De Vrije Pers, maandag 20 november 1944

J C § 1 0 17 UITGAVE VAN IT TrHim JL MAIWÏIENDivAI ONS VOLK lüiT PiOvOOL STMTOR DE TOEKOMSTTKotT D VOM DE vtiJE GEDACHTE DE VKIJ KATHEDER VRIJ NED RLAf D DE aAj vEJP en I IEUVvSORGANEN Të r ichten uit bevrijd gebied R utoi bericht uit bovrijd Nederlsuids g ebiod dat officieren en maii schap j en van de bactischt luchtmacht af deling ge stationnee rd op eun vliegveld in Nederland een licrstfeest aan 2 0 ondervoedb NederJanJse kindei ii i ullen aanhit den In hun vrije tijd makön zij zelf het speelgoed teiwijl cij hun chocolade rantsoen zuinig opsparen De Dail Expiess publicöurdc Vrijdag j l en foto van de galg in h t kamp van Vughi De boWdkois = gebruikten dit martelwerktuig ook om hun slachtofftrs te pijnifein D ongelukkigcn moesten op een houten blok waarop ziQ moeilijk hun voüwicht kond n houden gaai staan nadat hun het touw om de hals as gosia en Bi het minste veilies van het evenwicht vielen zij va i hur sfceiiAplaats met het gevolg dat de strop zich om hun hals aantiok Tot stikkens toe lieten de beulen hen dan hangen De Vvethouder van Oiascbot e n van dt z er v oinigen die niet ontvoerd was begroette de oeiste ó öill officier met een keuiigj How do you do hoe maakt ü het waaiop cvtii vlot het antwoord j prachtig kluik Het was oUo of f ici r va i uuze Biigade Pxinses Irene AT lö kET tilTLER GAANDE Vol belangstelling vraagt men zich op htt ogenblik in d wereld van do Vrije Pers en Radio af wat er wel met Hitler gaande is Men m rkt op dab Hitler na 20 Juli j l de dag an de aanslag niet mcor in het openbaar is verbchenen Hij was ook niet aanwezig bij de begrafenis van zijn meest geliefden gt neraa l Rommel Ook sprak hij niet op 8 November de hoidenkingsdag van de MÜnchsnerBierkeller putcho Inplaats hiervan las Himmler op 12 November een ellenlange proclainaf o voor Soi migv n zijn van mening dat deze proclamatie w rkeliok door Hitlei is geschi en Anderen beweren weer dat hij van Himmler afkomstig ib en dat de laatstgenoemde de macht in Dtl in handjn heeft De Duitse propaganda beweert dat de F rer geen ti id had om de proclamatie zblf voor te lezoii Opmerkelijk is dat de Nazi paruij heeft bepaald dat geen enkele beeltenis van den Euhrer goedkoper mag woraen Verkocht dan R L 45 = f 30 = Een goedkoop plaabje van Hitler beteKent 3C ijnbaar in deze dagen prestigeverlies De Daily Sketch bericht uit Zurich det Hit±ei een keeloperatie neeft ondorgaan Sunderman van het D pTopMtrindHuninistt rie deelde in de afgelopen w ek mede dat de Fuhrer do besLo gezondheid geniet In Engeland is men dt mening to gedacui dat hij mo liak gt k is of lievergezegd nóg gekker dan vroeger In Amë ijka zegt üi ix kort en bondig dat hij 14 dagen na de aanslag is Dverleden NIEÜWb VAN DE FROl tTEN VvEb ÏJ20NTs Langs het b hcle front van Neaerland tot aan de Zwitserse grens moken de è all lcgexs vooitgang Vier van de zes geall legers die in opmaxs zijn maken vorderingen op D gebied in do richting van het