De Vrije Pers, maandag 13 november 1944

j VoJnno i lUsrx 15 J Lrveifther 19 pHg 2 lyar oor de is pr A J f v fcei i f 3 ü Kljn land w± t veruenen w p a AilhoJiirina Ds Uiiiuri v£ a het i e l v m van jr f dent Koc r evoit klopte ni f geheel mot de F üJ dttiiip cllt de F H C ci Ji è a De iri sident lexAf Meer da n Ik a ze Jla ajesteit kaïi zegt 6n ben i g +vroffen door de schaiideU i e en barbaaj se veOüXi e linden n Uw land Ik heb cchcer het vols e vei trouwen dac O sla eï v i e DZ elleRcrs den viaaiid zullen coeb i eng en spoedig zullen leiden lo Ie wlledige bovri jd lng van loeder and Ik verzeker U dat alle mo eiioke stappen werden ondoiixcraen cm het Iloderla idse v lk bij te staan G S Z A G s K V L L D o E L De jLveoeriii s Voorlici tingsdienst hee ft eeu Zaüerdagavon voor I i een ofiici èle medeaelij ig b daan ovei het e ezag in ea de voeling van de bevrijde I ederJandse geoiedcx elen Sunnnier vatten wij deze mededelin sn als vclgt som n 1 Solarie bevrijd gebieden nog operatie gebioden zijn is de j eal opperbevelhebber e gezag3dra er Het Ked ivdlir aiie Gezag treedt dan beno i3lend op tuss n het opperbevel en de buri è Taj iharjs reeds woiat zoveel laoboliafe overt el8ton aan de Kederl oiganisaties 2 De evensiüidieionvoi rzjtej 5ng van do bevrijde gebiedei is gviheel n nander van het p cal oppeibevel ia3t di 3n verr i ande dat de voeding en de ve orging veii de lo eïs voorgaat bij de voeding van de burgfcrbevo lkiuage Voedseivocrraien die de l ederlandso regering heeft aan t eKochö kiiiin en cc n gevolde van traiispoit moeilijitheden nog niet worden vervoerd a asndringeja bij hc t op jexbevel worden thans oagelijks 2 liXM i akota tra nsporctoest 5llcn door de Ned regering naar Nederland gezondon i fc samen vervoeren deze 2 koestellen 20 ton voeasel Bovendien heeft het geal ieerde oooerbevel neli ook 2 toestellen beschi baar geabeld zodat dagelijks 40 ton voedsel aankomt £ t is reeds 125 ten vet gedis ibueert en voor Ib ov zal er weei 125 ton worden uitgedeald Bovendien wordt er regelmatig slnchtvee aangevoerd 550 000 lleaerlanderc zijn be vrijd Opn Red 3 einnenkoib zallcn enkele ted Aixnieters in de be viijdfe gobit d n acaiKomen h A M K K V A i L 1 D F R O i li I i U S A g l h qi i In l ederlana ai jeiJerie guc Is ovt i dv Iviaas en Daiose patrou T6 ac lviGci Luchüaanvallen op spoorweg on veikeersaDelen o a cp een b ag bi j voferden en op spooilijnen in de omgeving van r vollc tJ recht 01 ae izaal itoermond en jneek m O x ranKirijk is Mool voor 2 3 deel omsingeld LJ 1 kn na is de ring gesloten Vorderingen over een front van 30 km bij Chaieaü Salins en N C van Thionvilic weiden de Amerikanen aanvankv lijk 3 km teruggeworpen ooh hec teireiu is nu grotendeels Woor ner onntn In het bos van LÜrtgen drongen do Amex kanen in de 2 Süsllingen door OOS u riOij i tpe D vrezen een E Landini san de Oostzeekust Zij hebben daarom grneXe 0ost2 ee tot operatiegebied vcikxaart en ge dreigd elk schip dat er z ch ve toouu in du grond te ullem boren Zweden heeft fel geprotesteerd In Hongarije maakten dt wecr vorderingen üscha op 75 km ton 0 vaii Budapest verovtid In J GlavH komen de D in sueeds hacbelijkei posities te verkeren nJALIË Vorderingen tfn W van Forli VLKx n OObTMi j Vrijd i v urden er bij X Srnre benalve 3 transpcrt sc hep eire t jêJif ooic 7 dap toipedo jage r in ae groxid t etooid Laterdag werd een geheel Japans oonvool öestsando uit A troepenschupen en 6 torpeao jagers dat Vv rr3i erkingv n cp LeiLhe wilde aa brengen vt jniotigd Op Lcithe voiderdcii de Amerikanen 5 km In de richting var Ormck èlè m E adlo r jije meldde Zonoagovond dat Dr H CcUjn oo 16 Sept j L aai o n hartverlamming is