De Vrije Pers, donderdag 23 november 1944

4 o J J HP Uitse oven door D3 GSUS JE IvIAIKTIENDRAT ONS VOLK ïiEÏ P IROOL SmTffl DE TOEKOMST TROOT D3 VONK DS VRIJ2 GïïDACHrS D3 VRYE KATIiSDSR VRIJ NEDSRLaND D3 TvAARHSID en NIEIT 3 ORGANS zm Q Ger neerd Ko 19 en 20 Donderdag 23 November 44 R Dü DUITSE MENSENJACHT Zowel Zondag als Maandagavond heeft A den Doolaard gesproken voor R O over de D razzia s van de laatste weken in de grote steden van T Nederland In het bij zonder behandelde hij al werd de plaatsnaam niet genoemd de gebeurtenissen die zich te Rotterdam hebben afgespeeld Er heeft zich daar een geval van geesteiijive ontreddering voorgedaan Het is daar zover gekomen dat ouders hun kinderen dron ziÓ ich niet meldden In een groot en vranhopig gebaar hebben zich daar duizenden zondor verzot gemeld Spre k jr raadde andere plaatsen aan zich voor innerlijke zwakte en geostolijke verwarring te hoeden zich n roed te houden on de stoou op te van en en de rioed te verzamelen om zich tegen de D eië te verzetten i onieder diene van te voren zijn houding te bemlen Laat Uv vastbeslotenheid Lw l s sxj laat Uw overtuiging Uw IiL LIENKOLDER en Uw geweten Uw SCHIIiD zijn s R E sT L Lru T rA K D E SPOOR V EG MANNEN Dinsdagavnnd heeft dt IJinist r President Pr f P S Gerbrandy een kort woord gericht tot het stakende spoorwogporsmeol in Nederland De Minister zeide cm het volgende Tren 9 weken geleden do Ned regering de tijd aangebr ken achtte vo i nex gevon van h H sein voor een alg raone spoorwegstaking gaf hut ganse perscnoei at r Kcd spo rw3g n hieraan gehr nr en legde het de volgende dag hit werk neer U zc king duurt nu 2 maanden cngobrrken v rt alle D terreur ten spijt Tengevolge van de onduldbare druk is cp scminige plaatsen een tijdelijke verslapping ontstaan aocn deze is mon te beven gokomon en do staking gaat dc r ongeëvenaard I De staking van hot Kod spoorwogpers neel heeft niet alleen uitmuntende diensten bcwozon aan de Geall rl gvoering drch hoeft do faam van het Ned helderder d8 n ooit dc n schijn jn in do werold van cnze strijdgenoten J Vaderland danken de Ned sp rwegiaannon vc r do onverschrokken en t f waaroD zij do instructie hebben uitgevoord Wij willen hulde brengen die de swaai stG off rs niet heeft geschuwd Maar voer deze ongeëvenaarde daaa mn nassavorzet willen wij ons niet bepalen tot een eerbiedig saluut d ® heid verzekeren dat voor db nagelaten betrokkingen van de gevallenen m P wogrtrijd afgozicn van de bestaande regelingen dezelfde voorzieningen g troni n zijn als vonr de achtcrgoblevon n der govalïon Nederlandse strijdkrachten i e nouding van hot spoorwegpersoneel is o n schitterend vo rbeeld voor het ganso is nou in oYorhoidsdif nst Ero wien ere toekomt r A I i V Aa Afi c nr i T u tv r 4 f r x i r i