De Vrije Pers, zaterdag 16 december 1944

Ivo 40 ü I I G ï V A J 16 DLCEMBEK 1944 DE GEJS MAII TIENDMI ONS VOi K üwf VAWOL STEI TOR DE rOEKOiVST TKOb DE ONK DE VRIJE GEDACHTE IE VRIJL KAIHEDER VRIJ KEDERLAhD D5 WAARMEID en UIEUWSORGMEN I tJEDERLi NDSE p E R I C I P E N Gxstermildag on 12 uur heelt Koningin ElibaoethjOp de binnenplaats van hel B CK nghair Palace 4 voedselconvoolen vroeger behoord h bbend aan de stad Londen en gebruikt toen zi bloot stond aan de D luchtaanvallen aan frinses Juliana aangeboden voor het Ned volk Elk co ivooi bestaei uit 11 vrachtauto s met een chauffeuse en een helpster vooi iedere wagen Onder deze vagen bevinden zich 4 cantme wagons 2 keuktxuvat ens 2 voorraadwagens 2 waterreseivoirwagers en 1 luidsprekerwagen Deze convooien komen ond r het beheer van het Ned Vrouwen Hulpcorps Eon Elisabeth sprak bij ov rdracnb etn korte rede uit waarin zi i Prirses Juliana verzochc deze convooibu te illen aanvaarden ais teken vèir bcwonaering die wij in Fngeland hebben voor Jw aapper volk A mvaard ze als eeri tekeii van vriendschap en bewonder ngc Prmsos Juliana zeide in haar dankwoord dat het Ned volk dit oewijs van sympaLhi nooit zou vergeben Bij do overdracht as o a ac nvezjg P 6f oGeibrai dy die aan Koiiingüi Elisabeth weid voox esteld De Ned regering is meo het geall hoofdl w£rtieT tot overeenstemming gekomen over de uitbreiding van de voedselvoorziening in bevrijd Nel gebied lu lec zullen de rantsoenen jpgevo rd worden tot 1 pOO caloriën per dag in Jan tot 1800 c lorieno Aan de Ned auto xitbiten zi n o a de voegende dooi do geall op de D buitgemaakte voorraden beschikbaar gesteld 10 millioen sigaretten 7 millioon sigaren en 2 ton tabsk en dan te weten dat de Eng hun P Layers gaarne ruilen voor n e Gonsi o dr e zii reenen als the luildest cigareLt of the world In bevrijd Ned gebied versch Jnt thans een nieuw inlichtingenblad voor de dagbl iddirectijs dat nadere in lichtingen geeft ovei overheidsmaatregelen en let stjjidpunt u teenzet van het Mil G z ten aanzien von vraagstuteen van de dago In bevrijd Ned geoied is een ci röus van weken geopend v aarin 0 personen woxden opgeleid om zo spoedig mogelijk te worden toegevoegd a in d thans functionnorende mil commissaiioSin Zij zullen de plaai sen van laatbtgenoemdan innemen v anneer N Ned wordt bevrijd en de huioige mil Gommj 3sari stn in bevn jd gebied jn de nieuw bcv ijde gebieden hun f untie zu len gcc i uitoefenen B officier en voor burgc lijke zaktn hebben m 7 ncchter 4000 ouigers Möïi Blerick die in hun keldei verblijf hielden naar son Vöilife i r gebied 0 i rgebracht Dr H J v Mook Lt Gouv Gen wri4 van N lndie is nr oen bezoek lan bevrijd Nad N Guinea en MorDtai I cluidcen in gczeJ schap vpn lit Gen van Ooyen opp roevh v h Ned Ind Idger m Melbourne teruggel e id Op Leyte ovcrhandigdel Min v Mook Gen Douglaa Mv rthur de 01 d racheidi stt Konen die Kon Wilnelmma den gen onlangs ve aendc D E POOLSE KWESTIE Churchill heeft gisteren ir hot L Huis do debatte j gevpend ovei de Poolse kwestie ht meest pijnlijke geschil jn ht t geall kcOiip Van de voorgescnledenis ön de verklaringen van Churchill zullen wij eei kort verslag gevjr hij de vroüv van Versailles is Polen als oen onafhcuikelijk staat herr zcn Ei moest een kwestie worden opgejLostj de grensvaststellmg Fien oor erd m 191 0 11 geall commissie samfengesut ld aan welks hoofd jord Curzon stond De commissie st elde de grens vast die wij kannen als Curzonlijn Deze grens liep ongeveer waar thans heb front in Polen is Do Polen wilden ecp t CT een groter geoi d en verklaarden Risland waar toeu l lode Revolujie a n volle gang v as o oorlog Door de biruit ilanase troebe on wareu de Sowjcts niet b j maf hte een oehoorlijk leger cp de been te kr jgen en sloten daarom m I92O de vredj v i Riga waar da Polen de voorvvaarden lecxeteerden en de Ru sen gebied moesüt afstaan Die gebiyd heeft tot 1939 o looi Pools bewind gesbea Toen Dtl n 1939 Polen lanvitil kon Jüsljiiid niet gedogen dat de Dr gebied 7 ouden bo ten dat eon aan heb Czarc nrijk had benoord Daarom violen de P Po 11 vanuib hot O aan Len demarCfitie ijn weid aslgecbeJd en do U S 3 P haa haar t e ied dat zij m 1920 l =