voor I I MOEDERDAG TIP! Eerste huis? aauHamz Cremers: er is geen bestuurscrisis D V 04-05 4 2010 I Is uw PC wel veilig? Omakelï’ H ,1,. I AKAI Het echte nieuws gratis bij u in de bus 58e Jaargang nummer 3206 Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 191.920 exemplaren Bezorging 0900 - 1010107 www.rngnieuwsbladen.nl Herdenking i Tip! www.huislijn.nl ABF 1020 niRiTAir rnminsT VIDES AUDI KTV^ 16:9/4:3/ FULL SCREEN 25,4 CM BEELDCHERM 128 MB GEHEUGEN Voor uniek woonaanbod KOOPZONDAG 9 MEI VAN 12.00 T/M 17.00 UUR MJKÏMÜAUfllDRESSENEH Franssen Geen pinautomaat Dertigste braderie i ou <2_ »-* Pettepret was feest! Vroegere deadline ja>l>|ed|eejoi Itunijua JsiaaijjaA I i dinsdag - i 1 dr Jazeker. De Hypotheker. Door Richard Avontuur klein Mef meer dan 25 valaaken altijd bij u in de buurt! Doe nu de 'PC-Check' AIRCONDITIONING DIVERSE FRONTEN elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vooraan: mevrouw Sonneveld en mevrouw Van Doom. Daarachter: de heer Den Draak, de heer Kempkes, de heer Klijn en ds. Burger. In het midden burgemeester Cremers. Lees verder op pagina 3. Foto: Carina Bergman vrijages met Gouda. Volgens Fractievoorzitter Theo Van der Velde ‘trechtert het proces zich meer en meer naar een besluit om te komen tot een fusie.’ Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 Bovendien, zo stelde de WD- leider, heeft Waddinxveen in de persoon van Bert Cremers een kroonbenoemde burgemeester gekregen 'om de fusie met Gouda voor te bereiden.’ Van der Velde citeerde uit een ver slag van een gesprek tussen Kees Bax, voorzitter van de vertrou wenscommissie, en Jan Frans sen, Commissaris van de Konin gin, dat onlangs heeft plaatsge vonden. Eerder spraken PCW-wethou- der Kees de Jong en CDA-frac- tievoorzitter Zweder Bergman zich uit over de brief van de bur gemeester over het coalitieak koord. De coalitie ziet namelijk WADDINXVEEN Met de verhuizing van de Fortis vestiging aan het Koningin Wilhelminaplein naar de ABN- AMRO vestiging, verdwijnt de laatste pinauto maat in Waddinxveen Noord. OVW-voorzitter Henk de Bas vindt dit 'zorgelijk'. Lees verder op pagina 11 Op zaterdag 5 juni vindt de dertigste Dorpstraat- braderie plaats, van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn op dit moment nog grondplaatsen en kra men beschikbaar. Voor meer info: op werkdagen tussen 11.00 en 16.00 bellen naar Anja Visser (617596) of mailen naar info@burger-waddinxveen.nl 06 309 85 409 (vraag naar de PC Check) www.computers-virusvrij.nl n O o WADDINXVEEN Het oranjefestijn Pettepret afgelopen vrijdag, was een echt Waddinxveens feest. Het begon wat wa terig, al hield dat veel Waddinveners niet thuis. 's Middags en 's avonds was het echt genieten: van het gevarieerde programma en het mooie weer. Zie het fotoverslag op pagina 17. op welke gronden en wan neer". Hoewel de burgemeester aangaf de gemeenteraad te volgen, leg de hij de raad wel voor dat er gediscussieerd wordt over een onderwerp waar de raad uitein delijk niet zelf over kan beslis sen. „Het besluit is aan de pro vincie en uiteindelijk het Rijk.” Ook wees hij op de tegenstel ling tussen het standpunt van de nieuwe coalitie en de bouwplannen. „Er is een ver schil tussen het behoud van identiteit en zelfstandigheid. U wilt bouwen om Waddinx veen zelfstandig voort te laten bestaan, zodat de identiteit be houden blijft. Echter verandert door dat bouwen het meest de identiteit van dit dorp. Het is straks niet meer het dorpje uit uw jeugd met 15.000 inwo ners, maar een woongebied met 35.000 inwoners.” tieakkoord besproken. In tegenstelling tot de eerder gemaakte keuze voor een on derzoek naar mogelijke sa menwerking dan wel fusie met Gouda, heeft de Wad- dinxveense fractie van de WD geen behoefte meer aan In verband met de feestdagen verschijnt deze krant een dag eerder, namelijk op dinsdag 11 mei. Advertenties aanleveren uiterlijk maan dags 09:30 uur. Kopij voor de redactie kan wor den ingezonden uiterlijk donderdag 09.00 uur. Bezorgklachten: 0900-1010107 (10 c.t. p.m.). De Uitgever niets in een vergaande samen werking met Gouda en wil een breder onderzoek naar alle mo gelijke samenwerkingen in de regio. Wel stemde de coalitie in met een door de PCW ingedien de motie dat er bij aanpassing van het eind 2009 ingestelde convenant overlegd moet wor den met Gouda. Van der Velde stelt zich goed te herinneren dat de WD in okto ber 2009 instemde met een on derzoek naar mogelijke vormen van samenwerking met Gouda. „Leidend hierbij is het nastreven van de gewenste identiteit van Waddinxveen.” Sindsdien zijn er volgens Van der Velde verschillende ontwik kelingen die de VVD deden te rugkomen op haar besluit. „Er is ons inziens een beeld gaan ont staan, dat het niet meer gaat over óf er gefuseerd wordt met Gouda, maar alleen nog maar Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. cm in ooi ic noaov w ccooirc iticm m ooi m Conor m ccovioc WADDINXVEEN Vanavond om 19:00 uur is er een samenkomst in de Ontmoe- tingskerk Rond 19.35 uur gaat een stille tocht naar het herden kingsmonument aan het Sta tionsplein. Vanaf 19.45 uur vindt i hier een plechtige samenkomst plaats ter nagedachtenis aan al len die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. iu apos/pinz-jA wi/hm 886608-Z8Ï0 uacuexa>|(g>|ejd >8 uassaifu 9 :jin apueejsag :supa|s nu sjaijujojg www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 27422C, Wadd'inxwn Weekbl ^^Waddmxvee WADDINXVEEN e gemeenteraad is mijn meester en die dien ik te vol gen,” stelde burge meester Cremers, die naar aanleiding van uitspraken van Henry ten Zijthoff (PvdA) en Stephan Peters (WeWa) ont kende dat er door de tegen- stellingen tussen burgemees- i ter en wethouders nu al een bestuurscrisis zou dreigen in de nieuwe coalitie. Vorige week woensdag werd I in de gemeenteraad het coali- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1