De Vrije Pers, donderdag 14 december 1944

V A N t D 11 l m 14 DECEMBER t E GEUS JE MAIN TIEN DRAI ONS VOLK TEOW DE VONK DE VRIJL GEDACHTE DE WAi RHEID en E HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMSTDE VRIJE KATHEDBR VRIJ NEDERLANDHIEUWSORGANEN CU rag B E LANGRIJKE MEDEDELING Gistermiddag zidn T m ALlii Jilfci i RUÜ LaiiJÜ 11 in Gouaa eLige cirilaires verspreid inhoudende een waarschuwing tegen groots opgezrette D i zia s DQor ongediciplineerd optreden door onverantwoordelioko vo orbarifejheid en uit overdreven angstgevoelens is deze circulaire die voor een geheel ander tijdstip bestemd was op zeer kleine schaal verspreidoNiettemin is hiefdooTj ONNODIGi onrust en verwarring gesticht in een ti jd waarin d zenuwen van velen tot het uiteiste gespannen r ijn Wi j betreuren dezü foub die buiten onze wil om door ongepermiteerd optreden is gemaakt ten ze rste daar zij bijna misdadig is Velen beginnen begrljpalijkerjviasjd $ vloedgolf van alarmerende geivuihöen bei te worden Laat dit echter niet tot schramelijke onvoorzichtigheid en aiiv erschilli heid leiden ten aanzien van elke volgende waarschv wing B EZET GEBI xu BERICHTEN Uil BEVRIJD EN D De mijnstreek hee ft in de laatste tijd hoog bezoek gehad Gisteren werd zi bezocht door den Chef van Staf van Mil Gezag Gen Maj Kruis en Mm v d Broek die o a besprekingen voerden luet diverse mijndlrecti es Enige aagen geleden waren de min president en Min Burger hier aanwezig terwijl Prins Bemhard enige tijd geleden de mijnstreek reeds ie oen bezoek vereerde111 Breda versciiijnt thans Trouw legaal Regelmatig veï achi jit hierin een rubriek van den Heer A L Govers Flitsen genaamd waariri hij gesprekken van de dag verjiadlt op een wijze waaraoor de gedachten van de oude en die van do nieuwe bijd helder tegenover elkaar komen te str aa Beoreff nde de mannen die uit h t concentratiekamp van Vughb uaar Oranienbaom Sachsenhausei zijn vervoerd wordt vernomen dat de riis zeer ve moeiend is geweest doch dat de bkraKken waar zij thans zi n ondergf brach T vrij behoorlijk 2Jjr her eten beter is dan in Vugh c en hot onderling vcrkee ruimers In den Haag netiit het aantal diphteri gevallen oaiustbarend GOCr Er blijver berichjen binnenkomen over het wegtreicker van V roepen uib d t Ned o i uit SlikK erveer Boln js uit de Bie bosch etc Je D artillerie trekc Lich dt Tiei ttrug via ilz iÓ Duurstede naar Amersfoort MaaaJag zijn alle vrouwelijke emplo ees uit den Haag naar Dtl vertrokken In den Haag en Airisterdaia is de voedseltoestand zeer p cécair Op de weg van Purmerend naar Broek op Jianj edijk rijn 128 personen hoofdzajzclijk A dammers die e een wa en gaan naion of gingen halen btzv cKen De menst n lopen raar ae Wleringorriieer om wac graan en aardappelen te beiQachtigen In A dam zol komt hu o hernaaldelijk onde voeding In den Haag worden aardapf ien vervar er door suikerbiebenc Wannei= deze op zijn moet men oveigaan tot het vers rclckon van voederbieten iielïPwordt zelfs voor oabiOv niet mfa r verstrekt rVoor bet neerschieten van 2 N S B ers in Den Hulst zijn 10 ge ai enen gefus leerd na hen eerst bij hbC verhoor op beestachtif e wijze misnaiidcid te hebbon Van een sn do oniielukkigen waren de tenen af geknipi eeii ander haC men een brandende kanrs onder de voeten geplaatst weer een armer aan eon touw ndc i de oksels opt huigen meb aan zijn voebcn zware gewichten De bur v D jde rs7aart ontvmt in 1 week + 100 anonieme briefj es waarin spitbers en o d er3vej iadoTA = rdoi Len tengevolge vsa volkomen vervar er door suikerbieben v or dat mensen dood p st aat neervaJ s