De Vrije Pers, zaterdag 4 november 1944

ten aan do T n van Mnyel V a =ir do D vorlc eUc hun fleir ingGnnnvallen begon n Deze aanvallen zijjin hun op 49 tnnks konen te stim hetgeen IC betekent v i han tanks aan het front van Aken tot r o II Z e fiTiio Oranje heeft ti coraaal medu eling gr a n over het antal bur ors at loh in Vii l i lburg zou bevinien Bij e eerste ntlr ang bedroeg het aantal 20 000 personen do trr ede melding sprak van 40 000 pr rsonen RBGERIHGS PUBLICATIE De Nederlandse regering heeft te Londen een uitvoerig rapport gepubliceerd over het voedseltekort in Nederland Het is rijk gedocumenteerd raat cijfermateriaal Het rapport v ijst op een onrustbarende stijging in het sterftecijfer gedurende de laatste naanden en schrijft dit toe aan de voedselnood van de laatste tijd en de geringe reerstand van het Ned volk tengevolge van een jarenlang tekort I S U W S VAN D E OVERIG E FRONTEN TOS TPRONT Ten Z van Aken zijn de Am reer 2i kra gevorderd Zij staan aan de stlidrand van Hürtgen en hebben het dorp Schmitt veroverd Zij beschikken nu over hooggelegr5n terrein vanwaar zij de rivier de Roer bestrijken In de uitlopers van de Vogezen en aan het Moezelfront verbeterc en de Am hun posities 5 JfiM o g gnacht vielen ritse lichte marine strijdkrachten een zmar be Trapend D convooi aan voor Hoek van Holland Een groot otevoerschip üerd tot zinken gebracht terwijl escorterende vaartuigen door Eng geschutsvuur wsrden beschadigd Britse Ternezen 1 man In de AArlatische Zee brachten 2 Br torpedo jagers roor hei J Sl eiland Pag oen drietal Duitse torpedojagers tot zinken Ben aantal Duitsers kon worden opgepikt LUCHTOORLOG j g jninisterie van luchtvaart öeelt mede dat Donderdagnacht op Düsseldorff meer dan 4000 ton bommen is afgeworpen Sedert Essen Duisburg en Keulen £ ijn verwoest heeft Düsseldorff een zeer belangrijke plaats in het Hoergebied ingenomen De D verdedigden de stad tij ens de aanval dan ook hardnekkig Een groot aar tal D nacht jagers vr o een aantal schroef loze D toestellen werden neergeschoten De Eng verloten 20 toestellen en geen 52 zoals het 0 1 v berichtte Tijdens de Am aanval van Donderdag zijn niet 28 doch 19 Am jagers verloren gegaan 9 jagers zijn veilig geland Donderdag hebben Eng Jachtvlgt een aanval gedaan op een sleep op e Lek een boot werd in brand geschoten ITAI IE j g operaties staan hier tengevolge van het slechte weer geheel stil De Duitsers gebruiken voor hun vervoer ossen OOSTPRONT Vrijdagavond meldlo de Hong radio dat Russ tankvoorhoeden de voorsteden van Boedapest hadden bereikt Een uur later verd dit bericht gedementeerd Het comminuqué uit Moskau berichtte dat de stad Alsonemcdy 15 Z f T Boedapest is veroverd De corr cspondont van Svenska Dagbladet meldt dat m üol dapest een paniek hoe r st Daizenden invoners vluchten do stad uit Rechters durven hun functie niet neer uit te oefenen daar ze bevreesd zijn voor pro Duits te v OT len aangezien EigDna rs van Auto a vorircttun zich gci apend tc Trndc mbcslag n e der voertuigen roor de Autoriteiten Uit Ankara 7 ordt beiiclifc aat een ote ne iTte voor de re erj ng vjljou en een enonstrati heeft gehouden en ais e t h fl gesteld dat Boedai st tot open stad v ordt vjrklaarJ Voor het eerst S j is cn ele dagen m kto hot Rua ische communique melding van de strijd in Oost ui sun len D tecena nval ras hi r afgeslagen Dozijnen D tanis aren hipr vern Dj ygRSE BE PICK TEN Oud IJinisteT Steonb Tghe is de Leider van e Ned PfjTt ttie op de Int rnationalc Luchtvaartconferentie te Chicago De Am liefde voor Crlna is in afgrijzen veranderd Tsjang Kai Chek vordt van dictatoriale neigiiio n be schuldig 9J van alle Britse mijnverkcrs is voor de oprichting van f en nar io nale mijnrrrkersbond Vandaag Tiordt in Parijs een grote demonstratie gehouden om to protesteren togen hot besluit van de u ulle het patriottcnleger op te haffen De Am luchtmacht wierp in October 43 000 ton bormen op Duitsland af tezamen mot de RAE in totaal 93 000 ton d i 2 ton per minuut October was de slechtste vliegmaand van het gohole jaar Gen Leath de commandant van het 8 Britse leger en opvolger van Montgomery is benoemd tot bevelhebber van h t 11 geall leger in Z O Azl itegeude forten van de 20e Am luc htw ohi hebben een hevige aanval cedaan op de rnn io x terro i n vna Unnf n r n de Zui d Cliin ase ee hraohIr r r i er J o r o j cdo ia or tot lr pi A 1 a 1 v