De Vrije Pers, maandag 6 november 1944

M l c 4 V p f V iv 1 Noi5 VAN NOVoiiWiBüiE U I T G A V üJ 1 6 UiiUS JüJ LAINTIxi NLRAI ONS VOLKTÜUT PATCiOi STENTOR Diil rOü K OÏ lST TROUl DiD VOM üit VRIJji Gji DAQFTii DE VRIJh i ATHü DKR TOJ Nü LiiI LAND en M WMRünJlp l 1 U PAST OP In vrerscJiilXejide gemeenten zijn fab iekswacht elders in ez it omop last van de Wehrmacht üjejist te doer als wiiarneirLers van geaJJ vlji eg1 tuXo otxe ZiXQ moeten op de v ejc £a rswegen D tr aiispoi4K olojan v S d m v eeiXwitte vlag op geall luclitactivitei att ent makenoHet gevol is dan dat de B hun voertuigen verlaten om zzc in het veld te verschuilen en zie zo aan luchtaanvallen onttrekken Het behoeft een betoog dat dit deeinejï en is aan de vijandali jEi oorXagyoering en dus voor lederen Nelerlander en strengste is verboden NiJiUWS UIT BüVRIJi Nj DüRLaNDS Gü BIülD Radio Oranje heeft in haar laatste t ee avonduitzetiain iLeenr iantal vermei ding swaardis e feiten uit bevrijd t 3tjied bek end tjeniaakt die wij lu Aix n het kort weergeven De zuivering er de zwarte liandel worden met kracht aangepakt Het kil Gezag heeft in Nijmegen gescLorst of ontslagen een aantal aiiibtenareu en personen in overheidsdienst o a de burgemeester benoenia is Ka Glw Hustings de wethout ers de geniOenterfl dsleden directeur en adjunct directeur van het electriciteitsbedrijf de directeuren van het gasbeacijf het arbeidsbureau reinigingsdienst den leider van de distributiedleust 19 Koafdondex wijzers onderwijzers en onderv i jzeresfc en en eeu aantal anbtenaren De zuivering van het politie apparaat is opgedragen si n Baron Speyaert van Woerden dre heeft medegeueeld dat de zuivering et de grootste gestrengheid zal geschieden De be ittingen van zwarte hai el boerc n n or nOij ox ge wordt lan knjion hoi worüen in beslag genomon ilen Idoót in Ou i iatóJcia J dL 5 2 jij voor ƒ€ 5 = het pond verkochtr werd teï tfond Sbof leden van de Verzetsbej in ngex fe r kend In üjindhoven is uit de Politie e i de binnenlrndse strijdkrachtön eei olitieke recherche gevormd voor de opjporing van N s B ers collaborateurs profiteurs en ander gespuis In Oss s cond oen c oi je berecht drt omt ang had gehad met een D soldaat De voorzitter van de R K i ijnwerkers bond is ontslagen op grond van het Eclu ijven var oen aantal artikelen in k Limburgur xvoerier ülen jong at beider heeft zijn pl iats ingonuiioiu iilv n ludc die van de D bezetting heeft geprofj Teerd ten koste van zijn laud cj laïid önoten zal zijn straf niet ontlopeiil Ook zi n een aantal maatregelGn k troffen voor opbouw en borstel iijr 1 oen wachtgülax egolitjg u t roi en wir bij 80 van het loon wordb uitgetaald aan gehuwde orbeidors jU c aan ongehuwde bij hun ouders inwoneiido arbeiders en r an onguhuwdo L ersoi cn benv don 18 jaar In iLindhoven is een orgaiiisatie opgericht voor opbouw t n hor stol Deze oioanisatiu vnngt van puinruimers tot a n hulp in 0 huishouding toe Toen de stod Nij egon in vo dselnood verkeerde hebbun do boeren van kill Grave Bounin on on Boxiauor pont n voeasel fruit en bieren aan de Nijmjgenso bevolking beschonken In bovrljd i ebiod vurLcbijnen o a do volgenae courantens dot Parool Do u türhoid De £ iruno fit t Ni j ue oixS Daj blad De Goldurlandor Puolbelangon on Veritas Tongovoif e van de v oni nood in Ni ju iegon ordt v n gemoontewogo de woonruimte in de oiib Lchadigdo huizon geschat Huis ozoekors stellon vast hoeveol pdson noinon kurmon worden Hut briefje dat raen q ï ontvai t dosbotref Condv huisgoplrkt Zij dio veor onderdak in c non aich agin do huizen waar zo n binof je is aangeplakt luuidoUc D x hulJü f g naar kar dan een kêuzu maken uit üo personen dio zich bij Ihnh b bbon ai gomold Indien do beslisi ing niet biiinon 5 dagen is evalb nj wordt v n i mo antow go oon aantal por genen ang vo en