De Vrije Pers, donderdag 16 november 1944

r i i L W no 14 rjxid rd tJoV vaii ae iica foe Bianenl bo ic i eu eeï tciiiiti begroel Wi de oorlog ullen in Jb ngelaiid 6 000 000 fietsen worden gefabriceerd van een 7 eer licht en hard metaalsoort net ingebouwde verlicnting en djnamo en met 4 of 5 versnellingen Prof Gerbrfand y heeft Lrei Eisenhower en de geall troepen per telegram bedankt voor de bevriodii g van Z W Neaeiland en hen gelukwenst met Jiet ovexv innen Vcin de lautsce hinderp al voor haven van Antwerpen Jit een bericht uit de rfoensbroekse courant Moed en Vertrouwen blijkt iafc de bo wonexs va Z Linb op het o eablik na s avonds 9 uur niet neer op stiab o xkOt en 2i jn De ooiii fl vai i het Mil Gezag in Z Limb heeft bepaald c at niemand zicU veraer dan b knx van zian woonplaats mag bevinden Eveneens is het üragen vaix eeu fototoestel en het vervoeren van pa jfes er blieven in dit gebieu veiboden Overtredingen worden als spionitaa e beschouwd N i Ü W 3 V A 11 D 3 F K O II T E 1 ViLSrFKJNTj Het plaatselijk offe sicf in de Pe el vordert goed ondanks He C sTecKte weei het aoerassige teri ein en de veelvuldige mijnen die de jD achttrLaten e ge xnjtjiven hier een nieuw type ïai ih de z g schoea mijn aiii ear eon Hoida t hieroo trapt worden hem de onderbenen afgeslagen Hot terreiu iigi hltiineae beaji aid De opmarsch heeft plaats iti de richting vwi hoe ir o d Leveroijen ten w van He bhuiaen werd veroverd Op 10 km tea ir v $rd uitgebreid TnioiiV veï dft Ret braggeiioofd bi I TgH poOigOGj In de t fgclopün naohc boitbardoerden Moa uitos Berii jn jlel Vas I oë aarwtl op de hoofdstad Gisteren bortbaraöerdeü aw tAF M on v n ciiotl cho oXieiisr ilek n Lor siund Zw ow ait Italië bombaJ é Ml3 dioi do aleii bio lojaz en Irjasbrüok ipOO dA i tocateilfcn wieipsh binn a 4 uuz waoenö £ iu iitie vofciteel en kiucing inleen totaal gewicht vmi 660 ton vocï Ti co af SeraJewo werd 2x i ybombardewrd De operaties aan is Koorsss kust dur n voorts De lo ndiut svlgt brachten in de Drontheimf öar een D trawler bot zinken ea betoch idigden een andere zo zwaar dat d©2C waarschiaiui k ook is p onkeno Tevens werden jcuat batte 3d ea aan do iü gang van ae fjord gebombci deerd Zlbir QOhZpCr t In do Adrió tisoie Xec brachten iyag kaiine eenhed n 4 D Rchepexi töt zTnjien en beschadigden andere schepen Ii ug duikboten bracntea in het orre Oosten weer 24 JaD schepen tot zinken 4 lagen geleden werd geii id dat er 43 Jan schepen tot in eu warejJ gebracht Dit is 69 Jap schepen in zeer kcrto t i jd 0 Sf KONT Ten O van Boedapest veroverden de E J iaz Bcrenv De Ooste li l oever van de Donau is over e n lengte vmi 220 ItiLx Viüi D Cfc u i Vexd VLIJ S OSTKN Op Leyte worden de Jap troepen van Gen Jaiasnitc bij CxLok öttods meer opet ngedreven In N BirHia vorderden de G iin in 50 dagen 1 jO itm iffiCyiffIC4TJ l Aant esicn giQ ereu eea gede Ite van ht t bericht over de verïio ücrii ig var Zwe iün met Duicsiand moj hot stencil moesten worden af genoiueh plaatsei wi he o berichü nu in zijn geheel opnieuw j3e bötreiïü kingeii tusacn Dtl en Zw worden fJv choer Sw heeft go iroigera een nieuA hanuulsv rclrat tlcx Dtl tb tekenen D patrouilles dringen her3mal delijjk op l v gcoied duor oji du sterk te van de Zw vöidcdigiug te verken neiio ion D woorc vQcidc in de Vvilholi f + rasze beschuJdigt Zw t iTvan dat het tocstadlj dat de K ii Zw anti Duitse stiooii i tiM on late n drtöE kt x n Zw leidt Koorstr J o iger op voe ov rheidsdienLiten in Noorwegen als iXiitfc land vd iygen j s GLkMGL jT kld CKK D Bels coinffiUr isten eist n dat het besluit VcJi de r ëiicririg7 c e verzetsbewot5ing te ontw pciifeïi wordt ingetrokken Uiaors gg Ln teun van heja M