De Vrije Pers, woensdag 13 december 1944

D i J V R IJ P R S 1 5 Dfcceinbcr 1 44 wnsrii RONT Gebeurtenisfc er vj i bete ei i hebberj üo laatst Ia ei slechts pl iats celirtn m ae seotor rj voor Xeulou cü i i de Noordt iijke llzas Vaji de uvc ri e sectoren weinig rjioiiv j Bij Juiich i3 het lö utste D brt r i fcl uijfcl oj aoze oev r vü ug Ro jt voriii tiru Bij Düroii tr JcLe üc D zich haar cL overzijde vau do Roer teruij De Amorikttunse fcroe Gi zij j opgGmi t id i s do Hitier aiitovc hGbte ij VÊrJ c alxc ja dorpeii vt roveru Tover s zi jij se uit hot bos van Hürtken c brolvorj € hr bbe i hier df r oc r b r ikt Om dit bos is drie nw arideij ian j verbitterd c Êtrodc i D troe oc n stif ir nu sToor de biiiturjva jk xj wau Düri O Zuivonnj sactics worcieu voort s zct m Sau rioi is j1 SurrGCuominos t rwiji pj a ri tsG Li 35 lïin acht 1 not fioni o i Zwoibrückon door r a iicora artillerie b schotc n worct ïïi de Noordclijko Izas is Ma iLnau b zct on d tro pcu zijxi aan bsidr zijürn om jiot bos van Ha c nau 9 m o opcru t D Duitsers trck TTi zich hii r tcTug en de r chei lini is in bewoginc D Ma Sinot linii is hii r doorbroken D zverkeerde hier overic cns in een s l echte toestand Vool bijnkcrs stonden onder water en van olke zes kanonnon i as er slechts on to bruiken In Colmar hebbe i de D v i j Hi tier oruor jekr Lon te vechton tot de laatst Cv manw Dit hcv £t l iij b r toü doc tiju te winnen om de Siei fric dlixjio acnter c Rijj te vorster vGn Cr zxjn hior vor stcrhinoJOiO aangevoerd waarondfe r politie n brandv c rmanDon uit Stuttgart die echter onwillig zijn oa te vochten Dl STRIJD ÏN N lD RLANDr Fritsc vlicgtui T n bombd rdderden een dam ton N 0 van Nijmorden waardoor üo Duitse posities aldaar onder watt r iie ie n iQ x aanval werd j edaan op oen Duits hoofdkwartier Tusson d n Ha tr en Loidin w rdtn zcoi lango vrachtf uto s die waarschijnlijk dicndo i om S2 s te vc rvocr n V rnicld Vordoro V3 doelcn in oen onz r stoc D w rd n aan jovallon o a on station oen hotol treinen nz D tactische Irc it macht bombardocrdo barakk nr on radiostation n v rkj rscio i n Tussen Arnhem en Nijmü j on is eon stuk va i 78 km2 onder water jrolo pexj LUCHT FRONT ï faandag steeg in i ng€ iand de grootste luchtvloot dt die ooit naar Duitsland is uit ezonaon 1600 Vlioiyn de Porten en Liberators onuL r dok ine van 800 jajorS bombardetr den de s oo rwcgen in Frankfort en omf cvinji o a to Giosen on Ha nau Het weer waS slecht Duitse jagers waren niet te bekennen en hrt afwecrg eschut was licht Dezo vloot vloug orvor in vijf formaties die tc samo een lengte van 550 km bereiibten Gedurende 1 uur daverden de inecls steden door het g dre n va i de o vervliogonae luehtmacht Lio r ua j lü uOÜ man was in de lucht Vanuit Iti lië werden Graz uü Ma Di nacht boiabardFcrden Wosnuito s Hviiaburr en Han cvcr Dinsda vielen l 35t Fortv j on Lxb raturs ond r scorto van ÜÜO Jac ors o nnicuw cc s xjorvvT eii t Ha jau Ascchaf fcnburg on Darmstaat aan terwijl evenee a ji T na oj i f briols to lAersoburg bij Leipzig nu voor de 17de k er oobombaree rd werd Lajicast rs dcdon opniouw c n aanval op ht t Ruhrl ubic d Vli ogtuigcn uit Italië bombardv jrdon u n oiiciabri m Si ZiC