De Vrije Pers, zaterdag 2 december 1944

Lr v Wo I I U I T G A V i r VAN DECEMBER 1944 DE GEDS JE iVlAII TIENDl AI ONS VOLK HET PAROOL STENT OR DE TOn KOMqT TROm DE MOm DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE Ki THEDER T VRIJ S EDeSd DE WAARHEID ei NIEMSORGAKEN NEDERLANDSE KINDEREN NAAR ENGELAND van De Ned Rsëeringsvooriichtingsdier st meldt uit Londen dat het bericht v r e uitzending van ondervoede Ned deren naar Engeland in Br krinp eri grooe belangstelling hieft getrokken Het ligt m de bedoeling met de oersbe uitzending enigo honderden kinderen bussen 8 en I5 3 naar Enselana te zerden Eerst komen de kindeien in een Kamp Daarna zullen zin bii Ned ramiliss m Engeland worden ondergebracht De Engelse regering is zeer tel XtZff X kinderen bahoeven b v geen paspoort te hebben i l f l Ta onderwijzers onderwijzeressen verpleegsters en hu shoudeiajk onder egde personen de kinderen vergezeliGn De d BILNENLANDS NIEUWS coci spondent vari de New York Times bericht dat de D in het pas beviii eel van N Brabant schandalig hebban huisgehouden Zij hebben alle ke ktoren en molens vernield veelal z nder de omwonenden te waarschuwen zijn bjdolven Van elke 3000 inwoners sleepten aat vee L iMed onder het puin v ït heeft van de oorlogshandelingen velnlg aet bekende stadhuis en de woning van Hendr v Loon hebben glat zij gemiddeld 800 mannen weggeleden s zijn per w P S Jl schoonhoven gedroste Rotterdammer xja u f r i ® ®Ït ® ® ® Schoonhoven over Lekkerkerk Krimpen a d Lek en Krimpen a d a JDcl naai R daii e oerd In een va i de dorpen we geide dat hij nooit met zjjn j o van gen en 2 aankomen Zijn chef een hocfdwaciïtmeester bevre de wel te curven Hij voegde er de bedreiging aan toe iederengevangen die pogen GOU te on nvluchten voor den een agent ue gevangenen je begeleiden uit VT ees ti v te schieten KeurigüI In Wa dlnxveen cfbn n f r de volgende bekendmaking van de hand van den IcAr lt r f ® g gehouden rijwielvovde üt ftspn n S ® gepaara gaande huiszoek ng is gebleken dat op enkelevpS S f ® ® ® el eningen en derg op mur3n en deuren waren ge Kwar iJi öeigen op Zoom de eerste vi ije krant uit oTZ T ïr i ï bezetting beschouwd als demonstrabies V l l f yj bekendmaking de mededeling dat bij een volgend Reyal het oesbetreffend huis waar zulke oneerbaaïheden zouden wrrdin ge AVfr worden afgebrandJl at was er geschiedt De D rovers zochten iii XJ veibor en fietsen en kwamen al speurende op een zekere m of np lf ï birnenkant van de deur een blijkbaar goedgelijkeiid Koo L ïï l f e simpele vermelding F qpnhow r Z 3 l ® ® it Dordrechb zijn vrijwel vertrcüieu Ger Eisenhowpr heeft een bezoek gebiacht aan m Ned aanwezige eenhtden va i Lc d üi Le cr in de Maas Hot was zxjn eerste bezoek aan de Brittt n soderNormandie Rarmentier i elast net de K L IyK dienst op Ned die dageJi iiis levei smiad len n En naa Ned vervoert Tien minuten na de bevrijaX gibied voeren alien besprekingen met burgemeesters en andere autoriteitenvooi cl cplossing van tai rijke problemen Zij hur distribut vallen onder de over tassen aan hopalLngen ve gaderen bij kaar slicht met e Ned Min in bevrijd