De Vrije Pers, dinsdag 5 december 1944

u U i t jG ge ven door STENTOR DE VïtYE en HISUWSORGANEM J rrf R c J mis J R MATN TTÏÏiriiAT CHS YOLK HKT TAliOOL Diï TOT ICOI JÏÏT TltOim 1 V J I l VEJJE GEDiCJïTE E n AAQ ICJS Gouo ibin jord No 29 o i n J Tinsaarc 5 Dcconbcr 44 NETEKMNDSJC lUNDEilKN NA AH © MliILAIlD Eg Neo3rlandse RGgörinj övoürlichtin dion i mailt nit Londen r at het bdrxoht van do uit zendine van ondervoedo Wod kinduron naar Encoland in Br krln on jrote belan otcllin j hooft eotrokKcn Het l±fr in do bedoeljn c met de eerste tiitzonding eni je hondordon kinloron tusson O on 15 i naar l ln cland te zendon Sorst komen de kindor n in oen kamp iarna aullon rij bij lied fainilios m Tin olan l vor don ondorgobracht De Fjigolso regering is Toor tjcoEioctkonond pcwoost I o k ndorcn bohoovon b V oan paspoort te hebbon Tevens sullen oen aantal ondorwij crs ondorwljzorcsson vcrploü jBtors on huishoudelijk ondGrlof do personen io kinioron vaff OKcllon kin de mrdudolin v dat bij con volgend geval hot dGobotrori endo huis vaar zulke oneorbaarhedon zoudon vordon gi yomlen zou worden afgebrand P I N N E H L A II D 3 I T E 11 f S s c rr dpcndont van ie Wev Yo 1 Times berioht dat l JU in het pas bevrijde Jeol van lï Bra Tant achaucalig hebben hiaBfehouden Zij heb k xktorenj en molens vernield veelal mwonenden te v aarsclnt en zodat onder h z puin liggen bedolven Van inwoners sleepten si gemiddeld 300 p Di ± in i choonh ven oedropte en ai j rrnder i V Jl ïl al Ike 500 mannen w K tterdammors zijn per Ned poi itis esi afette dionat n Schoonhoven ver Tjeklcerkerk Krimpen a d lok n ICrimr n a d IJ iel naar R dam gev er j iorpen vreigerde een a g nt fS g vangcneu te begeleiden uit vrees lat hij x003 t met zijn gevangenen in R dam zou aankom n Zijn Ch f een hoofdwachtmeeste vi osib hat v l xe durven Hij voegde er d b Neiging aan toe ie lere gevangene i 201 pogen te ont v aohton voor den kop te schiet n Keurig Tn faddinx een verscheen en lezer dagen de volgende bekendmaking van den loco bur gnu J G Rerfijt Deze luidaes Bij e dezer dagen gehouden rijwielvordoring en de daatrme copaard gaande huis3 fcking is gebleken int op enkele plaatsen aanstootgü endc tokonangen en derg op muren eu deuren Vv aren geverfd Deze za oij worden door dl D ios ObO Wit waR er gesehicdt u D rovers zochten in een fabriek naar verborgen fietsen on kwamen al jpeurende op f en nekere plaats waar zij aan de bxniionkant van de deur een blijkbaar goed jolijkendo profanerende larrisatuur van de I Öhrer vonden met do aimpole vermolding Oome Adof Alle D troepen uit Dordrecht zijn vrijwel vertrokken Gon Eisenhower hctft oen bezoek gebracht aan in Ned aanwezige t unhcden vp hot 2e Br leger aan do Kfas ifet v ao zijn eerste bezoek aan do Pritten sedert Uormandió Parmentier is belast D et de K L K dienst op Nederland dio dagelijks levensmiddelen van Kng naar Ned vervoert 10 minuten na de bevrijding kwam in Bergen op J oom io eerste vrij e krant ujt Do Ifod Ministers in bevrijd gebied voeren bcsprrltingcn mot Burgemeesters on andoTe atitoritciton voor de oplossing van tallijke ri ofclcmun Zij vallen onder do diiatri butiobopa Ingcn vergaderen bij kaarplioht I t hun vorjasöon aan a E K E H G T y BERICHTE N Pierlot b eft verklaard dat België iiog voor 14 dagor vet en voor 1 maand vlees heeft iQ Internationale Luchtvaartconferentie te Chicago j die aanvarJci lijk op oon fiason dreigde iiit te lopen hoeft dfink ziij oen voorstel van oud pjnistcr Steenbcrghc o n gunstige wending genomen Risenhowur hooft instructies gericht tot de buitcnl arbeiders in Dui t land 1 Schuilhouden totdat df 2h zijn verdreven 2 Vrijwillig molden bij het Gcall Mil Gezag voor werk in afwachting vpji ropatriatie Niet trachten eigen land te bereiken Jol It voor arbeiders ir Rijnland Roergebied n Rijn Wfaals ind gebied De arbeiders iT T lt n onmiddellijk in de gelegenheid worden bezetting besonouv d a3s domonstra fainilié op dO ogte te stellen c c Vfrder bevatte de bekendma r Jir 42 £ 2 ii w P lJ ® FpS S vorjnd