De Vrije Pers, zaterdag 18 november 1944

T V P no 16 Zateidag IB Koveraber 19 + pa6 2 D ir no ib N I K U W S VAN D U FRONTEN ESTFRONTiLengs het t ehele front worden er door de 6 aoall legers voi deringen g emaikt Alle Ncd plr tsen ten W van de Maas en e 4oomt hefStlrin kanaal dat 10 k B ten K i Y f IZTy hee t nf ok deta vaï i o et op f et ooi eliakste deel van het D bruFKehoofd ten W van Venl Resultaten hiervan zijn nog niet betonde n K Iken mkt het 9e Am lo er langszaam op Gisteren wedden hevige D t kaanvallen waarbi de D con niouw type i f ank gobiui ten Ifgeslagen Aan beide zijde werden t nkve r lieaen gexedon In 2 da n mal ten de Am hier 1800 D kria sgcv ngen an veroverden xj B P Laat n w o Geilenkirchen Imendorff en PI verich aet 3e f f f h t n O aii Aken en veroverde daar FVlberg aat zig r eds flf bezit hadden en Grettenich Hot fir irt is hier vri breud ist ren de den geall vlRt cpnieuw asjivallen p Jullch en Duron van welke laagste plaats de Am 10 k afstaan De bev Iking van deze plaat sui is g heel gefvacueerd De D hebben ze zwaar v reterkt J Ji r bommeS gelegd Een groot de 1 hiervan is bio tt S Sf In de sector Thionviile werd hot bruKgehooid uitst bruia M tz ib nu irió el geheel omsingeld De Am stacn een halve km ton N en ten Z van de stad De D schijnen van plan te zi n de s 5 J i L evU dedigen De burgerbevolking wordt ë acueerd In de sector yaiiLunevii Ie branden de D elke plaats dii zij moeten ontruimen tot de giond at il pltatlen S Bie en Eémonciurt hebben dit lot re ds fS f f J sen vorderen in de richting van de Bourg Poort en staan nog 11 km van Belfort Mont Béliard werd veroverd LUCHTOORLOG Yexiult Italië werdan gisteen aangevallen spoorwegdoelen bid Salzburg mil ob jecten big Wennen in Silecie en V Honganoe en de spoorwegemplacementen van Priöedoor m N W J lavie lIALlli j e D hebben het land in de mgeving van ï venna onder water ge 7 et zodat de vorderir gen hier uiterst lengszaam zion J en ZA van Faenza werd Modigliana veroverd OOSTFRONT Volgens de D zi n de E or verschillende plaatsen dooi de stellingen om Boedapest gedrongen De R staan 16 lao te Z en Z 0 7ai de stad Steeds meer Hongaren lopen Ov er VERRE OOSTEH veroverden de Jap I Chang Op Leyte zijn nog meer Jap afd van hun hoofdmacht p oheiden Het Am Ministerie van Marine heeft de laatste cijfeis bekend gema kt tIt flifAc efel slaeten in en om de Philipp T t siBicen werden gebracht 2 slagbcnepea TvUegk pschepen 6 zw kruisers 2 lichte kruisers en 3en aantal torDödoir Zeer ernstig werden beschadigd zodat zij wsarschijnlxok zïïnge zoAken ï olafepcl 3 w en 2 lichte ruisers f f jVaS den 4 zw en 1 lichto kruiser en 1 aodere schepen Am verliezen wartxu 1 lichte kruiser 5 vliogdeksche en 2 torp jg on J pen Am ooi logsschepen hebben 152 overlevenden van eun ap geva ige en t aispSkschip opgepikt Het schip had een acoomcclatie ven 187 personen laTboord bevonden zich 1 00 gevangenen ciic z opeen aren g pcxkt dat liggen niet mogelijk was GEbiENGDE EfcRIGHTLMt crisis in Bolei duurt voort De linkse bladen sporen aan om morgen masüa demonsbraties in B s e ouatr Gxst ren is ondks het rbod in Bruss l een