Weekblad voor Waddinxveen Gouweloö Hefbrug sluit 2012 KIMMRliTiERWIUI! Samen tegen fusiedwang 9,50 Eerlijk advies? ^0,13 '€0,11 dandendayen tot ecud o&toAe^f Alle diensten van komend weekend op onze site Word de beste paparazzi va Nederland Centrum gefaseerd gebouwd Kerkdiensten Provincie stelt renovatie uit. De eerste prijzen zijn uitgereikt maar... elke maand zijn er weer nieuwe kansen in de paparazzi actie Makelaars met pit Woensdag 6 ImakeOT* Hontman de Vogel ^*4 I d3 eb Laatste nieuws Klik en win Kraak de kluis Wasprogramma 1 IVIDE AUDI KTV Stippel uw route uit www.huislijn.nl Dé Nationale Open Huizen route A.S. ZATERDAG Oktober 2010 Uw PC doet 't. Altijd! Waddinxveen Zaterdag 9 oktober 11.00-14.00 uur OPEN HUIS CARWASH GESCHIKT VOOR ALLE OFFICIËLE REISDOCUMENTEN i DE KLEERMAKER VAN WADDINXVEEN KOOPZONDAG 1O OKTOBER Regio An*< I www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl i Computer Problemen? van €-44^0 voor klein don 23 volaok^ Mjd bij u in de bwrtf A 0)82820218 www.l-make-IT.nl Iiropalaao 73 Alphes aan den Rijn www.hoBtmaadevogel.il 0172-231406 Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. De werkzaamheden aan de Hefbrug starten in maart 2012, negen maanden later dan gepland. Ook is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Dit naar aanlei ding van reacties van win keliers en omwonenden. Op 11 oktober vindt een tweede inloopavond plaats. Op de eerder gehouden inloop avond van 1 juli zijn de voorlopi ge plannen gepresenteerd. Ook zijn gesprekken gevoerd met ver- Van de redactie Waddinxueen zoals eerder het plan was, aan de kant van de winkels. Verder is besloten om niet in de zomer van 2011, maar in maart 2012 te starten met de werkzaamheden. Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis oprichten. De gemeente is fel te gen het plan van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Hol- land om de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee samen te voegen. Goedereede heeft daar om de Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede in gesteld die de oprichting van een Platform Zelfstandige Gemeente moet gaan onderzoeken. Met dit Onderaf In het regeerakkoord van de co alitie VVD-CDA staat dat Ge meentelijke herindelingen alleen van onderaf tot stand moeten komen en dat de provincie een actieve rol heeft bij de oplossing van bestuurlijke en financiële knelpunten. platform bundelen gemeenten die niet willen herindelen hun krachten om gezamenlijk aan de bel te trekken bij de provincie en het Rijk. Politici in Rijnwoude willen zich aan sluiten bij het ini tiatief van de gemeente Goede reede. Of ook Waddinxveense politici zich willen aansluiten, is niet bekend. Jaargang 58 Nummer 3228 Oplage 26.170 Ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van winkel centrum de Passage in Wad dinxveen, staat er zaterdag een spectaculaire ‘kraak de kluis actie’ op het program ma. In de Passage wordt die dag de ‘Passage jubileum kluis’ gepresenteerd tussen 12.00 en 16.00 uur. Iedereen kan meedoen op vertoon van een kassabon van een Passage Winkelier (lid van de Passage Winkeliers Vereniging) waar op welke manier dan ook het getal 50 op voorkomt. De te winnen kado’s worden beschikbaar gesteld door de leden van de winkeliersvereniging. De volgende Passage jubi leum activiteit is het evene ment “Proef de Passage” op 30 oktober. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182)547400 www.ikmaakhetwel.nl Zie onze advertentie op pagina 8. korting op benzine XE "De éeate. axuitvMt van 'lüaMiMXuez* e .a. Kouwe Hoek 1 2741 PX Waddinxveen www.carwashxl.nl Inloopavond De provincie en de gemeen te organiseren samen een tweede inloopavond over het groot onderhoud aan de hef brug. Belangstellenden zijn op maandagavond 11 okto ber tussen 18.00 en 21.00 uur welkom in het gemeen tehuis. Tijdens de inloop avond presenteren provincie en gemeente onder andere de nieuwe plannen voor de brug en de oprijdbrug, de bereik baarheid van de omgeving tijdens de werkzaamheden en de planning en fasering van de werkzaamheden op hoofdlijnen. Tevens is er aandacht voor maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kan ie dereen nog steeds suggesties aandragen of laten weten welke problemen men even tueel voorziet. Meer infor matie: www.zuid-holland. nl/hefbrugwaddinxveen. schillende ondernemers, organi saties en bewoners in de directe omgeving van de hefbrug. Naar aanleiding hiervan ontvingen provincie en gemeente sugges-, ties en opmerkingen, die mede hebben geleid tot aanpassing van de plannen. De hefbrug krijgt aan beide zijden een extra strook voor voetgangers, zodat er op het huidige brugdek ruim te is voor aparte fietsstroken én autoverkeer in beide richtingen. De oprijdbrug wordt verbreed aan de kant van de Brugkerk en de Theo Thijssenschool en niet, Waddinxveen - De 42e editie van de 'Langs de Goutueloop’ vond plaats bij zomerse tempera turen. Dat de temperatuur eigenlijk te hoog was voor de tijd van hetjaar blijkt uit de diverse eindtijden die er gelopen zijn. Een verslag op pagina K. FOTO: riekelt bezemer. VOOR ALLE REPARATIES.VERANDERINGEN AAN KLEDINGSTUKKEN EN HET VAKKUNDIG REINIGEN VAN AL UW KLEDING wwwjngelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen moderne wasstraat. 5 overdekte wasboxen, autopoetsbedrijf en tankstation VAN 12.00 T/M 17.00 UUR Jazeker. De Hypotheken De gemeente Goedereede wil samen met andere gemeenten die een gedwongen herindeling op zich af zien komen een Plat form Zelfstandige Gemeenten WWW.PERFECTWADDINXVEEN.N Kerkweg Oost 285 - 2741 HE Waddinxveen - Tel: 0182 - 63 12 46 L korting op diesel Week krant .ni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1