Bewoners Wijn proeven eerste sleutel nieuwbouw project Catsburg van Souburgh grond B-driehoek Belangstelling tuinders Westland Echtpaar Jonkman neemt afscheid raw»** Help handje met voetje ToiToi afsluiter Brede Schooljaar Voorlichting rouw na zelfdoding Oostlander Inloopmiddag reuma- Laboratoria Fietstochten senioren KBO* Voorlichting met kraam- markt voor en polikliniek GHZ gesloten REGIO - Op vrijdag 2I mei (de dag na Hemelvaartsdag) zijn al le laboratoria en poliklinieken in het Groene Hart Ziekenhuis gesloten. Dit betekent dat men voor bloedprikken en het inle veren van lichaamsmateriaal na woensdag 20 mei 16.00 uur weer op maandag 24 mei vanaf 8.00 uur terecht kan. Voor de tussenliggende dagen is de weekendregeling van kracht. (3 kamer bungalow} Zevenhuizen Wijziging radiopakket ml - vereniging I 7/^' zwangeren Bungalows Caserio in r f EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING: BESTEMMING VAN DE MAAND ^OP J Ridderspoor Prachtige vaste plant in diverse blauwe tinten. Hemelvaart open I0-I7 europaTuin Grijp uw kans voor deze unieke aanbieding en maak tevens kans op het winnen T325^ van een auto! Gran Canaria Playa del Ingles. PAGINA 17 DINSDAG 18 MEI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ^TOERKOOP Reisburó Estee service met een f WADDINXVEEN - Ter afslui ting van het schooljaar van de 'Brede School Zuid’ zal toneel- GOUDA, ACHTERW1LLENSEWEG 310182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667. VRIJDAG KOOPAVOND Gevonden Grijze poes, effen, met enkele witte befharen, mager, Coene- coop (Waddinxveen). Zwarte kater met witte neus, borst, voeten voor en sokken achter, N254 (Waddinxveen). g,.ii I s°p) www.europatuin.nl veel voeten in de aarde gehad, maar het is uiteindelijk gelukt. Souburgh, is net als de Anne Frank locatie, een goede plek voor onze oudere inwoners. De burgemeester dacht met genoegen terug aan zijn deelna me aan de rolstoelvierdaagse. „Ik kreeg vaak te horen dat de stoepen in Waddinxveen niet deugen en ik kan u een nieuw tje vertellen. Zoals u wellicht weet moet onze geneemte be hoorlijk bezuinigen. Daarbij wordt ook gekeken naar de wandel- en voetpaden, de fiets paden en de wegen. In B. en W. hebben we afgesproken dat in geen geval op de voetpaden be zuinigd mag worden. Of ze nu al veel beter zijn weet ik niet, maar erger kan het dus nooit meer worden!” Na de toespraken gingen de burgemeester en zijn vrouw de zaal door om van iedereen per soonlijk afscheid te nemen. Heel sfeervol was het optreden van een kleine groep accor deon spelers, allen lid van het accordeon orkest van Kreater in Waddinxveen., onder leiding van Rob van der Ham. alle seizoenen groen pleegkundigen van de afdeling Verloskunde zijn hier ook aan wezig. Tijdens het bezoek aan de kraammarkt is er volop ge legenheid tot het stellen van vragen. Informatie over voorlichtings bijeenkomsten is te vinden op www.ghz.nl (onder Service). ZEVENHUIZEN - In aanloop naar de Europese Verkiezingen heeft het CDA Zevenhuizen- Moerkapelle ex-lid van het Eu ropees Parlement Arie Oost lander uitgenodigd voor een openbare verkiezingsbijeen komst op dinsdag 25 mei vanaf 20:00 uur in de Gereformeerde Kerk in Zevenhuizen. Dhr. Oostlander, voormalig in woner van de gemeente Zevenhuizen, was lid van het EP voor het CDA tot I mei van dit jaar. Hij heeft vanaf I989, dus 15 jaar, zitting gehad in het Europees Parlement. Door zijn jarenlange ervaring zal hij als geen ander kunnen ingaan op vragen vanuit de be volking, zoals: Hoe beïnvloedt de EU mijn leven en straks dat van mijn kinderen? Hoe onaf hankelijk blijft Nederland bin nen de EU? en Wat zijn de voordelen van de EU voor mij? Gedurende zijn periode als lid van de EP was dhr. Oostlander o.a. actief in de EP commissie Buitenlandse Zaken, Mensen rechten en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid; actief in de commissie Vrijhe den en Rechten van de Burger, Justitie en Binnenlandse Zaken; lid van de delegatie voor de be trekkingen met de landen van Zuidoost- Europa. Recent heeft hij voor het EP rapporten geschreven over de wederopbouw van voormalig Joegoslavië, de uitbreiding van de EU, de relaties met Rusland, de aanpak van illegale drugs handel, asiel en immigratie- vraagstukken. Laatstelijk was hij rapporteur voor kandidaat-lid Turkije. Voor meer informatie: E. Koele- wijn (secretaris CDA Zeven- huizen-Moerkapelle), tel. 0180 - 634105. Vermist Poes, Cypers, iets wit op borst, een roze/paarse halsband, ze is gechipt, Bloemendaalseweg (Waddinxveen). REGIO - Met ingang van I4 mei 2004 is de radiozender Arrow 90.7 FM aan het radiopakket toegevoegd. De nieuwe zender vervangt de zender Radiol92 waarvan de doorgifte enige tijd geleden is gestopt. Arrow 90.7 FM biedt (moderne) jazz, blues, urban, soul, funk en andere crossover-jazz stijlen. Tevens vereniging Toi Toi op vrijdag I8 zendt Arrow 90.7 FM een eigen nieuwsbulletin uit alsmede spe cifiek financieel/economisch nieuws en verkeersinformatie, 's Avonds zijn programmaspe- cials te horen. Onder meer woude, Waddinxveen en Al- phen aan den Rijn ontvangen Arrow 90.7 FM, te vinden op I03.8 MHz (mono). WADDINXVEEN - Plus Rijn- art organiseerde, dit keer in samenwerking met restaurant Bibelot, woensdagavond een wijnproefavond in het restau rant aan de Limaweg. Zo’n 130 man kon proeven van de vijf gepresenteerde wijnen. Tijdens de avond was er een wijnmakelaar en een mede werker van de wijnleverancier aanwezig om de nodige uitleg te geven over de (voorname lijk) witte en rozé wijnen. „De wijnen waren toegespitst op de aspergetijd,” vertelt Johan Rijnart. „Dit jaar werken we samen met restaurant Bibelot zodat de aanwezigen onder het proeven ook kunnen ge- leeftijden en vindt plaats op de zolder van basisschool 'De Ka meleon’. Vanaf I9.30 uur is de school open. Om 20.00 uur be gint de voorstelling. Halverwe ge is er een pauze gepland. De voorstelling duurt tot 22.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van het coördinatie- team ’Brede School Zuid’, de heer H. de Haas 0182-613706 of mevrouw M. Janssen 0I82- 631932. door het ontbreken van par keerplaatsen op straat is Cats burg bijzonder.We zijn het pro ces ingegaan met hoge ambities. Ik ben er trots op dat we die samen hebben waarge maakt”, aldus de wethouder. Voorafgaand aan de sleuteluit- reiking konden de genodigden twee van de zes opgeleverde woningen bezichtigen. Zij kre gen hierbij uitleg van medewer kers van Woonpartners en van bouwbedrijf Van der Waal. Ver volgens kregen de nieuwe be woners van Tirionstraat 9 als eerste de sleutel van hun nieu we woning uitgereikt van wet houder Zijderhand en direc teur René Mascini. Aansluitend werd een receptie gehouden bij voetbalvereniging Groene weg in Zevenhuizen. De ko mende tijd worden nog meer woningen van het nieuwbouw project opgeleverd, waaronder appartementen, rijtjeshuizen, meegroeiwoningen voor star ters, twee-onder-één-kapwo- ningen en herenhuizen. Aan het eind van het jaar zal naar ver wachting het hele nieuwbouw project feestelijk worden opge leverd. Alle eensgezinswoningen zijn inmid dels verkocht of verhuurd. Er zijn nog wel enkele apparte menten te koop. Voor meer in formatie hierover: Perdijk Ma kelaardij in Zevenhuizen, tel. 0180-631655 of met Van 't Hof Makelaardij in Waddinxveen, tel. 0182-618055. BOSKOOP - KBO Boskoop or ganiseert op 27 mei weer een fietstocht voor senioren. Het vertrek is tussen 9.30 en 10.00 uur vanuit de kantine van A.V. 47 aan de Hoogeveenseweg. Deelnemers krijgen daar koffie en een routebeschrijving. Deel name kost 3 euro per persoon. Ook onderweg wordt een kop koffie aangeboden. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn. De volgende fietstoch ten zijn op 24 juni, 22 juli en 28 augustus 2004. REGIO - Leden van de Reuma- patiëntenvereniging zijn op woensdagmiddag 26 mei op het patiëntenbureau (Jozeflocatie) van het Groene Hart Zieken huis aanwezig voor een inloop middag. Hebt u vragen over reuma dan kunt u op deze in loopmiddag vrijblijvend binnen lopen voor een gesprek met een vertegenwoordiger van de Reumapatiëntenvereniging en meer informatie. U hoeft geen afspraak te maken en er zijn geen kosten aan verbonden. Niet alleen mensen met een reumatische aandoening maar ook familie of vrienden met vragen zijn welkom. De inloop middag is van 14.00 tot 16.00 uur. Bent u niet in de gelegen heid op dit tijdstip langs te ko men, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Reumapatiëntenvereniging, Bertha Maat, telefoon 0172 - 210484. jlle Woensdagen en Zaterdagen REGIO - Het GGZ Samenwer kingsverband organiseert op dinsdagavond 25 mei een voor lichtingsavond over rouw na zelfdoding. In Nederland is er sprake van rond 1600 zelfdo dingen per jaar. Zelfdoding is voor hen die het van nabij be leefden een breekpunt of keer punt in hun leven. De zelfdo ding roept vele vragen op. Men probeert zich een beeld te vor men van de zelfdoding en men zoekt verklaringen. Emoties zoals schuldgevoelens, boosheid, angst, verdriet kun nen het rouwproces stagneren. Denny Kayser, werkzaam bij de GGZ Midden-Holland en schrijver van het boek ‘Herin neringen in de toekomst. Een perspectief voor rouw na zelf doding’ zal een inleiding hou den over rouwverwerking na een zelfdoding. Waarschijnlijk Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen met tel. 0186-60II99. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl. maar daarnaast ook van de loy ale medewerking van onderwij zend personeel van vele basis scholen is doorslaggevend voor het succes hiervan. In Waddinxveen is het de be doeling dat de schoolkinderen, die de avondvierdaagse lopen zich eveneens inschrijven voor deze sponsorloop. Na inschrij ving ontvangen zij van hun leer kracht een Unicef sponsoren- veloppe. Hiermee kunnen zij trachten familie, buren en ken nissen tot hun persoonlijke sponsor te verwerven. De en veloppe worden door de leer krachten weer ingezameld en aan Unicef medewerkers over handigd. De deelnemende kin deren worden naast een pre sentje ook beloond met een extra Unicef-medaille met daaraan bevestigd een Unicef- schoentje. Voor meer informa tie: Unicef Waddinxveen, Joke Bakker, tel. 0182-61 3329 óf Hennie Hordij, tel. 0182- 613024. WADDINXVEEN - De beken de Unicef sponsorloop wordt dit jaar gehouden op dinsdag 8 juni, zoals gebruikelijk op de eerste avond van de wandel vierdaagse in Waddinxveen. Onder het motto ‘Help een handje met je voeten’ is de hulp dit jaar bestemd voor de oor logskinderen in Burundi. Burun di is één van de armste landen in de wereld. Het is een land waar al meer dan tien jaar een verschrikkelijke oorlog woedt. Vooral kinderen zijn het slacht offer. Meer dan 600.000 kinde ren hebben één of beide ou ders verloren. Belangrijke voorzieningen voor kinderen zoals scholen en gezondheid- posten zijn vernield of ver waarloosd. De kinderen in Bu rundi krijgen met hulp van Unicef weer een kans op een veilige toekomst. Unicef steunt opvanghuizen voor alleenstaan de kinderen waar ze eten, on derwijs, zorg en liefde krijgen. Unicef helpt niet alleen tijdens een oorlog, met het verstrek ken van hulpmiddelen, eten en drinken, maar komt ook in ac tie als de oorlog voorbij is. Scholen en ziekenhuizen moe ten zo snel mogelijk weer in gebruik genomen worden en drinkwater en andere voorzie ningen moeten weer beschik baar komen voor de bevolking. Daar houdt het voor Unicef echter niet mee op. Bijvoor beeld in Bosnië-Herzogovina is een project gestart om Bosni sche, Kroatische en Service kinderen te leren vriendschap pelijk met elkaar om te gaan. Op sportclubs en scholen wordt kinderen geleerd om el kaar met respect te benaderen. In Soedan werden hoge leger commandanten benaderd om ze er van te over tuigen dat kinderen niet in het leger thuis horen. 1500 kindsoldaten wer den met deze actie uit het leger bevrijd. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is Unicef on der andere afhankelijk van de opbrengsten van bijvoorbeeld sponsorlopen. De medewer king van de schoolkinderen zelf ZEVENHUIZEN - De eerste zes woningen van het nieuw bouwproject Catsburg in Zevenhuizen zijn opgeleverd. Op I I mei 2004 is tijdens een feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats de Ie sleutel uitgereikt aan één van de nieuwe bewoners. Hierbij waren ruim honderd belang stellenden aanwezig. De statenleden constateerden dat er de afgelopen maanden een project opgezet is in Ze- venhuizen/Moerkapelle, dat zes percelen betreft. Daarvan zijn er drie gekocht door Westland- se bedrijven, twee door ex- Westlandse bedrijven en één door een bedrijf dat altijd al in de B-driehoek was gevestigd. Ook voor een perceel van 35 hectare, wat pas in de verkoop is gegaan, waren volop belang stellenden vanuit het Westland. Eén van die Westlanders wilde zelfs de gehele 35 hectare op kopen. Dit perceel is echter aan meerdere telers uitgegeven. Op dit moment is er concreet vraag naar 170 hectare grond om glas te kunnen bouwen in de B-driehoek. Op grond van deze belangstel ling willen de statenleden dan ook dat naast de weinige grond die beschikbaar is, ook de 200 hectare netto glas in de Zuid- plaspolder snel beschikbaar moet komen om de tuinbouw de ruimte te geven om mini maal hetzelfde areaal te behou den. Uit recente cijfers blijkt dat naast een toekomstige inkrim ping van het glas met 700 hec tare in het Westland, ook in de B-driehoek het areaal van 2000 tot 2003 met 42 hectare is af genomen. REGIO - De glastuinbouwers in het Westland hebben veel be langstelling voor het zich vesti gen in de B-driehoek (Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek). Dat signaleren de CDA-staten- leden Koos Verbeek en Jaap Klein, die zich hierop georiën teerd hebben. De statenleden deden dit naar aanleiding van antwoorden van Gedeputeerde Staten op het verblijf op de schriftelijke vragen, die stelden dat er weinig belangstelling is van tuinders uit het Westland die zich zouden willen vestigen in de B-driehoek. Er is echter wel volop belangstelling van tuinders uit het Westland voor de B-driehoek. Omdat de grond in het Westland zeer schaars is, en alleen door het opkopen van meerdere bedrij ven nog een modern bedrijf zal ook een ervaringsdeskundi ge vertellen wat zij/hij heeft meegemaakt en hoe zij/hij daarmee is omgegaan. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de inleiders en voor een dis cussie. De avond is niet alleen bedoeld voor nabestaanden na een zelfdoding, maar ook ande re belangstellenden, zoals hulp verleners (in opleiding) in zorg en welzijn zijn hartelijk wel kom. De bijeenkomst wordt ge houden in ’t Brandpunt, Turf markt 58 te Gouda en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. In loop vanaf 19.45 uur. De entree is gratis. Voor meer informatie: Denny Kayser (Hoofd Afdeling Preven tie en Dienstverlening van de Riagg Midden-Holland)), tel. 0182-563600 of e-mail: d.kay- ser@ggzmiddenholland.nl. 1 8-dageno(vanaf___ REGIO - Het Groene Hart Zie kenhuis (Bleulandlocatie) heeft op woensdag 26 mei een voor lichtingsavond voor zwangeren én hun partners. De aanvangs- I tijden zijn 19.30 uur en 20.30 uur. Bij aanmelding kunt u zelf de gewenste tijd aangeven. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en start in de Ge hoorzaal. Aanmelden voor deze gratis voorlichtingsavond kan telefonisch tussen 9.00 - 16.30 uur bij de Kraamafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis, tel. 0182-505445. Op ditzelfde nummer is meer informatie over deze voorlichtingsavond te verkrijgen. Tijdens deze avond wordt een videofilm vertoond die een dui delijk beeld geeft van de gang van zaken rond een bevalling op de afdeling Verloskunde. Me dewerkers van de afdeling zul len aanvullende informatie ge ven over afdeling en de kraambedperio- de. Na de presentaties kunnen aanstaande ouders de kraam markt bezoeken. Hier vindt men onder meer informatie over borst- en flesvoeding, ba- byve rzorgingsproducten, kraamzorg, zwangerschaps- en borstvoedingskleding, babymas- sage en kinderopvang. Er is een mogelijk tot aanschaf van pro ducten, zoals babykleding. Ver- opgezet kan worden, is er veel vraag naar gronden elders, niet ver gelegen van het Westland. Hierbij is de B-driehoek de al lerbelangrijkste plek. Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om als Westlander in aanmer king te komen voor die gron den die daar beschikbaar ko men. In de Noordpolder van Pijnacker is het bijvoorbeeld niet mogelijk, omdat daar voor rang wordt gegeven aan bedrij ven die elders in de B-driehoek verplaatst moeten worden. Woonpartners Midden-Hol land en de gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle zijn gepast trots op het nieuwbouwpro ject. Het is het grootste bouw project sinds jaren in Zevenhui zen. De in totaal 89 huur- en koopwoningen zijn ontworpen door architectenbureau Drost Van Veen Architecten uit Rot terdam en zijn gebouwd door bouwbedrijf Van der Waal uit Vlaardingen. „Dit nieuwbouw project heeft onze verwachtin gen overtroffen,” benadrukte directeur René Mascini van Woonpartners in zijn toe spraak. „Het is een prachtig nieuwbouwproject; ruime wo ningen, mooie architectuur en radicaal anders dan andere projecten. Over de samenwer king met de gemeente en het bouwbedrijf ben ik ook heel enthousiast. Je leert elkaar bij zo’n project steeds beter ken nen en ik mag wel zeggen; dat smaakt naar meer.” Ook wethouder Zijderhand van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle sprak vol lof over het project én over de samen werking. De gemeente en Woonpartners Midden-Hol land zijn samen verantwoorde lijk voor het plan en de resulta ten. Wethouder Zijderhand: „Dankzij deze constructie krij gen we zonder tussenkomst van een commerciële project ontwikkelaar een wijkje dat zich echt onderscheid van an dere bouwplannen. Alleen al Konooktroot 12, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-fnoilestee.woddinxveen@toefkoop.nl Fax 0182 688 588 juni de bekroonde eenakter ’Een open huwelijk’ opvoeren. Iedere bewoner van de wijk Zuid is van harte welkom. De toegangskaarten a 2,50 euro (inclusief koffie of een glaasje li- Boskoop, Rijn- monade) zijn verkrijgbaar vanaf 17 mei tijdens schooluren op basisschool ’De Kameleon’ bij de heer H. de Haas. De voor stelling is geschikt voor alle WADDINXVEEN - Burge meester Fedde Jonkman be zocht zeven jaar geleden, pal na zijn aantreden in Waddinxveen, Zorgcentrum Souburgh. „U bent gezien uw leeftijd niet al lemaal meer goed ter been en daarom kon u niet naar onze receptie komen. Dus komen mijn vrouw en ik naar u toe, zei hij destijds. Dat was nog in de tijd van di recteur mevrouw Truus Fahr- ner. Ook met haar opvolger, Si mon de Jong, onderhield de burgemeester goede contac ten. Hij was vaak, meestal sa men met zijn vrouw Betty, in het zorgcentrum te vinden. Ook was hij een enthouisaste ‘duwer bij de rolstoelvierdaag se. Woensdag 12 mei kwam het burgemeesters echtpaar af scheid nemen. Cluster manager Ellie Ham sprak in haar wel komstwoord over de belangrij ke en nog steeds groeiende rol die Souburgh in de Waddinx- veense samenleving speelt en de belangstelling die burgmees ter Jonkman altijd voor het zorgcentrum heeft getoond. Zij bedankte hem hartelijk voor zijn inspanningen en over handigde een bronzen beeldje van Corry Ammerlaan dat de titel „Met de hand op de schouder draagt. Mevrouw Jonkman kreeg een boeket. Burgemeester Jonkman was heel blij met zijn cadeau. „Met de hand op de schouder.. Dat is de kern van ons samenleven, van meeleven, van het aan el kaar denken. Leven naast el kaar, niet tegenover elkaar. Die hand op de schouder, die heb ben wij allemaal soms heel hard nodig, zo zei hij. „Waddinxveen is rijk omdat het Souburgh heeft. Het bou wen van de woningen voor se nioren op eigen terrein heeft nieten van een hapje,” aldus de eigenaar van Plus. De wijnen die geproefd kon den worden, zijn niet allemaal in de supermarkt te koop. „Er zijn zo veel verschillende wijnsoorten,” legt Rijnart uit. „Wij wilden de mogelijkheid geven om ook eens de wat betere, duurdere wijnen te la ten proeven die niet zo maar in de supermarkt ligt.” Tijdens de proefavond werd er de nodige uitleg gegeven over de gepresenteerde wij nen. „Maar,” zo vervolgt Rijn art „We kunnen we heel veel over wijn vertellen, maar het proeven blijft natuurlijk het lekkerst.” Zo’n 130 aanwezigen genoten woensdag bij restaurant Bibelot van een wijnproefavond en een hapje. (Foto: Liesbeth van der Vis) Zeer centraal gelegen maisonette-bungdows, centraal gelegen op de 'Plrrya". De bungalows liggen rond een groot zwembad (apart kinderbad) en in een goed onderhouden tuin. 600 meter van het zandstrand en 500 meter van diverse winkelcentra. Diverse activiteiten. Wasserette aanwezig. Snackbar met eenvoudige maaltijden. In de bungalows (3 kamers) is sateliet TV aanwezig (EK voetbal 2004) Uitvoerige beschrijving beschikbaar. 1 at >1 Z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17