De Vrije Pers, vrijdag 8 december 1944

r n i b T ü R j r Volgens oen artikol Vr dü hand v ui Oberleut marat J van O in liachi ich on Cür dio Tnipije gebruikt 1 latit o afüt ndsr iretbom lror cg Y2 gtjna i ad voor kara ra tvo a tLixvéjiiug o a 5 yROlTTNIBUWS WST3WI j jj g bevelhebber van het 1ste A A leger heeft tussen Jülich en Dure oen niew7e plaatselijke aanval ingezet tf jiio a wv v V o WDvden goede vorderingen gemeld Pier aqja veroyering van Ber st r n op een nieuw punt de Roer Ton O van 1q Saar drongen de Am de stad Ten O van Saarlaute bl aiep in de Siegfriedlünie uau reii Op sommige punten aijn de t i ingen van de üiegfriedlinie 20 ka diep zoc t var een doorb aak nog geen sprake is Ket c vv Jii nr gen is genomen MezweiJ r dat gi tï verkeersweg van het S gsbied naar ria uhe li t werd eveneens veroverd X c e itjn ten Z van Straatsburg werd Phoineu erovord Ke na een maand geleden sedert het effens tef en heb Saargebied begon Sedert diea is e r gebied met 9OO steden en dorpen van D gezuiverd 28 000 D werden krijgegevan gen gemaakt Op sommige punten kwamen de Am meer dan 60 km vooruit Officieel is medegedeeld dat de havens van Le Ev re en Rouaan nu ook in gebruik zijn göiiomcn en nu een grotere capaciteit bezitten dan voor de oorlog ton sxuritiis Voor de i al ice j vai i ton Rx i ie Hoor ï rd veroverd Ten Z van Dül Veritas ijn 0 ter o u j 50rC0 Vü rtrda jpulon i ten ae M na de veroyering van Ber nodig Vcx r eJko 72 dio v ordl af e ar len wordt het vi i Qw tio eLkra i 8ucn n do bovol king van an stad i t 0J 00 Jelui i JïTiüriaD Qj T j gg binnen mt erslind3r onö c eot n ik ei co 3 conc o i n de im 2 km die het z oh door l lui r x vDVJCg OC dcioi edro ren Op n do3C df i i i x tn f TC it iron of op sta s kg ae daoTril hot J o2 f j stek wac l i dero LocL oy naar hw kert j oalo J uc aj komon de V2 p o ior fpleu o punton in woilord c icr r woningen teror ht nlot iiof i in L i jcl iid ook 2 olf3 in l3r J d co t p oi t bc i i2 oo de trefzB corhüd vjx dit rain Voor dit zeer oneconomisc io ocrZof KvTapoii vrordt ül proto schaal voedsel onttro d 0 1 r ji c ai t5C en zeer vanzelf spiekend in de e i s j pl als r v n de Nedorlar dse vc dSGlvtyi raicnii aiige tijd gcl Qon hc nb ri vrij ot 3 af c Ai ui d Van Ecr de g cote I rte Gt o oor ciijo lard op vli g appe cn D ovui£ enen die oqi ujt vxx velden besig waron vordua h Jso orkon ara het aardappolruoicn jo ut Vi vrRtou dat or eon boosaardjg plWA cat achncr ho nae r i ronto LugHTQorLQG lokken van onro AmHtordaüüioi s en K dammers Donderdagnacht werd Keulen door Nu weten wij elk plaiu ei c haiivf rhongurde Mosquito s met bommen van 2000 kg bestookt stumpers gingen geon aaraappclen rooien voor Ti üensdagnacht bombardeerden 1 350 zw Br bw hun vrouw en kinderen aij rooiden zqVs nlot de spoons egemplacementen van Osnabrüqk en voor da maag van onsen diep vrcrfojiden vljmd Giessen en de I una synthetische Oliefabtie maar het rosxiltaat vjm hmi zrjo TQ arbeid komt ken te Merseburg die 12 uur tevoren dOor terecht in de muil van het vorslindirgsnon Am aö bwo hevig waren bestookt Er werden ster dat gericht troi dt togor on 5cn bondgenoot o a 55O OOO brandbommen tdtgeworpen De aan do ovorzij en tegenover oncG eigen land aanvallen op de Oliefabrieken werken zeer ïiSf genoten ten Z van de groto riViCi on 1 7ij krijgon geon a ardappeJcn omö at sij erniet zijn of omdat do t roine i niet i ijdon wij worden naar do hongersnood gedreven omdat een none ens wapon ons hoofdvoodsel moetvers inden Een voïk van 9 000 000 zielen wordt aan do ve nicbiging pringegeven omdateen rpopagaidowapun gevoed luoot vordon dathet vleugje frjiabisjie dqt in het ton ondergang gedoomde en gewenste D volk smeult wa tmoeb opflikkeren dat lici lovrn van do nazibonzen met on ge da gen moet vc lonf on dat de aandacht veji het U rolik moet afleiden van het in een Ned stad had plaats 500 m van delig op de D oorlogvoering In Sept j l was de olieproductie in Dtl 77 0Oe den de railing Merseburg wordt op het ogenblik beschermd door 4OO luchtafweer batterijenj hetgeen een groter aantal is dan voor de verdediging van Berlijn wordt gebruikt Eng nachtjagers vernietigden 1 r toestellen 21 RAP bw gingen verloren minder dan 2 Gisteron overdag deed de RAP 2 aanvallen op Duisburg Donderdagnacht we den treinen iu de omgeving van Zwolle aangevallen De aanval op een V2 starbbaan Euize ten Bosch bij 2 en Haag De aanval was zo nauxkeurig dat de omringende huizen practisch geen schade opliepen pqSTMONT i egexi aijn weer 20 km gevorderd in de richting van Oostenrijk Volgens D berichten y n de Russen Budapest tot op 2 ha genaderd W RWj O OS EN Op Leythe hebben de Am een nieuwe landing uitgevoerd Moekden en ütokio vxerdca door Supers gebombardeerd Eetn Jap oprukkende leger der gerechtigheid on van d luchtbombax denontcnben die 23 000 00 Ii dalclops hebbon fGnia 4 t or itbl cn vo oor alcor welke do paruijlsidcrF niot oij nachtv ajjn op te lossen Hot ncost hoaol ea eio ule onrecht dat ooit ocu vollr i aangedaan valt ons ton deo Tegenover dit sinistoi duivolso plan l onuon wij m ar óCn votfYüH üT dat is zich bokoorsen de nood niet laten KalAo a ki achton rorzcinelt n al zion vrij hot niotj onzo bovrijdinc nr dort ioder uu jlordt de onzo Do vri iax i £ i convooi v ai 6 trpjisp schepen en 7 torp pBost van ona von le i cnd Ze do eeBt is ver 4 j g öu vMi uiio vu o lagers geheel vernietigd loron i alles veri jron