De Vrije Pers, woensdag 10 mei 1944

HOOG MILITAIR BEZOEK Gistermiddag heeft Gouda hoog militair bezoek gehad Tegen 4 uur arriveerde de Chef van de Staf Militair Gezag de Generaal Majoor H J Kruis Naar dit bezoek aan Gouda had de Generaal zelf met groot verlangen uitgezien omdat zijn echtgenoote en dochter die hij in 5 jaar niet meer gezien had in onze stad een toevlucht gevonden hadden Mevr Kruis heeft in de ondergrondsche beweging alhier een belangrijke taak vervuld Het weerzien was begrijpelijkerwijze ontroerend Na een uur thuis vertoefd te hebben kwam Generaal Kruis op het Hoofdkwartier van de Binnenlandsche Strijdkrachten Hij werd daar verwelkomd door den Staf L en eerewacht van strijders stond opgesteld De radio speelde het Wilhelmus dat door het publiek wero meegezongen Aan mevr en mej Kruis werden door twee meisjes bloemen aangeboden De Plaatselijke Commandant der B S de Heer C Hess sprak den Generaal hartelijk t e waarna deze tot den Slaf der BS het woord richtte De Generaal wekte op tot eenheid en spoorde aan spoedig energiek aan het werk te gaan Generaal Kruis deelde mede dat hij op den avond van de capitulatie in West Nederland zich bij H M de Koningin bevond Zij was vol zorg over ons land De tijding der capitulatie bewoog haar merkbaar M M zal zich met volle energie wijden aan den her opbouw van Nederland Burgemeester James achtte het een voorrecht den generaal te mogen begroeten Generaal Kruis wenschle den burgemeester geluk met de bevrijding der stad Commandant Hess wijdde een dronk aan H M de Koningin en vervolgens aan de vrouwen van Nederland in de persoon van mevr Kruis die in het verzetswerk zooveel heeft gepresteerd n een prettig gesprek vertelde generaal Kruis dat nog meer voedsel door vliegtuigen zal worden uitgeworpen De mijnen in Limburg functïoneeren normaal De aangerichte schad is slechts gering Alle groote bruggen tusschen Zuid en Noord Nederland zijn vernield De Prinses lrene brigade is te s Gravenhage ondergebracht in de kazerne Waalsdorp Om kwart voor vijf vertrok de Generaal na van allen hartelijk afscheid te hebben genomen In Rotterdam is gisteren 3 000 ton kolen uit Engeland aangekomen EXTRA KARNEMELK Het Badrijfschap voor Zuivel te Gouda deelt mede Op 03 van de A witte B blauwe en C gele kaarten voor bijzondere doeleinden ee ligen tijd geleden uitgereikt wordt morgen Vrijdag door de melksiijters 1 4 liter K rnemelk afgeleverd Daze karnemelk kan alleen belrokken worden bij den slijter bij wien wen destijds bon 01 heeft ingeleverd OHÜKKBRU VEWZIJL OUDA