De Vrije Pers, zaterdag 25 november 1944

1 M ii r n n realivjrbi alaf n 2i i nh iv jr hc udt do h il i tü in d t dt ö axl druk olc tijdena de winter ral roorerer tct de 10 stelling het begeeft N 3 L E R L A W D C N I JÏ U S I Het zal on eYeor e m jnar inr n yoordat I alcheren T eer is dro ggemalen De D hebben de zandzuigerr die hot rand in dc i km Isnge opening van de ze w rln moeten spuiten mede Vf nniren Ëo U fi iand op liet eiland is hachelijke Er is een overschot aan njellc boter en vlees naar dit an niet V orden vervoerd De D hebben wonder boven wonder de bel f ndo bcheop3Vf3rf de Schelde niet vernield Alleen hebben enkele hijskranen ter jTvclfG ran artillerievuur iets geleden Op de helling van de werf li 3 t oen oo vaairJ Cm i van 23 000 ton ep stapel De machines waren r eds op het schip p ep ïv t si Ij t h n as oorspronkelijk bestemd voor passagiers schip en ins voür lJ4 oe e V i np ü d D D hadden het schin met betonnen blokken om 3 evcn tenn rr c io o uMit aHYallen te beschornen experts zijn uit Berlijn overrekónen O d te i r p v m t heo schip hot best gebruikt zou kunnen worden maar tot m t o sn r r nfo bcr i Tsing aanamen Gt bo it van de scheeps Torf betekent voor d ao J ort te ln t Heo Is echter jammer dat dö haven van Tlissinpien grondip i vnmici Vx pas bevrijd gebied wordt bericht dat de i erugtreki eiide rovor i spccioa L nebben gpn Mt cp brandkasten en safes ook al jn deze op vcrborr on t lizcx v r ebrachto ëorgt ö r r n Uw goud en sieraden cp andore plaatsen cv B irr azi n in vele plaatsen in beA rijd gcb i ed nog geen elco fisch is kan ren u o jr aald tiicen in t noolzalon r ar de nieuwsberichten komen luisteren RogelnaxiT ordt er in Don 3osch weer Piar t gehoudon Hot Parfrcl n 11 11 meldt dat lJoy Inq art cp 4 11 voor do Ie maal in korte tijd uit zijn hals is gejaagd 2 1 vi ndo typhoons deden oen aanval op zijn hotel in Apel doorn terwijl tovéhs do Koninklijke Stallen ondor vuur werden genomen Hier was het hcofdkrrartier der üe Ttapo gevestigd Een Kngelandvaarder RAF piloot bracht een stuk van de voordeur met zijn machine meen naar ICng De Gaulle verklaarde Woensdag de Rijn alR natuurlijke grens Toor Prankr Belg en Wed Met locomo tievcn slepen de D het cl ctr matf riaal der Ned Spoorwegen weg Dc bekende Tllb klok de kick van het Heike die ondergedoken is geweest be ngelt weer ver Tiïburg P O zond gisteronavcnd den v aarschuwing uit waarvan wij hier een passage laten volgen N Rotterdam na Den Haag Voorscheen Wassenaar en lei eendam wordt tham in het d s lands de hoofdstad A dam bedreigd door D drijx jachten op Z6er grote schaal iüer te Londen werd gevreesd dat deze reeds Aoéns dag j l zouden begonn jn ijn Vc or zover te bezien valt hebben de belagers eii moordenaars van ons VT lk hun p f nsL i5 v de hoofdstad van ns land met een P r dagen verschoven Thans ie er aanleiding tct een dringende waarschuwing voor A daw en omstreken h t D leger in de ogozen heerst en chaotische vervarrmg een goed heenïc mon ueken Van Karlsruhe tot dc Zw grens liggen 10 D gen n pu n T ie bij Karlsruhe en Straatsburg zijn nog in tact 40 km ten Z van aarOxU ei NIEUWS TAN DS F R O N T li N weldjgste strijd pla itsvindt die de Icrijgsgoschiedenis ooit heeft S ® zen aan beide kanten zijn zwaar Het 9e Am leger vernietigde in 1 J D tanks waarender 70 tone koningti jgertanlcs Over eën frontoector van 40 km heb enda D rier 20 van hun treepen n n het W front l c ncentreert De buitenote ijeid ginFswerken van Venlo zijn bereikt Sedert 6 Juni aan W front 710 000 D ki ijp Vc ï genen COCTIT OWT GisteT av nd naa te Stalin de Volledige bevrijding van he ol land r 3eJ t a B U 0 J n g i n U5i roi en gisteren is Tokio op kla irlichte dag do or vl reuze fwrten f ptoT b r deerd