De Vrije Pers, dinsdag 28 november 1944

V O A fl w J ir Uitgegeven door DS GEUE J i KAINTIENDHAI Ollb VOLK ÏKT PAROOL 8TMT0R U u TOE OUn TRÜWv KATlIEDni T JJ N Jl r RLAND DE YONK Di VRIJE GEDACHTE DE VRYE DE WAARHEID en NIEUWSORGVlNEN Geccmbineerd Mo 2T en 24 Dinsdag 28 November 44 R VIJf IfErSRUNDSH inNISTErt IN L3Y iJTj CKBIED Zïs terf agmiddae verstrekte do I jd Voorlichtingsdiftnst h t vol jende comnimiTu J O jn lip i LQS J rf r S Gorbrandy is ver ar d van den Min van Oorlog Ir van Lith de Jc j in don Nin van Justitie Mr van Heuven Crcodhr r iV ci lin van J in llandel Nijverheid en Tc r fr d Br ekj en ien Kin van Binn Zaleen jV nrp er in bevrijd g bis d agmge komen Trof rrr xudy zal enige tijd in bevrijd i ebiod blijv nj om daurna in Londen vernla j uit te brnr i r n i 4e Koningin en het Katinpt e a d T fin sters zullen in bevrijd g= bi d aanweTii nli jven voor bfit nempn van Iringende benlissin c n en voor hpt regalen veoa een goede gang van r aL n jur plaatf e in bevrijd gebied ij sullen zich tolkons naar Sonien begeven wanneer op dat o GnjlJV hun ari 6 2iighpid in bevrijd ebiod niob i aav in Enjd l nd wfil vereist is Voor de lainistors aie hi r verblijven is een gebcuw gorcsorv l van ligti PROP GratBliAïfDY SrramKÏ VOÜH lïïlJiJdJZLïni FED Zondagavond heoft Prof Gorhrondy Oor de vrijheiiszcnder Herrijzend Ifodorla l o n toespraak gehouden waarvan wij do vc erdc namon vattiftff ffftvon bogrijpün hoc de r dachton zich in mij fermcMgvu l 3igon i u h u na A jaar weer v ot hob gi act op Ih i b i ij 2ijn hier aanfukomon terwijl do ocrior nc vor cit on hot ItovrijdG gebied nog in dp oih l rM r o n na ligb Y ij ijr hier aangokonion als een vooruitgeschoven post om enkele maatregelen tu n non die de bevoegdheden van hot Mil Gozag ovi rsobrijdon on alleen door do verantwoordelijke ministers kunnjn worden gcnrmcn Tit moot tor plaatse zelf geschieden zodat met persoonlijke ervaring do ministors hun zaken kunnen leveren Te Min va 5 J3inn Zaken zal richtlijnen c ron aan de provinciade on g imcor tolijko autoriteiten inzake de zuivering Ook de perszuivering hoeft zijn vollo aandacht De Min Ai an Justitie moet zichzelf overtuigen hoe op do vlugste en doelmatigste wijze rechtvaardig recht kan worion gesproken on bracht hierbij in herinnering dat hij ook Min van de Politie is Ie Min van lin Handel Nijverheid en Sohv opvaart zal bepaalde regelingen treffen inzcUce hot gold on bot herstel waarbij hij mot plaatselijke autoriteiten on mannen van hot b drijfaloven in contact kan treden Do vr eisclvoorzioning is in handen van het Ge all Opperbevel dat hiervoor verojibv oordelijk is Hierna richtte de Min Prpsidont zich in het Eng tot onze bondgenoten en zoidu hen lat hst Ne volk hen dankbcaar was voor de bevrijding on met grote energde aan de wedoi opbouw bogen Voorts roomdo do Min Pros de houding der Kerken dr brieven van do Aartsbiaechop on Bisschoppun haddon heraj al was hij Protostant voel steun ogoven Vorder herdacht epr do gevallen Ned strijders ij hebben atm do goede zijde gcsta in on dragon de orokroon cni hun slapen Hi j noomdo do wandaden öïe de D in ïïed hadden bedreven afgrijselijk maar vond bet nog afgrijselijker tot zulk een vol l to bohoron Ned heoft veel vcrloarun üiufir zijn oor behouden Gij huh t dcc lgonofiién aan do w rcldstrijd dMr Öw huidhaf tDg gedrag Pe gemecrRchapsband die in doze jaren is gogrooid mag niet verlor jn gaan r t we thans alloi eerst bohoevon isr l Gezag d i erkenning van do leiding 2 Morg fcor hot dagelijks broed Hieronder vallen do transportmogelijkheden manj ook do bere idheid ora producten af te staan Ho oh tvaardighe id d i niet willükcxarig ar i fi éi l J M ii lï i