De Vrije Pers, dinsdag 14 november 1944

No 12 14 NOVEMBER 19 De Geus Je IViaintiendrai Ons Yor Eei PaïöoT Stentor De Toekomst Trouw De Vonk De V rije Gedachte De Vrije Katheder Vrij Nederland en Be Waarheid T I OUD k I N I S T L i GOLIJN OVERLEDEN Zondagavond heerTt R O zoc ls wij reeds berichtten bekend ge jaaekt dat Dr H Golijn op 16 Sept o l tengevolge van een har tverlam Ing was overleden Vi aar lii jn heengaan had plaatsgehad W9 d niet ver meldt doch het mag als SLlfe emeer tekhnd worden be schouwd dat Dx H Co lijn op 10 Juni 1941 met 92 ander © voo 3 aan staand e Antl tJ evolutionai ren dooi de Dsgcvansen waö senoraen GeruiiSQ tijd ia DT Golinn in een hotel te Valkenbui g in gijzeling gehouden waarna hij naar Weïmar is ge tranaporteerd Zijn vrouw itiochtheia later daarheen velgen Dé moge 15 jk heid bestaat dus dat ook deze staatsman evenals vele anderen In Duitsland is gestorven Jarenlang v as Dr Colion de grote leider van de A ii partij H M de Konin iin di oeg hem verscheidene malen op exi kabinet te vorinen en vexhiaf hem voor zijn grote verdienaten tot Minister laxx Staat Wij verliezen aan hem een groot polifcicus I N P R O V O O A T E U i I E o ACT die het In I oiden en omgeving zijn een aantal provocateurs in actie tra ïhL en vooral in Katholieke milieu s slachtoffers te maken Om vfci trouvv en te winnen vertonen ij de beeltenis van Z K H Prins Bernhard aangebracht op een medaille Het is zeer wel mogelijk dat zij hun activiteit naar anderen plaatsen overbrengen Mèn zij dus op hoede 1 7j n BERICHT i NUI m B E V t I J D G E BIED der dat Dg Heer I Uootebooia d © hoofdredacteur van De Gelderlan deelde fristereiiavond voor de zender Herrijzend Nederland mede de Kaunedrale St Jaiisoaselittk te Den Bosch van de oorlogshandelin f v en weinig heeft geleden Zij heeft slechts een granaattreffer gekregen De kolenmijnen in Zuid Limburg werken practisch weer normaal In Z Miuburg heerst getn kolennood moer Het yeirvoer van Kolen met schepen en wagons naar de bevrijde gebieden vormen het enige probleem Er vs Orden reserves 0i gebouwd zo lat wanneer het transport weer nor maal kan zijn geheel JU deriand van kolen kan worden voorzien Na 21 October is het alsh talingsmiddel aanbitden van Belg en Franse franas door geall soldaten verboden DezQ kunnen slechts in Nederlands geld betalen Frans of Belgisch geld moet worden geweigerd De Belg Kodsgrens is voor het bui geryc rkeer Anton Gooien heeft mcdegcdec ld da C dei gedoktn zelf v rvoeren In De bekende schrijver dorp waar hij was on gesloten de D in het t de vuilniswagens ótalen om hun geroofde goedoren te het tJtacije We rt is elke buurt een week lang belast Over het algemeen wil geweest r u t hot verzorgen Van de gT 3Vön vaii gesneuvelde geall soldaten T ii Br legerleiding neefv mil tiai iportcolonnüs ter beschikking van de üed voedselvoorziening gesteld Doze colonnes staan onder Ned leidijig en worden bediend dooj ïïed p r oneel In de Vrije Pers in bebtvrijd geljit d is een discussie oht taan over het al of niet hardhandig acUipaiJton van N S Ii crs on landverrader jiiur aicii niet verlagc i tot de D mconodcn