De Vrije Pers, woensdag 8 november 1944

rr i K Woï nödawj ö November l i i pfl B 2 n rov rdt xi Vo£ iift c k en ciroiLi t n d Amerikanen 3 kin teru De Aiii ilkoi évi ♦ wonnurj in ü n t i t naar val net ii ebiod woi r tóXUK Eon hüvige striici wccdt L L enJ Forli wordoti 4 erèdorptn veroverd l i i lLr i r iLi i Dt tro pcn vari Tito rjaderon K in en bedreie en hot bülangjljke ipoorwi knüüppaat ökopljf o Brits oorloj sschtpen hebben in de laatste indoïït t5iBcho Zfje 100 000 ton DoSche psrui itt tot zinken gebracht Do bezet ting van o ikeie eiland n in de Sgeïsche Zee en vati Kreta is nu geheel geïsoleerd COSïFliONT i jiKeni ÏJit de bt ï ichtt n kan opt i Eiaakt worde ri dat de Russen ia een ha ive boog op ongeveer 15 km yan de Hon hoofd stad staan De vooruit ge schoven tankvoorhoe i de schijnen teruag nüme ri te zijn De D zettwn er alles op de Hong hoofdstad tJo net aiterste üe vcrdec igen In iular a hebben de Finnen Ivola veroverd LUGIiTOükt£ Gs 1 bisteren vielen zw bw uit italie opn ieuw doelen bi Wfreiïöiv ö j n Noo rd Ital if aan G istexennacht erd he oliecertruai Gelsenkirchen op nieuw i ircboiiibardecrdo in G lsenkirchen staan 4 van de 10 oliefabrieken van het Roerj e bied aatordagriacht is de dijk van t Dortmuiit EerDskan door Rè F bw I 1 59 ÏÜ lil Qiiu tweedaagse stad h±i Manilla hebben vlgt van i lfê èê schepen aanvallen gedaan op de vliegvelde n en havenwei ken van Manilla waarKioüte schade Aord aangericht Al Jap vlgt werden veiuield Oorlogsschepentot zinkon gebracht tei vi jl 24 andere werden beschadigde Op j eyte duurt destrijd tf ge D de Jap voort CT llglGjK Hodenkiiddag om 12 uur werd bekend gemaakt dat Pres Roc uu icfi am a u Vf j r j jii u c i r utïtjuxgu nou Lö li au üiii gékciiicnj dat oen XJX Osident viermaal achte3 n werd Hejjry Vfallac die thans vice president is al thai ruiiLen voor dt n Dem ooraat i LTruraanf Van de 107 niei seVrrt opnieiïvvi ToF presid n van de Ver Staten is gekoz en De totale uitslag van de j rkl e zingen is nog idet bekend daar de stemmen van de soldaten aan het fx ont xic niet zijn geteld Roosevelt had echter vanuiorgen reeds zo gj ote voorsprorg op zijn tegenstyitder den Hopublikoin Dewey dat de ateaiiaen van de ao ldaten asm het f ront niet meer van invloed kuanen zijn Vaninürgün op 10 uur waren er voer Roosevolt 1 0 771 666 steiuiuen getolde Dewey had 1 94 V 3 5 sbemien Koooevclt had in 34 ötaten de leid ing Dewej in 16 Tan morgen vr oeg loen de uitslag nog niet bekend was heeft Duwey voorde radio gesprokui en irjodegedeeld dat Hoosevelt voor de vierde maal tot president was gekoz ex Eij öood den president zijn hartelijke gelukwensen aan en was öj vao o ejt uigd dat het Am volk aijn gevoelt ns deelde Hij hoopte dat Gcde Voorzien lgheid rinoBevelt Diocht leiden en beschennen Roosevelt heeft in öön telegram Dewey sijn dank betuigd Het is ïn de Am geschiedenis nog nooit vcor lerkozen De Republikein than s zijn plaats in moeten euwe vertegenv oordigers in AiCoVolksvertege nvvoordiging zijn er 92 ceiDv craat 14 republikein en 1 urbölds partiji ai u IDi LDENs De vader van Koningin Kllsabeth de graaf van Strathmorej ii Gp 89 ja3rgré Teeftijci overleden BOLDAPBSTt D N fl bericht dat de Hongo SC lijn ie gering ei= n wet heof aallgtnloE n7 lrVaarïïij het Parlement ook buiten do hoofdsbad mag bijeenkomen BEMTs Gisteren hcört de Z ivitse se regering tson vexkj aring ai c legd wasrin wanlu iüedegedeeld dat Zwitserland nooit aa i Sov et en pro fasiiatisch is geweest Zwitserland heeft altijd een strikte neutraliteio In aobt i enomea PARIJS Gen Eisenhower heeft een waarschuwing gericht tot het Diilttr e volk w arï n Tii j het aanraadt nochdirecte noch indi recte eteu i te v jplu Qcn aïj de niolestexing van buitenlandse arbeiders 6n personen in conCv r tratiek iT r viu v elke nationaliteit of godsdienst dan ook j b Ij3 L Pierlot he ft ve i klaard geen buitengewone voliaachten to zullen v H piiT joifRLIjl j Hi rj ü er vorkiaarde et n dt er dage i Vroeg of laat zullen vi lj weer ë ver oii7ie f ircn n heen marcheren trA I lÜII Ml § RoOduur iReut e iiK ldt Cao de aatival op de L bij de Moerdij k rs ingeze tT Saketjagers boi ibarde rden g l iiberen óv j battcilj cij Oostkapelle Jagerbw deden gisteren aanvalj e op fc Ooili j n c u te T ie L Sfec3 u ApeldoevTri en livv olle Middelburg heöft van d s i l 1d niet veel te l jcU n gehadi z is nog voor enige dagen voedaol Wc t rKGhijnlijiv rjl d bjvolking v ü rden geev r Oueerd ïn N Brab int en Zeeland ver loien d 43 000 r a n d i 3 volled fge divisies I