De Vrije Pers, zaterdag 28 oktober 1944

heicl van iGdcr dor Duits rs dlc botrolclcon is r owu st bij d zo nassanoo Dcr o porsoonli kc Torantwoordoj i i ho Ti go id cwoi vot r hen dio VwO co r vr r aadcn boToJ hebbon gegeven aiü voo ho i di j uit bc nji hob on iigi v c ojrl o Regoring is rö r t boslf ten on do Üodrij vero van dozo misdaden JT r K 3 a r ron on jp vrorbooldigv wijzo met nioLS ontziondo güstr n ji iid uo so r un volconb do doclaracio van Moskou z uïTon norlogsniödadigoTS woraci go f a t waar ij hun schanddaad hobbon gopl o d Do Rogering zal geon o ik jl rixa iol on boprocfd laton on deze bandieten in handon to krijgen Zij duot nogpida n coa beroep op allen om ii a ci c n en gegevens to V rzaniü n n n t p aporingPAAi irk te vorgenalckelijken Do Regering acht hot van belang dat rM roods do na ncn bekend worden van do Dicnststello A dairi o a Aussendienstp oel n leiter Dage Blumonthal Buroschef Schlieternann Allborg on Rof Jj n iua Ai Do Regering verklaart uitdrukkelijk dat de verantwoordelijkheid voor uitgevoerde of nog uit te voeren misdaden niet alleen ten laste gelegd wordt van opdrachtgovers naar ook aan hen die dozo bevelen uitvoeren r He t n ieuws il het kort bo hjo aöTad van Noord Brabant s HortogonboBch is door do Geallieerden bevrijd Op enkele scherpschutters na is do stad van Duitsers gozuivi rd YughT Is bevrijd Tilburg is bevrijd In Udonhout 7 k m ton N O van Tilburg bevinden zich reeds Geallieerde troepen De D prcboron al terugtrekkend oer linie co vormen tussen s Bosch on Tilburg waarto hun niet ve l tijd wordt gegund Li Den Bosch werden 3000 Duitsers gevangen genorien Do ado rda gin or gen zijn Canadoeschfi troepen geland op de Zuidkust van Zuid Bevel id 25j ce iadan zich in do oin ïjeving van het dorp Hoodokenskerke Het brü 2 r j oi d bobïaat roods een oppervlakte van bijna 20 vierkante k n Er wo3 don v rtdi rciid versterkingen aangevoerd en de operaties hebben oen vlot volloop Be Crtja l loerde troepen dio vanaf het vasteland over de davi oprukken be vinde zich op minder dan 10 k n van de landingstroepen Naar schatting bevinden zien op hot eiland Walcheren 7000 tot 8000 Duitsers Hedennacht word bekend g rnaakt dat de Geallie e rdo legers Bergen op Zoom binnon erukT zijn Zij bevind m zich nog op 3 k trj afstand van Rooscmdaal Ten N van Aken hebb n de Anc rikanen goode vorderingen genaakt Essen Munster Hannover on Loverkuschen w rdon zwaar gebombard erd S alm maakte in m specialty dagordor bekend dat het eerste Noorse plaatsje Kirkoncs is bevrijd Transylvani 5 dat nu door de Russen geheel is veroverd irieeft reeds 18000 Duitse krijgsgo an onon opgeleverd lie we 3 oen plceVitig og nblik toen President Roosevelt tegenover P rsvcr tcg irnnijo ü gor verklaarde dat de Japanse slagvloot een vorniotigonde neder laa laa r d elea n In O n grote zee en luchtslag bij do Phi lippijnen behaalden d uv aMiocrdon een grote overwinning 27 Jap oorlogsschepen waaronder 2 viieg vanpö hepen H slagsohepen en 7 kruisers wrrden tot zinken gebracht of bosc iadigdc Do Amerikanen vorlor m 3 vliegtuignoedersch pen 2 torpedojagei s en oen ertcortevaarcuj g Voorts ordon enkele bodems beschadigd o a d zware Austrr li3ch kriilror Australia Na zijn t orui ke r uit Moskou heeft Churchill in het Lagerhuis hot volgende viTklaard De militaire plannen voor hut snelle bf o ndiron van de oorlog l i en n ietc e wensen ov r Tempo on hevigheid der gevechten zullen sPkMiJ J a i 1 ronton ie he j ig Moid toenemen Goobejg riold gjstoren voor de radio een pessimistische rede waarin hij naar vor n braoht dat hij hoopt op een rechtvaardige vrodej Zorgc dat Do Vrije Pers niet in vorkeorde handen geraakt SNEL EN VOORZICHTIG DOORGEVEN