De Vrije Pers, zaterdag 18 november 1944

s ï I t lil I HI H i MiWlt iH i 1 0 16 D I J G A V E i I V A w 18 j l OVLiVitJjiijtv 19 1 Da aJiU 3L I AI iIMDkAI 0KB VOLI litOav Dol VUL K Hb VKiJi GLDAClii L f v AAiiSC üwimg VOÜK SLAViiXJACHr 1 i j K zond ëifet ei avond de voiÊfex de wadj nchuwiiife ui l r bestaat ££ xonde viees dat ei deze datj en iiote razzia s oxdea i ehoacJexi i j ümsuerdam exi Deifc hen zio op zióü noecie BhZLH bBlHii jr Bx xvIüHI JlN uit M OTJiK BEVhIJD Vriodagmiddd deelde A den Doolaard vooi i O meae dat leider IvuGt ert zinn hooibei ailuies nog niet heeft af eleerd Op oepb op Polie Dinsdag is hij in civiel nij had beloofd het ee ivoudige D mTform aan u crek exi als de eer o e e all soldaat de i ed bodem aou betreden snel naar het Oosten aes lands g ereden en heeft hij ziju toevlucht gezocht in efcix luxueuse hooiberg Blokzijl beklaagt er zich bitter ovei dat de i ied lidndeis de t S B ers altijd over een kam iebben t erchoren mee den bezet eix Op een vlie velc bij Helmond is het IledJ itcheli squadron van de 2e tactischeluchnnacht een aezer cia en estationixeeid Vcischeidene familieleden von de vliegers waren bij de aaiJ io st van df é S op het Vliegveld aanwezig De bur eiij var iiclmond Dood het squadron net Blazoen vau Bx banc en van de staa rieluond adn De bevolking heef vlicètrL en £ rordpersoneel hartelijk veiwelKorad In kaastrichb heeft de Comm i il Ge at een bewakinè sdienst in het lege gp oepen aie op mil L Bt is ge choeid Deze afdeling za worden belast met de bewaki ag varx mil bjecten Kiij s evaigenen en geiLiGerneeiden Begin Oco hebben ae D meer dan lO OüO Kedtilanders uil Lnschede naai DtJ gevoerd l ederiandexs in bevrijd gebied wiei huizen en inboedels tengevolge van oj iOoSha deline en zijn veiloxen gegaan krijgen huizen vai h ó ó ers laiidveixadeis en colaborateurs in biuüaeon toe euezen Zo opende een Jood in heo Ü b B krin huis te Geleei zijxi lageiio weoi Jhr London de iNed ambassaaeui in Kew ïork heeft voor de HolJ £ d Society te li York etn toespraak gehouden waajin hij de nouduiu vau de D in wed bespi ïk Hij eide hierin o a dat wat nu gt beurt levendisi gehou den moet woiden opdat ae D propaganda waimeer de schade in Leaeiland wetx is hertbeld en de pijnlijke wonden weer zijn geheeld ovei 10 jaar niet opnieuw beweert dat het arme Otl valselijk is beschuldigd en ïdooi de geall ónrechr vaardig is bthsr deld Geü i iOjoor van S ra Gsn dt Chef van b af van hf b i ed le er in het Verie Josten is op weg naar Londen or v rvolgens m Nederland recruten te werven voor de bevrijdixxg van iMederlands Indlc Het liefst ziet kaj van Straten deze recruten vooit on en uit de lijen van het voo naliie Ned leger opdat dezen dan onmiddellijk naar Australië of F Guinea kmnxn wordeu gezonden oip daar te acoldmatiseren De militaire opleiding is dan niou me r gehc en al nodigy De bewoners van het llew i orksu stadsdeel Flushing Vlissmgen hebben bij b iegenheid van de bevrijding van haai zus erstad Iis oei zet ± iic sinten een oorkonde opgesteld welke op lp Dec een maand as de bevrijdinb vaia VI door een vi rtegenwooxdjg r va j lubhmg arin de b ix enj van VI zdi wolden overha digd Fluehiai was VLXfie eui Nod n