De Vrije Pers, maandag 6 november 1944

DcV i 110 5 Maandag 6 November 19 4 pag 2 DE STRIJD IN ONS LAND Het einde van de voUedl e bevpijdirxi r v m de prov N Brabant ün van walche ren is in zicht ZaterdagraoPÉi en vroeg zijn de Britten een offensief begonnen ten W van Den Bosch Vannacht wi rd geme j dat de geall ton N W van Den Bosch de Maas over een lengte van 25 km haödfe i b fezet De plaatson Heus den Tlijmen Drunen Nieuv kuijk en iillshout zijn bevrijd Poolse troepen hebben Geertruidenberg nu geheel bezet Ten N 0 van Oosterhout veroverden zij Vva enberg op 8 km van de Moerdijk Meer naar het Vltesten staan de Am op Ikm van Klundert Alle plaatsen ten Z hi rvan zijn evrijd D achterhoeden houden in N Brabant allen nog ldj de Meordijkbruggen en bij Willemstad een gebied bezeb Volgens de laatste berichten staar de Britten op 5 km va de Moerdinkbruggeno Op Walcheren bieden de D allen nog tegenstand in de omgeving van kiddelburg en in de omgeving van v ere Vlissingen is nu geheel van D ge r zuiverd De Schelde ligt buiten het bereik van de D artillerie die op het Noordelijk deel van het eiland staat opgerteld Arnemuiden is door de Do tot open stad verklaard Het geall hoofdkwar cier in Parijs deelt mede dat de ondersteuningsvaartuigen bij de landingen bij Westkapelle zware verliezen heb ben gelèdeno tO van dit soort vaartr it en dat recht op de D = batterijen af moest varen is verloren gegaan li JCH290S£2£lGedurende de laatste 2 etmalen grote luchtactiviteit Zaterdag b mbardeerden 1100 zw Am bw f 800 jg oliefabrieken in Hamburg en Harburg militaire installaties te Hannover on spoorwegemplncementen in Saarbrucken 3bw 6jg gingen verloren 19D toestellen werden neergeschotfen sMiddags om 2 uur bombardeerden Typhoonbommenwerpei s te Utrecht een fabriek waar eenmar torpedo s werden vervaardigde Ei werden 20 tre f ers geplaatst Pe fabriek wer gebombardeerd op een tijdstip dat er en arbeiders in de fabriek aariwezii waren j lveneens Zaterdag werd Sqlingen door RAF bw aangevallen iünkele uren later in de avond bombardeerden meer dan 1QÜ 0 HAF bw Bochui waar 3000 ton bommen werd afgeworpen ok Hannover en vliegvelden in W Dtl werden aangevallen Van deze operatie en de aanval op Solingen keerden 3 toest na et terug 10 D nachtjgo werden neergeschoten Middelzw bw vernielden Zaterilag in O Nederland en Dtl het spoorwegnet op 72 plaatsen Mosquitos bombar deo2 den Zateajöagnacht Berlijn 2x Zondag bombardeerden 1250 Amobw +650jg süoorwegdoelen in Frankfurt Karlsruhe en Ludwigshafen In deze laatste pinats werd ook de I G Farben aangevallen Jagers vernielden 50 locomotieven en 170 wagons Am jachtbw plaatsten op do iiderdam ten W van Kassei 10 treffers 5 ook werden aanvallen gedaan od oên minitieopslagplaats te HombJirg en v vliegvelden waar 28 geparkeerde toestellen werden vernield De RAP viel S lingon opnieuw aan In de afgelopen nocht bombardeerden Ivosquitos Stuttgart 2 x Heden deden raket vurende Typhoons aanvallen op het spovrwegem placement van Gouda Een D trein werd in brand geschoten evenals het sein liLuis Er vallen slachtoffers onder de b urgerbevolking to betreuren en er is materiële schade aangericht yïJEoT g gONTi een tegenaanval is Schmi l t do r de D heroverd Het geied dat zij heroverden is inmiddels weer in Am bezit gekomen Aan het Moezelfront worden vorderingen van 5 km behaald en strategische hoogten bezet O OST iT RON T jj communiqué van Zondagavond meldde dat de Russen de spoorweg knooppunten Czegled en S lnok hebben veroverd Russische tankvoorhoeden hebben de voorsteden van Budapest bereikt 5 o a Uj Fest dat op 3 km van de hoofc stad ligt In de stad zelf is een ieder zijn hoofd kwijt D solaaten worden door gewapende burgers aangevallen De regering heeft gelast dat alle autooren wapens binnen EEN uur ingeleverd moosten zijne In O i ruisen zijn D tegenaanvallen afgeslagen In de Oostzee zi jn 2 Do transportschepen tot zinken f ebracht In Budapest is de Margarethenbrug over de Donau vernield i iidMll Qli ÏGeheel Griekenland is van D gezuiverd De Grieks J Slavisohe grens is in handen van Tito j evenals do jehüle Dalmatische kust Monastir is vero verci 5000 Do werden r i e lood Y Ii i QQgJMl Vooj het eer B o sedert Oct 19 2 zijn de havenwertcen van SignapoPü lüor f uper VI eigende orten gebombardeerd Ook olieraffinaderijen bij Fiadjoe op Sumatra werden aangevallen Op Lcyte hebben de Am Pinamopan verovoidcDe Jap zijn samen edreven om üima dat onder Airi art ligt LAAT TE NIEUVVS De vérk ersbrug bij Heubden is door de D verneild