De Vrije Pers, dinsdag 12 december 1944

TRBDEM C nuT hiJ i aatr rdc Mervo r at do rovcrwlrencien ds ELAS troe ven wHpe s n d e macht v eMoten te I o ner l a ee i demo i e komt men door vi irkie3iii£ en aan ue m i hx Ei c heeft steeds de ündankl aire t ak o u li SGigt karweien op te aia per nw b Y nst absolute rust Qhtor de frci li iof De Bxc regoriiig wore it r va n T e 5c iii Ldiï d wa peng v eld te he ben êoV uikv om de vriftndon van dü democratie te ontv c p5nen e joniC volksbeweginigen te ornj ordriJckon 3 dii i aa was zou de Br ï og gttüii £ r n x VS7en waa d lg zijn Maar aijn di c democr itisohe Tri nden Democratie is de vrijheid Tar torn idtcrongen r p wien ïïien wil Zijv is in cier9nd aa nd j ingeneenieder oi len doodschie j jn die hixn politieke overtuiging niot cieeX Aij i g eu deiao craten Deiaocratie ± a niet geloasf ero op vie pengewe J d naar op ha gebrniik y n de mens e rede redeSag heeft de enr etshevveging geen v a pens gegeven om de raacH in nanden te n v rr Elementen dio ons geholpen neblje i den vij and te verslaan liebbeii o ndjmks hiiii groteverdieriBten niet hot eenrecht zich de re4d o rs van hot Isuid ire noenen en te seggon Wij diöiien mi ook de heersars te zii jn De ÉTs regering kan niox toestaan dat gev apen vde behd én de macht n handen r eme i It ver worp de a aï klacht Yoort deeld o Oharohjl imede dat de Br de Ciriekdn de vrijheid v ok sel en de garantj om hmi eig c h toekom3t te Bepalen hadckn geD i Th i p tijds was in Gr h v enfr tB O ton yoedÉel aangevoerd Eden verklaarde namens de Br reg dat hei Gro volk geheel vrij haar oigen toekoffisij zonder v apengev elc kan bepaloji Wij hebDonlaet nadr ak verkocht de v ri pen s neer ± e ftggü Li Tassen Eng en Am ie volledigö ovai eenstemiiin bereikt inzake de Gr ei Tc kwestie Êdwo StettinuG de Am mliu van IJuitlr Zaken heeft verleo in week verklagrd dat Am aich absoluut niet vilde mengen in bini ienl aangelegenheden nir reen de J auden Chin chills 7 e Ekl ing 3n va en danook voor een groot deel voor iin bostomd v B I K N E W L A N D S ïï I S IJ W 3 Radio en eigen berichten Mr JrBurger MJ n M 7 ake heeit mede vMir ontvii igen ce mannelijke bo lors van üelft G n ojiro rn aich te meld en Een u r atc r v d er st d afgo ot Aangezien r i ziv B r an do orde van do dag zijn willen VQ T o i o lozer op het volge nde wijzen Laat IIv o bf rJc i Mrt on distribuuiebesoheiden liLlilT th u xs 3oekt i e ldors een onderkomen boEorgt d in Ih v i stheer zo weinig mogelijk l u t KJ ojc t U i o goed mogelijk Neemt eetgerei eon deken n i die n mogelijk levens mddflen mede La it ü nie g verleiden door Ihi kennis va n de sterkte A an de D bezet ting in de stad In Delft v as er op het eiiid e Yai i dQ oek bijna geen J v s xLdaat r iacr te zien Purg o Acket A V heeft bericht ontv a ngen dat de Cfoudse brandweerauto is gestolen Er waren plannen in de maak om hem te vordorea P K O 1 T I U W S Er EIÏONTs De Dv zijn uit het gehele l V 3tad 3 deel va n Jülich i YiOrdreven De ¥ oever de Roer v r Ll uxich tot Pier is in An handen Ten ZVif an DV i iUi heeft Gen Hcd s Zondag een aanval i nge ot t neiU de oa kv aa3P de Hoer te bc ro i cen To J gef lc5 de la tste be riohi en sijn zij neg slechts 1 g km van deze riv vo cwijd2rd Het Iste im leger staat nog üleohbs 5 te z Tnixen Ook m de omge ij jg van Mota v OTC U vr i gaiu Bisciiweiler Wercl e oov erd en hot 7e m lieg er nikt nu op na r Palta e j ra usen zijn Colmar tot op 5 km gej aderd HiIS y j l Zaleidagiaaoht MuiKiuito qsaiival len op Borlijn Z x idag de iJ 5n ïy ü0 as een aanval op een d am in de Rijn 20 kra ten W van Nijmegen Uit de ix richten van de 3 3 C ei iUO kan evenwel nog niet juistwrfdeJi op gema dvtj welke dijk de luchtmacht heeft geb De Dr stellingen ten N 0 van Nijmegen aOTMiöö echter onder water lopen en het water in de Be i u i e d ilen Z iidag deden 115 Am vlgt aanvallen op spooa wegsmpl te Cüblenz en Bingen 4 vlgt verloren GISTEREN VLOOG DE GROOTSTE FOMLiTIS BO ïv DIE OOIT UIT ENG l RTROK NAA DTL Meer dan 4 000 toest na men aan do ope ratiej deel 5P5 I=Za ierdaga vü td meldde Stalin een grote Rass doorbraak door de D linies bij Bcedap jst Da ï hoo dmacht heeft B vcdapest in all r ijl srlaben De voca stecx n van Bo ©