De Vrije Pers, vrijdag 15 december 1944

Y P r 9 Vrijiif5 1 De e rber 19 pag je jsr lu Let prlitieaparaat aldus een mededeling van Gen I laj KruiL Tn iei de plaatsruiiLte het ons tzjelaat komen v ij iiiercp nirrgen nader terus 1 I L U Vv S VA Iv L r K ö l TEL hjüIj hCl T HedenniOr£ gn weri ge eld Iv ie j een hevige aanval hebben Inez e FTL e sector van GolLiar ie eerste r ots pgczette aanval sedert het e in vaihet peall ofienniei p Nov Zij A erpen een nieuw 1 pe taiui van i ton in v strijd Le D bezetten enig hcoggele en terrein op de wegen litar l iulhauEen en Colm aérardmer Le bedoolii g van deze aar vai op ie rech erflank va het leger van GenP utch t le Am druk in ie licnting van de Palt e verminde en Hier duurt de Am cpivirsch voort p An zijn het histori f che weiszenbux tot c km genade i staan 1 k van Karlsz uhe dat op e 0 Kijnofcver ligt D k vorderen de Ar in de richting van Pirmasens ter ijl in de rug van de Am ie strijd in hec iagenauer ftald nog voortduurt e D zetten hun aanvallen r i j Dillin en ej Sasrlautern ndank ie z are erliezen die zij lijden voort Cm H Tokirchen op ie M oevei an dö Elies ordb nog steeds lestreden m de sec bc r va Dilren werden 8 doi pen verjverd ii elzvv en jgbw verleenden ie egers krachtii e steun Aan de Paas wordb atrouille activiteit gsm3ld tuC HTöC PLOG TengevolR e ven ie geall lushtaanvalxen op het D spoorwegnet as half Oct reeds het P vervoer mee 5 6 gc daald Eind Sept roden er 0 ereonentre nsn minder in Ptl dsxt in 1959 In ie laatste 6 weken werden Ibd cc en n er d an 15C0 sp wagons volkeren verniel 59A loc en + 3000 wagonb erden cmsig besonadiga Cp Syj versonillerde plaatsen werd het sooorw ner exnield CS TPh öl lïx4fct avondcom a unique uit Mcsk u bevatte i isteren reen nieuwe bij onderneSën over de strijd bij B pesb De D stellen alles in het werk om exj amsingeling van de hoop st id te v i rkomen In Icskou ib aien van mening i afc er in Elpest hevige straatgevechten geleverd zullen A arden en de strijd e stad svaar zal b cha i en Gen PailuSjdie met zla xeger in Stalingrad apitultóerde en sin Üdien in Pus isvangenschap vertoeft heeft gisoeravona oor j radio het D vclk toegesproiven on het aangeraden tegen Hitler in pstand te komen et voortzetten v aii do oorlog j s volkomen zinloos het is en poging tot zelfmoord Alleen Hitler en zijn kliek redden er neg enige da en het leven T ede IJALI Pe Can hebben hiji bruggehrcfu over de La icne uitgebreid Mezzana at m een p tegenaanval verlciren was ge aan U htroverd MP i ilP £± Ï4 Super Vliegende Porten v ielen spcov doelen in Pai kok en Pan oon aan Ei de aanval op Kag ja o3p aaraan mee c dan ICO Supers ae lnairen iiAg een uoostel verhoren iiarinevlgt deden een aajival op vlgv van Lu jn en p de havv=n van kanilla 91 Jap vlgt weraen vernield 3 schopten mor cuji onnage van 11 000 ton werden tot zinKen b ebracht een vierde wtrd in biani fcbombardeerd Een Jap journalip t noeft v cr dt raiio felle critiek gel vcr du voorlichting Po gt neLe wereld weet h O slecht apan ervcor staat ohalvo het Jap volk zelf kIEKEi iiji i L Na een rustige nacht is istermorgen vro g de strijd in Athe e v e r ontoraiid In het centrum an de stad bezetten de Brc een gebio v ni kmrPet Oo deel van de stad is n hjandei van de r Peratroepen die r ete Pr oamenv crktinc InSaloniKi zijn d havenarb vyetr in staking gegaan in Maciaillan heeft gisteren Pic een cndf rhoud gc had met Papandreice In thene is een uitgaansverbod var 12 14 uur Po Br nebben de EIAS verzoent een aanvallen te doen cp R K wagens Pe v tdseltc r stand in de stad is zeer üüili jk Pr Allien ce trugernev sparen daarom niet uel vlgt aanvall n MiEPGPE lil i RIOHTEI P e Am arinc telt lOOx zoveel schepen aPs in Juli O inde 19 +a zal i Parjne over 40 000 schepen meer b © hikken dan eind 3 e Fr mijnwerkers hcbbe n vootesteld alle mijner t nationaliseren InC ijk gaat het slecht met de V PoS turm Dctar m is do aanmoldingstermiijn erlongd Po animo blijft echter zeer ering In Tsj Slow 3 90 var alle oden om oLracrt In Aken wonen nu weer 2t ü00 burgers