De Vrije Pers, donderdag 30 november 1944

aal en A materialen dio nois aanwezsig zijn Xiiet vervoerd iTunnen vor l jn Dat zi 1n niocilijk hedon dio ochtor naar Ik hoop en vertrouw neer on moor sullen afnonon Ook vor cct Ik niet de volcn zov g1 in de steden als op het platteland die tengovol e van de vorni3lin jon aan hun wonin en aan wour eii wind zijn blootgesteld en alleen reeds danrdoor hai dc maanden tegemoet paan T aar do noden van ons volk zo hooj gesteun zijn doe Ik een berücp op onze nijmvorkors die reeds zulk goed werk hebbon p a j om voort te gaan net hm j al clolc tc wijo nf on ijver te leggen in htu zo bülargrijNj Lifk 7 aardoor hun kameraica in endere oo In jv n aan het werk kuiinon gaan c i dic gocJer n kunnen voortbrengen dio tot do ecxste loven bchoeften van ons volk behoren vriurdoor tcvcnp de bezwaren van de vocdselbedroigin oid a opgeheven on de koude uit de wonln i n var vel vorkleum don kan worden geweerd V jat overal imar ge workt kan worden ia aanpaldcon de leuze Ik v il niet beslui L ju zonder de iuismoe dors to gedcnkon aan v ie letterlijk alles ontbreekt voor het in taaihouden van haar huishouden Mijn gedachten zijn voortdurend iiot haar op alles bedacht wn haar lot kan verin ohten f Ik w ot en verwachti dat Ik iaar do hulp van f onzo landbouwers kan toevertrouwen die ik zau willen toeroepen j HELPT ZOTT m OU KUin MET AL UW VEl ffl IOGMS Eli KULPT OPIFEIV Dat oenioder van U doordron jon zij dat onzG kracht om dozo grote bonaw enis en beproeving te boven te komen gelogen is in onze wil en in onze saamhorigheid on in onze samen TTorking Dan zullen wij ook daarin overwinnaar zijl De uro dor bevi njding zal komen Levo het Vaderland WAARSCHUWING R Ü zond Dir agavond de volgende v aar sohuwing uit Naar aanleidant van gov llon vanplundering di3 zich in Lon Faag hebben voor godaan herinnert E O a£ n de op IB Oct j l gegeven officiële imtructae Ejniudur blijvozich ook bij hot klimi n van de noo l godici plineord en ordelijk gedragen opdat do vijf ndjgoon wapen in handen krijgo om nog boojaardi 1 gur op te treden s BUITENLANDS NIEU S Roosevelt hoeft het ontslag van Cordoll Huil aanvaard C Hull xa T3 j en wordt sedert 5 woksn in oen zdukenhuds verpleegd Hij is roods 11 j min van Buit Zaleen De Can regürir g zal 16 000 Canadese dioiiHtplJchtigon naar de fronton zjnden Alle Can dio thans aan do strijd aoolnonon zijn vrijvnlligürs Eolwiö za in Jan 20 000 0 f t aji on R5 ton kaas vot en andoyo lovenemii dölorL vsn io Goall ontvangen Het Bolg Parlement hoe een motie van vertrouwen in do regering j ar lot aangenomen Hot Conwi blad Le Drapeau dc r is verboden Er is een nationale Verzetbow glngsraad gevorrid Volgens do TjnnciX Jt v to Stockholm hooft oen zegsman v h D Min vr Buit Zaken medogedeold dat Ltl hot plan voor een nneuv e orde in Europa heeft laten vi ron ¥ a vj Ook in D kringen ziet men do i i derlaa naderen Volgons het D N B hecf F it lor do goelzucht Van chagrijn Gen Brooming de Comm van het Br lucbtlandlngc legor bij Irnhem is benoemd tot ohflf van Suaf van Gen Ilount Batten CHURCHILL VMDA G 70 JA iR De Br Eromier Winston Ch ujixxtaJJll viertvandaag zijn 70ste verjaardag Wij kunnen niet veel plaatsruimte inruimen om den sta +s man veldheer en bourone ster van do ovo ivin ning tG huldigen Op deze povere wijze bicj nwij hem onze gelukwensen aan Na de tz ooir f die Koning Gc orge bij het openen van het n Pi we Parierconts jaar uftsprak opende c hiii uh l het debat vaarin hij het Parlement en het ir volk waarscbuv t tegen de vorwaoMiaê dat de oorlog me Baiirsland êpoodig zou zijn £ eein digd De mogelijkheid oytoe bestaat doen r i kont er niet op Tevens deelde Chir ohll me h dat de haven van Antwerpen in gebruik ie g i o men on do geallieea don onfohatfeéore ai on sten bewijst Dagelijlcs te0 i Q comiOüirn 1 zeeschepen aan SAMENVATTSNB FRONT N WESTF RONT i Hot 9o An logeï heeft giateren feij Lianich een aanval ingezet ih de riühtiugvan de Roer De D hebben het dal van dit riviertje onder water gezet Zvildelljktii zijn de An Jülich tot op 1 kii gonadord In de omgeving van Duren vmar do M nog 5 1 i üiiaf staan vrcrden een aantal dorpen voroA crd Churohill verklaarde gis eron over do strijd in deze sector dat elke motor grond die in de richting van Keulen wordt veroverd van zoor grote stratogiache waarde is In het Saarge bied staat Gon Patton nog 3 km vaai Saarlou tern Reeds verschillende kolenbekkens in het Saargcbiod zijn in Ai handen gevallen In f ol mige sectoren maakte hot Isi leger g iatcre vorderingen van 3 O km Gen EiPonhDwcr h d Dinsdag uon langdurig onderhoud met Gen V gonery Volgons een zegsman zullen hun brela ten van grote invloed zijn op de strija m de komende woken MiUQMiL Gisteren vielen meer dan 400 3cl t D viorbindingcn on Oliefabrieken aa Vmi de Luftwiire g en spoor Crer de Iiicit aan allen oj Goudaj komon wij n3aer toru £