De Vrije Pers, woensdag 29 november 1944

rljg v rir c dit aullcu ver n l vui avlloii Uw holw sn de volle c£m iac i krijgt niiiei J3 Mij bekend dat t l VcJj strüon lijdtir dj r ij rek aan raid j s het deltn vai i vex z er waard n id te tie uattrliJ f Vvi die r o £ aoiivv die echt jr naar Lt h K p tn vergeet ik ni it dt ve i c jn z v o tengovol e vem de vür j u i iigei bl otg9sto Td en alle fm reeds ï aar de n dt ti 7 ai beroep p onze mi jr wodce s voort te tiaan net hv n a geho langrijke taók waardo huzi kunxien gaan e die goc di on behoefte n vax ins vo ezig ax in n c vü Dat si in n leilijkhcdoii 6 al 1 en ai nemen O k hot platteland die vvicr en wi nd zijn tügoEi et gaan hoo gestegen zijn doe Ik een cl K goQc vverk huLben gedaan ou i r iJWo liK er en ir oer n d i stc do ii al s op an liijx Vi onji 3 cn © a r d r hard ma an dor r DO IJ f Ie t o ng en ijvei to leggca in hun zo bb ram orad n n cx aero og drijven aan het werk ruunen Vworvbrynger die t t do eerste leveL s v aard or t evens de bezwareb van de v jod selbedreigmg worden og heven en d Iroudt uit de woningen V5 x vpT e r klepden k m w den gf ebrdoV aat overal wa r geworkt kan worden 3 Aanpakken ae leiizeï t ei ijepenjilelpts zover Gij kvoit w 1 beGJi iten z dcr de huismoeders te gedenken aa vv letterlijk al es ontbreekt voor bat nstandhouden vao haax huishoud n vnjn gedachten zijn vjor jdurend me h ar 00 alles bedacht wat ha ü kan verlichten Ik weeten vervvacht dat Jk haar ae hul o van onze iar bov ers kan toevertrouwen die Ik z yi v llei met al Uw vexm ger en helpt opnieuw j dat onze kracht m deae grG wil en cifiün geJ eger is in onz Dat f eni edei van U doorirjrj scn te benauwenis en bepr evint te bovei te 1 in onze saamhorigheid eri i r onze 3 iT en erk ing au zuilen wi i öö k daa r overwinnaar zijn De we der bevrijdin ï zal k men eve het Vaderland W A A lx S C H l I K G fioO zond gisteravond de v lgenue waar chuwin g uit Naar aan eLding van gp valden va i pj nidering die ich in Den Haag hebben vo irpedaan herinnen K 5 aan de op 13 öct j l officiële instructie H eder b inve ie Vï ® klimmen van de nood ged cipJ meerd on ordelijk gedragei fr dat de vijana geen wapen in handen k ijae om nog boosaardiger op tetreden Het staa C ai lak bij het centrum vai het Saargebied j n r tron sfcaaj over een front HlSpiiOSJ i J ö vernietiging van de vijand ten W van de Sijn ordó ortgeet Julicti IS voor het grootsu dee l onüi ngeld Ten Z vaii JÜlich bereikten de ilau op verschillende punten de hoer Barmen on Kirchberg v e den veroverd Zuidelijker nasl te iiet 1ste An loger zich meester van Al s dorf en staau het 00 6 km van Dur n Gen P fcton j Je kn 2ejev vorderde giste ren 1 km m de richting van het Saargi bï ed Saarlauter en op i km van So arb ück jn Bij St Av ld I B de kagi jijtlinie d o rbroi breedte vti 0 km op D b dein D tegdnaa r allen in de sector wea he v r f St naast elkaar ssa n werden afgeslagen Bij de zuivering f f Yrf r h f ö 3 krijgsgevangen Onofficieel xo oericnt daü de jrr te xT van btreat£bu i g ie Hijn ijn ov rgestoken f eeiineaen Aaxi b jv ijden wei den verliezen geledeno in Eisenhower neeft gis eren een langdurig onderhoud genad met Mmtgomme op diens ho f ikwartier in Belë Een zegsiaan was van mening dat zij de uiteindelijke nederla g van D vo rbe rcidd n en dat hun besl üten van ¥ nttrC 7 ulltin rijn op de stri ja van de komende we en k LgS OOhlÖui m de afgelopen nacht v U J de grootste formatie Mo souit3 welKe 001c boven mi verscheen mirnberg aan Gisteren werd een D ho d f S Houten U aa age vallen ïweo b cuggen over de Roer bij Tinniöhen 14 tanks erden v rniell Ook weró u aanvallen g daan op spoorlijnen tussen Eusseldorf en beü front ioncagavond op balf negen werd een v ltretfer gepiaats op dy spoorlijn Goude Kotofcrdam tussen het steti n ij o o drecht en de spoorwwgep itsing igyn oericht sOOSTFRONT Jt m n t iTr Kije werden tG p laat sen bevrijd Ee P ueweron d au lt 0 nr óen Z vaa uGa cst een oruggehoo d oVer Ce Iriiiau van SÓx U on heoo n s evoi nd De D hebben C stad Jliohacs vnt rui Ld In O truison tr W Op i Stdeclteliii yer iölde soojibrug over de Maa bi j lioe m nd had een scnermuro ling p + tussen 3r v a a jr zijn hevige D tegenaanval eon b V u vlo jtar nval i edaai zi lten O voi ko b m naetvaart uit r i 00 0 0 U M ud niao voiöj een zink n gobraontc l v og naar H sk U De Tehoran a T ngepubliceerd ovt r de Eng rlogs nderneden Hot B I s Parlcraent De Am b l o oen die de Jap n jg op iey t bij Ven die de Jap n jp op viachtschip vnr I 0b0 ton e t e n i GEï4H a DE EERICHTEis Gt n d Gau c i ge£ meïje In Ingeïand is een Vuiitb inspanning Hier Tv er m vfg n nadere heeft een ra tie van ve r iuwen iLen du it g ring jr i ill t aangtn et Oe m o ad j e Drapoav h uge is ve rbodon Pemonstrati es neger n e = er worden gehoudei Er xs ten ïvat V n ot3b wegingsrsad aevormd Ah za I ïlJk Aiiii l l 00 CK O C jO gonacollar goed ren leveren LAAT Ou TJvv BÜüitLiM i xï WbM L r i KjMr r 7eMubïïeltr 5n o op