Protesten JONGIeren in het verkeer bij komst Wilders Deze Week CV-ketel nodig? Feest bij Buitenwereld en Logeerhuis de Jutters 'Ik wil geen rollator want die is voor oude mensen' GLASBEEK Z -frgneeleman service onderhoud verwarming en warmwater apparatuur Verdachten aangehouden Oudste inwoner Waddinxveen 105 jaar geworden Diefstal spijkerbroeken Bowlen in de krokusvakantie? OPRUIMING!!! BLACKSTONEI SURVIVAL BOOTS vrijetijdschoenen www.silco.nl Ouders Bel 0180-63 U06 I I 1 Burgemeester Roijers en Pieter van As. RUIM 30% KORTING Lees verder op pagina 11 Heeft u tips? velaar ^eeft \jet aan de Stationsstraat vormt de eerste van een tournee door het land van de voltallige PVV-frac- politieverkleedkleren. Zo kun nen kinderen spelenderwijs le ren hoe ze zich in het verkeer dienen te gedragen. Naast De Hummelhonk werkt ook peu- Bowling Alphen aan den Rijn Zie onze advertentie op pag. 7 Be Fair wint WADDINXVEEN - „Einde lijk. We hebben weer eens een competitiewedstrijd gewon nen." Be Fair-trainer Pieter van Zoest is dolgelukkig met de punten die zijn ploeg af gelopen zaterdag in de thuis wedstrijd tegen Zestienhoven heeft binnengesleept. Lees verder op pagina 17 AUTOSCHADE B.V. Pieter van As werd op 4 februari 1904 geboren in Melissant op het Zuid-Hollandse eiland Goeree. Hij ging naar school in de Stad aan 't Haringvliet, dat ruim 10 kilometer verderop lag. „Dat was altijd wel zo'n drie kwartier lopen. En het moest allemaal op klompen, want schoenen had ik niet", zegt de krasse oude baas discriminerende aanvallen van de PVV. Ook geven zij aan dat de PVV het minimumloon wil af schaffen en het recht op abortus inperken. Ze roepen iedereen op om samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus funda mentalisme. Wie mee wil demonstreren dient zich maandagavond om 18.15 WADDINXVEEN - Op woensdag 4 februari vierden buiten schoolse opvang de Buitenwereld en Logeerhuis de Jutters hun éénjarige samenwerking. Begin 2008 opende BSO de Bui tenwereld haar deuren in het pand van het logeerhuis aan Kuyperhoeve 9 in Waddinxveen. De Buitenwereld richt zich op kinderen van vier tot en met veertien jaar, met een stoornis als autisme of ADHD. de buren. Het uitgangspunt was dat de speeltuin openbaar moest blijven. Samen met de buurtbewoners hebben we na- over het speeltoestel dat er moest komen. Het lukte net niet om de opening afgelo pen zomer officieel te krijgen. Er moet alleen nog gras inge zaaid worden." Wethouder Dorenda Gerts was nog altijd vol trots. „En als ik dan uit school kwam, dan ging ik de koeien melken en de hengs ten voeren. Ik kreeg dan een kwartje en dat was dikke mik. Ik verdiende zo per week wel een daalder en dat was in die tijd heel wat." Op latere leeftijd is Van As naar Waddinxveen ver huisd, waar hij op een boerderij ging wonen aan het Noordein- de. Hij werkte daar als boer en verbouwde bieten, haver, tarwe en erwten. Toen de zoon van de eigenaar de boerderij kwam opeisen is Van As weggegaan en naar de Acaciastraat verhuisd. Hij heeft toen vijfjaar als vracht wagenchauffeur op een zand- wagen gezeten en hij heeft ook nog in de bouw gewerkt. Maar het boerenleven bleef toch wel trekken. Hij ging weer boeren helpen met het maaien en had zo elke week wel werk tot zijn pensioen. Pieter van As is op latere leeftijd pas getrouwd. Hij was 42 jaar toen hij zijn acht tien jaar jongere vrouw trouwde, maar helaas is zijn vrouw veel te vroeg op 46-jarige leeftijd over leden. Het echtpaar heeft geen kinderen voortgebracht. noeg beginnen. „Je merkt dat er ontzettend veel blijft han- P. VISSER ZONEN school met de kinderen, maar de ouders moeten het verder oppakken in het dagelijkse le ven. We moeten er samen aan werken." WADDINXVEEN - Het gebied rond het Trefpunt in de Stations straat zal maandagavond 16 februari het toneel zijn van protest acties. Tijdens de bijeenkomst van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders zal er door diverse anti-fascistische en anarchistische groeperingen geprotesteerd worden. Met lawaai en toespraken willen zij opkomen voor 'de slachtoffers van de politiek die de PVV voorstaat.' Tevens doet een PVV-aanhanger op het internet een oproep tot een tegenprotest. De gemeente bereidt maatregelen voor om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, in samenwerking met de veiligheidsdiensten. verkeersituaties op afgebeeld De Hummelhonk en Dikkie staan." Dik zijn vooralsnog de eersten in Waddinxveen die deelne men aan het project. Van an dere peuterspeelzalen heeft Pos al signalen gekregen dat WADDINXVEEN - Minstens 250 merkspijkerbroeken zijn donder dag 5 februari rond 02.20 uur ge stolen uit een kledingwinkel aan de Kerkweg-Oost. Met behulp van een auto werd de toegang de speeltuin, tot de winkel verkregen. Een ge tuige heeft de auto daarna weg WADDINXVEEN - De poli- De bijeenkomst in het Trefpunt tie heeft maandag 9 februari rond 00.45 uur op de Zuidelijke Dwarsweg vier mannen uit Li touwen van 19, 19, 21 en 23 jaar tie. Op deze avond kan de PVV- had- aanhang in debat met Geert Wilders en de andere fractiele den. De inschrijving voor de bij eenkomst in Waddinxveen was al snel gesloten vanwege een Het voordeel van deze specia listische opvang ten opzichte van de reguliere BSO is dat de groepen kleiner zijn.Verder is er een vaste structuur en waar nodig wordt er een op maat gesneden programma voor het kind gemaakt. De Buitenwe reld heeft dezelfde doelgroep als de Jutters en zij maken ge deeltelijk gebruik van hetzelfde personeel. Doel van het logeer huis is om ouders van kinderen met een stoornis af en toe een weekend te ontlasten. WADDINXVEEN - Op de kast liggen voorleesboekjes zoals Stoeprand...stop! van Dick Bruna, op de grond ligt een nepzebrapad en er staat een klein stoplicht. Tijdens het kringgesprek bekijken de kinderen samen met de juf een afbeelding met aller lei verkeerssituaties. Peuter speelzaal De Hummelhonk in de Zuidplas staat deze maand in het teken van het project 'JONGIeren in het verkeer'. Een project dat peu ters de basisbeginselen van de verkeersregels moet leren. Vorige week woensdag werd het verkeersproject officieel geopend door wethouder Do renda Gerts. „Een geweldig initiatief! Je leert kinderen op een speelse manier hoe ze met situaties in het verkeer om moeten gaan." uur bij het station van Wad dinxveen te melden. Vervolgens zal er met lawaai en toespraken worden geprotesteerd tegen de politiek van de PVV. De gemeente Waddinxveen bereidt zich voor op de komst van de demonstranten naar de woonwijk rond het Trefpunt. Een woordvoerder zegt: „Om de openbare orde én de veiligheid van bewoners en ondernemers te waarborgen, vragen derge lijke aankondigingen vanzelf sprekend om de nodige veilig heidsmaatregelen. De gemeente is deze maatregelen - in nauw overleg met de veiligheidsdien sten - aan het voorbereiden." De demonstranten hebben geen vergunning nodig van de ge meente voor hun actie. Wel moet de organisator de gemeente mi nimaal 48 uur hiervan in kennis stellen. De woordvoerder van de gemeente zegt hierover: „Van zelfsprekend zullen er nadere afspraken worden gemaakt om een goed verloop te waarbor gen." Lees verder op pagina 11 WADDINXVEEN - Pieter van As, die nog altijd zelfstandig woont in de Acaciastraat, heeft vorige week woensdag zijn 105e verjaardag gevierd. Hij heeft nog helemaal niets van zijn vita liteit en humor verloren. De opgewekte en vrolijke oude baas loopt geen grote afstanden meer, maar met de wandelstok gaat hij nog regelmatig even een kijkje nemen bij de Petteplas. „Wel met de stok, want een rollator wil ik niet. Die is alleen voor oude mensen", grapt Van As. /SILCO aangehouden. De mannen den geen duidelijke verklaring voor hun aanwezigheid daar en hadden in hun auto meerdere in- brekerswerktuigen liggen. Ver der was het de agenten bekend overweldigend aantal aanmel- dat er zondagavond 8 februari dingen, aldus de PVV. was ingebroken in twee wonin- Een oproep tot protest is gedaan gen aan de Apollolaan en een door de AFA (Anti-Fascistische woning aan de Burgemeester Aktie), Doorbraak, Offensief en Trooststraat. De politie onder- AAGU (Anarchistische Anti-de- zoekt de eventuele betrokken- portatie Groep Utrecht). In een heid van deze verdachten aan lang persbericht zeggen zij niet deze of andere inbraken. Zij zijn alleen te protesteren tegen de voor dit onderzoek ingesloten. 24 uur Service (06) 54356665 Het is voor Pos van belang dat ook de ouders bij het project worden betrokken. Voor hen zij ook interesse hebben in het wordt er een ouderavond geor- verkeersproject. Zelf kun je ganiseerd met praktische tips ook wel tijd steken in het on- over de verkeersveiligheid en derwerp 'verkeer', maar met het verkeersopvoeding van de kin- materiaal van JONGIeren kun deren. Pos: „Wij oefenen hier op je meer." Of ook de anderen volgend jaar mee kunnen doen is nog niet duidelijk. Wethouder Gerts wil eerst het resultaat van de pilot afwachten. Foto: Ruud Groot Marije de Vries is de opricht ster en directeur van de Buiten wereld. „Ik kreeg in de gaten dat er veel behoefte was aan een naschoolse opvang voor 'JONGIeren in het verkeer' is Peuters leren de basisbeginselen van de verkeersregels. Hier leren ze waar ze op moeten letten een initiatief van de Regionale bij het oversteken. FotorMartin Sharrott Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Midden Holland. Twee terspeelzaal Dikkie Dik dit jaar jaar geleden is het project van met JONGLeren. start gegaan in de regio. En nu Volgens Silvia Pos, hoofdleid- voor het eerst, de pilot, in Wad- ster van peuterspeelzaal De dinxveen. Het project wordt ge- Hummelhonk, kun je met ver- subsidieerd door de gemeente, keersopvoeding niet vroeg ge- Deelnemers krijgen een kist met spelmateriaal bestaande uit verkeersborden, houten puzzel- gen bij die kleintjes. De peuters stukken om wegen te maken, zijn hier een aantal ochtenden miniatuurautootjes, een ver- aanwezig en we proberen er keerslicht, voorleesboeken en gedurende de ochtend steeds weer even op terug te komen. Herhaling is erg belangrijk. Zo lezen we voor uit boekjes of we kijken naar een praatplaat. Dat is een plaat waar verschillende werking werd gevierd, was er nog een andere reden voor een feestje, namelijk de offici- de ele opening van Kees Lafeber, manager van het logeerhuis: „Toen wij in zien rijden in de richting van de dit pand kwamen, troffen we hefbrug. De politie is met een de speeltuin aan in niet-onder- onderzoek begonnen. ben het idee gaan uitwerken en houden staat. Prioriteit was de heb contact gezocht met de Jut- speeltuin veilig te maken. We ters. Het voordeel van een par- hebben met de gemeente ge- ticulier initiatief is dat je niet te sproken en contact gezocht met maken hebt met bureaucratie. Ik heb in korte tijd drie vesti gingen opgezet en nu komt er de tijd voor verdieping. Wij werken op basis van een per- gedacht soonsgebonden budget maar we willen graag een AWBZ- er kende instelling worden. Daar zijn onder andere een ouder raad, een klachtencommissie en een raad van toezicht voor nodig. Aan die eisen voldoen ook aanwezig. Samen met Kees wij nu en de AWBZ-aanvraag Lafeber en Marije de Vries is de deur uit." sneed zij de speciaal voor de gelegenheid bestelde taart aan Opening speeltuin x r 0 r voor het met een sneeuwlaagje kinderen met een stoornis. Ik Naast het feit dat de samen- bedekte nieuwe speeltoestel. p S3 M- r. si BB jf Weekblad voo Door Saïda Erahoutan service onderhoud - ketelvervanging - duurzame energie 4 Nefit-dealer'Lid van UNETO-VNI vacatures leerling loodgieter - werkvoorbereider Uitgever: PCM Lokale Media Redactie 0182 - 638288. Verkoop 0I82 - 620626. Bezorging 0900 - I0I0I07 (I0 eurocent p.m.) Neem contact op met de redactie! Vraag nu onze folder service onderhoud aan en ontvang io% korting op uw eerste onderhoudsbeurt, u heeft al een contract v.a. 54,00 WIJ MAKEN HET GOED Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Showroom en meubelmakerij: Zuidkade 230 Waddinxveen Telefoon: 0182-616878 weekbladvoorwaddinxveen@ rngnieuwsbladen.nl 0182-638288 Kerkweg Oost 285 - WADDINXVEEN 0182 - 63 12 46 www.perfectwaddinxveen.nl FOCWfl EWOGAMMBSKjr Noordkade 24, 2741 EV Waddinxveen Tel. 0182 - 61 25 88 www.glasbeek.nl KLE Dl NGREPAR ATIE, GORDIJNATELIER STOMERIJ Hét adres voor alle reparaties en veranderingen aan kledingstukken (óók leer en bont), gordijnen, vitrage en overig textiel. Door Ruud Groot Centrale verwarmngs- en service InstaHatieburo ZEVENHUIZEN Door Carina Bergman Waddinxveen WOENSDAG 11 FEBRUARI 2009 58e JAARGANG NR.3142 OPLAGE 15.750 EXEMPLAREN JOTAALQPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN INTERIEURS Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE 1 dagen per week www.de-rioolontstopper.nl 1 installatieservices KLANTENSERVICE ONDERHOUD REPARATIE bel voor informatie 088 - 500 6060 of ga naar neeleman.com NIEUW: alles voor de tegelzetter: www.tegelgereedschap.nl G*> J Nijverheidstraat 10 Moerkapelle K.A. HAVELAAR ZN. BV Bezoek ook onze website www.menfinterieur.nl Wij helpen u geheel vrijblijvend een passende inrichting uit te zoeken, in ons adviescentrum of bij u thuis. Mark Huisman 06-22523389 Fred Zweere 06-53798137' info@menfirterieur.nl Zevenhuizen Tel 0180-632703 Fax 0180-328434 1 persoonlijke benadering brede kennis goede service verhouding vrijblijvende offerte djgf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1