De Vrije Pers, vrijdag 1 december 1944

f c ibulejeJ i her ii we tJi waaxsch jnl i l niet lat kar ilvte j lisu üiieeii durven stafjii oetekeüt i ocl j hi riiie ie is leb dr jinia no niet b t eiii Je jii zijl zeif j arbüider f eweesb aie sich vooi neb laadav jri acleilijbe vee vrijwilLit hebben 8aij r eld Dit ib een pure mi ajdd Kaist medewerk ir i v ile nen aan den vijand Leteektnb dit o odk ee siód van brna 40 000 ziele co nieuvv aan luchbaaiiValLeii hloot b s iii Om j eld diorvooi zijn eeji vcjyach bende on st indi heden Aaii fce voeren Ue nait en van deze werhiuK t iten zijn bc Kenü Zij iiulien hun exechce btral nieb onbxopei Er zijn nieb voo niebs Tribui a li c xLbank n o i e achb waJ T onv rvalsb recni zal worden eopnH en Deze lieden zullen ovei tén kari soxdexi gescnoren j eb zekere hoge ambten ii en van heb j42 met de lufharbitjeji va n i II de la bekaltAej onder de pclibLo a en en de karak berlo e eiieenbearM enaron ten Jtadhulze Thanb v erken zij bi allen stuk vcar t uuk mede a ji heb leven i vrouven en kiiderer Ln de waaLtoiiaal te It t n eu zeer zekex de iegerin fjinbbxaQcieh be verki achb i Zij vinden nofe nieb dab de Lijd is toekomen om te tonen datzij ook uOj eeh beebje k ir iki er hebotn kaa de e rn voltie ide maal dab zij vi ier olijk dieven Onze v aarsc i iini 6eldb ev enzeer oe werkn nerü aLü de irKc ev t s In dfc voax ootloËce J L oons en arh id8rsvexeuifcixi tien Aijtezi ze allux vo tiotid dab O ndi achö iiirjiit waa Paot dit spxeek ouid juibb nu boe iw het c o j asnkOiut Of ver baab V na 4 jaar bez Gti inij c en ander ax umeijb mter av o dreit in VtUajitib U o I een plaiai on on e lijst jn Hjei alle t uvolgen vun dien voor o l omunde u j oorlog öe d jLi in Gouv enaaxs u igorb in dib uui van de ojrlo nu eliCo daad 1 f rxxjLb oojv Vdn beüli endb beiekei io kan zijn ALLt medevjejjx ix t aaL d L sabotoeit 7 aar dit iwiig is zoveel als U kunü Laat dit Uw bijdra ïcn a A du oorio j aijiif 4c b ivA de oorlofe voji on vyiKor oxi on tïlacJ Lox i xh h a len bat een reder y i U düordroiitj n zij dab on e kracht om dez iioi xiauvvunxö n bepxoevr L t boven te komen gwiei eii is in onzo il in cn i Maamhoirjflieid en Jn c c sajn nv eri irxj zeide On Komogin Dinsdag j J IM I li H w o ¥ A i O 5 t O N l y VliSlFl i AT Heb 9ö Am l t c r staat nu ovoi een len 5 e van 2b kra aan dt no x Tok heb Të Am leger vorderde in de OL i e ing van I üren In heb lao rgeb rs i Gun Patbon op de Giei i t 3 iedlinie gesconen Cndankc v rvvoedo D tegsnstand r fden er voi deringtn gtjVddkt Am en Ij vorderen ten il en oen Z van caatBbur Du Ft zijn dooi edrouf v i m het bos vaji Ha enau rfaai cIk D iXObe iTUiiif v siatplaabfen hebben a O u ten Z v ii bt aatsburg veroverden ö i m iXst i 1 LUCiiTOQjLlOGi In de albelopcn nach ud de kAF ef i ze r zware aanval op I b waaxvan Oüibburg heb ij o fddoel wafj In de afgelo i n 4 uur waxsn meer d x 10 000 vit L boven Dtl rL jbei en boüxbarccsirdcn z Au b fi 2 0 il000jg iJ syr bh Stiache liefabr te ker ebur LÜkzKcndoW Eohlcn en Zcitz in d o f cving vai Leipzig ieen Lufbwafib veel Flak mc rdau rondoi rieriyn 55bw+30j nieb bor g D neergoöchoten Zw PAITdw vielen giateron oJiefabr ti Bottrop en Ooerha j sfcn l hi gcbied aaxLitosq bombardeerden e n bünzoj fabr te M i drich i ui ocr$ Zw AiH bombardeerdenhcviti do spoorwegempl van Saarbrücken Globexnacnb Wordiden vfxuuiü It Münchcn on Linz aaiigevailen Ov üTFx Q 1 Stalin maakte gisteren de ver jvtring lek nd voi ïïgon on SzikG a ilN iiöiig Tr Z Hong werd de kolensbad FÜnfkxrchen Ptes bevrijd IGOkm n VEItiiE O QSTEii 8 Opnieuw ld eerj Jap convooi dab vers erko eu op ojeyte wi ao aaxivoefv n zvi aax Ucchadigd tr tran3p schopen Grdeji tot zieden gebrackt Len troepenschip wora m brand ge oonbarieerd evenals een torpedojgJVaar ï Gcuattxnt vernronken jOj0 Jap 1 G E mL O IE Jj tJri lJJ ij Ë lej enhoj d van zijn 70e Vi rjaardag zone nv i hoil mina het völgeudt oi Ic ia x aaXi Ohuroaill Ik bied f mijn meest welu o nd geluk vensox aaxi ter J genneid va i Jv 70e verjaax iag net mijn bc b V l sen vooi de volbooüjig v aii LIjv i robe baak en v 3le i lukkige jcir Mi voor b ii ftnevi Churchill i am rb de Jed titi zcüi Prof GeV traady uoxi lu won d j ogiafihurcnili mochb l mus gelukwoxx 4 onb a x eL v Kon Gooi g l ojBCveiv btalin P jang Aaj Cli k en vele aiid on Een Ked x geringocoiimuniqu c i 1 in Ê fcterei dat ± m de gxobe nood x I ed on speciale ae groU t tjvaro lu ondervoedliig bij ou d jeui d d i d keg geruime tijd geJOdeX in von ding iB breoen ru G db Eng rog Cf j e laabste he i L goedgekeurd da xj aantal ea kinderen t jucendc cr i c Lijd in Eng i uiuien ver i ij en oir ïop Kraet bor b bouen In evrija le Zid zal en ui lendcomité lot d u e j rjg steid dat r sj bep ile olRe kinc r j hiervoor j aaniiitrlcirig lomeh üi tl heeft meb zijn sb if zi hc i dkAarb op ut lagen 1 het kuis vmx dtjj t i4 laoricRanb l en fvatc Jx i vlnexo Het j ed sr njps A btjlstroon is vanui i é weg naar joeland t OOtcn voedbt 1 oox de Z boVuL lrigfi cl if J Gok l rux f is nouoeii j tot t t3machtit de oor hou poorvvegvervoex in be rl d j ub Oo 4 er 2t e Lachbigden voor h g vacer en W gv ïV0örd b rond In IM ïö 1 j d 1 1 4 Wetr lei bt jld Vardaag gaan de ibtalo fj e r aaxi v erk De buTiop n je vm