Voorstel onderzoek mogelijke fusie Boskoop Woonpartners: '25.000 euro voor Azië OWf ■XXI KEUK mu KOPEN Deze Week 'Zo ver kom ik anders nooit' us LET OP I KTvei UwK E U K E IMAdviseunnl F 7 i 1 kö 3100 euro VERHUIZEN? SURF 00K NAAR WWW.FOTOKLEIN.NL School- damtoernooi Kerken schenken Burgemeester koopt Waddinxveense kunst Aanhouding na vernieling oudjaar EN STRAK GESPOTEN JOH ZNSHOW GELD VERDIENEN b BURGERS GLASBEEK AUTOSCHADE B.V. Groei noodzakelijk om sterke gemeente te blijven Zie onze advertentie elders in deze krant |VIDE»AUDI vanl^noort Lt'S OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Hm r KORTINGEN TOT MET D D Het Vonnis keukenarchitectuur NEELEMAN De nieuwe Grisham! Sport Jeugd Spartaan'20 verovert Verwoerd Bokaal. Lees verder op pagina 19. Maar wat is. voor Waddinxveen dan een positieve uitkomst van Bestuurskracht De titel van het bestuurskracht- onderzoek -Hoofdrolspeler of i is gecollecteerd voor de slacht offers van de zeebeving in Zuid en Oost-Azië en Afrika. De tota le opbrengst van deze collecte VERVANGING INBOUW- APPARATEN De PARA NORMAALBEURS stand blijven. Bovendien wil de gemeente er financieel niet op achteruit gaan. „We zijn nu een gemeente met ongeveer 27.000 inwoners. Wil je een goede posi tie behouden in de regio, dan heb je meer body nodig", aldus Roijers. Met het inwoneraantal van Boskoop komen de gemeen ten op een gezamenlijk inwoner- WADDINXVEEN - Het is 9.30 uur als meneer Van Gent zijn auto parkeert bij de flat aan de Prins Bernhardlaan. Meneer Van Kempen staat, met wandel stok, al klaar in de hal. De auto rit zal ons brengen naar meubel zaak Hoogenboezem aan de Wilhelminakade waar meneer Van Kempen even wil rondkij ken voor een nachtkastje. 'Taxi chauffeur' Van Gent is niet zomaar een behulpzame buur man. Hij is één van de vrijwilli gers van Seniorenvervoer Wad dinxveen; een initiatief voor lokaal taxivervoer dat enkele weken geleden werd opgezet. Benefietconcert voor Azië Bekende Nederlandse artie sten, waaronder de Waddinx- vener George Baker en Sha ron (Within Temptation) en Corrie Konings, Albert West en Saskia Serge, geven op 28 januari een benefietconcert voor Azië in De Dreef. Lees verder op pagina 13. ari. „Onze bracheorganisatie Aedes zet op dit moment, samen met de leden, een projectorganisatie op die zich gaat bezighouden met de actie 'Corporaties voor onderdak'. Het doel hiervan is om de komende tijd gecoördi neerde en structurele hulp te le veren bij de wederopbouw van woningen in Sri Lanka en Indo nesië", benadrukte Mascini in zijn toespraak. „Hierbij kan ge dacht worden aan het leveren van kennis, het uitzenden van mensen en eventueel het ver schepen van woningen en mate rialen. Woonpartners steunt dit initatief van harte en stelt 25.000 euro beschikbaar." Mascini blikte in zijn toespraak verder terug op het afgelopen jaar. „Voor onze organisatie was Radio Plus Op 2 februari 2000 ging Radio Plus voor het eerst de ether in. Dit jaar zal het gehele jaar in het teken van het vijfjarig jubileum staan. Lees meer over de eerste uitzending van dit jaar op pagina 9. Kempen beperkt tot een wan deltochtje („binnendoor door de tuin") naar de Passage en weer terug. „Vaak gaan we dan bij Van den Berg even een kopje koffie drinken, omdat ik te moe ben om gelijk weer terug te gaan." Een gezonde fietstocht zit er ook niet meer in. „Daar ben ik te duizelig voor." Maar door de afhankelijke situ atie waarin meneer Van Kem pen zich bevindt, raakte hij meer en meer geïsoleerd. De noodzakelijke taxiritjes naar bij voorbeeld het ziekenhuis wer den nog wel gedaan. „Maar dat kostte me al snel 33 euro voor Nu verkrijgbaar! de heen- en terugreis. De bedra gen van de reguliere taxi zijn zo hoog. Ik ga dan niet zomaar even op de. koffie bij een fami lielid in het dorp." En dat was ook juist de reden voor het initiatief van de Senio renraad en de SWW tot het op zetten van een Waddinxveens vervoersproject voor senioren. „Sommige senioren komen, door het gebrek aan betaalbaar vervoer, echt in een sociaal iso lement", vertelde Mattanja van Oudenaeden, ouderenadviseur van de SWW, al eerder in een interview met het Weekblad. Lees verder op pagina 13. jaren. „Deze maand moeten er knopen doorgehakt worden. Het gaat over belangrijke zaken als WADDINXVEEN - Sinds het de betaalbaarheid van de huur- jaar 2000 vieren de RK Sint Vic- subsidie en de liberalisering van 20 procent van de huurwoning- voorraad. Zodra de resultaten bekend zijn zullen wij de huur- dersorganisaties ons huurbeleid voor het aankomende jaar pre- De heer Van Gent helpt zijn passagier de heer Van Kempen een handje bij het instappen in de vrijwilligerstaxi. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Woonpart ners Midden-Holland stelt 25.000 euro beschikbaar voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Dit heeft directeur Mascini van Woonpartners bekend ge bouwwijk Triangel. In 2005 be trekt Woonpartners de huurder nog meer bij haar activiteiten, zo zegde Mascini toe. Zo wordt bij grootonderhoud eerst de me ning van de huurders gepeild met behulp van enquêtes en start Woonpartners dit jaar met klantenpanels. Bewoners hebben ook meer keuzevrijheid gekre gen in materialen en kleurkeuze. De organisatie voert bovendien regelmatig wijkschouwen uit. Medewerkers inspecteren samen met vertegenwoordigers de wooncomplexen en de directe woonomgeving. Tot slot ging Mascini nog in op het huurbeleid voor de komende En vandaag is het tijd voor de eerste rit. Tijdens de rit door het centrum van Waddbxveen vertelt Van Kempen over het doel van deze reis. „Mijn vrouw en ik hebben onlangs een vakantiehuisje ge kocht in Beekbergen. Prachtige omgeving, mooi huisje, mooie bedden...alleen we hebben nog geen nachtkastje." Of meneer Van Kempen zal slagen bij Hoogenboezem, is voor hem ook nog onduidelijk. „Ik ben er nog nooit geweest. Ik kom nooit zover!" Door een hersenbloeding zijn de uitstapjes van Meneer Van WADDINXVEEN - Het college wil een onderzoek starten naar een verdergaande samenwerking met Boskoop. Een bestuurlijke fusie als vervolgtraject behoort daarbij tot de mogelijkheden. Naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek formuleerde het college een ontwikkelingsprofiel waarin ze de wens uit spreekt om actief bij te dragen aan de oplossing van lokale, re gionale en bovenregionale knelpunten. „Waddinxveen moet een keuze maken en heeft een grotere overlevingskans als ze wat groter wordt", aldus burgemeester Roijers. WADDINXVEEN - De politie heeft donderdagochtend een ze ventienjarige jongen uit Wad dinxveen aangehouden op ver denking van vernieling in de nacht van oud op nieuw. De jon gen zou verantwoordelijk zijn voor het gooien van illegaal vuurwerk naar een auto die om streeks 01.30 uur geparkeerd stond op de Maarten Schouten straat. Het vuurwerk kwam te gen de achterruit terecht en als gevolg daarvan was de auto uit gebrand. De jongen bekende de vernieling en is na verhoor in de loop van de middag in vrijheid gesteld. De politie maakt proces verbaal tegen hem op. 2004 een succesvol jaar. De acti viteiten die wij ons hebben voor genomen, hebben we ook gere aliseerd. In 2004 werden door scherpe prijsonderhandelingen met bouwbedrijven en aanne mers goede resultaten geboekt. Hierdoor konden wij, in aanvul ling op ons voorgenomen onder- houds- en investeringsbeleid, voor bijna één miljoen euro extra investeringen doen. Dit geld werd gestopt in de verbetering van de kwaliteit van woningen en woonomgeving", aldus Mas cini. Mascini stond verder stil bij de druk op de huurwoningmarkt in deze regio. Vooral starters op de woningmarkt worden gecon fronteerd met lange wachttijden. „Alleen een verruiming van het woningaanbod door nieuw bouw kan hierin verandering brengen", zo concludeert de cor- poratiedirecteur. Woonpartners hoopt daarom dat op korte ter mijn een intentieovereenkomst kan worden gesloten met het Bouwfonds en de gemeente Waddinxveen, over de nieuw- gemeente wel bereid zijn om de de Wad- volgende stap te zetten naar een eventuele fusie." Het gehele tra ject zal gepaard gaan met een in tensieve communicatie met bur gers, verenigingen en het Starfestival Zaterdag 15 januari vanaf 21.00 uur Boskoopse Veiling der was de aandacht vooral ge richt op samenwerking met de vier andere deelnemende ge meenten in dat gebied: Zeven- huizen-Moerkapelle, Gouda, Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel. De gemeenten Zeven- huizen-Moerkapelle en Nieu werkerk a/d IJssel zijn al een verdergaande samenwerking aangegaan. Binnen de Z5 am bieert Waddinxveen een heel nauwe samenwerking met Gouda. Het onderzoek naar Boskoop en daarnaast de ontwikkeling van de Zuidplaspolder zullen elkaar niet tegenwerken. „De samen werking met Gouda zal om een bestuurlijke alliantie gaan", al dus Roijers. „Maar het is een wenselijke samenwerking. Wad dinxveen is, na Gouda, de groot ste gemeente in de regio. Als de samenwerking tussen Zevenhui- zen-Moerkapelle en Nieuwer kerk a/d IJssel wordt voortge zet, zijn we straks misschien wel één van de kleinste gemeenten." De eventuele fusie van Boskoop en Waddinxveen kan volgens de burgemeester, mits de uitkomst van het onderzoek positief is, al leen maar ten goede komen aan de gemeente. „Je moet een be hoorlijke vinger in de pap blij ven houden wat betreft de Zuid- plasontwikkeling. Juist als je dat dorpse karakter wilt behouden." De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 18 januari in de raads vergadering de voorstellen van het college met betrekking tot maakt tijdens de nieuwjaarsbij- het bestuurskrachtonderzoek, eenkomst op donderdag 6 janu- het ontwikkelingsprofiel en de positie van Waddinxveen hierin. Binnenkort hebben de gemeen ten Waddinxveen, Boskoop en Rijnwoude ook een overleg met de provincie. torparochie, Remonstrantse ge meente en de Protestantse wijk- gemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk gezamenlijk de eerste zondag van het jaar met een Millenniumviering. senteren. Wij hebben de afgelo- Aan het einde van deze viering pen jaren de huurverhogingen inflatievolgend vastgesteld. Dat zal ook het komend jaar niet we zenlijk anders zijn. De gemiddel de huurstijging zal dit jaar op 1,6 bedraagt 3131,90 euro wat over- procent uitkomen en geen enke- gemaakt wordt op giro 555. Ie huurverhoging zal boven de Aan het begin van de viering 2,7 procent uitkomen." werd drie minuten stilte gehou den ter gedachtenis van de over leden in de getroffen gebieden. Ook werd tijdens de viering ge beden voor de slachtoffers, hun nabestaanden en hen die door de ramp dakloos zijn geworden. Dit jaar stond in deze viering het thema centraal 'Uit de put dro men', naar het bijbelverhaal van Jozef. In een mini-musical speelden kinderen het bijbelverhaal van Jozef en zong de oecumenische cantorij de bijbehorende liede ren. Archnea adk-keukenarchitectuur.nl I Het verzoek van de gemeente Boskoop ligt al langere tijd bij de gemeente Waddinxveen. Als voorbereiding hierop heeft Bo skoop ook een eigen bestuurs krachtonderzoek laten doen. Burgemeester Roijers vindt dat je een dergelijk verzoek van een buurgemeente niet in de wind mag slaan. Daarbij is de burge meester van mening dat je het WADDINXVEEN - Burgemees- onderzoek wel positief in moet ter Roijers heeft binnenkort een gaan. „Als de uitkomst van het Waddinxveens 'kunst-staaltje' onderzoek positief is, moet je als aan de muur hangen. Na afloop van de expositie van dinxveense Kunstkring in het gemeentehuis, had de burge meester zijn oog laten vallen op een aquarel van Lies van Straalen. Het schilderij, met als bedrijfsleven, titel 't Weegje, toont een stalen schip dat door de Provincie wordt gebruik voor het onder- het onderzoek? De gemeente wil houd van het gebied. te allen tijde het dorps- en groe- Afgelopen maandag overhan- ne karakter behouden. Ook het digde Van Straalen officieel de rijke verenigingsleven moet in aquarel aan de burgemeester. 0182-623999 -- T van noort ve^k^s WADDINXVEEN - De damclub G.D.C en het V.O.O. organiseren 15 januari een schooldamtoer- nooi voor het basisonderwijs. In aantal van 42.000. Boskoop heeft totaal hebben dertien scholen ook een verzoek neergelegd bij zich ingeschreven, waaronder buurgemeente Rijnwoude, maar twee Boskoopse scholen en een de raad van deze gemeente heeft school uit Stolwijk. 192 kinderen al gezegd tegen te zijn, binden met elkaar de strijd aan op het dambord. De jongste cate gorie, de groepen 3 en 4, spelen op het kleine bord, het schaak bord. De kinderen zijn in poules speelbal in de regio- refereerde ingedeeld en spelen binnen deze al aan de keuze die Waddinx- poule 5 of 7 partijen. De wed- veen moet nemen. Met de ont strijden zijn tevens een voorse- wikkeling van de Zuidplaspol- lectie voor het provinciale dam- toemooi, dat op 12 februari in Woerden wordt gehouden. De wedstrijden worden gehouden in de aula van het Coenecoop College, Dreef 2 in Waddinxveen op de Zuidlocatie (tel. 0182- 616055). Het toernooi start om 9.30 uur en is om 13.00 uur afge lopen. WOENSDAG 12 JANUARI 2005 57e JAARGANG nr. 2935 i i WIJ MAKEN HET GOED 1 i I klein Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! 'i K. X KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (01821 64 (M) 72 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 27 EUROGAMNTBSKJF 15 16 jan., Rijnstreekhal Dilleburg 1, Alphen a/d Rijn, Za: 12-18/Zo: 11-18 uur 100 stands.' Entree: 6,50 euro ind. gratis lezingen Info VIEW: 071-5611934 Kortingsbon op: www.paraview.nl Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 Ma - za 10:00 - 18:00 uur. Do - vrij koopavond. Dorpstraat 39 Waddinxveen www.burger-waddinxveen.nl Noordkade 24 z j/2741 EV Waddinxveen f Tel. 0182-61 25 88 lX www.glasbeek.nl Artiesten o.a.: Gebroeders Ko (Toeter opm'n waterscooter) Havenzangers.nl Dewi D.I.N.S.dag Kaartverkoop (a 22,50) in Boskoop bij: V.V.V. Boomkwekerijmuseum Reijerskoop 54 Rijwielhandel Nomen, Goudserijweg 81 Primera Groenendijk, Koninginneweg 11D C3 *1 Sadk keukenarchitectuur van foreestlaan 11 BLEy'iFXi 2404 hc alphen a/d rijn Design- afslag N11 - avifauna Keukens (gratis parkeren) tel.(0172)46 95 85 Bdk -Bel voor gratis PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 Gouda: 0182-51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl WaddinjaMM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1