder aanleiding gebeurde en in de tweede plaats omdat deze jon gens geweld of vechten niet in zich hebben. De politie heeft al les in het werk gesteld om de daders op te sporen, hetgeen die nacht niet is gelukt. Waar om dit gebeurt is een raadsel, dus ook hoe je dit kunt voor komen is een raadsel. Te ge makkelijk wordt gezegd dat meer blauw op straat de oplos sing is. Hoeveel blauw moet er dan op straat? Er zou dan minimaal in iedere straat een agent moeten lopen, want het is in drie minu- Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven l onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WADDINXVEEN - Blije ge zichten afgelopen week bij activiteitencentrum Klasse werk de Bruggen. De buur man, het waterschap Wilck en Wiericke kwam namelijk met een gevulde envelop aanzetten. „Beter een goede buur dan een verre vriend”, zei de af gevaardigde van het water schap met in zijn hand een envelop. „We hebben laatst een deel van het meubilair geveild en de opbrengst, 530,- willen we graag aan jul lie schenken.” Met een luid applaus werd de envelop overhandigd. En als dank voor de schenking gaven twee groepen van Klassewerk een zelfgemaakt schilderij met uiteraard het WADDINXVEEN - In de late middag of vroege avond van dinsdag 26 maart werd er inge broken in twee woningen aan de Juliana van Stolberglaan. De deuren van de flatwoningen werden opengebroken of opengetrapt. Er zijn twee vi deorecorders, een mobiele te lefoon, een huistelefoon en een trouwpak gestolen. beuren in de tweede fase zijn onder meer vervanging van pla fonds, verlichting en vloerbe dekking, beperkte aanschaf van meubilair, gedeeltelijk herstra- ten van het plein, fietsenrekken, (naast de Hervormde verwijzingsborden en een naam bord. tot I0.15. Aanmelden kan Via het investerings-en beleids- planplan 2003 wordt aan de ge- dan I I00 medewerkers, voor wie om uiteenlopende redenen (nog) geen plaats is op de re guliere arbeidsmarkt, in het ka der van een van de volgende regelingen voor gesubsidieerde arbeid: Wet sociale werkvoor ziening (WSW),Wet Inschake ling Werkzoekenden (WIW), Instroom/Doorstroom (ID) en Wet reïntegratie arbeidsgehan dicapten (REA). Sterrenborgh heeft zich ont wikkeld tot een professioneel en veelzijdig bedrijf dat van ve le markten thuis is en actief is op het gebied van verpakken, techniek (pneumatiek en elek tronica), houtbewerking, groenaanleg en -onderhoud en schoonmaakwerk. Daarnaast zijn er medewerkers in dienst met kantoor, toe zichthoudende en vende functies. GOUDA - Sterrenborgh houdt op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur een open dag op de Zuider IJsseldijk 46 te Gouda. De productieafdelingen van het bedrijfsonderdeel Techniek Verpakken zijn te bezichtigen en ook het be drijfsonderdeel Groen Milieu zal demonstraties geven. De consulenten van het reïnte- gratiebedrijf @Work zullen uitleg geven over de mogelijk heden van werken bij Sterren borgh en detachering via Ster renborgh. Een groeiend aantal van de Sterrenborghmedewer- kers werkt extern. Natuurlijk kan men tijdens de Open Dag ook terecht met vragen over onder meer de procedures rond subsidiemogelijkheden, intake, indiensttreding en bege leiding. Bij Sterrenborgh werken meer we naam. Daarover wordt nog nagedacht. De volgende instellingen zijn momenteel in dit gebouw ge huisvest: Historisch Genoot schap Waddinxveen, Stichting Gered Gereedschap, werkgroep Waddinxveen, Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (com puterlessen senioren), Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden - Holland (huiswerkbegeleiding en taallessen), Vereniging Vluch telingenwerk Waddinxveen, Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking, Turks Cultureel Centrum, Contactgroep Erit- rea/Etiopië. Daarnaast wordt een aantal ruimten in het ge bouw nog incidenteel verhuurd. Voor permanente verhuur voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden zijn op dit moment nog twee lokalen (elk ca. 48 m2) op de eerste ver dieping volledig beschikbaar. Daarnaast zijn er nog twee lo kalen die in medegebruik (deze lokalen zijn dus op andere tijden bij andere instellingen in ge bruik) kunnen worden gehuurd. Voor informatie over huur van deze ruimten kunnen geïnteres seerden zich wenden tot me vrouw L. de Jager van de afdeling Welzijn, Educatie en Recreatie, via het telefoonnummer 624 8I7. ZEVENHUIZEN - De politie heeft op woensdag 27 maart een snelheidscontrole gehou den op het Zuideinde. Er werd gecontroleerd tussen I7.35 - I8.35 uur.Van de 348 passanten waren er 136 in overtreding. De hoogst gemeten snelheid was 109 km/u terwijl de toegestane snelheid 80 km/u is. De politie maakt proces verbaal op. Wat is je visie over de communicatie tussen ge meente en bewoners? Kitty: „Het is heel goed dat be woners bij de plannen van de gemeente worden betrokken. Maar bewoners kunnen ook al tijd zelf een signaal geven, bij voorbeeld namens een bewo- nersplatform omdat je daarmee draagvlak hebt. Als in dividu sta je minder sterk. Ik vind het niet verstandig om al tijd af te wachten wat en wan neer de gemeente iets plan is. Soms zul je zelf het initiatief moeten nemen.” gerd. In beide gevallen werd een ruit ingeslagen. Uit de wo ningen werd een videorecor der, een audio-installatie en werden sieraden gestolen. Wat is jullie ervaring met de workshops die jullie sa men met de gemeente en Oranjewoud volgen? Kitty: Het is heel goed om zo veel mogelijk met bewoners te kijken naar het beeld van Wad- dinxveen. Het is ook gebleken dat veel neuzen dezelfde kant op staan. Dat geeft duidelijk aan dat er wat moet gebeuren. Ik ver wacht dat de gemeente, poli tiek en bewoners met elkaar dit plan uitvoerbaar gaan ma ken, want het resultaat moet een keer zichtbaar zijn. We moeten overigens niet de illu sie wekken dat bewoners di rect alle wensen in vervulling zien gaan en dat de gemeente alles snel uitvoert. Zo werkt het natuurlijk niet. Er is geld voor nodig en dat betekent wellicht dat we gefaseerd te werk moeten gaan. LE - Op I9 maart zijn de lijst trekkers in vergadering bijeen geweest. De conclusie van infor mateur Zijderhand (Gemeente belangen) dat een formatieon- derzoek naar een coalitie van de drie grootste fracties (Gemeen tebelangen, PvdA en WD) als eerste optie dient te worden on derzocht is besproken. De lijst trekker van de PvdA gaf hierbij malige Prof. Kohnstamm-mavo) is afgerond. Omdat bij de aan dat deze optie niet de eerste tussenrapportage over de Multi Functionele Accommo- voorkeur van haar fractie is en datie (M.F.A.) duidelijk is geworden, dat dit gebouw ook in de toekomst een functie behoudt bij de huisvesting van diverse instellingen met culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden, was het wenselijk en noodzakelijk om in ieder geval achterstallig onderhoud, maar ook di verse renovatiewerkzaamheden uit te laten voeren. Het Waterschap schonk haar buren, Klassewerk, een geldcheque. Als dank ontving het Waterschap een passend schilderij. Wat zijn de pluspunten uit jouw wijk? Kitty: „De speeltuin aan de Al- pherbrink en de groenvoorzie ning die nu wordt aangeplant naar aanleiding van de bodem sanering. Bij beide zaken had den de bewoners gelegenheid tot inspraak en zijn zij goed Ben: „Er is een aanzet voor de herinrichting van de binnenkant WADDINXVEEN - Alle Wad- dinxveense wijken worden meegenomen in het Beeldkwa- liteitsplan van de gemeente. Hoe moet bijvoorbeeld de groenvoorziening aangepakt worden en wat zijn de wensen rond het huisvuil? Om een bij begraven goed beeld van alle wensen te of cremeren? Over deze vragen krijgen, praat de gemeente on en ongetwijfeld meerdere zal der anderen met afgevaardig de uitvaartbegeleider met ons den uit elke wijk.Twee van hen van gedachten wisselen. Imma- zijn Kitty van Barneveld-van nuëlkerk, aanvang 20.00 uur. der Welle (Oostpolderwijk) en Aanmelden bij Corrie Smalle- Ben Tinkhof (Groenswaard).Te- gange.tel. 614401vens maken zij deel uit van de projectgroep Beeldkwaliteits- plan.We vroegen aan hen wat de resultaten tot nu toe zijn. ruimen en schoonmaken nog even met een groepje zaten na te praten, kwam één van de le den verschrikt binnen en vroeg of we snel mee wilden komen, want er was iets gebeurd op de Sniepweg. Daar aangekomen was de poli tie al ter plaatse. Eén van de le den stond er met een bebloed oog op de Sniepweg, zijn vriend lag bewusteloos op straat. De ze laatste had namelijk tegen vier jonge mannen gezegd dat ze normaal moesten doen toen ze, zonder aanleiding, zijn vriend een bebloed oog sloe gen. Verdedigen was er niet bij. ten gebeurd. En zelfs als dat zou lukken, bestrijden we de gevolgen en niet de oorzaak. Daarom wil ik mij tot de da ders richten. Ik hoop dat ze met dit lezen, en zo niet dat ie mand dit leest die ze kent en hierop wijst. Ik vermoed name lijk dat ze tegen anderen zullen vertellen wat ze gedaan hebben die nacht omdat ze vaak trots zijn op dit soort daden. Ik weet niet wat jullie beweegt om dit te doen. Ik vermoed, ja ik hoop zelfs, dat jullie je niet realiseren wat je een ander zo wel fysiek als geestelijk aan doet. Als je je dit wel van tevo ren realiseert en je doet het dat de PvdA om deze redenen thans niet aan zo’n onderzoek meedoet. Vervolgens is na een korte schorsing afgesproken dat Gemeentebelangen en de WD samen het formatieproces voortzetten en als eerste stap nu de mogelijkheid van een coalitie gevoerd zijn: gedeeltelijke ver- met CDA en SGP gaan onder- vanging van de dakbedekking, zoeken. vervanging van de gehele c.v.-in- Op 20 maart hebben de lijsttrek- stallatie, vervanging van zes bui- kers van Gemeentebelangen en tenkozijnen, buitenschilderwerk, de WD gesprekken gevoerd met aanbrengen noodverlichting en afvaardigingen van de fracties van signalering vluchtroutes, renova- CDA en SGP. Uitkomst van deze tie toiletgroepen (incl. maken in- gesprekken is dat Gemeentebe- validentoiletj, scheidingswand langen, WD en CDA thans ge- en creëren spreekkamers vluch- drieën gaan onderzoeken of zij telingenwerk, binnenschilder- een coalitie kunnen vormen. werk, nieuw hang- en sluitwerk, maken gang eerste verdieping (eis brandweer) en de afsluiting van de fietsenstalling. Met deze eerste fase was een bedrag gemoeid van ongeveer 375.000,-. Voor de plaatsing van een HR C.V.-ketel wordt overigens nog een energiebe- ZEVENHUIZEN - Op zaterdag sparingsubsidie van ca. 3.400,- I3 april wordt er weer een ontvangen. mannenontbijt gehouden. Na De zaken welke nog moeten ge- een heerlijk ontbijt wordt er met elkaar nagedacht over het thema: de man als gemeentelid. Wat zegt de Bijbel over dit on derwerp? Het ontbijt wordt ge houden in het Hervormd Cen trum Kerk). Het ontbijt is van 08.00 uur tot uiterlijk donderdag 11 april bij Dirk Molenaar (tel. 0180- meenteraad geld gevraagd voor 634139) of per e-mail: daco.bouk@solcon.nl De kos ten bedragen 5,-. Betaling op heeft overigens nog geen nieu- het ontbijt. Het mannencomité Zevenhuizen-Moerkapelle is in- terkerkelijk. Het wil door het bezoeken van regionale/landelij- ke mannendagen en ook door onder meer het houden van de ze mannenontbijten meehelpen pm de visie van Mannen in Be weging uit te dragen in Zeven huizen en Moerkapelle. De be langrijkste onderdelen van deze visie zijn: IMannen stimuleren hun leven aan God toe te wij- vreemde benaming vinden den en Christus na te volgen en de Heilige Geest te laten door werken op alle terreinen van hun leven. 2. Mannen toerusten zodat zij leren man te zijn in al le rollen en verantwoordelijkhe den: als echtgenoot, vader, vriend, collega, gemeentelid etc. i j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 17