De Vrije Pers, dinsdag 5 december 1944

RCTTmAM Op 29 Nov v erden Arorjr hillonae go 23O cw Am fcw f 5OO jg aangevallen Bij Dort kinden die f eer cppsivlalk ig waT n ei werlx n l or Ie ge won weernaclit hadd n 5 Dv meer mtarpss oor vloo 1 n z tabc k 1 n oor mentjon Slo hts v cinigcn hebber fiin jcmold Het i ok gebeurd dat oij nuizc i aar niet vil genoot werd ofongedaan de J envclig P I N II K ïï T A N T f TT IJ F f B mwmj Vori£fo v cok i on i i du3 np 26 l1 is om bvart voor twoo hat Sog cap t c onv in do Ku torpostraat zwaar gc boMbarcicord h onLons v ord êrctroffon hot Iffly gc boriY am ict A v m SoholtciLaploin waar de S D vaü f ü rtctigd füt Rabauw word voor 7 8 deci vcn aicet Ook do or togonovcr liggende a oi 3juEr HJ3f3 v r ar do Gestapo wa j vQstigd werd vernield nadat oen vo7 treffer hot gebouw had getroffen on er jon ranl nij brak Hot schi int dit er rog al vat Silvers om hoi Icvon zijn gekomen Do jaisto gegevens zi n moeilijk to vorkr jgon In de omgeving ff erd oen aantal hui se i getroffen en or brak brand uit Hot aantal slachtcffors loopt in de 5t Ook hut Hervormd Lyooum dat oen heel eind verder ligt v erd getroffen Faai men rzieet ir hierbij hot S D archief verloren gegaan Do aanval dui j do t O minuten Donderdag 16 Nov is op do heek van de CSchuytsti on J Vcrhuletstr oon Sdor oen Tsj ha£f jood doodgosGhoten Ropi eüailios 2J ïn n ot genomen Hot Vondolpark is go loton vjcgcn vorniolingon door Turgors aangebracht Eenieder kapte houb naar gocdduiiken Ditmar exi Trof Hnijdor hebbon oen verbod ua tgovaardigd o n nog artikelen in oourantcn op te nemen o r l ud toe komst waarbij do sohrij vor ailgaat va i Tjtl nodcrlaagc De A d arH0 Sd opion Abrends loid in do Achterhoek jongens op voor sj ionnago achter do floall linies Ai erdon in grocpjoe van 2 naar BrabanL gofjtxiurd voorzien van oon radiozondfi parant ouwen dor Duitsers door Goall vlgto gebomb ly Gobouwoii van do SD nan de Hcomraadsingol on oen gebouw van do GD ir do Voliiiarijnstraat werden zwaar getroffen Helaas worden ook ei kolc huiacn in do o j rr k vcrniela Volgens Offioiölo gegevens jOu hot aantal opgepakten 52a000 sijn In ïïtvocht hebbon er ong 2000 kans gezien te ontsnappen o ILon aantal Oiitvoorden bevindt zich in Zwolle aohtev do Ijbsolli nioj FiouvTorschans Dolfzij en Dneticho r Een groot aantal bevind zich xOedt in Dtl h t volgende H hf m ILüiGAIJJ Ek l AïT V lgf nc neg niet bo estigis richten z uden i 1 Den Haag tengevolge ran I9 razaiu s ± 1O0 00 slachtoffers z n In J T wijk5O1 en in V crborg CO II r al eo liikt latde D xd c ngswoon onteT dÊn t ijn over et betrekkelijk kl ine vai gct Slj ons do uis7oe Ü K 2 N T ïï ÏÏ W S Ipfi ai Ie ding van do vernieling van do liijndij bi Arnhem dolen Goall ciXT mede dat ho ater sioh snel verplaatst on do Ganj terroLi hervbou mccten prijsgeven Hot I lï T jgehocfd ten ¥ van Vonlo ie loor oen nolle Ir govoch cshandeling in Mv oinige uren opgerudml Ileriek Ib evrijd 1 50 B gaven zi V oyqv Ook bjj Wansu n hebion do I hot ondorcpdt Tojtcn delven 4 dg geleden hebben ie D de spoorbrug bij Yenlo in ie lucht laten vliegen 5 weken geleden word de voetbrug reeds verr i ld Tengevolge van een krijgslist is de belangxjjkfftc brug In wSacrlautern over 0 Saar in Am handen ge vn llGn Saarlautern is op één na hot grootsuo on vooriiaamete steenkclon en indu trie c 1 ran het Saargobiel Ton 7 van GaarbruJjn la hot fo ira leger gastoron oen aanval begonnorio Do aanval hoeft plaats over oon frontlroedtu van 15 ktu Gisterenavond stonden dr Ajn nog iO km van Saarbrüoken Do plaatsen Öaanmion Harkweiler V althoim fic hlotteta t ng7 eil r ca het grootste gedeelte van Jüi oh aijn In M handon Volgons do Icats+e boriehtop is Colmar nog niet bevrijd on gescnjed do opmars naa r dit plaatsje vsnuib 5 richtingen Zondcg dedji JO D too stellen aanvallen op lm colornofi op do vatoveg van Aken naar Keulen Do wvakbttikken van minstens 1 D tocstullon KJjn gotcld LUvF I OCHLOG iatGrda £ vverdon do opoorwegomplaccmenten in do ougeving veua Goblonz door aund werd eon Iv naolfobrick aangevallen 11l w on c jr gingon verloren Zaterdagnacht violen enkele hrnderden sv JlAPbw spoorwogompla comontor te Fagcn on Giesson aanc Mosquito s schoten bij nbdon oon D munitiotroin in brand Tevens werden aanvallen gedaan op D vliegvelden In do afgelopen na ht doden moor dan 000 HAF vlgt aanvallen op Karlsruhe en hot cO kKw O ê oLegen Heilbronn Beide plaatsen zijn belangrijk voor do toevoer naar hot fr nt Giatoren bombardeerden meer dan 1000 RA £ est do sporrvogcmplacementon van Oborhauson 12Ü0 jri bv + 10C0 jg deden aanvallen op l rim Giosen fiïeo t Fobra en Mainz C0STr V0lf f 3 2 firie coudige H opmars in S Hong wordt voortgc et Grote k successen Volgens D berichten ic d or ie kf het balatonmocr laat van Ooöt nrdjk on Tito is de Oostonr grous reeds o orgustoken 2okio IS