De Vrije Pers, zaterdag 4 november 1944

li iiiliSiillililliïai gafii r i Cl ïj Uit 50 ovon icor DE GEUS JE MAINTIENERAT ONS VOLK KST PAROOL STEi TOP i DS T0SK0i 5ST TROIT LE VGï K DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHED3R VRIJ KSDERL J D en DS V aARISID Gocorbinoerd No 3 en 4 Z T fcerd ig 4 November 1944 H i GEM E NGDE HER ICHTSN 52ï ÏJ i Kitler he ft een decreet uitgevaarrnp vranpbij het Doctoren alleen too gestn n is z r cnrstige gevallen van invalic itfdt af to keuren voor dienst aan hot front 3j j Kancy is een bataljon D pevan on unonon dat groter deelj uit r aaglijd rg bestond Tevens heeft Hitler j n rlfj politi ko of eieren in hot lo gcr oen groter Eacht r ordt gegeven Delicten kunnen zij onrriiddelli jk doorgeven ar n do hoo ste instanties zonder t i letten op do fomules die in het leger ge brujkell k Tr ron ï 4§Z i i Q j Roosevelt heeft Donderdagavond e n i erkiezingsrede gchSuden rnarin hij uododeelde dat de Vor Staten nooit nct r tot het iBolationisrne zouden terugkeren Ook verrachttt hij niet dat de strijd in Europa voor de winter gcstnaJct zal wordcHo us An zullen v jjiten tot zij in Berlijn taan 5 Ik Iil Churchill en Eden zullen binnenkort op uitnodiging vm Gen de Gaullo een bezoek aan Parijs brengen Eden bevind zich nonenteel in Ryme CHjCAC O ï oensdag j l is hier eon i ibernation le luchtvaartconferentie geopend Do Kieningen lor n stf rk uiteen De An illon van deze permanente cornissie oen adviserend licha =ni naken en het initiati f tot exploitatie overlaten aan particu lieren Eng en Can zijn voorstanders V n t n sterk internationaal lichaan dat zelf het luchtverkeer verzorgt DE STRIJD IN ONS LAND De strijd on dp toogangsvegen na r Ant erpen is zo goed als geëindigd Ge h l België en Zeeur s Vlaanderen zijn van D gezuiverd De laatst Belg steden die njer on bevrijd zijn Zeebrugge en Keyst De Can hebbeb in Z Vlaanderen in totaal 12 250 D gevangen genoreen Dit cijfer is nog niet nfficiel De strijd op Vt aicheron verloopt gunstig Bijna de gehele estkust en de Zuidkust van het eiland zijn in Geall handen Donburg is vri j Ten N van Donburg is een twee ie z v nr L batterij veroverd In Vlissingen is axle D tegenstand geëindigd De g ij odnscoinnandant is gevangen genonen Op de Oostkust van üalclieron 7 1 jn nieu r c r uitgevoerd Voorlopige bt richten aelden dat deze land ir gst roe pen er L i hebben genaakt met de Canade e op de Sloedar De situatie 1x5 hier niet V ï elijk Vrijdagmiddag om één uur neldde Radio Oranje dat f e Ca jej en hun brv jchoofd bij de Sloedara weer hadden roeten prijsgeven VaiinaoiiT i gr rijld d jci B B G dat het Can bruggehoofd 7as uitgebreid Hce het ooi xij d strijd or Talchernn ie nu reeds beslist Do voornaamste posities cp het eilanè zijn in Geallieerd be it Met het schoonvegen van de Schelde van mijnen zal el dra kunnen rordrn begonnen Geall vliegt h ibben vrijdag bovon kiddolbarg en ongovin strooibilj tten uitgcgooi ï i oor D troepen in deze or geving en h n aangespoord zich over te geven daar alle verdere tegenstand nuttelooa en hopeloos is Ten N van Z Beveland zijn do eilanden N Beveland en Tholen volledig loor de Geallieerden bezet In N Brabant moesten g Can Donderdagavond ook hun 2 ® bruggehoofd over Ie Mark prijsgeven Vrijdagmorgen vroeg zijn ten N I van Oudenbos 2 nieuwe bruggehoofden over de Mark gevestigd Deze 2 bi uggehoofden zijn nu tot 1 groot bruggehoofd verenigd Typhoons vielen met hun raketten D troepenoonoentrf ties en conoontraties van tanks en artji orio mot vernietigende uitwerking aan Dl t materiaal raa bi jecngebrioht om de niru c bruggohoofden Ie eliriJrieren Ii 0 ciA3 c i iObbcn Poolse Lruepon een uvi L c hr f d gC or nd ow r net Ihv t