De Vrije Pers, dinsdag 21 november 1944

i van het Ned loger in hat Verre Oosten is op reg nn r Londen offl vervolgens in Nederland rocruten aan te rerv n voer de bevrijding van Nodorlands Indie Het liofst ziet Ur A van Straten dozo rocruten voortkomen uit de rijen van hot voorrange Ned l g4 opdat dezen dan onMdd llijk naar Australië of N Guinea kunnen wordf gezinden o daar te accla ati r n Do jilitaire opl iding dan niet meer geheel en al nodig Reuter bericht uit bevrijd Ned gobied dat offi ten en manschappen van de tactJscho luchtraachtafdeling gostationncerd op oen vliegveld in Nederland een Kerstfe ect aan 250 ondervoede Nederlandse kinderen zullen aanbieden In hun vrije tijd ma en zij zeUf het speelgoed terwijl zij hun cho colade rantsoen zuinig opsparen De Daily Express publicec d Vrijdag j con foto van de galg in concentratiekanip Vught De ongelukkigen moesten op een houten blok T aaropzij no ilijk hun evemn cht konden houden gaan staan nadat hun het tou om de hals as gi slagen Bij het minste verlies van hun ovenricnt vielen zij van hun steunplaats roet het gevolg dat de strop zich om hun hals aantrok Tot stikkens toe lieten de beulen hen dan hangen TOSTFRO NT Geallieerd ovor innJng Gisterenavond d eldo Gen Sisenhorer mede dat de troepen van het Ie franse leg r BELFORT hadden veroverd Eerder was reeds gemeld dat de Fransen door de Bo rgondischon Poort waren gestoten en aan de Rijn stonden bij Kerav s Alültirch is veroverd en de Fr troepen staan ann de stadsrand van Mühlhausen de inganc tot de bovenrijnse laagvlakte Do D treepen in do Vogezen lopen nu gevaar onsing ad t worden en zullen genoodzaakt zijn te rwr te tr kkon Ook in de Vogezen zijn snelle vorderingen gemaakt In 1 da ruk Um de Am 20 km or en staan nu vlak bij Saarbourg Ten N O hiervan wer 1 Dicu zü veroverd METZ is veroverd Alle güorganisuord D tcg nstand is gestaakt Enkele scherpschutt irs noet n nog onschadelijk rorden gemaakt In dit geheld gebied trekken de D snol terug naar het Saargebied meedogenloos aangovallen door G all jachtbw Aan het Vostelijk front staan naar schatting 60 D onvolledige en slecht uitgerust divisi s te inovor 7 Goall leg rs die bijna 000 000 f mm tellen Bij Metz zijn de eerste Voltcstürmers gevangen g ïnöraen Hot waren alio li den van 45 tot 50 jaar Velen hadden slechts een opleiding van 8 uur g hai In deze 8 uur waren zDJ opgel id tot r itraillist doch toen hot er op aan kv am werd hen een fr swcer in do handen g duvd In n radiorede tot de An arbeiders heeft Gen Eifionho er Zondagavond mede deold dat do Geall sedert hun landing op 6 6 neer dan én nillioon D buiten r vecht h bben gesteld Hij verzocht de ar bolders steeds norr nunitie te fabriceren Elke minuut wordt ef 5000 pond granaten op de D stellingen af geschot n D BBC correspondent bij ïföt Ie ï r leger bo richt dat de Fr on hele compagnie stokdove D soldaten h Mrcn govang n ge Ten n o van Thionvillw zijn de Ar op 0 n nieuw punt DTl binn n getrokken Om Aken breidt de strijd zich steods verdol uit terwijl do Goall naar alle kaneen oprukken Ten N O van Aken zijn do An oij Eschv eiler door de verouderde stol lingen der Siegfriedlinie heen en stuiten zij nu op moderner stollingen aangc legd door de D burgerij Ten O van Geilenkirchim werden enige versterkte dor f pen veroverd nadat 2 D tegenaanvallen wnren afgeslagen Do on en Br staan hier nog slechts 7 kn van de Roer In Ned hebben do D aan do Maas oen belang ï rijke sector moet n prijsgeven Kesscl is veroverd en de Br staan op 5 kn van Vcnlo Officieel is med 3go ép ld dat het 2e Br legter dat tot nu toe in Brabant f had gestreden in alle stilte is overgebracht naar de soctor van Geilcnkirchen er deze stad hoeft vernV T d u + LUCHTOORLOG Typhoons vernield n Zondag een D rqdiostation in Nederland Het ïuchtoff nsief op Dtl wordt voort ezct Zondaf bestookten nour dan 4000 toeobollen D opstellingen troe D nooncentr ties en het i flrkoer achter het front Liaan da daborbardeerden 900 z are A b n 7Ü0 jagers een synthetische oliefabriek lo l Buhr Gelsenkirchen en opnieu de emplacementen van Munster die voor de verom ding met Ned van groot belang zijn 18 jg ke rden ni t terug doch men neomb aan dat 10 ervan in bevrijd f ubiwd zijn ilanci pOGTFROMT rj q Bo daT5esb rul lc n d e R over eun front van 100 km lengte op Albanese patriotten bevrijdden hun hoofdstad Tirane en bov ndlon Durazzo 1 f