De Vrije Pers, maandag 27 november 1944

27 IJOVEMBER y A N No 23 U ï G A V r N HE GEJS JE MAINTIEKDKAI 01 3 VCLK ffi T PAP OOL 3TENa 0R DE TOEKOMST TROÜl DE VONK 2E VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KA iiiEDER VHIJI EDERLAIID PilAAJiIii Xü JiLUJ VIJF ilEDERLAJsDSB MIIilSTERl IK BEVnvjD GEBIED xgsdieast liet vcdgeride conimu Zat erdagxa ldcag verstrekte Je Hed Voorlicht De Min Pres i Tof Dr P S Gerbr iiidjV is vereezeld v aii den Min van Oor loR Ir vsa Lith de Jeude den Min Vcui Justite Mr van Keuven Goedhart den Iv an vuj i Ein Handel Nijverh on Scheepv Ir v d Broek en den Min van Bin Zal en Mr Burfe r in bevrijd gebied aaiiBekomsn Prof erbrandy zal e iige tijid in bevrijd t bied bliaven om daarn i in Londen verslag ait te breng wu aan H ivl de Koningin en hot Cabinet De andere mjniyter zulxen in bevrijd gebied aanwezig blijven voor höt nomen van dringende beslissingen en voor liet regelexrvan een goede gang van zaken ter plaatse in bevrijd gebied Zij zullen zich telkens naar Londen begeven v anneer op cLat ogenblik hun aan wezigheid in bevrijd gebied niet maar in Engeland vièl vereist is Voor de lainisters die hier verblijveu is een gebouw gereserveerd vai3 waaruit zij de belangrijkste plaatsen gemakkelijk kunnen bereiKcn en zich op g9 ijko wijss in het b vrijde gebied kunnen bevinden Hat geali opperbevel lieeft haar volle medewerking toegezegd en regelingen getrorten om het v erk te vergema ïkijlijken In de werking v an net ï iil Gezag aat onder den Mn van Oorlog blijft funcioiJ ner en k0 nt geen wi iging Van een verplaatsing van de Regerihg van Eng naar Ned kan nog geen spralve zi a I daar lïöd nog in de operationele zone ligt PROE GERBRAI iDY SPEEBKa VOOR HERRIJZEND I BDBEL iD Zoiidagavond heeft Profj3 erbrar d i c ij de vrijheidszender Herxx 2 3rid i ed eer toe pi aak Qh£ uien waarvrai 7 1 j de XTilseüdis samenvatting geven U zulb begrijpen hoe de gedachten zich in iriij vern t iigvuldigen nu IK hier na H O ar weer voet heb gezet op Ned oodem nij ijn hier a mgeko Ken terwijl de ooilog nog woedt eh het bevrijde gebied neg in de oporatlc nele z6nelict ij zijn hier aangekomen als een vooruitgeschoven poston enkele n aatregelen te n men die de bevoegdheden van het aiilit Gt zag overschrijden en axieen door de verariT w ordeli ike ainisters kunnE nwordwn genomen Dit moet ter plaatse zelf geschi e den da fc met pernooaUnke e3 aring de ministers hun zake n kui ui6n lever D De Mm vai i Binndiii Zaken Kal richtlijnen geven a provinciale en gemeentelijke autori tbit 5n inzake de zuivering Ook de perszuivering heeft zijn volle aancacht lib Min van Justitie moet zichzelf overtuigen hoe op de vlugste en doölfnaSigste wijze echtvaardig recht wcrdt gesproken bi j in horlrniering dat hij ook de Min vau de Politie is De Min van Sxiu Hsndel Nijve rh en Landbouw zal bepaalde regeiingon treffen inzatce he o geld Oh Let herstel waarbij hij met plaatysl L jkt au o rit e iter n miioinen het bedrijfsleven in contact kan treeën Pe voed eivOorzxe iing x in handen v xt h t geall opperbevel dat niervoor vc rantv oordeli J iSc min preB iiich in het E Hierna rjchtt onze bf n gèi M en jn het Led volk hei dankbaor va3 oor de bevrijding en r t grot entrgi a xn dw wederonbcuv begon Vocrts roc id e dv i in presc i houding r Kerken c br u c var cc AartoVlsohop i i s chopo h a den hclU al was hij Pxo esLa il veel steun gegeven v X aacnt spr de gyvalien Ned strijdtorö Zij hebben aar de goede zijd gestaan ea drc gen de erckroox om hun siap n Hij noemde de wandaden die de lo in e jrlajjd h d bedrevo atgrijrelijk maar vond het nog aigri isuliji er tot zulk vn vclk te Ixd oren ho i h cft e i crj oron i aar iMi er bcrr houden Gi j hebt deelt unomer aan de wei eldsurijd docr dw L eldl aitig gedrag De gejneenschauBband die In deze jaren is gegroeid mag niet ver O i en gaan reersh bek l vat vve t ding 2 n a J reersn oe oev n iB gezag d i erkenning van de lei oi üor rv t dag l K i vrgod dieion i or vallen de traj sportmogeli jl hedei maar ook de bv i eidheid om producttxi af t than Keohtvaa cdigh ld c J iv niet cilleK urig arresteren wij zijn g en uolita estaat maar traffen a doen boetyn ei i die verkeerd a den D ivixn oindxgao zijn toespraak mot de opwekking ons vtirtrou 7en op Goa te stellen Ende üuse3n rti j t niet Er kan iets grcot3 v rriohl worden