De Vrije Pers, dinsdag 12 december 1944

11 1 I i 1 GwfTo 3 ï J i Mïht MORA cms VOLiC El TAJiOOL JTENTOR ÜiCKO l r n ONK jJ3 VRIJE GEDAGHTÏÏ DE VRYr l iTTi T H Ji T Tjn lDJ RLAF3 DÏÏ lAAJmi TD en KISUWSORQAl f o o ir 5 n j6 f Unsdag 12 Hecembe 44 H J l a e in jfif e ca aii c io o plr jT van j l a terd j g t i volgf xai eca i echainche stori u r y ét dv va i hetgeen wij so Xreren over Cii l riesbaai ewor l y 1 3 Lo 2 V3 ü i va V vi Ki lfi hoü beif iiiv t V jii i IT S T fi R X I Q S M V lfjsnö een er j iïl aan d h an d van CJberletitiA a r J van O iu lifechri liteu f ür die Trtippe gülxoiiikb 1 laago afstaudsrafcetlDüU korivaeg V2 êi= aaad voor hafvc riiketvoo fbrenging o a 5 ton 3pir it u 3 Vrvor do fabricage van 3 ton spi£i tus ija £ Ji 0 ton of vüi 0 00 eg aaj dappe 1 8 i QCllK i Voor eliLö V2 e T 7ordt afgeüchoton Ci at hei olledlg e Qek an ëoen van de TdgvoI la X r n oen stad aet 50 000 xlolon vernleti g d 2ie v Oi ve vclg ons nüiTixor van j 1 Waterdag O B nui Fiier t ï j l Za tex d g stond gedateerd i 8 ri vesitsr dit nioe t i n 9 December POilTISÖ S i I I¥GEK IN J EVHIJBE GEBIEDEN lüüd gedwongBn heo ben wij v itt do talrijke poli tieke kv eatl3S die m de laatste weken in de TDe vrijde landen van i nropa aan de orde van de dag sijn sloolits kunn en vor aelden onder er diepör op in ue gaan Thans vil ien i xj ad naar aanleiding van de yérklara ngei vrn Cburïi iil en en Vrijdag 2 l in het iagerh ds af jelegd en aan de han d vnia do berichten die v7ij in de afgelopen we ken hebben opge v aagen cn ort ovorsioht ge vsn van de poli Gicke gehaiirtiaitsen van de laatste ï ekyn in de be vri jde landen van 5 a In al le bevrijde j anden E ijn bevolkingsg oe pea die het oude hGb en f£e v oren en nieu¥ e ¥ Vügei wi llon in i aji 03 5e gx oepon worden Voo r hi evon dofi in de eriietsbev egingen In Btólgi e A i 2 u eo ü e hj e 3 evioging in rov ha x van iv ig oj nnd oijt n v apena in te Ic vovq d ni de c pen oen uiddel varen oni aan e y f cht t3 keien i o ri iaab ga oep werd dO j onv ele vo i f ct jg oepc i on toiiw gezet en üiot ïvai i el io i o o d t Kij gewapend in vrachtauto s van Bergen Mons naar Bnxssel reden oiu zich van de regeringsgebouwen mees tor te i mken en de macht in handen te kriigoi Pierlot verzocht Gen Urskin om militairen bijlstand Er troepen verhinderden do stjiatsgïoepe In Italië was de üoa litie regei ing van liono ni door intriges van Graaf Sforza ten val gebrachtj evenals hij de regering Bador glio ten A al had gebracht Voor de capitulatie vertoefde Öforza in Am Daar beloofde hij in een schrijven aaï het Amr minifaterie van Bui tl £ ial en niets tegen Bado glio te zullen ondernemen In Italië terug begon hij toch te intrigeren Op grond hiervan verklaarde Churchill Vrijdag open lijk Sforza te wantrouv en en toen Bonomi 2 weken geleden een kabinet vormde waaa±a Sforza de portefeuille van Min v Buitl Saken toebedeeld werd verklaarde Eng hiermede niet acooord te gaan In Griekenland is de situatie ingewik kelder De moeilijkheden dateren van 66t de oorloge Griekenland was toen in feite een dictatuur In 1936 stelde d Koning de grondwet buiten v erking Elk gezond democratisch leven was hierdoor onuiogelijk Een groot aantal grieken was iiierover ontevreden Gevolg was dat er jji Grl reeds eea verzetsbeweging ontstond voor de D het land binnentroklcen Tijdens de D bezetting groeide deze bewegijig uit tot de E A M met oen eigen leger de ELAS Deze beweging stond tegenover de E EaDoS p de verzetsbeweging van do koningsgezinden waarvoor Eng partij heeft geko i m De critiek die Vrijdag he t Lagerhuis tegenover de regering iiitoofonde ging zover dat Churchill om eon motie van vertrouwen vroeg De motie werd a angenoinen met 279 steramen voor en 50 tegen Vele L huisleden onthielden zich htm stem uit to brengen De critiek kt7am vooral v m de Labour on Commonweal thparti j De Lab fractieleider Simon Cocks beschuldigde de regering ervan een reactionnair bevdnd te steunen ten gimste van een koning Ofe v s verklaarde hij dat de Bi door htm gewapend optreden de democratie met voeten hadden gö