Schoonhovensche Courant, zondag 30 maart 1873

venodetd wn h t bewind bteef cd het hoofd der of jèi4tie Diirtëli valdaard htd dat daar leeite raer rderhHid hem steonde on kamerontb tiding niet geraden voorkwam bij van de Tjriniiig van een nieuw kabinet moe t afzien 11 j h t hpfpreken van allerlri itaatkundige 4iH tien dit nan de orde waren het liij echter i t ofldaidalijk duorsohemeren dat hij vourt lAu guan met de tegenwoordige reseenng te beotrytten Kaar uien wil sou de hberale party daarent n de eent de bette gelegenheid waartieiDen om baar vertroawen in het Ministet it t drakkcn BINNENLAND Z M heelt benoemd tot burgeinn ltr der gemeente Katanjk T A O de Hiddrr onder toekenning van eerv ontslag ali burfir meest er der gem Ho woud en Opmeer L M herft den Inspecteur van den geneeskundigen dienst der Landmacht J J Sm op xyn versoek op pensioen gesteld en het bedrag tau dat pensioen bepaald op f2400 Njairs en hem tevenn Hoogstdeizelfs dank betuigd Tuor de vele en hoogst MWicbtige dienitenjdüor liem gedurende aijne Idngdange mihtaire loopbaan den lande bewezen Z M heeft benoemd tot In pecteur van den geneeskundigen dient l dw Landmacht den istqA fflcifr vauuondbeid Itte klasse kolonel A § W selt HlilPInT Zijne Majesteit den Koning behaagd den ieneraal Uajoor Dr J J Sas bij bet neerleggen Kijner betrekking van Inspecteur van den geneeskundigen dienst der Landmacht te benoemen tot Qroot Officier der Orde van de Ëikenkroon Uet beioek door Z M den Koning aan de noordelijke provinciën te brengen U Ihaus stellig bepaald De Commissanssen des Koniiiga hebbeu officieel bericht ontvangen dat Z M üch van 8 10 Met lu Drente van10 J7 Mei in FnesUud en van 17 24 Mei ID de prov Groningen zal ophouden Up den tdtten dwr maand xal Z M de plechtige outliuUing van het monument te Heiligerlee by wonen Z X U Prins Alexander heeft neh bereid verklaard het eerevoorzitterschap te aanvaardm der te Leiden gevestigde commissie ter opnohting ran een standbeeld voor Pieter Adriaannoon van der Werf De voorwerpen afkomstig van van de overwintenog Heemskerk u tiareudsz in lÖ9ti en 1597 op Nova Zembta zijn voor het publiek te tien in de modelzaal van bet Departement van Mnrnie te Hage en wel da lijki behalve op Zou en leealdsgen van 10 tot 8 uren Door de commissie voor deu bouw an den Willemriureu te Dillenburg i in Nederland f 9139 ÜtiVi outvangen Daar da echterte gering is om nan bare plannen uitvoering Ie geven hoopt zij op meeruere bijdragen De ie LuiRcholeii geliuuden totiecte tuor deu veriiiiiikien kanuunier vun den Akk er heelt opgebracht I i6 üU en die te Snelnwaard 14 4U Door de heeren A Ksptijn en J H ieutia te Moerden concessie aangevraagd voor een apoorw liju van Harliugeu over Bolsward Sneek Ueerenveen Hoc veen en Koevorden tot aan de Uuitsche grenzen en van daarover Meuhuia en Moord Horn tot Salzbergen Door de maatschappij tot exploitatia vau Veeatatien zullen met 1 April veestallen geopend vorden te Leeuwarden Uroiiingfn en llotlerdam tevens heett zij gewrgd dat in de uabyheid van de stallen goede weilanden vourbet weiseizoen voorbanden zijn De heeren Kloos en Zonen te Alblasswdam zijn voor 1 809 600 aannemers geworden van het vervaardigen leveren en plant sen van het plaatyzeren aanleg ponton met brug over de buitennaven te Vliasingeu Qaven wy eenigen tijd geleden bericht van de vooHooptge werkzaambeden tot oprichting rener Spaaruauk te Capelle en te xxunpun a d Usel ibans kunnen wij mededeeJeii dat deze in telling spoedig in werking zul toeden llestuurd door twaalf cominissarisacu van welke de bh Ü W Laus P D K le en J W van Hoogstraten respuctievelgk voorzitter penningmeester en secreuns zyn zal de eerste zitting tot uutvangat van gelden plaau hebbeu op Maaudsg 21 April e k Deze apaaibank zal ook open slaan voor iiigeMtenen uit andere gemeenten De gemeenteüesturen aii Uipelte eu Krimpen liebbeu kosteloos eeti lokaal algeatun waarin de sitlingen zulku gehouden orden Hel pro r ge re oh tih of van Utrecht beeft de ges S Uie voor dielsut in loontrekkenden dienst bg den landbouwer H te Uael leiu lereoht stuiideiif veroordeeld tot cellulaire geTaugeniastraf de eerste van dne de tweedevan eene maand en buiden solidair in de kosten van hel noo beroep DiDsdag avjDadi omstreeks tienttlir mk Ie Fapendiecbt brand uit in een pand bewoond door vier gezinnen Gevoed door eea boeveelheid petroleum die in een der woningen was opgeslagen breidden de vlammen zich zoo snel uit dat weinig van den inboedel kon gered worden zelfs de kinderen die reeds sliepen Eijn niet zonder gevaar in veiligheid gebracht De mazelen behouden te Gorincliem wel een goedaardig karakter doch nemen toch nog toe Twee openbare scholen zijn gesloten Kr werden m de laatste dagen btjna 40 nieuwe gevallen daags aangegeven De gemeenteraad van Gorinchem beeft de tiendphcbtigheid der meente Hoornaar nog met willen afkoopen De gronden hiervoor drtlen wij iii het volgend nommermede Donderdag jl werden door het bestuur van het waterschap Batuwe c a onder Jaarsveld de beide wat rmolenEi aan dat waterschap toebchoorende publiek verkocht Kooper werd Adr van den Weg te Dordrecht en wel de buitenmolen voor f loOO en de binnenmoleo voor f860 SPOOAWW BSBIOHTEV De permanente commissie der r IJselstein der vereenifring ter bevordrt g kan fabrieksen hand werksni verheid in Nederland heeft naai aanleiding van een schrijven van bturg en weth van JJselstein betnfTende denontworpen spoorweg fiotterdam Arnhem langs Schoonhoven in haar rapport bet volgende te kennen gegeven 1 Het n lioogst wenechelijkvoor deze gemeente dat de gemelde spoorwegtot stand kome 2 Het is mede wenschelijk dat in de nabijheid dezer gemeente een station worde geplaatst en 3 Het is in het belang der gemeente dttt op voorwaarde dat het station niet verder verwijderd zij dan hoogstens Va uur gaans van de kom der gemeente eensubsidie hetzij in gronden heizij in geld worde afttestaan Uit rapport is gesteld in handen eener raadscommissie ten einde de zaak betnffende den daaiin bedoelden poorweg voor zooveel aangaat de gemeente IJselstein naderte onderzoeken Op de aanvraag der heeren van den Ouweland en Montijn u door den gemeen teraad van Varseveld besloten om bet stations terrein gratis af te staan mits Uet niet verderdan 10 minuten van het doip geplaatst worde Door den Raad der gemeente Lopik iB in zyne vergadering van 2b Maart besloten op het adres van de HH ran den Ouwelant en Montyn de beslissing aan te bonden tut dat de uitbakening van de richting van de spoorveglijn m die gemeente zichtbaar is diar de belangen van de landbouwers ten zeeitti daarbij zijn betrokken en tevens met het o op de veeliging van een station De gemeenteraad van Rhenenlieeft op het verzoek der heeren ian deu Ouwelant en Moutgii betreffende de exploitatie eeuer spoorlijn liotteidam Schoonho ven Arnhem Munster eeiie subsidie van f20000 toegezegd onder de vol eiiile twpaliugen 1 binnen den afstand van een kilometer van de stad zal een station worden geplaatst 2 het bedrag wordt uitbetaald zoodra de eerste trein aan t station Kbenen ia aangekomen 8 de toeze ing dersubsidie vervalt zoo vóijr 1 Jan 1875 met het leggen van den weg geen begin ta gemaakt aotaOonhoTen M Murt Men meldt ona van officieele zijile uit s Ha Door de politie aldaar wordt eene som van f 1000 uitgeloofd aan den peieoon te ixlioonhuven die alsnog eenige aanwijzing kan doen waardoor een ot meer voorwerpen afkomstig van de vermoorde Mevrouw van der Kouwen in handen der justitie kunaen geraken Ëen nieuWe paardenmarkt wordt ingevolge besluit van den gemeenteraad alhier ingesteld en wel op den eersten Woensdag in Juni De vroegere paardenmarkt in October blijft batiBii In de op 28 dezer geh udea algemeene vergadering der aldeeling tSohoonboven van de HoU Maaiscliapptj van Landbouw is besloteu ter verlevendiging der voogaarsmarkten op 80 April en 7 Mei e k veisohiUende premien uit te loven Aan de oproeping tot dienstneming hg de Arlillerie Instructie Kompagnie op den 25 dezer liebben 14 jongelingen gerolg gf veu au deze zijn er lU in dienst gesteld wegens ongeschiktheid al ekeurd en 1 heett voor eene plaatsing bedankt Den 21sten te voren zijn 18 korporaals titubnr naar de versobillende r imenten vertrokken als 8 naarde Veld Art 2 naar het Ie 4 naar het Seen naar het 8a reg Vest Art De sterkte bedraagt thans 128 jongelingen terwijl de kompagnie in het geheel 176 tioofden telt De raad dezer gemeente heeft besloten da jaarwedden vau de hulponderw zers aan de scnool voor gewoon lager onderwijs vau al 1 Januari 1878 te verboogeo met f 30 en alaoo te brengen op f 480 met bepaling dat aan die hnlpoQdww zen dw Uoger dan een jaar ie rekenen ven 1 Jenoari 187S in hunne betrekking blyven en die behotjrlijk vervollen over bet ide jaar weder f20 sjasrs verhooging zal worden verleend Tot directeur der opleidingsklasK voor hulppersoneel en kweekelmgen is benoemd de heer L Akkerhoijs JEz alhiei die door de heeren S de Jong Jz te Haastrecht en Y Boer te Polsbroek bij het onderwijs aan die inrlcuting zaL worden ter zijde gestaan Ten behoeve der alhier te vestigen opteidingeklasse voor hul rsoneel en kweekelingen heeft de raad goedgevonden het schoollukaal des Woensdi fs en Zaterdags namiddags ten gebruike af te staan Qisteren avond is door het kiescollege der Herv gemeente het volgende zestal predikanten opgemaakt de heeren J Brummelkamp ie Veenendasl A J Eiikman te Kesteren P Hop ter te Lemele C P N Pikaar te Vrtezeuv en C A Reinier te Bergschenhoek en P P van der Steen te Nieuwerkerk a d Usel De gemeenteraad beeft besloten het pontveer over dft Lajfc weder te verhuren aan A Brandwijk voor f 86 per jaar alsmede het waardland voor een jaar en wel in afwachting der nader te verleenen vei nmng tot oprichting eeuer steenbakkerij aan J J Driesen c s Aan J de Gidts en huisvrouw is als vader en moeder in het Gereformeerden Weeshuis alhier op bun verzoek een eervol ontslag verleend Tot uitbreiding der bestaande bierbrouwerij is door den gemeenteraad besloten aan de firma Boeck Kooiman en van Zessen nog 101 SS vierk meter gemeentegrond te verkoopeu Aan de ambtenaren der plaatseIgke belastingen binnen deze gemeente worden over 1872 voor betoonden dienstijver de volgeode gratificatién verleend aan G Vredendaal 120 W Opendorp en C L J Bruggemans ieder f 10 J J van Huukslootf80 en R Ouwerkerk f 6 De Maandag avond gebonden kuiistbescbouwiog van wege de maatschappg Arti et imicitiae te Amsterdam lieefl met succes plaats gehad en werd zoowel door dames als lireren druk bezocht Nagenoeg honderd teekeuingfin circuleerden en het meerendeel daarvan werd met opmerkzaamheid en ingenomenheid bezichtigd Donderdag heeft de heer Beukman commissaris van politie te s Hi deze gemeente wederom bezocht Het verslag vau commiasariasen der Spsarbank te Schoonhoven aan het bestuur van het Departement Schoonhoven der Maatschappg iTot Nut van t Algemeen over I S72 bevat o m de volgende bgzonderheden Openstaande rekeningen met de deelnemers op 1 Januari 1872 f 14066 10 gedurende 1872 n 7051 59 Itente ad 4 ten honderd betaald of bggeboekt t 628 60 f 21646 29 lerugbetaald in den loop van 1872 i 4649 69 it Z aan de deelnemers op bet einde van het jaar 1872 f 16996 60 l t tikx en inkpmsten ObUgatienmet hypotheek f 10600 Certidcaten Ned werkel schuld 10008 94 Te goede renten eu saldo in kas 1032 92 f21ö41 Het r rivfonds bedraagt f 4546 26 Het aantal inlagen van 1872 beliep Beneden de f5 1047 posten Van f 5 tot V 20 200 n t 20 o f 60 46 50 ff 600 81 w Te zamen 1828 posten In 1872 zijn ingeachieven nieawe dei f mers Het aantal deelnemers op uit December bedroeg 838 WATBBSOHm SX fOLDUt BBKIGHTSV De heer D de Kuijper te Schelluineii heeft verzocht bij de aanstaande verkiezing van hoofdingelanden niet meer ni aanmerking te komen Behalve de vroeger vermelde verkiezing m het 4e district van het Ho tieemraadïcbap de Al blasserwaard met Arkel beneden de Zouwe Woensdag 2 April zal dienzelfden dag bg L H Diepenhorst FAs te Ameide de verkiezing plaats hebben van twee Hoofdinge landen Plaatsvervangers voor bet 6e district van genoemd Hoogheemraad chap LAHSBOUW BJtBIOHTBV Te Molenaarsgraaf zijn de weilanden aan den polder toebefaoorende verpacht Hoewel zg wel iets minder dan verleden jaar hebben opgebracht was da opbrengst ditmaal toch nog t en f 73 de heotare De opbrengst van het mat riet op de lage gorzen onder Bei Ambecht wae dezen winter gering De priiieD waren in den b inne hoog maar zijn later van f45 tot f40 per vim 104 bossen teroggeloopwi Letterkimdlce BUeenkonuten TTitro rlngm nm Uuiiek efi BederijkenOeMiaoQ pen eiu 21 Maart had in den St 7orisdoelen te Ondewater de derde buitengewone vergadering pUata van de rederijkerskamer r Borger Voor de in grooten getale opgekonoen contribneerende leden en hunne dames werden op nitmuntende wijze achtereenvolgens opgevoerd het tooneelspel rVader en Zoon en cOom Jan s testament blgspel in vier bedrijven Yrgdag avond 21 Maart werden te Nieuw Lekkerland in de vei ering der Maatschappg tot Nnt van t Algemeen 3 zilveren medailles door het hoofdbestuur dezer Maatschappij toegezonden uitgereikt aan de onderwijzers Heiligers van Bleskensgraaf voor eene 40 jarige en de Visser van Streefkerk voor eene 25 jarige ijverige en getrouwe plichtsbetrachting terwijl de heer van Put onderwijzer te Ot land aan wien de andere zilveren medaille voor zijne bijna 50 jarige ambtsvervulling zou worden uitreikt door ongesteldheid verhinderd was voor dit doel op deze vei dering te verschijnen In het Nut te Vïaneti zullen on 3 April de dames Mina Kruseman en Betsy Perk eene spreekbeurt vervullen KESS EK SCHOOLHISirVS Beroepen te Ondewater Ds W Calienbach te Hardenberg Ds N de Jonge te Leksmond is beroepen te Serooskerke Zeeland Ds W H J Baart de la Paille te Ridderkerk heeft bedankt voor Haarlemmermeer In eene vergadering van kerkvoogden en notabelen te Berkenwoude is het traktement van den te beroepen predikant vastgesteld op f 1000 L jt Noordeloos wordt bericht dat de heer van Pulfe en orgelmaker te ZattBommel dezer dagen een gin heeft gemaakt met de plaatsing van een orgel in de Hervormde kerk Ds W H C Koeken pred bg de Herv gemeente aan den Moerdijk heeft gehoorzaamheid aan de Synode opgez d De raad der gemee ite Berkenwonde heeft op verzoek het traktement van den hoofdonderwgzer met f50 verhoogd en geurach op f650 Men schijnt te Zaandam tfmtteAt de traktementen der hulponderwijzers toch tot betere gedachten te komen De heer de Hondt hulponderwgzer aldaar zou te Gouda benoemd worden Toen hij hiervan kennis gaf en zijn ontslag verzocht heeft men ztjn salaris terstond met f lOU verhoogd als hg slechts blijven wilde aEKEHODS BSHICHT£B Te Haastrecht is Woensdag 1 1 de vrouw vau F Nieuwendgk die verleden jaar dnelingen ter wereld bracht weder bevallen van tweelingen De e vrouw beeft nu bij drie bevallingen achtereenvolgens aan zeven kinderen het levenslicht geschonken De leden der schietvereeniging Wirtz te Gorincbem schieten gedung langs de schijf eu verschrikken dan mentchen die op den Sptjkschen dgk loopen Verschillende personen hoorden op dien dgk de kogels langs buu oofen fluiten Kr is nu zeer nijselgk besloten dat er op de schietbaan niet meer geechotenmag worden Te Vlissingen is in de baggermachine van de heeren Schram de Jong ft Go brand ontstaan De machine zal verloren zijn LI Maandag werd K S te Ondewater na gezond en wel het middagmaal gebruikt te hebben door eene beroerte getntfen en was oogenbhkkelgk een lijk Aan Z M den Koning zijn deeente kievi teren aangeboden Ëen bleekersknecht te Gouda was Woensdagavond door zgue beminde afjgezegd Waarscbgnlgk om haar tot andere gedachten te brengen zeide hg dat hij zich dan ging verdrinken Haar verUtende springt hij werkelgk voor de woning waar zg dienster wu m het water docb begint terstond om hulp te roepen Daar zich evenwel niemand in de unisternis te water wilde b ven en men hem op andere wgze met kon redden kwam hg door zgiie roekeloosheid om het leven De zee tussohen Hoorn en £ okhuizen is zdd vol haring dat de vaart daardoor bgoa belemmerd wordt Men kau lang strand de baring met de handen vangen Men verhaalt dat een visscher io één ophaal 80 last banng gevangen heeft die hg tot deu prijs van f 17 per last verkocht heeft Dinsdag avond is te Hoei België de dienstmeid van den heer G van dtti trapgevallen met een petroteumlamp in de hand De lamp brak en het arme meisje werd geheel door de vhunmeu van het brandende vocht omringd Senige ureo later was y overlade KANTONGERECHT ti SCHOONHOVEN 18 Maart 1873 zijn TttrooMaoid W K te Ouderkerk a d Usel in eene geldboete van tien gulden met subsidiaire gevangenisstraf van dne dagen en in de ko ten ter zake de overtreding van oiet beboorlgk zorg te dragen om te beletten dat de hond of de bonden die men bij zich heeft wild drgven en zulks biuneu den kring eener geregistreerde en afgepaalde eendenkooi L L te Krahngeo in eene geldboete van drie gnlden ten bate van de gemeente Krimpen a d Lek met subsidiaire gevangenisstraf vaneen dag fn in de ko teii ter zake de overtreding van binnen de kom van de gemeente Krimpen a d Lek met een paard voor een voertuig gespannen harder dan lu eenen matigen draf te rijden J D B te Krimpen a d Lek in eene geldboete van een galden ten bate van de gemeente Krimpen a d Lek met subsidiaire gevangenisstraf van tien dag en m de kosten ter zake de overtreding van het klimmen op of hangen aan r of voeirtuigeu op de openbare straat buineu de gemeente Krimpeu a d Lek M S te Schoonhoven iu twee geldboeten ieder van drie gulden ten bate van de gem SchoQoboveii met subsidiaire gevaugenisstrat van één dag voor iedere boete en m de kosten ter zake de overtredingen van I zich els voerman op den weg niet bij zijne txekdieren te bevinden ia staat Hn die te vodren en te geleiden 2 van op een weg onder de gemeente Haustrecht met een kar bespannen met honden welke nietbehoorlgk zgn gemuilband tergden ntURgmiUCETEN pC 28 Mrt ede l Wfrk Schuld t 56 Djto dito 3 6V üito dilo 1 Loten Rotterdam a 88 Spanje Builenl 1867 71 3 l 2 i Djto Binnenl 8 18 Portugal Oblig 1853 69 3 39 Busland Obllg Hope 1798 en 1816 5 99 Dito Gert Hamburg ISiO 5 75 Dito 6e Serie 5 Dito 6e Serie 6 86 DitB Obligatieleen 1862 5 St 1864 i 1000 6 98 n 1866 1000 6 98 Dtto f 1860 2e leen 1 89 Dito 1867 69 1 Dilo r 1359 3 6ï Düo Au L l e4 m lU XOO f 262 Dito 1866 216 V Oortenrijk Obl pap Mei Nor 5 61 Dit Febr Ang 5 BIV Dito V liiver fan Juli 5 66 Dito Apr Oct 5 66 Dito Aand 6 q fl 500 1860 f 58U Dito 1 100 1861 H IBÜ Italië Insohr 6 GriekenUnd Obl 1826 5 17 Turkije Alg Sob 1865 5 5 Dito 1889 6 160 ypte Oblig 1868 N Amerika Oblig 1882 7 6 98 Dito 1881 6 98 Dito 1886 r 6 98 Brazibe Oblig 1365 6 96 Dito 1863 H 87 Uexico Oblig 1861 3 iV Dito 1861 3 1 Gr Buaa Spoor 5 aandeel f 22 Bum SpooTW Jelez 6 220 Dito Poti TiBis i lOOO 6 Dito Jelez Orel 5 93 Dito Kurtk Charkow 5 93 Dito Gbark Azowpd at 100 Dito Moakoo Smotenik 5 5 93V Aand Oostenr Nat Bank ti 1056 HoDg Spoten 1867 ö 113 Dito Loten 1870 106 Dlin Centr Spoorw Gert Oblig St Paul en Facifie 2e Sectie 7 66 Dito w 1869 7 6 Ziud Ital Spoorweg Oblig 3 97 Hong Spoorweg Oblig 1869 5 141 Krie Spoorweg und 7 66 Centraal Paoiac 6 6 8 il 86 32 Loniaiana Dito 1876 Aand loting Madrid 16 Aand Turku iet lot 3 86 MABXTUBIOHTjni aalu oilko l 26 Haart Uennap uhil priii lU k t iO nllilC 120 00 i 11 per 10 kilo heauepniad f S 9t il 9 30i goeboter M i 6t et weiboter il k H ot pir liaU kUei kui f 26i 36 rette Ttikeni 7 i Met OT laO ien riOili Tett kalreren 60 i 65 ot par kil nuchtere kKlTeitia f6 t Hiii aardupalm fiD kiiU poten 11 20 loode f 1 60 i 1 ZMuaruka Jammaa f 3 00 per liKtolitar ter markt gabraokt S partijen Tructitbooinea Oaadm 27 Maut Ka f 30 00 i 31 00 naar WMBi M qnal Goatwter f 1 30 i 1 40 per kilo Vette arken 28 k 32 et per half kilo magm dito n8i28 biggen toer ïageland 94 k 96 ot7per kalt kilo magere dito f 10 kisj nnditare kalrnea f7klO 24aaSIHaart it tmmi 899 nv dnen 169 rette en graakalreren 78 nachtare dito 70 Kkapen of lammenn 297 varken 18ij biggen en 2 bokken Pnjien Runderen Ute qoal 95 et 2de qual 75 et kalreren late qnal 11 10 2de qnal 90 ot achapen 95 ot veiTarkena 54 k 64 ot allet per kiio Boter lite qui 65 ide qual 158 en Sde qual f 64 alles per 40 klio larve Nieuve VlaamBOhe ZeeuWBclie Iflakkeesobe eu Orennaiasehe 1 11 75 a 12 76 mindere 10 00 k 11 25 genuge 1 8 00 k 9 75 Kogge VlaamKhe eu eeuwtcbe f 6 70 k 7 10 Ftakkeeiobe ürermaaMChe en Noord Brabautsohe 16 40 4 7 00 BoekweitN Brabantube f 350perilOOk Cierat Vlaamsche Zeeuwscbe Vlakkeewbe en Orermaassobe Wmter f 6 90 k 7 30 miDdere 16 80 k6 70 tomer t6 Sl k6 76 mindere t6 B0k6 20 Haver eeuwicbe en Urerotaftucbe tware 14 90 k 6 60 dito mindere f 3 50 k 4 80 Baaideboonea i eeuwBobe en Ürermaaascbe f 7 10 k 7 50 mindere f 50 k 7 00 Ueunepiaad f 8 50 k 9 50 Oorinohom 24 klaart Ongereer 300 stuks ree aan de tijo Pluten enkele nipekall koeien f 236 k 326 mindere qual f 170 k 230 dito raaraen f 140 a 225 guste dito I80kl60 piukossen 176 k 130 les en Eeveaweeksohe fokkalreren f 35 k 45 uucbteie dito 110 k 17 Varkens oTorloopertjes f 25 k 34 fokrarkeos Tan 6 k 8 weken f 10 k 14 per stuk Ooeboter I 1 24 k 1 34 bet kUo Kipeieren 85 k 90 et de 26 stuks eenden dito 14 de 100 stuks BUBOSUUEE STAIID QllMiEMi sCaUONHUVEN InKrschreren van den 21 tot den 28 Maart 1873 Gebosbh Mnntie Jacobs ouders Q Lamoree en J 1 Pelt UvEKLEoair Levenloos kind waarvaa ouders eijn J Nuuuikhoven en G van Kassen J llooghwinkel oud 66 Jaren eobtgenoote van H A Sabron overleden te Dordrecht ZalmTiucharlj te AmmentoL Ann den afslag geweest van 24 tot 29 Maart 61 ealmen prijs vsn f 0 95 tot f 1 05 per balf kilo en ook nog 6 elften gevangen welke verkooht sijn voor f 1 25 per stuk ADVERTENTIËN Zoo God wil dat zij het beleven hopen op ï 12 April 1873 twee behoeftige brave oudjes Sa TAH OBR VOET oud 76 jaar en A STIP oud 82 jaar te Krimfkn a d Lek t hunVyftig jarige Eohtrereeniging te Tieren zoogenaamd de Gouden Bruiloft Al degenen die een hart van liefde bezif k zat om de behoeftige oudjes denken om l hnn een genoeglijken dag te verschaffen £ en Friend van Weldadigheid en oprechtheid Bevallen van een Zoon ELEONORA PETBO NELLA ADRIANA van dbr HART Nobel L£iDEN 83 Maart 1873 3935 Voorspoedig bevallen van een Mei e MARIE PKTRONELLE ENGELBREGT Bebebaart KUILENBURG 38 M art 1873 393fi Den 23 dezer overleed te DoRDREOfiT mijne geliefde Echtgenoote TACOBA HOOGH AINKËL in den ouderdom van 65 jaren H A SABRON SCHOONHOVEN 83 Maart 1873 39 Door deze breng ik openlijk hulde aan JACOBUSrauGEELEN Jacobusz die gedurende vi tüg jaren onafgebroken eerst bij mijn Vader en later bij mij ts werkzaam geweest en zich steeds heeft onderscheiden door eerlijkheid en trouwe pÜchtabetTachting G LAZONDER SCHOONHOVEN 29 Maart 1873 3928 IV OPBNBARR VRUWILLIfiE VERKOOPI G De Deurw c B TAW BAAREBT te Schoonhoven zsl op Dinqsdao den I April 1473 des voormiddaga ten 9 ure in het Koffljhnis nde drie ffennipboteen van de Wfd van WINGERDE te SohoOnhOTeOL ten verzoeke van Mejufvrouw M M de BR E geb van Dhoüïn als daartoe behoorlijk geauthoriseerd in het openbaar Om OOntant geld verkoopen HEGBELEK EN HVISRMD als Tafels Stoelen Linnenkaatje Hoekkaiitje Schilderijen Penant en andere Spiegels Kagcliels twee Ledikanten met Bedden Lrasenaartje Karpetten Klokje beneven eenig Qlaa Verlakt lakten Aardewerk ena Voorts eene grooto partij TAKWEBÏvOEM eeniir ROGGEMEEL en eene partij ledure ZAKKEN Te zien Maandag middag van 4 tot 7 nia Goederen ter bijvoeging worden tot s midda 3 ore aan het verkooplocaal aangenomen SlUl REDERIJKERS W Ï P ÏP8IIS BK DECL AMATOR Romancen Balladen euGenrestukjee Ur voordragt in Rederijkerskamers Vereenigingen NuUvergaderiiigen enz ena Ie en 2e B u n d el 2e rerhtitrde en vermeerderde druk prijs per bundel f 1 60 voor 0 90 i PEMN Dichlsiukjes prij f 0 80 voor QJO GEDICHTEN van S J v d BtuoH J Bresthe AZ P A Dl GeHSTM 3 TIN Lkiv H J SoHiuHKL C P TxELB en anderen prijs f 0 60 voor 0 11 VEEQEET MIJ NIKl JESi veranmeliiii van gepaate A nmvertfei bij verschillende gelegenheden fnjt f 0 50 Te bekomen bij D BOLLEi Noordblaak te Rotterdam en verder alom Brieven eu geld framco GEREFORMEERDEN WEESHUIS te SCHOONHOVEN Tengevolge van het gevraagd ontslag van den TEESTADER on de WEESMOEDER wenachen Regenten zoo spoedig mogelijk in die vacature te voorzien Zij verlangen voor die betrekking gehuwde lieden van middelbaren leeftijd geen kinderen tot hun last hebbende Belanghebbenden adresseeren zich liefst in persoon bij een der beide oudergeteekende Regenten SCHOOfTHOrEN 29 Maart 1873 Namen Regenten S E VAN NOOTEN Voorzitter 3947 G H WESTBROEK Secretans ILlGCHMMSZWiKTE Algemeene ligchaamszwakte lusteloosheid gebrek aan eetlust zijn het begin of het einde eener ziekte In beide gevallen is het Hofp schb Malï Exteact een onschatbaar middel Door het bloed te zuiveren de circulatie daarvan te bevorderen aan ons ligchaam in aange namen ligt verteevbaren vorm eenkracb tigveraterkend voedsel te geven werkt het Maj zExtbact ten gunstigt op ons gestel geeft met nieuw bloed nieuwe moed wekt de levensgeesten op en raaakt het mogetijk de dreigende ziekie in den kiem te niet te doen gaan of lAi eene doorstane ziekte ten spoedigst de krachten terug te doeü keeren en het leven weder ten volle te kunnen genieten Reeds na het gebruik van 6 12 flesschen bespurt men de weldadige werking Prtja I neach 4 5 et 6 fl f2 20 13 fi f4 40 zonder flesch en vracht No 6S13 Mijne vrouw is door uw MalzExteact van gebrek aan eetlust en van vermagenng geheel en al hersteld H ToHKHAMN Muhlheim a R No 6263 Door bloedspuwing en koortsen verzwakt heeft uw heilzaam MALZEyrRACT my mijne krachten wederge cven enz Ano Bbii8ehann Zcijst No 647fi Ik heb de overtuiging dat uw Malz Extract de eenigste hulp tegen mijne groote zeouwenzwakte ia en zal ik daarom het gebruik daarvan nog voort zetten Max LowBNsoHN Jagenslr Berlijn f Wordt vervolgd JOH HOFF a Centraal DépÓt Bloemmarkt bij de btilsteeg F 154 en verderbij den Heer 3919 L OKHUIJZEN te Schoonhoven LEES DIT Ten einde zich zoo wat te rechtvaardigen heeft i persoon van W VAN ZESSEN te Tienhoten bij Ameide onlangs tn dit blad voor een ieder gewaarschuwd een advertentie doen plaatsen hetwelk door weinig beteekenende verontschuldi gingen grove leugens aitblinkt Immers hij zegt mij m de plaats van een varken een zeug geleverd te hebben ik bedoelde daar geen ezel of een hok een ieder weet wel dat fijne varkens van die wigt theel zeldzaam zijn maar nu dati een zeug die 101 pond afwerpt moet toch wet oneerlijk behandeld zijn dat weten allfl kenners on een ieder Ten andere zegt hij mei mij t eaccordeerd te hebben om s morgens v dr hij haar wei brngt no te voeren dit liegt hij met zooveel schande als hij mij bedrofi en heeft eu zou den handel oneer aangedaan zijn ik en geen eene slager die ooit op talk een stapelgek accoord een varken koopt ot hij moet er bij den koop op staanden voet om vertegen zijn en dit was hie het geval niet wel IS er sprake geweest van hem s avonds nog te voeren maar over 0 morgens is er in het geheel niet gesproken Een ieder zij dus nogmaals fj waarschawd Voor zoo een bedrieger en eeti leu Bnaar J KEMP 8pek8Uf er TUNSN Maart 187S 39SO OPIEIDINGSKLISSE voor Hulppersoneel en Kweelceling en Aan belanghebbenden wordt bericht dat da Ie en aan KWEKKELINQEN zoowel muwelijke ala mannelijke zullen aanvangen op a I Woensdag en die aan HULFQNDIKWI IZERS en HULPONOEBWIJZERESSEN up a I Zaterdag telkens amiddlgate ItVi uur in het Schoollokasl te SollOODllOnn L AKKERHUUS JEt SCHOONHOVEN den iOen Maart 1971 SWt PILLEN HOLLOWAY HOLLOWAT S PILLEI yn hCt beats geneesmiddel ter wereld voor van streek af mraakte lever gal en slechte spijsvertering Dè wonderlijke kracht van dit heilzame middel en de goede resultaten verkregen bij patiënten dw aan gemelde kwalen lijden zouden ongelodhlyk schijnen waren zij met bevestigd geworden doo de tallooze genezingen er door bewerkstelligd jMi door het b tendige voordeel uit hun gebcia getrc ken Deze onwaardeerbare Pillen verzachten en versterken het zenuwstelsel zuiveren het bloed regelen de afzondenugen eo versterken het gestel De kwaal vliegt voor hen weg Zij s n geheel zameogeateld uit uittreksels van planuïn onvermengd met het eene of andere mineraalachttge of schadelijke bestat deel Zij kunnen daarom gerust en volkomen veilig gebruikt fvorden voor zwakke vrouwen en jonge kinderen Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0 80 f 1 86 fS f6 75 f 13 50 f2U Ö0 aijn op J aw aanvrage contant te bekomen bü alle Apothekers in Holland alsmede lu HOLf WAY SEtablissemsnt te Londen 533 Oxford Street vroeger 244 Strand 3917 BORSIPASTILUN tdrop salmUksoat noul aajjt Bwarel en uit ntraot van slaapbolleo aiBMiCMteid fn goed van smaak tgnde worden door alle dootorea bevonden bet beste middel te n lioest soborheid keel ea borslpip te jn ïn en dozea X KO aa 30 en in proefukjea k 15 CU milRIEB SlIJX n IIACPILLIII p loo t pillen n Cti WOIIIMIIOWÜ tot rerdrijnegd wormen bü kiadatta en volvassenea per itak A Cta OTERPOIDEII l f den tijd tan het tarnen raa uren tot op minnteit en maakt de boter raater bMer Tan smaak mooner ran kleur ea verlliadert bet afiMdlft sterk worden la kilopakken voldoende voor 150U kan melk k 60 Cts vEirwR nm vmm m iifeuniic m IIELÏAPSCBIIDI16 Be i dage voor W kdven wordt van dit poeder met kan laaav atar iDKegeveD Na bet kalven strooit men driemaaNaagt een eetlepel vol over bet oer Bij Tenloppuig t magenoK gebrek aan eetlust ala ook by blaauwe en dunne melk wordt dit poeier met teer gttUBti gevolg gebruikt Het ve knjgt hierdoor een beter uiUlta ca de melk wordt rijker aaa boter In kilopakkea 60 CU IISIÏBRSHL ZOIVEIIWGS MÏIT het eenvoudipt goedkoopste liuiaimddel tegen maagpyn raiagkramp slechte spijsvertering luur boofdpijn duiseli beia hartkloppiagen eni cd moest daar het ook t j het inmaken van sure vrncbten bet weekkoken van groKiten vooral peulvruchten ala erwten boonen liniea eni uer goede dieosten bewijst in ieder buianaia gevonden worden Ia f pakken 1 60 ia i i 8S ea m J pakjes k 18 Cta IBIATOVDROFPELS on er ohad l ke bestanddeelai bevryden oof enbUkkelijk ran de hevigste SieapEja Bat fitwjbje 5 tAfi nm MIDDEL m mmmi m inni ii MOizEH nnn vergif Een bus v so cu la voldoende om hel f rootate buis of lebip een gebacl jaar van alle rattes muiaen kakkerlakken Kbwabca ent vrij te houden Proefbosjee kosten 50 Cl te Schoonhoven Wed Wolff Zn AlUamvdaB B MaalEs Alpfcmi L Varosaiaan Zn BoaatvavM H Rollwann Calsi fc a r g C Kademaker Apoth Dord Wed Kobe Co J Krimi Leon Vaanoelii B Biichop O iii lü tij N Smfkens J V l a inder CumU L Weltar L Sehenk 0 a valav F Jonker ldeubnr Ap oHiiia C J W anabilié Ap T E V SantisKolf Apotb K W C Ledeboer jr v l vis t Stadbuis U Cloos Apolh Bang Ml i S J O Wal Weitnleawlaod v ïpea tCo Schled Dllk 888 OlaoaU V Riakh Jk klermlngboiiaen T ueat Wad J Porton Hamburgerbnia J Perksen Wltie V a enstr J J L v Haarlem Vredeb 748 K W oullairer Ao adelst T P v d Bergb Za lleilmeir ViaM J C Stuart WanJa N C V d Kas 3M7 En m de andere plaatsen inde bekende depota Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijung EH HERIK TON aiHBoaa ApotbeketearaWk v eheaiiBob teebmsohePripwMaa