De Vrije Pers, zaterdag 2 december 1944

D V p rio 23 Zaterdag Leoeraber 1944 pag N I E U S VAN DE F R O M T E N i Xi ISZS QMl s de lievdgneid vaii de strijd aan het fronb valt er weinig n Leuws te vernielden In de sector van DÜron vorderden de Air gisteren 1 km Duren j £ net zwaarst verdedigd punt in uo D stellinf en voor het rivjort ie de koer In het Saargebied staat het 3e Am ie er over een lengte on l km a d SaaPv Merzig ligt onder Am art vuur in de buiten vijKen van baarlautern worde e evochtfcii terwijl zuidelijker Saarbrücken tot op i km is genaderd Volgens berichten van oorlogscorresp is Saa3 uiion Saargemünd door de Am veroverd en zijn zij een heel eind verder getrokken De Fr troepen van G en Le Clair hebben de rand van Hagenau bereikt vanwaar het Saargebied i nu ook vanuit Z O richting wordt bedreigd In de Elzas naderen de Am van i uit het ÏNo en de Fr vanuit het Z e kapr steeds meer en bedreigen zij de nog n de Vogezen achtergebleven D met totale afsnijding De laatste Do weersibandsneston tussen kulhausen en Be fort zijn opgeruimd In Eng kr in gen heeft het feit dat het 1ste Can If er naar de sector van Wij iiegon jp voorplaatst zeer de aandacht getrokken Ten Vv van de Maas zijn bij Vvansum en Broekhuizen 2 kleine D weerstandsnesten opgeruimde UJt Ven o en V il emstac woidcn artillerieduels gemeld Gisteren hebben de D on groot aantal V 2 afè eschoten die op loeder en Belg grondgebied tsrechtkwsjneno Het aanta was dubbel zo groot als gewoonlijk LUCHT OCRLOG T iJi de affielopon nacht bombardeerdenMosi uity KarJsruhe De Ar vovli 3zen van DonderdagC 53bw+30 jg zijr gedaald tot 40 bw H 13 jg Een groot aantal was op vliegvelden achter het front geland Tengevolge van l chl aanvallen is volgens een richt uit Home de spoorl jn CA er de BrennerpaG feenmaandlang niet te g ebruiken i l f QJl O l I i g is een dezer dagen het grootste slagschip ter werelö te I waiergelatenAlle bijzonderheden over het schip worden geheim gehoudeUcDe naam ervan is zelfs nog niet bekend DeklandJngsvlgt hebben onder de Noorseknst een D convooi aangevallen 1 transportschip werd tot zinken gebracht 5 transportschepen en 5 escorterende vrtg werden in brandgeschoten Deens patriotten verriielden in de haven van Kopenhagen 8 D schepen £Q £ Q 1 I Tsj SlDwakije zijn de 1 de rivier de Ondaww overgestoken enyeoverden zij een aantal plaatsen In Z Hong maakten zij weer vorderingenin richting van het Plattenmeer Ten vi van FÜnfki rchen veroverden zijSzi etvari in dit gebied laten de D grote hoeveelheden buit achter hiertoe gedwongen door de deserties op grol e schaal van de one troeüen V KkE OOSTEN t ut i cü fji Birma veroveiden de Br op de weg naar Mandela y Pinwayo In China wordt de mil situatie steeds meer critieker nu de Jap Kun ming npdee ren Over lasbst genoemde plaats loopt de weg waarlangs het oorlcgsmat riaa wordt veiwoerd dat door A l vlgt naar China wordt feevJopeUe GEIi ENG T E BERTCrTEN n Q3 g laatste bericht van gisteren over de toestand ir Belg moo v oor eeix gedeelte van heb btencil worden genomen Wij laten de rest enhet verdere nieuws over Belg hier nu volgen De benoeming van 2 nieuwe oc miniiiters i d poV 2 Comm Mn is op mi der moeilijkheden gestuit dan aanvai Kelijk werd verwacht In eer kabinetszitting die g sterpn is gehoudenhebbeade soc min hun plannen bekend f emaakt Zij eioen van de regering de nationalisacie van de wapenindustrie en het eclectriciteitsbedri v en een snelle verbetering in de voedselvoorziening Pierlot heeft verklaard dacBclfi nog vuor 14 dogen vet en i masind vlees heeft t gea l oppcjrbüvelhejj t 2 instructies gericht tot de buitel arbeiders m Dtl De eersbe ga aanwijzigingen wat be doen wanneer de geall legers het gebied waar d arb ich bevonden naderden de 2e wat te doen wannee zij het ge oied hadr en bero ikt Do arb moeten zich zo lang mogelijk schuilhouden in sohuiJplaaöSf a e c Hun leiders moeten zich eerst met de geall in vei binding stellen P s d iarna knnnen zij voor de dag komen Zj j zullen onmiddellijk in de ge egenh wo rden cstejd hun ffimilie op de hoogt 3 te stellen Vlg de Wews Chron ci e LUJlen bmnenko rt 5OO IOOO kinderen uit de geinundeerde Ned gebieden nyar Eng komen In Londen is een nieuwe ± oo se regering gevormde De Tnt Luchtvaartconferentie te Chicago is op een fa co uitgelopen Er krn f een ovei eon stenmiing word an bereikt 4